RAPPORT - Munksjöstaden

RAPPORT
TOLUST EXPLOATERINGS AB
Utfyllnad Munksjön
UPPDRAGSNUMMER 1300947200
SAMRÅDSUNDERLAG INFÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT 11 KAP 9 § MILJÖBALKEN FÖR
STABILISERANDE UTFYLLNAD I MUNKSJÖN, JÖNKÖPINGS KOMMUN
VERSION 1.0
2015-04-23
SWECO ENVIRONMENT AB
JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ
repo001.docx 2012-03-2914
LOUISE JOHANSSON
CAROLINE SVENSSON
repo001.docx 2012-03-2914
Sweco
Järnvägsgatan 3
Box 1062
SE 551 10 Jönköping, Sverige
Telefon +46 (0)8 6956000
Fax +46 (0)8 151453
www.sweco.se
Sweco Environment AB
Org.nr 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm
Caroline Svensson
Miljökonsult, uppdragsledare
Jönköping Vatten och Miljö
Telefon direkt +46 (0)36151806
Mobil +46 (0)734121806
[email protected]
repo001.docx 2012-03-29
Innehållsförteckning
1
Inledning
1
1.1
Bakgrund
1
1.2
Vad ansökan avser
1
2
Administrativa uppgifter
2
3
Verksamhetens omfattning och utformning
2
3.1
Tidigare och planerade eller pågående utfyllnader i området
2
3.2
Ansökta åtgärder
4
3.2.1
Bakgrund och motiv
4
3.2.2
Stabiliserande åtgärder
5
3.2.3
Spontkaj eller motsvarande konstruktioner
6
3.2.4
Flytande park
6
3.2.5
Skyddsåtgärder och kontroll
7
4
Områdesbeskrivning
7
4.1
Lokalisering
7
4.2
Planförhållanden
8
4.3
Skyddade områden
10
4.4
Naturvärden
11
4.5
Kulturvärden
12
4.6
Hydrologiska förutsättningar
12
4.7
Geotekniska förhållanden
13
4.7.1
Sediment
13
4.7.2
Markområden i anslutning till utfyllnadsområdet
15
4.8
Föroreningssituationen
16
4.8.1
Sediment
16
4.8.2
Markområden i anslutning till utfyllnadsområdet
17
4.8.3
Föroreningsbelastning på Munksjön
18
4.9
Miljökvalitetsnormer
18
5
Alternativ
19
5.1
Nollalternativ
19
5.2
Sökt alternativ
19
5.3
Alternativ “stor utfyllnad” (förkastat)
19
6
Förutsedd miljöpåverkan
19
7
Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
20
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
8
Samrådsprocessen
Referenser
Bilagor
1. Idéskiss ny strandlinje och flytande park
repo001.docx 2012-03-29
2. Situationsplan med bedömd bottenyta för sökt förslag
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
21
22
repo001.docx 2012-03-29
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
1
Inledning
1.1
Bakgrund
Munksjöstaden är namnet på en ny stadsdel i centrala Jönköping vid Munksjöns
sydvästra strand. Fastighetsbolaget Tolust Holding ETT AB (sökanden) avser utveckla
och förädla Munksjö AB:s tidigare industriområde med bostadsbebyggelse m.m.
För första etappen av bostadsutbyggnaden finns en fastställd detaljplan för kv Lappen 5
m fl, södra delen av Munksjö fabriksområde (antagen av kommunfullmäktige 2014-0123). Jönköpings kommun har 2015-03-20 haft ett startmöte med berörda parter för att
inleda arbetet med detaljplan för etapp 2. Även den kommande detaljplanen omfattar ett
utfyllnadsområde med varierande stabilitet och slänter ner i Munksjön, norr om det
aktuella utfyllnadsområdet. Beslut om detaljplan för etapp 2 kommer troligen att tas först
när vattendom för den nu planerade utfyllnaden erhållits.
I den södra delen av Munksjöstaden, samt omkring utfyllnadsområdet planeras ett
parkområde som delvis kommer att bestå av en flytande parkkonstruktion som förankaras
mot land och i sjöbottnen. För att stabilitetskraven för parkmark ska uppfyllas måste delar
av den nuvarande strandkanten stabiliseras.
I december 2013 hölls ett samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings
kommuns miljökontor rörande en större utfyllnad som avsågs rymma hela parkytan för
detaljplan etapp 1. Bottenytan av den då föreslagna utfyllnaden bedömdes uppgå till ca
2
22 000 m . Sedan dess har andra utformningar av parkytan diskuterats, vilket resulterat i
att förslaget till utfyllnad förändrats.
Det nya förslaget till utfyllnad har som huvudsyfte att skapa tillräcklig geoteknisk stabilitet
för att möjliggöra anläggande av parkmark, samt att ge stabilitetstekniska förutsättningar
för att anta en detaljplan för etapp 2, där både delvis park, men i synnerhet kvartersmark
kommer att anläggas.
Planerad utfyllnad längs strandkanten utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. Sweco
Environment har av Tolust Holding ETT AB fått i uppdrag att upprätta en ansökan om
tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för planerade åtgärder. Föreliggande rapport utgör
underlag för samråd med länsstyrelsen och kommunen.
1.2
Vad ansökan avser
Ansökan avser tillstånd enligt 11 kap. 9 § för stabiliserande åtgärder i del bukten norr om
Tabergsåns mynning i Munksjön och befintlig kaj vid den historiska utfyllnaden vid
Munksjö fabriksområde (se bilaga 2):
•
Förstärkning av slänter genom utfyllnad med sprängsten. Denna ansluter till tidigare
anmäld administrativ utfyllnad och bedöms omfatta en strandlinje om ca 250 meter.
Skoningen följer i huvudsak befintlig strandlinje och slänt, men kommer genom
lämpligare släntlutning att uppta ytterligare bottenyta.
repo001.docx 2012-03-2914
1 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
•
Tryckbank på Munksjöns botten. Pga släntlutning och lösa sedimentförhållanden
omfattar ansökan också en tryckbank som stabiliserande mothåll till bergskoning, där
så erfordras. Bedömd längd ca 100-200 meter längs Munksjöns botten.
•
Bakåtförankrad spontkaj. En stabiliserande kajkonstruktion om max 200 meter utmed
den sydöstra udden vid den historiska utfyllnaden och anslutande till linjen för befintlig
kajkonstruktion norr om denna.
•
Flytande park. Omfattar nedsänkning av ca 200 betongankare á ca 1 x 1 x 0,7 m för
2
att förankra den flytande parkkonstruktionen om ca 8 000 m (se bilaga 1), inklusive
broar/angöring.
För åtgärderna med bergskoning, tryckbank och kajkonstruktion bedöms en bottenyta om
2
ca 8 500 m tas i anspråk. Åtgärderna har inte detaljprojekterats, varför siffrorna är
preliminära.
2
Administrativa uppgifter
Sökande:
Tolust Holding ETT AB
Organisationsnummer:
556718-4840
Adress:
Box 27
551 12 JÖNKÖPING
Kontaktpersoner:
Gunnar Järvhammar, Tommy Fritz
Fastighetsbeteckning:
Lappen 11 och 17, Jönköpings kommun (Söder 1:1
kan eventuellt komma att beröras under sjöytan)
Fastighetsägare:
Tolust Holding ETT AB
Konsult:
Sweco Environment AB
Adress:
Järnvägsgatan 3
551 10 JÖNKÖPING
Kontaktpersoner:
Caroline Svensson, Louise Johansson
E-post:
[email protected]
[email protected]
3
Verksamhetens omfattning och utformning
3.1
Tidigare och planerade eller pågående utfyllnader i området
Tidigare utfyllnader har skapat dagens strandlinje. Enligt en historisk inventering utförd av
SWECO VIAK 2008-01-25 finns innanför nu aktuellt utfyllnadsområde ett flertal
utfyllnader noterade från år 1889 fram till 1977, se figur 1. I stort sett är all mark utanför
det tidigare järnvägsspårområdet utfylld.
repo001.docx 2012-03-29
2 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Detta historiska utfyllnadsområde är utfyllt med förorenade massor. Föroreningssituationen beskrivs under kapitel 4.8.2.
Som åtgärdsförslag för detta område har föreslagits en höjning av markytan med 1-1,5
meter. En höjning av nivåerna ger fördelen att behovet av schaktning i förorenade
fyllnadsmassor minimeras, ledningar och installationer istället kan placeras i rena massor
vilket ger fördelen att ledningar och installationer kan placeras i rena massor.
Vidare ligger området idag lågt, inom en meter från Munksjöns yta, varför åtgärden också
har i syfte att minska eventuella framtida översvämningsrisker. En överbyggnad av den
historiska utfyllnaden i höjdled gör att slänterna mot Munksjön sannolikt behöver säkras
upp med stabiliserande åtgärder för att motverka skredrisk samt säkra geotekniska
förutsättningar för kommande detaljplan.
Figur 1. Fyllnadsmassornas mäktighet (i meter) inom södra Munksjöområdet.
Skalan till vänster anger meter under nuvarande marknivå.
Under 2013 godkändes (Länsstyrelsen 2013-06-10, dnr 535-9437-2012) en mindre s k
administrativ utfyllnad i Munksjön, vars syfte är att möjliggöra flytt av befintligt
ledningsstråk vilket är en förutsättning byggnationer inom området och för att strandlinjen
ska kunna bli tillgänglig för allmänheten. Den administrativa utfyllnaden är den första
delen av den utfyllnad som beskrivs i ramprogrammet för Södra Munksjön, se avsnitt 4.2
nedan.
repo001.docx 2012-03-2914
3 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
3.2
Ansökta åtgärder
3.2.1 Bakgrund och motiv
Jönköpings kommun har påbörjat arbetet med detaljplan etapp 2 inom den blivande
Munksjöstaden, inkluderande resterande del av Munksjöstadens strandlinje mot
Munksjön samt eventuella utfyllnadsområden och flytkonstruktioner. Området för
2
detaljplan etapp 2 utgörs delvis av ett ca 40 000 m stort utfyllnadsområde, bestående av
löst lagrade fyllnadsmassor.
Marken innanför befintlig strandlinje i detaljplan etapp 1 uppfyller inte de geotekniska
kraven för parkmark, vilket angetts som markanvändning i detaljplaneetapp. Därmed är
det underförstått att förstärkningsåtgärder måste till för att uppfylla planen. För byggnation
av hus och gator inom etapp 2 bedöms stabilisering av slänter i Munksjön vara nödvändig
pga löst lagrade fyllnadsmassor, vilka gör att det kan föreligga skredrisk.
Inför antagande av planen för etapp 1 diskuterades olika spontlösningar, för att
säkerställa att planen skulle vara tekniskt genomförbar, se skisser figur 2. Spont har
utretts för att hålla Vaggerydsgatan (en mindre mothållsspont att fästa hammarband i
behövs då även mellan gata och fasad) För att optimera möjligheten att skapa tillräcklig
parkyta enligt detaljplanen har en spont för den administrativa utfyllnaden utretts
(godkänd vid tidigare anmälan).
Vidare har en bågformad förstärkningsspont utmed strandlinjen i den norra delen av
etapp 1 och den södra delen av etapp 2 skissats för att utan ytterligare utfyllnader i
Munksjön kunna säkerställa tillräcklig stablitet för byggande av hus och gator samt
anläggande av parkmark.
repo001.docx 2012-03-29
4 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Figur 2. Principkiss över några spontlösningar som har utretts för att tillgodose detaljplanens krav på byggande
av Vaggerydsgatan samt att skapa stabil parkyta med tillräcklig area.
Dessa spontlösningar är funktionella, medger byggande av Vaggerydsgatan samt skapar
erforderlig parkyta. Sponterna ger dock få mervärden för staden, människorna eller
djurlivet i sjön. Mer attraktiva miljöer och närkontakt med Munksjön kan skapas med
andra lösningar i detta entréläge för staden. Spontförslagen har därför förkastats.
Tolust har därför för avsikt att så långt som möjligt frångå spontlösningar, under
förutsättning att behövliga tillstånd erhålls. En ändring av anmälan med nytt förslag till
utformning av den administrativa utfyllnaden genom nedpressning av sprängsten
presenterades vid ett möte 6 mars 2015, varpå Länsstyrelsen svarade den 16 mars att
man inte hade något att erinra kring ändringen. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att
den meddelade ändringen av utfyllnaden inte kommer att ha någon negativ effekt på
vattenmiljön i Munksjön jämfört med vad som tidigare har godkänts (ärende 535-94372012).
3.2.2 Stabiliserande åtgärder
Ansökta åtgärder avser stabiliserande utfyllnad för förstärkning av slänter i befintlig
strandlinje genom kontrollerad nedpressning av sprängsten samt efter behov utförande
av tryckbank i djuphålan i kombination med justering av undervattensslänter. Tryckbank
och förstärkning av undervattensslänter utförs där så erfordras pga. löst lagrat sediment,
med krossmaterial.
repo001.docx 2012-03-2914
5 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Åtgärdsområdet för metoden sträcker sig från den administrativa utfyllnaden i söder,
vidare norrut utmed strandlinjen i bukten, se bilaga 2. Ianspråktagen bottenyta beror på
bottenförutsättningar och befintliga släntlutningar, se preliminär skiss i bilaga 2. Åtgärden
är inte detaljprojekterad utan bedömningen har baserats på genomförd ekolodning av
bottendjup och sediment,
Åtgärdens syfte är att bidra till att stabilisera befintlig strandlinje och intilliggande
markområde så att geotekniska förutsättningar för parkmark och för kommande detaljplan
även kvartersmark säkras.
Arbetena utförs preliminärt kvartal två till fyra 2016, under förutsättning att vattendom
erhålls.
3.2.3 Spontkaj eller motsvarande konstruktioner
Befintlig kajkonstruktion norr om det sökta området kommer att renoveras.
Den sökta åtgärden bedöms även omfatta kajkonstruktioner där så är mer lämpligt utifrån
rådande förutsättningar och planerat användningsområde, se bilaga 1-2.
En bakåtförankrad spontkaj fungerar som förstärkningsåtgärd för att stabilisera det
historiskt utfyllda markområdet, vilket behövs utmed strandlinjen från udden och norrut,
anslutande mot befintlig kajkonstruktion. Brant slänt och motstående intressen med
intilliggande roddbanor motiverar ett förstärkande kajalternativ. Spontkajen medger
stabilisering av områden som avses användas som kvartersmark och parkmark.
En spontkajslösning bedöms även fördelaktig med hänsyn föroreningssituationen i det
historiska utfyllnadsområdet, där spridningen till Munksjön är motiv till
efterbehandlingsåtgärd genom inneslutning i spont.
3.2.4 Flytande park
I anslutning till den strandlinjen där stabiliserande nedpressning och tryckbank görs,
2
anläggs en flytande park om ca 8 000 m inklusive bryggor och anslutningar, se idéskiss i
bilaga 1. Parken består preliminärt av ca 100 pontonbryggor som sammanfogas på
längden och bredden. Pontonerna förankras med två betongankare per ponton, dvs totalt
ca 200 ankare. Detaljprojektering är ännu ej utförd.
Pontonbryggorna består av armerad betong som har en kärna av cellplast. Dessa
förankras med kätting 3-5 gånger vattendjupet som fästs i två betongankare per ponton,
se figur 3. Kättingens tyngdkraft övergår i dragkraft när kättingens längd passerar
vattendjupet, vilket gör att ankaret utsätts för dragkraften horisontellt. Lyftkraften i ankaret
blir därmed minimal. Varje ankare har en totalt vikt och volym om ca 2 ton respektive 1
3
m.
repo001.docx 2012-03-29
6 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Figur 3. Princip för förankring av pontonbrygga. Källa: Skanska
Sjösättning av pontonerna sker med mobilkran. Betongankarna sänks försiktigt ner till fast
botten.
Arbetena utförs preliminärt kvartal två till fyra 2016, under förutsättning att vattendom
erhålls.
3.2.5 Skyddsåtgärder och kontroll
Vid arbeten i vatten kan grumling uppstå vilken kan påverka bl.a. fisk och andra
vattenlevande organismer negativt. Sedimenten inom det planerade arbetsområdet är
konstaterat förorenade. Av dessa anledningar är skyddsåtgärder i samband med
åtgärderna nödvändiga. Arbetsområdet bör skärmas av med en siltgardin. I samband
med de planerade åtgärderna bör miljökontroll utföras i syfte att säkerställa att identifiera
och åtgärda ev. negativ miljöpåverkan. Ett kontrollprogram med förslag till skydds- och
kontrollåtgärder bör upprättas och godkännas av tillsynsmyndigheten innan de planerade
åtgärderna utförs.
4
Områdesbeskrivning
4.1
Lokalisering
Det aktuella utfyllnadsområdet är beläget söder om Munksjö fabriksområde, vid den
sydvästra stranden av Munksjön, se figur 4. Genom sitt centrala läge utgör Munksjön ett
betydelsefullt inslag i Jönköpings stadsbild. Munksjön är belägen längst ner i Tabergsåns
vattensystem. Sjöns yta omfattar ca 100 ha och dess största djup uppgår till 25 m (VISS,
2013). Munksjön mynnar i norr i Vättern.
repo001.docx 2012-03-2914
7 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Figur 4. Vy över centrala Jönköping. Det aktuella utfyllnadsområdet markeras med en röd ring.
Stränderna är mestadels minerogena med utfyllnader på flera håll. Övervattensvegetationen är sparsam förutom i öster där måttliga vassar utbreder sig. Utmed
Munksjöns stränder förekommer idag vitt skilda verksamheter. I norr finns mestadels
bostäder och handel, i väster ligger Munksjö fabriksområde samt flera statliga verk,
myndigheter och högskolor. Södra Munksjöns strand och även delvis den östra utgör
enligt kommunens Stadsbyggnadsvision 2.0 utvecklingsområden där det bland annat
finns planer på att etablera ett nytt stationsområde för en höghastighetsbana respektive
bostadsområden.
Närmaste nu befintliga bostäder ligger utmed Barnarpsgatan, väster om föreslagen
utfyllnad. Bostäderna ligger på andra sidan den större väg som planeras användas som
transportväg vid utfyllnadsarbetet. På land finns norr om utfyllnaden ett område med
pågående industriverksamhet.
4.2
Planförhållanden
Kommunen antog 2003-03-27 Översiktsplan 2002. I denna står bland annat att Munksjön
skall förvandlas till en stadssjö med en vacker och tilltalande bebyggelse och
strandpromenad runt hela sjön.
repo001.docx 2012-03-29
8 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
I den fördjupade översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare, som antogs av
Jönköpings kommuns kommunfullmäktige 2011-12-22, pekas bl.a. området runt södra
delen av Munksjön ut som ett omvandlings- och förtätningsområde.
Den fördjupade översiktsplanen Ramprogram för Södra Munksjön vann laga kraft 201212-29. I ramprogrammet beskrivs att en viktig förutsättning för att få en fullgod park och
ett tillgängligt gång- och cykelstråk är att strandlinjen inom fabriksområdet kan avslutas
och utformas på ett attraktivt sätt. För detta förutsätts en utfyllnad om uppskattningsvis
2
13 300 m (markyta).
Det aktuella området omfattas av Detaljplan för kv Lappen 5 m fl, södra delen av Munksjö
fabriksområde som antogs av Jönköpings kommuns kommunfullmäktige 2014-01-23 (dnr:
2011-286), se figur 5 för planområde.
Figur 5. Illustration av detaljplaneområdet. Den streckade linjen i områdets östra del utgör strandlinjen.
repo001.docx 2012-03-2914
9 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Detaljplanen är det första steget i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling kring
Södra Munksjön i enlighet med Stadsbyggnadsvision 2.0. Planen medger en blandad
stadsbebyggelse där nya torgytor skapas och en ny park som binder samman stråket
kring Munksjön. Den första etappen av Munksjöstaden innehåller ca 400 lägenheter,
2
2
4 500 m handelsyta, 11 000 m kontor/hotell samt en förskola. Planen förutsätter en
begränsad utfyllnad i Munksjön, två nya infarter till området, Vaggerydsgatan förlängs
samt att befintlig marknivå höjs med 1-10 meter inom större delen av området.
I detaljplanen beskrivs hur det tidigare upphävda strandskyddet automatiskt träder i kraft i
anslutning till Tabergsån när detaljplanen antas. Detaljplanen förutsätter därför ett nytt
upphävande av strandskydd inom allmän platsmark och kvartersmark, se figur 6 nedan.
Figur 6. Områden för upphävt respektive bibehållet strandskydd i anslutning till detaljplaneområdet.
4.3
Skyddade områden
Enligt Länsstyrelsens webbGIS finns inget fastställt områdesskydd inom aktuell fastighet.
Munksjön står dock i direkt förbindelse med Vättern som är av riksintresse för
repo001.docx 2012-03-29
10 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
naturvården och yrkesfisket enligt 3 kap. miljöbalken. Vättern är även utpekat som
riksintresseområde turism och friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken och som Natura 2000område enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.
Vättern är en av Sveriges största dricksvattentäkter. Skyddsområdet för vattentäkten
omfattar en skyddszon som utgör hela Vätterns sjöyta, tillrinnande vattendrag samt 50
meter strandzon. Munksjön, som står i direkt kontakt med Vättern, omfattas av
skyddsområdet. De planerade åtgärderna utgör inte sådana åtgärder som kräver tillstånd
enligt skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet.
4.4
Naturvärden
Ekosystemet i Munksjön har påverkats av mänskliga aktiviteter av olika slag under en
period som vida överstiger 100 år. Runt sjön har ett flertal utfyllnader utförts, både i nutid,
men även historiskt. Utsläpp från tillflöden som Tabergsån, industrier och kommunalt
reningsverk har gjorts historiskt och görs än idag till Munksjön. Munksjön utgör även
recipient för dagvatten från såväl bostads- som trafikerade områden.
Sjön har en hög biologisk funktion och hyser även vissa raritetsvärden. Bland häckande
sjöberoende fåglar märks bl a strandskata. Sjön har betydelse som rast- och
övervintringslokal för änder och storskrake. Krusnate, pilblad, axslinga, hornsärv och
kalmus växer i sjön. Förekommande fiskarter är bäcknejonöga, ål, öring, gädda, ruda,
braxen, mört, sarv, abborre, elritsa, sutare, siklöja, benlöja, gers, björkna, gös samt
enstaka exemplar av lake. Även signalkräfta förekommer i Munksjön. Trots en relativt
artrik fiskfauna anses inte den biologiska mångformigheten som hög eftersom
häckfågelfaunan är tämligen ensartad och stränderna är enahanda (VISS, 2015).
I en av underlagshandlingarna till ramprogrammet, Inventering av natur- och
rekreationsvärden vid Munksjön, anges att Munksjön kan fungera som reproduktionslokal
för södra Vätterns fiskfauna. Fiskar som gädda, braxen och mört reproducerar sig inte i
Vättern utan i mer vegetationsrika grunda sjöar. Munksjön står i direktkontakt med
Vättern och på några ställen i Munksjön finns områden med vegetationsrika grunda
bottnar kvar. Dessa grundbottnar har stor betydelse för Munksjöns fiskfauna. Längs
strandlinjen inom aktuellt utfyllnadsområde består vegetationen av sjöstrandsnår och
igenväxningsmark.
Söder om aktuellt område för utfyllnad mynnar Tabergsån i Munksjön. Enligt kommunens
naturvårdsprogram finns här en skyddsvärd flora med ovanliga kärlväxter och mossor.
Tabergsån är även en viktig vandringsväg för Vätterns skyddsvärda fiskfauna. Planerad
utfyllnad bedöms dock inte påverka varken flora vid Tabergsån mynning eller
fiskvandringen.
Inom ramen för anmälan för den mindre, administrativa, utfyllnaden har en bedömning av
områdets värde som lek- och uppväxtplats för fisk gjorts (Ramböll, 2013). Utredningen
har bestått i okulär besiktning, intervjuer med sportfiskare som nyttjar området och
resultat från undersökningar utförda av länsstyrelsen i Jönköpings län.
repo001.docx 2012-03-2914
11 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Länsstyrelsen har 2012-05-30 utfört en håvinventering efter gäddyngel på en lokal inom
området för den administrativa, utfyllnaden. Håvningen resulterade inte i någon fångst av
gäddyngel. Det kan dock noteras att håvningen utfördes efter gäddans lekperiod varför
denna undersökning inte kan anses vara relevant för bedömning av lek- och
uppväxtförutsättningar inom området. Länsstyrelsen har även genomfört en
elfiskeundersökning längs stranden inom området för den administrativa utfyllnaden. Vid
elfisket fångades abborre, lake, mört och bäcknejonöga. Länsstyrelsen har under 2014
utfört ytterligare strandnära elfisken inom området men resultaten från dessa
undersökningar är ännu inte sammanställda.
Samtliga sportfiskare (fem personer) som intervjuats anser att gädda, gös, abborre och
braxen leker i eller i anslutning till Tabergsån. Lekmogna gösar och gäddor har fångats i
direkt anslutning till detta område. En av de intervjuade har observerat lekande gädda
inom området för den administrativa utfyllnaden.
De observationer som gjorts av lekande gädda inom området visar på en viss betydelse
för gäddans fortplantning. Säkra observationer av andra arter saknas men då gäddan
leker i variationsrika strandmiljöer där ett flertal arter trivs är det rimligt att anta att det
berörda strandområdet hyser värden även för andra förekommande fiskarter i Munksjön.
Den nu planerade stabiliseringen av strandkanten kan komma att påverka sådana miljöer
som ev. fungerar som lek- och uppväxtområden för fisk. Genom att utforma utfyllnadens
slänter så naturlika som möjligt och genom att använda substrat som möjliggör
återetablering av växtlighet så bedöms ev. lek- och uppväxtområden kunna återskapas.
4.5
Kulturvärden
Vid Tabergsåns utlopp i Munksjön har
(Riksantikvarieämbetet, 2007).
4.6
laxfiske historiskt bedrivits
med nät
Hydrologiska förutsättningar
Munksjöns vattenstånd överensstämmer i stort med Vätterns. I normalfallet sker
avrinningen i riktning från Munksjön mot Vättern men kan bli den omvända vid nordlig
vind.
Vattenståndet varierar mellan +88,4 och 90,3 m ö h (lågvattenyta respektive
högvattenyta). Enligt Översvämningsstudie Jönköpings tätort föreligger en risk för
översvämning i det aktuella området vid nuvarande marknivåer, jämför figur 7. I denna
studie betonas även att avbördningskapaciteten vid Tabergsåns mynning ut i Munksjön
är begränsad. På sikt kan därför åtgärder förväntas genomföras vid mynningen.
Vattendjupet i det planerade utfyllnadsområdet varierar från 0 m ned till omkring 10 m,
där de grunda områdena är relativt små med anledning av mycket branta strandkanter.
repo001.docx 2012-03-29
12 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Figur 7. Utdrag från Hållbar VA-försörjning. I figuren illustreras riskområden för översvämningar.
4.7
Geotekniska förhållanden
4.7.1 Sediment
I en sedimentundersökning utförd av Geonova 2010-09-20 beskrevs fördelningen mellan
erosions- transport- och sedimentationsbottnar i Munksjön, se figur 8. Utgående från den
undersökningen bedöms det nu aktuella utfyllnadsområdet, norr om den administrativa
utfyllnaden, främst beröra erosions- och transportbottnar.
repo001.docx 2012-03-2914
13 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Figur 8. Utdrag från sedimentprovtagning i Munksjön och Rocksjön, Geonova, 2010-09-20. Gula områden
representerar erosionsbottnar, svarta områden transportbottnar och orange s.k. depositionsbottnar.
Geoteknisk utredning med avseende på stabilitet för den administrativa utfyllnaden samt
landområdet innanför nu aktuellt utfyllnadsområde har genomförts (Sweco, 2013 a).
Undersökningen visar på mäktiga (ca 5 m) lösa sediment inom utfyllnadsområdet
(Sweco, 2013 a), detta antyder att botten på området åtminstone tidigare varit en
sedimentationsbotten. Det är möjligt att tidigare utfyllnader förändrat det förhållandet.
Beräkningar har genomförts med utgångspunkt i de geotekniska undersökningarna,
tidigare undersökningar samt en del antaganden (Sweco, 2013 c). Sedimentet är
uppbyggt av mycket löst sediment/dy under detta lös finsandig siltig gyttja, sedan sand.
Som mothåll för stabiliserande fyllnadsåtgärder av slänter bedöms de geotekniska
förutsättningarna på botten kräva att en tryckbank placeras på botten, vilket påverkar
omfattningen (bottenytan) för ansökt åtgärd, även om syftet är att stabilisera markyta och
strandlinje. Förutsättningarna har inte undersökts geotekniskt eller projekterats i detalj,
men av bilaga 2 framgår en skiss över bedömd utbredning för ansökta åtgärder. Den
bedömda bottenytan som berörs uppskattas med nuvarande kunskapsläge till ca 8 500
2
m.
En penetrerande ekolodning av bottennivåer har utförts av Sweco 2014, se figur 9.
Kartbilden ger en uppfattning om slänternas lutning och Munksjöns djup inom för det
ansökta området
repo001.docx 2012-03-29
14 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Figur 9. Resultat från penetrerande ekolodning i bukten samt utmed aktuell strandlinje i Munksjön.
4.7.2 Markområden i anslutning till utfyllnadsområdet
En översiktlig getoteknisk undersökning har utförts av det historiska utfyllnadsområdet
(Sweco, 2008). Av rapporten framgår att marken öster om det tidigare järnvägsområdet
utgörs av oftast 4-6 meter fyllning, underlagrat av 0,5-1 meter torv. Torven underlagras av
sand och siltig sand till stora djup.
Vid geotekniska undersökningar i anslutning till de förorenade områdena B1 och B2
(Sweco, 2013 d), relativt nära strandlinjen, noteras fyllningens mäktighet till 4-10 meter,
även här underlagrad av ca 1 meter torv. Bland fyllnadsmassorna påträffas sprängsten,
mesa, tegelrester, papp, trä- och växtrester, metall/stålband, metallspån, plast, slagg,
aska, olje- och tjärindränkt sand mm. Inga borrstopp noterade mot berg inom
undersökningsdjupen 15-20 meter från markytan.
Lagringstätheten i fyllningen är generellt till mycket lös till lös. Lagringstätheten i den
naturligt lagrade jorden är lös, med vissa medelfasta partier, ned till ca 15-20 meter, där
jorden övergår till att vara fast lagrad.
repo001.docx 2012-03-2914
15 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
4.8
Föroreningssituationen
4.8.1 Sediment
Inom ramen för anmälan för den mindre utfyllnaden har Ramböll låtit utföra en
sedimentundersökning i utfyllnadsområdet. Undersökningen innefattade provtagning i tre
utvalda lägen inom områden för den mindre utfyllnaden. Laboratorieanalyser är utförda
på det övre skiktet, motsvarande 0-0,1 meters sedimentmäktighet. Sedimentens
mäktighet bedömdes i denna undersökning, med använd metod, vara ca 1 meter. Det har
i senare utförda geotekniska undersökningar i strandlinjen visat sig att
sedimentmäktigheten i området är betydligt större.
Inom området för den mindre/administrativa utfyllnaden består sedimenten av ett ytligt
lager av lätt suspenderbart material. Den totala organiska halten (TOC) varierar mellan 6
och 18 %. I utförd sedimentundersökning redovisas dokumenterade halter av
tungmetaller, PAH, PCB och olja. Eftersom anmälan gäller en planerad utfyllnad kommer
området att omvandlas till land. Därmed är en jämförelse mot riktvärden för förorenad
mark mest lämpad, enligt Ramböll. För intilliggande landområden har platsspecifika
riktvärden tagits fram för flera av de aktuella ämnena (Sweco, 2009).
Naturvårdsverket förespråkar UCLM95 som representativ halt. I tabell 1 nedan görs
jämförelse mellan beräknad UCLM95, medelhalt och platsspecifika riktvärden samt
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.
Tabell 1. Beräknat medelvärde och uppmätt maxhalt i sedimenten i jämförelse med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark samt platsspecifika riktvärden. Källa: Ramböll.,kompletterad av Sweco.
Ämne
Arsenik
Kadmium
Kobolt
Krom tot
Koppar
Kvicksilver
Nickel
Bly
Zink
PAH L
PAH M
PAH H
PCB7
Summa tetra- och
pentaklorbensener
Kolväten
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-C40
Oljeindex, >C10-C40
enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
Halter*
Medelhalt
UCLM95
4,8
14,3
0,67
1,6
14
47
25
56
74
130
0,5
1
17
48
47
92
248
540
0,19
0,2
2
2,1
1,18
1,3
0,075
0,1
KM
10
0,5
15
80
80
0,25
40
50
250
3
3
1
0,008
Riktvärden
MKM
25
15
35
150
200
2,5
120
400
500
15
20
10
0,2
mg/kg TS
0,02
0,5
2
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
27
90
1900
240
2300
100/3**
100***
100/10**
500/15**
500***
1000/30**
Djupjord
40
10
80
250
200
3
200
300
700
15
10
10
1000/40**
*Medelhalter och UCLM-halter baseras på Rambölls berräkningar och har inte granskats av Sweco.
**Riktvärden avser aktuell fraktion alifater/aromater
***Riktvärden för aktuell fraktion finns endast för alifater
repo001.docx 2012-03-29
16 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
En jämförelse mellan uppmätta halter och tillämpliga riktvärden visar på att de
platsspecifika riktvärdena inte överskrids, annat än för kolväten. Kolväten har analyserats
som oljeindex, varför det är svårt att jämföra mot riktvärden, vilka finns för alifater
respektive aromater. UCLMA95 har inte beräknats för kolväten, men medelvärdet för
tyngre kolväten (fraktion C16-C35) överskrider platsspecifika riktvärden för djupjord minst
två gånger jämfört med riktvärde för alifater, betydligt mer jämfört med riktvärde för
aromater.
Metallhalterna är över lag högre än generella riktvärden för känslig markanvändning, KM,
och zinkhalten för UCLMA95 överstiger MKM något.
För PCB7 överskrider UCLMA95 och medelvärdet det generella riktvärdet för KM. Halten
av summa tetra-och pentaklorbensener understiger riktvärdet för KM.
4.8.2 Markområden i anslutning till utfyllnadsområdet
Enligt tidigare utförda undersökningar, riskbedömningar och utredningar (utförda av
Sweco under perioden 2008-2009) innehåller marken i anslutning till utfyllnaden
föroreningar, både som punktkällor och över större områden. Länsstyrelsen har i ett
utlåtande (2009-06-24, dnr 575-1462-08) gjort en preliminär bedömning av
huvudprinciperna i de av Tolust redovisade miljöutredningarna. Enligt denna bedömning
synes Länsstyrelsen acceptera en övertäckning av området utanför järnvägsspåret med
minst 1 m rena massor. Det området är till stora delar tidigare utfyllt och en sanering
bedöms inte ekonomiskt, tekniskt eller miljömässigt motiverad.
Vid två punktkällor (betecknade B1 och B2) har ytterligare miljötekniska och geotekniska
utredningar genomförts (Sweco, 2013a, Sweco 2013b, 2013d), se figur 10. I
åtgärdsutredningen för områdena har åtgärder motiverats av att det inom dessa områden
finns föreningar som är lösta och utgör en miljörisk för Munksjön. Olika åtgärdsalternativ
har redovisats i en åtgärdsutredning och riskvärdering och rekommendationen var att
innesluta dessa området. Länsstyrelsen har i ett utlåtande (2013-06-24, dnr 575-4609-13)
godkänt samtliga föreslagna åtgärdsförslag, så även inneslutningsalternativet. Åtgärden
är ännu inte anmäld och genomförd.
repo001.docx 2012-03-2914
17 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Figur 10. Lägen för punktkällorna B1 och B2, där saneringsåtgärder omfattande inkapsling planeras i syfte att
minska läckaget av lösta föroreningar till Munksjön.
Alternativet med inneslutning för med sig restriktioner för detaljplanen och kommande
byggnation, då Länsstyrelsen påtalat att de inneslutna områdena inte får överbyggas,
annat än överfyllas. Gator, park och vägar får anläggas ovan inneslutningarna.
4.8.3 Föroreningsbelastning på Munksjön
Omhändertagande av dagvatten har projekterats inom detaljplan etapp 1. Dagvatten
släpps via ett s.k. ecovolt-magasin ut i Munksjön öster om kvarter 1.
Munksjön tillförs även föroreningar från kringliggande förorenad mark. De tidigare
genomförda utfyllnaderna, innanför nu aktuellt område, bedöms av Sweco stå för ca 5 %
av föroreningsbelastningen på Munksjön (Sweco, 2013 b).
4.9
Miljökvalitetsnormer
Munksjön omfattas av miljökvalitetsnormer (VISS, Munksjön, SE640746-140268).
Vattenförekomstens ekologiska status bedömdes av vattenmyndigheten 2015 som
otillfredsställande. Vattenmyndigheten har vid samma tidpunkt bedömt att
ytvattenförekomsten inte uppnår god kemisk status.
repo001.docx 2012-03-29
18 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till
förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer
och
åtgärdsprogram
med
tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för Sveriges fem vattendistrikt. För Munksjön föreslås
kvalitetskravet god ekologisk status år 2027 och god kemisk status med tidsfrist för ett
antal parametrar (antracen, blyföreningar och fluoranten) till år 2027.
5
Alternativ
5.1
Nollalternativ
Ingen utfyllnad i Munksjön görs och ingen flytande park etableras.
För att uppfylla detaljplanens krav på 7% parkmark måste parken anläggas på befintlig
landyta, vilken idag inte uppfyller stabilitetstekniska krav för parkmark (idag naturmark).
Alternativet inskränker möjligheten att bygga samtliga bostadskvarter som ingår i
planetapp ett.
Färre bostäder byggs inom området vilket går emot fastställd detaljplan för området och
Jönköpings kommuns Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare.
5.2
Sökt alternativ
En stabiliserande utfyllnad genom nedpressning längs med strandlinjen i Munksjöns
sydvästra del utförs enligt beskrivning ovan, samt förstärkande spontkaj från udden och
anslutande mot befintlig kaj, vilken avses renoveras. En flytande park anläggs.
Utfyllnaden bedöms utifrån nuvarande kunskapsläge ianspråkta en bottenyta om ca
2
8 500 m inkluderande tryckbank och sponter, om tryckbanken är skild från släntjustering.
Det sökta alternativet motsvarar en ianspråktagen bottenyta som är ca en tredjedel av
förkastat alternativ med stor utfyllnad (kapitel 5.3). I det sökta alternativet ingår även
2
utfyllnad vid spontkaj (ca 1 200 m ) vilken även hade tillkommit till den stora utfyllnaden.
Byggnadstekniska förutsättningar och en långsiktighet och flexibilitet för området säkras.
En träffpunkt i unik miljö samt tillgänglighet till Munksjön skapas, liksom fler lekområden
och gömslen för fisk.
5.3
Alternativ “stor utfyllnad” (förkastat)
En utfyllnad enligt tidigare samråd utförs. Utfyllnaden rymmer hela den park som krävs
2
enligt detaljplan etapp 1. Utfyllnaden med slänt upptar en bottenyta om ca 22 000 m .
Åtgärden är inte komplett så den inte beaktar inte strandlinjen från udden och norrut mot
befintlig kaj. Åtgärden skulle innebära stor påverkan på grunda områden som ev. kan ha
betydelse som lek- och uppväxtområde för fisk. Ett stort antal transporter av massor
erfodras för att genomföra åtgärden.
6
Förutsedd miljöpåverkan
Den planerade vattenverksamheten förutses innebära följande miljöpåverkan:
repo001.docx 2012-03-2914
19 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
7
•
Grumling i vattenområde vid utfyllnadsarbeten och muddring. Förekomst av stor
andel lösa och förorenade sediment inom utfyllnadsområdet kan bli tillgängliga för
arter i vattenmiljön genom grumling av sedimenten. Särskilda skyddsåtgärder
kommer att krävas för att minimera grumling. Detta kan ske genom anläggande av
provisoriska avskärmningar, t.ex. siltgardin. Under utförandet bör kontroller av
grumling och spridning av föroreningar ske enligt ett kontrollprogram.
•
Övertäckning av både transport- och depositionsbottnar som förändrar
bottensubstratens sammansättning. Utfyllnaden och den flytande parken kommer att
förändra bottnens ljusförhållanden och karaktär, och bli en ny biotop. Förändring av
strandlinjens lutning och karaktär kan gynna vissa arter och missgynna vissa arter.
•
Lek- och uppväxtområden kan påverkas. Genom att utforma utfyllnaden så att
växtlighet kan återetableras kan dessa områden på sikt återställas.
•
Övertäckning av förorenade sediment innebär en mindre föroreningsbelastning på
Munksjön.
•
Buller och luftföroreningar vid transporter, tippning av massor etc. Påverkan kan
begränsas genom val av transportvägar, fordonstyper och arbetstider.
Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
Tolust har för avsikt att ta fram en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning
som underlag för tillståndsansökan. I enlighet med vad som anges i 6 kap miljöbalken
föreslås att miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade utfyllnaden ska omfatta
nedanstående:
•
Åtgärdsbeskrivning (lokalisering av utfyllnaden, beskrivning av utfyllnadens
utformning
samt
beskrivning
av
utfyllnadsarbetet,
beskrivning
av
kajkonstruktioner, utformning och omfattning samt av arbetet)
•
Alternativ utformning för utfyllnaden/spontkaj i den mån det är möjligt
•
Avgränsning av MKBn geografiskt och miljöaspekter som bedöms relevanta
•
Områdesbeskrivning där värden i omgivande miljö beskrivs (natur och kultur,
landskap, bebyggelse, pågående markanvändning etc)
•
Översiktlig hydrologisk bedömning av avrinningsförhållanden
•
Påverkan på och konsekvenser för natur- och vattenmiljö, mark och människors
hälsa (luft och buller) samt på friluftslivet
•
Vid behov, beskrivning och åtgärder för att minska störningar i form av buller och
damm samt för att minska risk för grumling och annan påverkan på
vattenområdet
•
Geotekniska risker, bedömning av utformning av utfyllnaden med släntlutningar,
fyllnadshöjder och beskrivning av eventuella behov av åtgärder för att minska
risken för skred och sättningar
repo001.docx 2012-03-29
20 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
•
Hushållning med naturresurser och råvaruanvändning
•
Överenstämmelse
med
miljökvalitetsmål
och
miljökvalitetsnormer
För de relevanta miljöaspekterna redovisas nuläge, utvärderingskriterier samt påverkan
och konsekvenser som bedöms uppstå till följd av den planerade utfyllnaden samt när det
är relevant förslag på skyddsåtgärder. Både negativa och positiva miljökonsekvenser
redovisas.
8
Samrådsprocessen
Inför den kommande ansökan till mark- och miljödomstolen avser Tolust att samråda med
såväl berörda myndigheter som enskilda som kan antas bli berörda av den planerade
verksamheten. Den planerade verksamheten ingår inte bland de verksamheter som enligt
3 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas ha en betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen måste därför fatta beslut om betydande miljöpåverkan. Om
länsstyrelsen anser att verksamheten kommer att innebära betydande miljöpåverkan
kommer initiativ tas till ett utökat samråd med statliga myndigheter, organisationer och
allmänheten. Samrådskretsen fastställs i samråd med Länsstyrelsen.
repo001.docx 2012-03-2914
21 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
Referenser
Ramböll, 2012. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken för
utfyllnad i Munksjön. 2012-11-05.
Ramböll, 2013 a. Kompletteringar enligt delbeslut 535-9437-2012. Anmälan om
vattenverksamhet, utfyllnad i Munksjön. 2013-04-19.
Ramböll 2013 b. Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd till utfyllnad i Munksjön.
Utkast. 2013-11-15.
Sweco, 2008. Munksjö industriområde, Södra delen, Planerat exploateringsområde,
Geoteknisk undersökning, Rapport och Projekteringsunderlag. 2008-05-16.
Sweco, 2009. Södra Munksjöområdet, fördjupad riskbedömning avseende förorenad
mark. 2009-05-14.
Sweco, 2013a. DP kv Lappen 5 m fl, södra delen av Munksjö fabriksområde Geoteknisk
utredning för detaljplan - PM Geoteknik, 2013-08-26.
Sweco, 2013b. Komplettering till ”Åtgärdsutredning med kostnadsbedömning” för Södra
Munksjöområdet 2009-05-14, Fördjupad åtgärdsanalys, kostnadsbedömning och
riskvärdering avseende delområde B, efter genomförda detaljerade undersökningar samt
reviderad fördjupad riskbedömning, 2013-04-22.
Sweco, 2013 c. Stabilitet vid den ”stora utfyllnaden”, 2013-09-30.
Sweco, 2013 d. Geoteknisk undersökning för punktkälla B1 och B2. 2013-02-18
VISS, 2015. Vatteninformationssystem Sverige. www.viss.lansstyrelsen.se
repo001.docx 2012-03-29
22 (22)
RAPPORT
2015-04-23
VERSION 1.0
UTFYLLNAD MUNKSJÖN
SECLSV p:\1353\1300947_utfyllnad munksjön\200_tillståndsansökan mkb\19 original\samrådsunderlag\samrådsunderlag utfyllnad munksjön 1.0.docx
IDESKISS
F LY TA N D E PA R K
MUNKSJÖN
JÖNKÖPING
2015.03.05
SEK TIO N B - B
+ 94 , 0
UT SIKT SPLATS
+92,0
GRA DÄNGER
SE
KT
U TS I KTS PLATS
G ÅN G -/C YKE LV ÄG
LÄN GS ST R AN D E N
IO
N
UT SI K TS P L ATS
+94, 5
A
BE F IN T LI G
ST R AN DLI NJE
- A
N
ATA
“DAMM”
KI OS K/
CA FÉ
GÅN G BR O
”
LÅNGB ÄNK
+91,0
SG
RYD
RES TAU RA NG
“KANAL
KO NS T
M IN IPAR K
BO ULE
KÖRBAR B RO
FLY TBRY GGA
+90,0
PE R G O LA
S TOLAR & B ORD
VI D VATTNET
VAT T E N LE K/F ONTÄNER
VA G
+91,5
TRAPPA
LE K & UT E GY M
SPALJ É
GE
GRADÄ NGER
GÅ NGBRO
D A GVAT T E N ST R ÅK
+90,0
BRY GGA NER
TI LL VATTNET
S MÅ BÅTS HA MN
PI R
KO N ST GR ÄS F Ö R
AKT IV IT E T E R ,
PIC N IC , SO LAN D E M M
UT SI K T S P L ATS
KÖ R BAR BR O
+90, 5
PA RKOMRÅ DE CA 23 000 m2
MU NKS JÖN
HÖGVATTENY TA
NORMA LVATTENY TA
LÅ GVATTENY TA
+90,3
+89,0
+88,4
RODDB ANOR
UTSIKT SP LAT S
+ 9 3 ,5
0
I D É S KIS S FLY TA ND E PAR K
P LAN , SKA LA 1:1000/ A 3
10
20
30
40
50m
I D É S KIS S FLY TA ND E PAR K
VY FR Å N VA G G ERYDSG ATA N
Va t t e nle k , ut e gy m och konst, tålig att användas,
b la nd a s me d p latser för picnic, m öten, vila m m
I D É S KIS S FLY TA ND E PAR K
AK TI VI TET OCH MÖTEN
Genom siktliga stålräcken för
säkerhet och väx tstöd, trä i
br yggor, handledare m m
Tå liga
v ä xt e r
me d
v a ria t ion
öv e r å re t ,
b la nd a s
i fä lt för
e nk la re
skötsel
I D É S KIS S FLY TA ND E PAR K
K AR AK TÄ R OCH MATERIA L
SE K T IO N A - A
SE K T IO N B - B
I D É S KIS S FLY TA ND E PAR K
SK ALA 1:300/ A 3
I D É S KIS S FLY TA ND E PAR K
VY FR Å N SÖDRA B RON
14
96.8
2:2
99.1
MYRAN
12
sga
tan
29
19
Ba r
narp
27
23
96.9
94.8
21
LAPPEN
1
11
2
2
92.8
128
3
94.5
91.1
132
Barna
rp
sgata
n
4
SWECO Civil AB
Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01
93
.3
www.sweco.se
93.5
5
2:3
2
LAPPEN
5
1:1
2
LAPPEN
11
2
SWECO Civil AB
Telefon +46 (0) 54-14 17 00, Telefax +46 (0) 54-14 17 01
www.sweco.se