Rapport: En innovationsvänlig offentlig verksamhet

Inn
o
alen
jed
är
Jämtland
tiva
/H
a
v
INNOV
ATION
EN INN
OVATIO
NSDR
UTVEC
IVEN S
KLING
AMHÄ
I VÄRL
LLSDSKLA
SS
2025
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Omvärldsanalys och förslag på fortsatt
arbete med att bidra till att skapa en
innovationsvänlig offentlig verksamhet i
region Jämtland/Härjedalen
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
October!17,!2014!
Klas!Palm!!
!
Innehåll
!
1.# Abstrakt#in#English#.............................................................................................................................#2#
2.# Abstrakt#på#Svenska#...........................................................................................................................#3#
3.# Sammanfattning#...................................................................................................................................#4#
3.1# Omvärldsanalys#............................................................................................................................................#4#
3.2# Goda#exempel#................................................................................................................................................#4#
3.3# Överfört#på#Jämtländska#förhållanden#...............................................................................................#5#
3.4# Förslag#på#mål#...............................................................................................................................................#5#
3.5# Ansvariga#aktörer#........................................................................................................................................#7#
3.6# Kommunikation#...........................................................................................................................................#7#
4.# Huvudrapport#.......................................................................................................................................#8#
4.1# Innovation#i#offentlig#förvaltning#.........................................................................................................#8#
4.2# Omvärldsanalys#.........................................................................................................................................#12#
4.3# Omvärldsanalys#N#goda#exempel#........................................................................................................#20#
4.4# Förändringsverktyg#.................................................................................................................................#24#
4.5# Mål#att#vara#uppnådda#2020#samt#aktiviteter#för#att#nå#dessa#mål#....................................#25#
4.6# Kommunikation#........................................................................................................................................#30#
4.7# Uppföljning#..................................................................................................................................................#30#
4.8# Utvärdering#.................................................................................................................................................#30#
4.9# Kommande#finansieringsmöjligheter#..............................................................................................#31#
5.# Referenser#...........................................................................................................................................#32#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1!
1. Abstrakt in English
!
Internationally!as!well!as!in!Sweden,!there!is!a!great!need,!and!simultaneously!on?going!
effort,!to!develop!the!public!sector´s!innovation!capacity.!Firstly,!with!the!perspective!of!
the! public! sector´s! own! ability! to! carry! out! its! duties! and! secondly! the! ability! to! create!
conditions!to!innovate!in!society!in!general.!
!
The! concept! of! governance! is! problematic! in! Sweden! as! it! is! understood! as! maintaining!
operations! while! it! rather! should! referred! to! public! development.! In! order! to! create! a!
good! environment! for! innovation! it! is! important! to! listen! to! and! involve! the! users! of!
public!services!and!target!groups!for!all!efforts!in!public!innovation!systems.!It!is!at!the!
same!time!a!challenge!to!coordinate!and!minimize!sub?optimization!among!all!actors!in!
the!innovation!system.!!
!
The! management’s! understanding! of! the! need! for! innovative! operation! is! important! to!
succeed! in! this! task.! Also! how! public! institutions! work! with! their! human! resource!
management!policies,!is!in!addition!to!culture!and!structure!a!crucial!factor!for!the!quality!
of! the! innovation! support.! Recruitment! requirements! must! stress! characteristics! that! are!
important!in!taking!innovative!ideas!to!finished!products!and!processes.!
!
Last! but! not! least,! the! political! leadership! needs! to! both! understand! the! strengths! in!
innovativeness! and! support! the! organizations! and! activities! that! can! create! leeway! and!
structures!for!innovativeness!to!bloom!in!Jämtland!and!Härjedalen.!!
!
This! report! present! proposals! on! objectives! and! activities! that! lead! to! an! innovation?
friendly!public!services!development!in!the!region!of!Jämtland!and!Härjedalen.!
!
!
2!
2. Abstrakt på Svenska
!
Internationellt! såväl! som! i! Sverige! finns! det! stora! behov! av,! och! samtidigt! pågående!
arbete!med,!att!utveckla!offentlig!förvaltnings!innovationskapacitet.!Det!handlar!då!både!
om! den! egna! förmågan! att! utföra! sina! förvaltningsuppdrag! och! förmågan! att! skapa!
förutsättningar! för! innovativitet! i! samhället! i! övrigt.! Vi! har! ett! problem! i! att! vi! talar! om!
”offentlig!förvaltning”!när!vi!egentligen!borde!tala!om!”offentlig!utveckling”.!Begreppet!
”fövaltning”! signalerar! att! det! inte! handlar! om! utveckling.! För! att! lyckas! med! att! även!
hantera! verksamhetsutveckling! är! det! viktigt! att! verksamhetsledare! förstår! vad! som!
skapar! goda! förutsättningar! för! innovativitet.! Varje! anställd! i! regionen! bör! i! sin!
befattningsbeskrivning! ha! uppdraget! att! utveckla! verksamheten,! testa! nya! metoder! och!
lära!av!det.!Utöver!en!ledarskapsfråga!är!det!också!viktigt!att!i!större!utsträckning!lyssna!
på,!utgå!ifrån!och!involvera!brukarna!av!den!offentliga!verksamheten.!En!stor!utmaning!
är! samtidigt! att! samordna! och! minimera! suboptimering! bland! alla! aktörer! i! regionens!
innovationssystem.!!
!
En! annan! avgörande! faktor! för! ökad! innovationskraft! i! offentlig! förvaltning! är! hur! de!
offentliga! institutionerna! arbetar! med! personalpolitik.! Rekryteringsprofiler! kan! behöva!
utvecklas!till!att!inkludera!egenskaper!som!är!viktiga!för!generera!och!ta!idéer!till!färdiga!
produkter! och! processer.! Likaså! är! det! viktigt! att! arbeta! med! långsiktig! kompetens?
utveckling!på!olika!nivåer!i!kommun!och!landsting.!
!
Sist! men! inte! minst! måste! den! politiska! ledningen! omfattas! både! av! förståelsen! för!
innovativitetens! styrka! och! möjlighet! till! ett! starkt! samhälle! och! se! hur! organisation! och!
verksamhet! kan! formas! för! att! skapa! det! innovativa! utrymme! som! Jämtland! och!
Härjedalen!behöver.!
!
I!den!rapport!som!nu!föreligger!presenteras!förslag!på!mål!och!aktiviteter!som!leder!till!
en!innovationsvänlig!offentlig!verksamhet!i!region!Jämtland/Härjedalen.!
!
!
!
!
!
3!
3. Sammanfattning
!
Våren! 2014! beställda! Regionförbundet! i! Jämtlands! län! en! utredning! av! hur! offentlig!
förvaltning! i! Jämtland! och! Härjedalen! kan! arbeta! med! att! bidra! till! att! skapa! en!
innovationsvänlig! offentlig! verksamhet! i! region! Jämtland! och! Härjedalen.! Uppdraget!
utfördes!av!konsultföretaget!Palm!Quality!Management!AB.!Konsult!Klas!Palm!har!gjort!
studien!och!författat!denna!rapport.!
3.1
Omvärldsanalys
!
Internationellt!såväl!som!i!Sverige!pågår!ett!omfattande!arbete!med!att!utveckla!offentlig!
förvaltnings! innovationskapacitet.! I! Sverige! har! Vinnova! fastställt! några! viktiga!
arbetsperspektiv! för! att! uppnå! ökad! innovativ! kapacitet! inom! offentlig! sektor.! Vinnova!
menar!att!man!bör!stärka!det!innovativa!ledarskapet,!skapa!kreativa!krockar!bland!annat!
genom! mångfald,! forma! lärande! organisationer,! öka! kunskapen! om! fungerande!
incitamentsstrukturer!och!fokusera!på!kärnuppdraget.!!
!
Vidare! har! den! statliga! utredningen! ”Innovationsrådet”! i! sitt! slutbetänkande! formulerat!
flera! idéer! på! hur! man! kan! arbeta! för! att! stärka! offentliga! aktörers! innovativitet.! De!
presenterar! några! idéer! som! kompletterar! Vinnova.! Det! handlar! då! om! att! bygga! en!
infrastruktur!för!idé?!och!kunskapshantering!i!offentlig!verksamhet,!att!låta!innovations?!
och! förändringsarbete! genomsyra! rekrytering! och! löpande! styrning! av! offentliga!
organisationer,! att! förtydliga! utvecklingsperspektivet! i! värdegrunden! och! pröva! nya!
instrument!för!sociala!investeringar.!
!
Sammantaget! harmoniserar! dessa! analyser! med! många! internationella! analyser! och!
rekommendationer.!
3.2
Goda exempel
!
Ett! exempel! på! offentlig! förvaltning! som! arbetar! med! att! skapa! förutsättningar! för! god!
utveckling! av! den! egna! organisationens! innovationskapacitet! är! Vänersborgs! kommun.!
Där! har! man! arbetat! med! att! skapa! system! för! att! medarbetare! skall! reflektera,!
kontextualisera! och! problematisera! individuellt! och! i! grupp.! På! detta! sätt! har! man! tagit!
steg!som!skapar!förmåga!att!reflektera!över!utvecklingsbehov!och!lösningar!som!kan!ha!
olika!grad!av!innovativitet.!Kommunen!har!även!gått!vidare!med!att!utbilda!kommunens!
chefer! utifrån! frågan:! hur! skall! jag! som! chef! ta! tillvara! mina! medarbetares!
innovationsförmåga?!
!
Ett!annat!exempel!på!en!offentlig!förvaltning!som!arbetat!med!den!egna!organisationens!
innovationskapacitet!på!ett!mer!radikalt!vis!är!kommunen!Roskilde!i!Danmark.!Där!har!
arbetet! utgått! från! politikernas! uttryckliga! behov! av! att! föra! kommunen! framåt! i!
innovativ! anda.! Den! politiska! ledningen! eftersträvar! radikal! innovation,! tvärsektoriell!
vardagsinnovation!och!medarbetardriven!innovation.!Politikerna!formulerar!ambitionen!
för! kommunens! utveckling! genom! att! arbeta! i! så! kallade! frirum! där! man! lägger! den!
vanliga!partiagendan!åt!sidan!och!försöker!tänka!fritt!och!nytt.!I!kommunen!poängterar!
!
!
4!
man!att!man!vill!”sätta!vilda!visioner!om!vad!vi!kan!som!kommun”!och!ha!ett!”djärvt!och!
experimentellt!förhållande!till!vårt!uppdrag”.!
!
Ett!exempel!på!en!offentlig!aktör!som!arbetar!med!att!stärka!innovationskapacitet!utanför!
den! egna! organisationen,! d.v.s.! i! samhället,! är! Lycksele! som! arbetet! med! att! söka!
identifiera! samhällsentreprenörer! och! stötta! dem! i! att! utveckla! idéer! och! sociala!
innovationer.!Lycksele!funderar!på!om!man!skall!erbjuda!samhällsentreprenörer!stöd!och!
kompensation!så!att!man!kan!ta!tjänstledighet!från!ordinarie!arbete!och!bygga!upp!egen!
verksamhet.!
!
Ytterligare! ett! exempel! på! en! region! som! arbetat! aktivt! med! att! stärka!
innovationskapacitet! i! regionen! är! Medellín! i! Colombia.! År! 2012! utnämndes! staden! till!
världens! mest! innovativa! stad.! Staden! präglas! av! öppenhet! och! lust! att! skapa! nytt.!
Medellíns!chef!för!innovation!säger!”Vi!behöver!hjälp!att!öppna!våra!sinnen!och!förändra!
vårt! tankesätt! totalt”.# Mycket! av! den! innovativa! verksamheten! finansieras! av! energi?
bolaget! som! till! 100! %! ägs! av! kommunen.! Man! har! beslutat! att! 20! %! av! vinsten! från!
energibolaget! skall! investeras! i! stadens! innovationsprogram! och! man! har! med! dessa!
resurser!bland!annat!byggt!upp!en!fysisk!innovationsplats!för!kreativa!möten!som!kallas!
”Ruta!N”.!
3.3
Överfört på Jämtländska förhållanden
!
Omvärldsanalysen! visar! på! flera! goda! metoder! för! att! öka! innovativitet! inom! den! egna!
organisationen! och! den! offentliga! sektorns! möjligheter! att! stödja! innovation! i! samhället.!
En! del! av! dessa! metoder! går! direkt! att! ta! till! sig! medan! andra! måste! omsättas! till!
kontexten! i! Jämtland! och! Härjedalen.! En! gemensam! positiv! faktor! har! varit! att! arbeta!
med! de! kulturella! perspektiven! för! att! få! incitament! att! implementera! strukturer! som!
gynnar!innovativitet.!Samtidigt!visar!det!sig!att!det!är!först!när!konkreta!strukturer!är!på!
plats! som! innovationskraften! kan! tillvaratas.! Kontentan! blir! att! Region! Jämtland!
Härjedalen!behöver!arbeta!parallellt!med!kulturella!och!strukturella!metoder!för!att!öka!
innovativiteten!i!regionen.!
!
3.4
3.4.1
Förslag på mål
För att utveckla den offentliga sektorns egna verksamhet
!
•
Politiker!och!verksamhetsledning!har!en!tydlig!bild!av!varför!det!är!viktigt!att!
arbeta!med!innovation.!Det!finns!en!förståelse!av!behovet!att!balansera!
utvecklingsarbetet!genom!a)!kontroll!och!processtandardisering1!med!b)!ett!
innovativt!arbete.!Förståelsen!av!behovet!har!påverkat!värdegrund!och!tolkning!
av!hur!förvaltningsuppdraget!skall!uppfyllas.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!
!
!Begreppet!avses!idéer!om!att!verksamhetsutveckling!uppnås!genom!att!standardisera!processer.!
5!
•
I!den!ordinarie!verksamhetsstyrningen!finns!innovationsmål!och!rapportrutiner!
mot!dessa!mål.!Organisatoriska!strukturer!för!att!arbeta!med!innovationer!är!
definierade!i!regionen!samt!i!samtliga!kommuner.!!D.v.s.!det!finns!en!
infrastruktur!för!idégenerering,!utveckling!och!implementering.!Strukturen!
inkluderar!ett!system!med!belöning!för!brukare!och!medarbetare!som!arbetar!med!
innovationer.!
•
Rekrytering!och!kompetensutveckling!bedrivs!utifrån!de!särskilda!krav!som!ställs!
på!personal!som!skall!arbeta!med!innovativ!utveckling.!
•
Resurser!har!öronmärkts!för!en!innovativ!verksamhetsutveckling.!!
!
!
!
3.4.2
!
För att den offentliga sektorn skall stödja en innovativ utveckling i
regionen
•
Regionens!stödsystem!för!innovativitet!har!en!tydlig!utgångspunkt!dels!i!
brukarnas!behov!och!dels!i!innovatörernas!behov.!De!offentliga!organisationernas!
innovationsaktörer!har!samtidigt!hög!förståelse!för!samarbetsfördelar!och!
samarbetsbehov.!
•
Det!finns!ett!regiongemensamt!övergripande!system!som!stödjer!både!a)!
utarbetande!av!idéer,!produkter!eller!tjänster,!och!b)!!implementering!och!
marknadsföring!av!dessa.!Systemet!drivs!genom!samarbete!mellan!
regionförbund,!universitet,!landsting,!kommuner!och!andra!innovationsagenter!i!
regionen.!Systemet!präglas!av!en!liten!administrativ!kärna!och!stor!flexibilitet!av!
inhyrd!kompetens!för!olika!specifika!behov.!Resurser!skall!gå!till!innovatörer,!inte!
till!att!administrera!innovationsstöd.!
•
Personal!som!är!specialiserade!på!hur!man!skapar!innovativa!miljöer!och!
specialiserade!på!hur!man!metodologiskt!driver!dessa!frågor!i!nätverk!och!lockar!
till!innovativ!utveckling!hos!samhällsmedborgare!och!företag!är!rekryterade!inom!
innovationssystemens!nyckelaktörer.!!Kompetensutveckling!pågår!av!samtliga!
anställda!i!regionens!offentliga!förvaltningar!i!hur!innovationsuppdraget!på!bästa!
sätt!kan!hanteras.!
•
Det!råder!ett!samarbete!mellan!offentliga!aktörer!för!att!öka!extern!finansiering!för!
att!fortsätta!stödja!offentlig!förvaltnings!arbete!med!regionala!innovationsinitiativ!
samt!som!riskkapital!för!att!lyfta!innovativa!idéer!till!fungerade!produkter!eller!
processer.!
!
!
!
!
!
!
6!
3.5
Ansvariga aktörer
!
Drivande! i! arbetet! bör! vara! Regionen! tillsammans! med! Mid! Sweden! Sience! Park! med!
stöd!av!Mittuniversitetet!och!kommuner!samt!landsting.!!
!
3.6
Kommunikation
!
Många!av!de!mål!och!aktiviteter!som!presenteras!i!denna!rapport!handlar!om!att!förändra!
mentala!bilder!och!utveckla!delar!av!tjänster.!För!att!nå!dessa!mål!handlar!arbetet!mycket!
om! att! kommunicera! på! framförallt! fyra! nivåer.! Dels! med! brukare,! dels! med! anställda!
nära! brukarna,! del! med! förvaltningsledningar! och! med! den! politiska! nivån.! Väl!
definierade!strukturer!för!en!långsiktig!och!ständigt!pågående!dialog!med!dessa!grupper!
är! en! hörnsten! för! att! nå! de! mål! som! finns! preciserade! i! denna! rapport.! Det! viktigaste!
budskapet! externt! är! att! ”vi! vill! lyssna! på! dina! behov! av! stöd,! vi! vill! lyssna! på! dina!
förslag! på! utveckling,! vi! vill! stödja! dina! idéer”.! Det! viktigaste! budskapet! internt! är! ”för!
det! långsiktiga! kvalitetsarbetet! måste! vi! alltid! ständigt! utveckla! hur! verksamheten! i!
förvaltningar! skall! genomföras.! Det! är! en! del! av! varje! anställds! befattningsbeskrivning.!
Att!göra!fel,!lära!av!det!och!dela!med!sig!av!sina!insikter!är!varje!anställds!rättighet!och!
skyldighet”.!!
!
!
!
!
7!
4.
Huvudrapport
!
Våren! år! 2014! beställda! Regionförbundet! i! Jämtlands! län! en! utredning! av! hur! offentlig!
förvaltning! i! Jämtland! och! Härjedalen! kan! arbeta! med! att! bidra! till! att! skapa! en!
innovationsvänlig! offentlig! verksamhet! i! region! Jämtland! och! Härjedalen.! Uppdraget!
utfördes!av!konsultföretaget!Palm!Quality!Management!AB.!Konsult!Klas!Palm!har!gjort!
studien! och! författat! denna! rapport.! Klas! är! även! knuten! till! Mittuniversitetet! då! han!
forskar! inom! ämnet! kvalité! och! har! specialiserat! sig! på! området:! Att! i! den! offentliga!
sektorn!förstå!innovation!som!en!strategi!för!att!öka!kundvärde.!
!
Den! information! som! utgör! underlag! till! denna! rapport! har! samlats! in! under! perioden!
maj! till! och! med! oktober! 2014.! Data! har! samlats! in! genom! en! analys! av! dokument! och!
hemsidor.!Data!har!också!samlats!in!genom!deltagande!i!workshops!med!en!stor!mängd!
representanter! för! både! privat! sektor,! universitet,! kommun,! landsting,! uppfinnare! och!
intresserad! allmänhet! i! regionen.! Data! har! även! samlats! in! genom! intervjuer! med!
nyckelpersoner! relaterade! till! olika! fall! som! studerats! inom! ramen! för!
utredningsuppdraget.!Data!har!även!samlat!in!genom!att!besöka!centra!som!arbetar!med!
att!söka!skapa!större!innovativitet!inom!offentlig!sektor!i!Sverige!och!internationellt.!
!
4.1
Innovation i offentlig förvaltning
!
Många! offentliga! aktörer! arbetar! med! ständiga! förbättringar.! Få! arbetar! med!
innovationer.! I! flera! av! de! utredningar! och! studier! som! gjorts! om! innovationer! inom!
offentlig! förvaltning! ser! man! en! glidande! skala! mellan! a)! förbättringar! av! pågående!
processer!och!b)!innovationer.!Man!kan!tala!om!inkrementell!innovation!i!den!ena!ändan!
som! gränsar! till! ett! förbättringsarbete! av! pågående! processer! och! radikal! innovation! i!
andra!ändan!där!det!handlar!om!nya!tjänster!och!produkter.!Se!figur!1.!
!
Inkrementell*
innovation9
Nya*produkter*och*
processer9
Förbä&ring*av*
befintliga*produkter*
och*processer9
Figur 1
!
!
!
!
!
Radikal*
innovation9
!
Det finns en glidande skala mellan inkrementella och radikala
innovationer. Att arbeta med inkrementella innovationer gränsar
till att arbeta med förbättringsarbete av pågående processer eller
produkter.
!
8!
Resonemangen! i! många! av! de! utredningar! som! olika! aktörer! gjort! om! innovationer! i!
offentlig! sektor! hanterar! oftare! de! små! stegens! utveckling! än! hur! man! processar! större!
innovationer.!Det!kan!vara!ett!problem!då!innovationsbegreppet!kan!bli!urvattnat!och!att!
ingen! verklig! innovation! uppnås! trots! att! man! säger! sig! arbeta! med! innovation.! Trots!
detta!problem!skall!man!inte!underskatta!den!inkrementella!innovationens!potential.!En!
inkrementell! idé! kan! i! ett! längre! perspektiv! komma! att! utvecklas! till! en! genomgripande!
innovation.! Det! innebär! att! innovationsbegreppet! behöver! innehålla! både! inkrementella!
och!mer!genomgripande!innovationer.!Dock!behövs!det!en!medvetenhet!om!dessa!båda!
dimensioner! och! vad! som! krävs! för! att! arbeta! med! båda! dessa! perspektiv.! Det! kan!
nämligen! krävas! olika! insatser! och! resurser! för! att! hantera! dessa! båda! perspektiv! av!
innovativitet.!
!
Att!arbeta!med!innovationer!inom!offentlig!förvaltning!kan!man!göra!för!att!utveckla!den!
egna!kärnverksamheten!eller!för!att!bidra!till!ett!gynnsamt!innovationsklimat!i!samhället.!!
Att!skapa!förutsättningar!för!kommersialisering!av!en!produkt!sprungen!ur!erfarenheter!
vunna! inom! offentlig! förvaltning! syftar! ofta! primärt! till! att! skapa! sysselsättning! och!
tillväxt! i! regionen,! inte! till! att! förbättra! kärnverksamheten.! Man! kan! därför! tala! om! ett!
introvert! och! ett! extrovert! innovationssyfte.! Det! introverta! handlar! om! att! förbättra!
kärnverksamheten! och! det! extroverta! att! stödja! innovativitet! och! tillväxt! i! regionen.! Det!
ligger! ingen! värdering! i! begreppen.! Det! introverta! är! precis! lika! viktigt! som! det!
extroverta,!men!man!bör!vara!medveten!om!att!det!även!i!detta!fallet!kan!innebära!olika!
arbetsinsatser!för!att!utveckla!dessa!olika!perspektiv.!!
!
Om! man! lägger! samman! dessa! olika! dimensioner! får! man! fyra! arbetsområden! för! att!
arbeta! med! ökad! innovativitet! inom! offentlig! förvaltning.! Fyra! områden! som! delvis!
behöver!samma!insatser!för!att!utvecklas,!men!delvis!behöver!olika!insatser!och!resurser.!
Se!Figur!2.!
!
!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!Introvert!
Extrovert!
!
!
Inkrementell!innovation!
!
!
!
!!!!!!!!Radikal!innovation!
!
!
!
!
Figur 2
Fyra områden inom vilka innovationsarbete kan bedrivas inom offentlig förvaltning. !
!
Generellt! finns! en! tendens! att! tänka! på! innovation! som! tillämpning! av! ny! teknik! eller!
produkter.! Även! innovation! inom! den! offentliga! sektorn! innefattar! produktion! av!
produkter,! men! oftast! innebär! innovation! inom! offentlig! förvaltning! en! utveckling! av!
!
!
9!
tjänster! som! erbjuds,! organisatoriska! förändringar! och! processförändringar.! Man! kan!
säga!att!innovation!inom!offentlig!förvaltning!kan!handla!om:!
• Nya!eller!förbättrade!tjänster!(t.ex.!hälso?och!sjukvård!i!hemmet).!
• Nya!eller!förbättrade!varor.!
• Nya!tillverkningsprocesser!för!en!tjänst!eller!produkt.!
• Ny!administrativa!system.!
• Nya! organisatoriska! system! (nya! organisationer! eller! nya! mönster! för!
samarbete!och!samverkan).!
• Nya!koncept.!
4.1.1
Offentlig jämfört med privat sektor
!
Den! kontext! i! vilken! innovationsarbete! bedrivs! inom! offentliga! sektorn! är! annorlunda!
jämfört!med!den!privata!sektorn.!En!av!de!största!skillnaderna!mellan!offentlig!och!privat!
sektor!ligger!i!att!motivationen!för!ökad!innovativitet!inom!offentliga!sektorn!ofta!är!att!
öka! kundvärdet! för! målgrupperna! och! minska! kostnaderna! för! skattebetalarna.! De!
ekonomiska!incitamenten!för!den!offentliga!sektorn!ser!alltså!annorlunda!ut!jämfört!med!
den! privata! sektorn.! Detta! skapar! både! olika! incitamentsstrukturer! och! bidrar! till! en!
annan! kultur! i! den! offentliga! sektorn! än! i! den! privata! sektorn.! Dessutom! styrs! den!
offentliga!sektorn!i!högre!grad!än!den!privata!sektorn!av!lagar!och!förordningar!som!styr!
vad!de!kan!och!inte!kan!göra.!Den!offentliga!sektorn!styrs!också!av!politiska!beslut!som!
ofta!ligger!utanför!organisationens!mandat!att!påverka.!
!
Den!offentliga!sektorn!kan!dessutom!anses!vara!en!sämre!grogrund!för!innovation!än!den!
privata! sektorn.! Exempelvis! belönas! framgångsrik! innovation! i! lägre! utsträckning!
samtidigt! som! konsekvenserna! av! misslyckad! innovation! ofta! är! allvarliga.! Detta! kan!
också! leda! till! att! personalrekrytering! av! sådana! personer! som! drivs! av! innovationslust!
och!kreativitet!är!svår.!Innovativa!personer!tenderar!att!vända!ryggen!åt!karriärer!inom!
den!offentliga!sektorn.!!
4.1.2
Aktörer
!
Det! finns! idag! ett! relativt! stor! antal! offentliga! aktörer! i! regionen! som! arbetar! med! att!
främja! regionens! innovationsförmåga.! Många! av! dessa! aktörer! är! del! av! den! offentliga!
sektorn.!Följande!lista!representeras!sådana!aktörer!som!redan!är!med!eller!skulle!kunna!
vara!med!och!bidra!till!regionens!arbete!med!att!skapa!en!innovationsvänlig!offentlig!!
!
!
!
!
10!
verksamhet!i!regionen:!
• Stat;!Skatteverket,!Bolagsverket,!Patent?!och!registreringsverket.!
• Regionförbundet.!
• Mittuniversitetet.!
• MIUN!Innovation.!
• Mid!Sweden!Sience!Park!(MSSP)!och!Inkubatorn.!
• Landsting.!
• Kommun!(inkl.!näringslivskontor).!
• Kommunala!bolag.!
• Privata!leverantörer!som!utför!offentligt!finansierad!verksamhet!(privata!
företag,!stiftelser!osv).!!
• Coompanion!i!Jämtlands!Län.!
• Almi.!
• SÖT?projektet!(Interregprojekt!Sundsvall,!Östersund,!Trondheim).!
• IUC!Z?group!kan!ta!en!större!roll!för!tillverkande!företag.!
• Länets!turistdestinationer.!
4.1.3
Behov – resultat från workshops i regionen
!
Regionförbundet,! landstinget! och! kommunerna! äger! ett! förändringsbehov! och! vill!
utveckla! den! samhällsservice! man! erbjuder! samt! att! man! vill! öka! stödet! till! områdets!
innovationskapacitet.! Detta! skall! matchas! med! behov! uttrycka! av! andra! aktörer! i!
regionen.!!
!
I! diskussioner! som! regionförbundet! fört! under! åren! 2013! och! 2014! med! företrädare! för!
både!offentlig!förvaltning,!privata!aktörer!och!civilsamhälle!framträder!en!bild!över!idag!
upplevda! behov! av! innovativ! utveckling! inom! den! offentliga! förvaltningen! i! regionen.!
Behoven! uttrycks! i! allt! från! konkreta! åtgärder! till! förändrade! system! och! förändrad!
generell! kultur.! Här! presenteras! några! av! de! behov! som! framkommit! i! diskussionerna.!
Det! finns! ett! behov! av! att! tydliggöra! hur! möjligheterna! ser! ut! för! att! bilda! bolag! utifrån!
idéer!som!kommer!från!offentlig!förvaltning.!Det!finns!behov!av!någon!som!kan!klargöra!
gränsdragningar! och! juridiken! kring! exempelvis! möjligheten! att! knoppa! av! verksamhet!
och! privatisera! den.! Det! handlar! också! om! att! tydliggöra! möjligheter! för! anställda! att!
driva! eget.! Ett! annat! behovsområde! är! energieffektivisering! av! bostadsbestånd,!
energisnålt! byggande,! effektivare! avfallshantering.! Det! behövs! även! system! för! hur!
skapad!kunskap!i!innovationsarbetet!kan!exporteras!båda!till!andra!delar!av!landet!men!
även! internationellt.! Ytterligare! ett! behov! kan! vara! hur! blåljusmyndigheternas!
samhällsverksamhet!genom!nya!former!av!samverkan!skulle!kunna!drivas!mer!effektivt.!
Det!finns!också!identifierade!behov!av!att!samverka!inom!de!flesta!områden,!d.v.s.!att!alla!
administrativa! gränser! borde! tänkas! bort! och! att! generellt! sätta! fokus! på! funktion! och!
maximal! nytta.! Behov! av! att! utveckla! arbetet! med! offentliga! upphandlingar! har! också!
identifierats.!!Det!har!även!uttryckts!behov!av!att!kunna!får!stöd!som!privat!individ!om!
man! har! en! innovativ! idé.! Vidare! finns! behov! av! att! skapa! ett! klimat! inom! landstinget!
som!kan!hantera!det!innovativa!tänkande!som!nyutexaminerade!sjuksköterskor!idag!har!
fått!via!sin!utbildning.!
!
!
11!
4.1.4
Styrkor – resultat från workshops i regionen
!
I! regionförbundet! Jämtlands! läns! arbete! med! att! formulera! en! innovationsstrategi! har!
viktiga! faktorer! i! Jämtland! och! Härjedalen! identifierats.! Faktorer! som! påverkar!
möjligheter!att!skapa!ett!innovativt!klimat.!Vissa!av!dessa!faktorer!har!betydelse!för!den!
offentliga!sektorns!innovationskapacitet.!Styrkor!utgörs!bland!annat!av:!
• Ett!starkt!föreningsliv!vilket!är!en!bra!grogrund!för!social!innovation.!!
• Ökande!insikt!om!innovationers!betydelse,!inte!minst!inom!offentlig!förvaltning.!
• En!uppbyggd!struktur!i!form!av!innovationsstödssystem.!
• Ett!universitet!i!regionen.!
• Små!flexibla!företag!med!snabb!omställningsförmåga.!
• Ett!regionförbund!som!satsar!på!att!utveckla!innovativiteten!i!området.!
4.1.5
Hinder – resultat från workshops i regionen
!
Processerna! under! 2013! och! 2014! har! även! resulterat! i! att! vissa! hämmande! faktorer!
identifierats:!
• Dålig!samverkan!mellan!olika!offentliga!aktörer.!
• Att!offentlig!verksamhet!alltid!måste!vara!med!som!en!part!för!att!få!tillgång!till!
strukturfonder!och!annat.!!
• Krångliga! bidragssystem.! Vanliga! företagare! och! föreningsrepresentanter! orkar!
inte!med!administrationen.!
• Kriterierna!i!stödsystemen!oftast!inte!anpassade!efter!dagens!näringslivsstruktur.!
• Svårigheterna! för! ungdomar! att! ta! sig! in! på! arbetsmarknaden! och! därmed! bidra!
med!sin!kompetens.!
• Svag! inflyttning! av! människor! med! annorlunda! bakgrund! som! ger! nya!
perspektiv.!
• Glesbygd.!
• Mycket!av!den!offentliga!verksamheten!är!koncentrerad!till!Östersund.!
• Få!FoU?resurser.!
• Många!småföretag,!väldigt!få!stora!företag.!
• Minskande!befolkning!ledande!till!försämrad!offentlig!ekonomi.!
• Bristande!tillit!mellan!aktörer.!
!
4.2
Omvärldsanalys
!
Internationellt! såväl! som! i! Sverige! finns! det! ett! stort! pågående! arbete! med! att! utveckla!
offentlig! förvaltnings! innovationskapacitet,! både! det! vi! kallar! den! introverta! likväl! som!
den!extroverta!inriktningen.!I!detta!kapitel!redovisas!några!slutsatser!som!gjorts!av!olika!
aktörer! som! arbetar! med! innovation! i! offentlig! förvaltning.! Slutsatser! gällande! behov,!
hinder! och! möjligheter! för! att! skapa! en! innovationsvänlig! offentlig! verksamhet.! Först!
presenteras!tankar!som!i!stor!utsträckning!relaterar!till!den!offentliga!verksamhetens!sätt!
att! utföra! sina! förvaltningsuppdrag! (det! introverta! perspektivet),! därefter! redovisas!
!
!
12!
tankar!som!relaterar!till!den!offentliga!förvaltningens!roll!i!att!stödja!innovativ!utveckling!
i!samhället!(det!extroverta!perspektivet).!
!
4.2.1
Innovativ utveckling av den offentliga verksamhetens sätt att utföra sina
förvaltningsuppdrag
4.2.1.1
Upplevda behov av utveckling
!
Det! finns! en! hel! del! skrivet! i! både! forskningslitteratur! likväl! som! i! olika! utredningar!
genomförda! av! offentliga! förvaltningar! som! beskriver! varför! man! skall! arbeta! med!
innovationer! inom! offentlig! förvaltning.! Det! som! ofta! nämns! är:! miljökrav,! möjligheter!
genom! teknisk! utveckling,! demografisk! utveckling,! ökade! krav! av! brukarna! och!
minskade!ekonomiska!resurser2.!!
!
Om!vi!tittar!på!Sverige!ser!vi!att!den!svenska!regeringen!år!2010!tillsatte!ett!nationellt!råd!
för! innovation! och! kvalitet! i! offentlig! sektor;! Innovationsrådet.! Rådet! menar! att! det! är!
först! de! senaste! åren! som! innovationsperspektivet! aktualiserats! inom! svensk! offentlig!
förvaltning.! De! menar! att! detta! kan! vara! en! av! orsakerna! till! att! man! i! mycket! låg!
omfattning!inom!forskning,!politik!och!förvaltning!ser!ett!strategiskt!arbete!med!att!driva!
en! utveckling! av! organisationens! innovativa! förmåga.! Dock! kan! man! både! hos! den!
politiska! ledningen! och! hos! myndighetschefer! under! de! senaste! åren! se! ett! ökande!
intresset!för!innovativitet.!Detta!relativt!nya!uppvaknande!av!innovativitetens!betydelse!
för! att! kunna! utföra! förvaltningsuppdraget! har! lett! till! att! Innovationsrådet! i! sitt!
slutbetänkande! år! 2013! skriver:! ”Det! sjuder! av! förändringsvilja! och! idérikedom! i!
kommuner,! landsting! och! statliga! myndigheter.! Engagemanget! för! hur! offentlig!
verksamhet! ska! vidareutvecklas! är! stort! även! hos! människor! i! gemen,! företag! och! i!
civilsamhället.! Denna! kraft! måste! tas! tillvara! i! mycket! högre! grad! än! vad! som! sker! i!
dag”.3
!
Sveriges! Kommuner! och! Landsting! (SKL)! har! analyserat! upplevda! behov! avseende!
verksamhetens! utveckling! när! det! gäller! innovationsfrågor.4!Man! har! frågat! kommuner!
och! landsting! i! Sverige! vilket! typ! av! behov! de! har! för! att! öka! sin! kapacitet! att! arbeta!
innovativt.!På!första!plats5!av!uttryckta!behov!kommer:!Utbildning!av!högre!tjänstemän,!
mellanchefer!samt!konkreta!verktyg!för!att!ta!tillvara!brukares,!patienters!eller!anhörigas!
idéer! sam! att! det! också! behövs! konkreta! verktyg! för! att! stimulera! och! ta! till! vara!
medarbetarnas! idéer.! Andra! faktorer! som! de! svarande! poängterar! som! viktiga! är:!
Ledning! och! organisering! av!innovationsarbete,! utbildning!av! politiker,! utbildning!av!
drivande!medarbetare,! att! utarbeta! mål! och! strategier! för!innovation! och! förnyelse,!
incitament!och!belöningssystem!för!idéutveckling!samt!konkreta!metoder!för!att!använda!
offentlig!upphandling!som!ett!verktyg!för!att!utveckla!tjänster.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Exempelvis!Vinnova!rapport!2013:01!Från!Eldsjälsdrivna!innovationer!till!innovativa!organisationer;!!
Albury,!D.!(2011),!“Creating!the!Conditions!for!Radical!Public!Service!Innovation !
3!Innovationsrådets!slutrapport,!SOU!2013:40!
4!SKL!rapport!2014!?!Förutsättningar!för!innovation!i!offentlig!sektor!
5!Drygt!80!%!av!kommuner!samt!13!av!17!av!landstingen!som!svarade!på!SKLs!förfrågan.!
2
!
!
13!
4.2.1.2
Hinder för innovation
!
Innovationsrådet! har! i! sin! utredning! sett! att! förvaltningschefer! på! statliga! myndigheter!
upplever!att!kontroll!och!återrapportering!av!enskildheter!kan!motverka!förnyelsearbete.!
Runt!hälften!av!myndighetscheferna!anser!att!resurser!och!den!externa!uppföljningen!och!
granskningen!utgör!hinder!för!innovationsarbete!i!ganska!eller!mycket!hög!grad.!Fyra!av!
tio! anser! att! det! externa! regelverket! utgör! hinder! i! ganska! eller! mycket! hög! grad.! I! en!
jämförande! studie! mellan! Norge,! Danmark,! Island! och! Sverige! anses! ”politiska! hinder”!
(t.ex.!resurser!och!lagar)!vara!det!största!hindret!för!innovation!i!samtliga!fyra!länder.!Av!
de!svenska!svarande!anger!sex!av!tio!att!detta!utgör!ett!hinder.!!
4.2.1.3
Vägar framåt
!
Nedan!presenteras!slutsatser!som!olika!utredare!kommit!fram!till!gällande!vad!som!krävs!
för!ökad!innovationsförmåga.!
!
Innovationsrådet!som!lade!fram!sin!slutrapport!år!2013!beskriver!vad!man!menar!krävs!
för!en!innovativ!offentlig!verksamhet:6!
• Förändringarna!måste!syfta!till!att!skapa!värde!för!människor,!företag!eller!
samhället!i!stort.!Det!kan!t.ex.!handla!om!att!förenkla!en!tjänst,!höja!kvaliteten,!
stärka!demokratin!och!sammanhållningen!i!samhället!eller!öka!effektiviteten.!
• Det!måste!finnas!ett!av!politiken!givet!handlingsutrymme!och!stöd!samt!
incitament!för!berörda!ledare!och!deras!organisationer!att!bedriva!
förändringsprocesser.!Det!handlar!t.ex.!om!mål,!lagstiftning,!styrsystem,!
rekrytering!av!myndighetschefer,!hur!kompetensstöd!är!organiserat,!efterfrågan!
på!och!uppföljning!av!utvecklingsarbete!och!ekonomiska!villkor.!
• Det!måste!finnas!förmåga!att!bedriva!förändringsprocesser!utifrån!syftet!med!
verksamheten.!Det!handlar!om!såväl!enskilda!individers!motivation!och!
kompetens!som!organisationers!förmåga!att,!enskilt!eller!i!samverkan,!gå!från!idé!
till!genomförande,!för!att!ändra!beteenden!och!skapa!värde.!Förmågan!påverkas!
t.ex.!av!organisationskultur,!synen!på!vilka!man!är!till!för!och!hur!man!arbetar!
med!att!förstå!deras!behov,!verksamhetsstyrningens!utformning,!ledarskapet!och!
förmågan!att!samverka.!
• Det!måste!finnas!ett!lärande!och!ett!aktivt!förhållningssätt!till!att!skapa!och!
tillämpa!kunskap.!Detta!avser!såväl!den!enskilde!medarbetarens!som!hela!
organisationens!förmåga.!
• Resultatet!av!de!genomförda!förändringarna!ska!slutligen!leda!till!förbättringar!
för!medborgare!och!företag!i!form!av!förbättrade!eller!nya!tjänster!eller!
värdeskapande!för!samhället!i!stort.!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
!
!
!Innovationsrådets!slutrapport,!SOU!2013:40!
14!
Vidare! konstaterar! Innovationsrådet! att! det! krävs! en! förmåga! att! bedriva! förändrings?
processer! utifrån! syftet! med! verksamheten! för! att! motivera! innovationsarbete! inom!
offentlig!förvaltning.!!Det!är!en!förutsättning!för!att!gå!från!idé!till!genomförande,!för!att!
ändra!beteenden!och!skapa!värde.!Man!konstaterar!vidare!att!leda!och!utveckla!lärande!
organisationer! samt! att! främja! innovationer! och! nytänkande! kräver! särskild! kompetens.!
Innovations?! och! förnyelsedimensionen! måste! göras! mer! framträdande! vid!
rekryteringsförfarandet! för! att! få! ledare! som! har! rätt! kompetens! och! inställning! att! leda!
en!föränderlig!förvaltning.!
!
SKL! menar! att! det! är! viktigt! att! morgondagens! ledare! måste! kunna! leda! i! osäkerhet,!
släppa! på! kontrollen! och! skapa! ramar! för! att! brukarnas! perspektiv! ska! kunna! tas! in! på!
riktigt.7!SKL! konstaterar! även! att! initiering! av! ett! innovationsarbete! är! ett! uppdrag! för!
organisationens! ledning! och! att! man! måste! tillämpa! systemsyn! för! att! nå! framgång! i! ett!
sådant! arbete.! Kunskap! och! förståelse! för! innovationssystem! måste! naturligtvis! finnas!
hos!verksamhetens!ledare!men!också!hos!de!funktioner!som!har!ansvar!för!att!sätta!mål,!
planera! och! följa! upp! verksamheten.! Detta! gäller! även! nyckelgrupper! som! t.ex.!
controllers.! Ledningsfilosofin! och! dess! koppling! till! styrningen! i! form! av! budget,! mål,!
mät?! och! uppföljningssystem! kan! då! kräva! särskild! uppmärksamhet.! Men! även!
medarbetarna! och! de! så! kallade!eldsjälarna! anses! även! vara! viktiga! för! innovationer! i!
verksamheten.!
!
Vad!gäller!omgivande!faktorer!är!det!tydligt!att!medborgarna!i!kommunen!anses!utgöra!
en! viktig! resurs! för! kommunens! förnyelse!tillsammans! med! lärandet! om!andra!
framgångsrika! verksamheter.! Hos! landstingen! framstår! externa! finansiärer! som! t.ex.!
EU,!forskningsråd,!Vinnova! och! Almi,! som! de! viktigaste! externa! aktörerna,!
därefter!kommer! universitet! och! högskola! samt! patienter! och! brukare! menar! SKL.!! Rent!
organisatoriskt! betonar! SKL! att! förmågan! att! utveckla!och! testa! idéer! i! verksamheten! är!
en!viktig!drivkraft.!8!
!
I!en!rapport!från!2013!sammanfattar!Vinnova!vad!som!behövs!för!att!öka!förutsättningar!
för!utvecklad!innovationsförmåga!i!offentlig!förvaltning9:!!
• En!tydlig!strategi!och!riktning!för!sitt!utvecklingsarbete!som!betonar!förnyelse!av!
mer!eller!mindre!radikal!karaktär.!
• Ledarskapet!för!att!kommunicera!denna!vision,!strategi!och!riktning.!
• En! tillåtande! organisationskultur! som! fungerande! strukturer! för! att! driva!
organisationen!i!denna!riktning.!
• Långsiktighet.!
• Arbetar!för!att!öka!benägenheten!och!öppenheten!för!att!ta!emot!nya!idéer!och!för!
att!förändras!och!utvecklas.!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!SKL!reserapport!Lärresa!till!Danmark!23!till!24!januari!2014!
!SKL!rapport!2014!?!Förutsättningar!för!innovation!i!offentlig!sektor!
9!Vinnova!rapport!2013:01!Från!Eldsjälsdrivna!innovationer!till!innovativa!organisationer!!
7
8
!
!
!
15!
Vinnova!menar!att!ovanstående!mål!kan!nås!genom!att!arbeta!med!följande:!
• Stärk!det!innovativa!ledarskapet!–!detta!kan!exempelvis!göras!genom!
utbildningsinsatser,!skapa!mötesplatser!för!erfarenhets?!och!kunskapsutbyte!med!
andra!(typer!av)!organisationer.!
• Lyft!det!politiska!ledarskapet!–!exempelvis!genom!utbildningsinsatser!öka!
kunskapen!om,!insikten!och!betydelsen!av!ett!innovationsarbete!i!alla!typer!av!
offentliga!verksamheter.!
• Skapa!kreativa!krockar!–!exempelvis!genom!att!skapa!mötesplatser!för!
gemensamt!kunskapsbyggande!och!erfarenhetsutbyte.!
• Forma!lärande!organisationer!–!utveckla!arbetssätt!där!uppföljning,!analys!och!
åtgärd!blir!naturligt!för!att!lyfta!blicken!(inte!bara!mäta!och!rapportera!detaljer).!
• Utveckla!mångfald!–!innovation!kräver!nya!perspektiv.!Skapa!struktur!för!
mångfald!för!att!identifiera!både!behov,!utmaningar!och!lösningar.!Här!är!
forskarsamhället!en!viktig!aktör!tillsammans!med!näringslivet.!Men!det!är!också!
angeläget!att!det!finns!olika!kompetenser!i!den!egna!organisationen!som!kan!
inneha!olika!roller!i!innovationsprocessen.!
• Tillför!”riskkapital”!–!det!finns!behov!av!resursstöd!av!olika!slag,!exempelvis!
processtöd!och!finansiellt!stöd!i!olika!utvecklingsskeden.!
• Öka!kunskapen!om!fungerande!incitamentsstrukturer!–!incitament!för!att!lyfta!
idéer,!genomföra!förändring!samt!sprida!goda!exempel.!Men!även!för!att!ta!emot!
andras!idéer!eller!innovationer.!
• Synliggör!vikten!av!prioritering!och!portfölj!i!innovationsprocessen!–!exempelvis!
genom!att!utveckla!modeller!anpassade!till!offentlig!sektor.10!
• Gemensam!riktning!för!utvecklingsorienterade!organisationer.!
• Fokus!på!uppdraget!–!probleminsikt!som!drivkraft.!
• Förankrad!riktning!och!gemensamt!språk.!
• Kulturen!får!kraft!från!strategin.11!
!
När forskningsprojektet! Publin! som! var! ett! forskningsprojekt! om! innovation! i! offentlig!
sektor! på! EU?nivå! sammanfattar! och! formulerar! rekommendationer! för! innovativ!
utveckling!i!offentlig!förvaltning!landar!man i att det som behövs är:12
• Nätverk!med!relevant!kompetens!och!med!teknikleverantörer.!
• Tillgång!till!relevanta!interna!kompetenser.!
• En!innovationsvänlig!kultur!och!organisation.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Vinnova!rapport!2013:01!Från!Eldsjälsdrivna!innovationer!till!innovativa!organisationer!
!Vinnova!rapport!2013:01!Från!Eldsjälsdrivna!innovationer!till!innovativa!organisationer!
12 !Publin:!Summary!and!Policy!Recommendations!
10
11
!
!
16!
4.2.2
Den offentliga förvaltningens roll i att stödja innovativ utveckling i
samhället
!
Detta! kapitel! beskriver! vad! som! händer! i! omvärlden! gällande! offentlig! förvaltnings!
möjligheter!att!bidra!till!goda!förutsättningar!för!innovation!i!samhället.!
4.2.2.1
Upplevda behov av utveckling
!
Rent!generellt!ser!vi!att!det!finns!många!exempel!där!de!offentliga!aktörerna!utgör!viktiga!
krafter!för!att!bidra!till!ökad!innovationskraft!i!en!viss!region.!!Ofta!beskrivs!de!offentliga!
förvaltning! i! form! av! statliga,! regionala! eller! kommunala! aktörerna! som! en! del! av! ett!
Tripple!Helixarbete!där!de!offentliga!aktörerna!står!för!ekonomiska!medel!och!tillåtande!
lagstiftning.!Dock,!om!vi!tittar!på!den!delen!av!innovationsprocesser!som!kan!definieras!
som! arbete! med! uppfinningar! konstaterar! det! svenska! reforminstitutet! att! universiteten!
enbart! står! för! ca! 20! procent! av! banbrytande! uppfinningar.! Betydligt! mer,! en! tredjedel,!
kommer! från! helt! fristående! uppfinnare,! som! får! ytterst! lite! uppmuntran! av!
innovationspolitiken.! Resterande! del! står! privata! företag! för.! ! Även! i! en!
doktorsavhandling! från! Göteborgs! universitet 13!visas! att! universiteten! enbart! står! för!
omkring!6!procent!av!patenten!i!Sverige.!Reforminstitutet!menar!vidare!att!den!ensidiga!
fokuseringen! på! Tripple! Helix,! universiteten! och! deras! samarbeten! med! storföretagen!
inte! ger! den! utdelning! man! skulle! kunna! förvänta.! Det! finns! alltså! behov! av! andra!
former,! former! som! skapar! andra! strukturer! där! offentliga! aktörer! bättre! stimulerar!
innovationsutveckling!i!samhället.!
4.2.2.2
Hinder för innovation
!
Det! är! svårt! att! få! effektivitet! i! stödprocesserna.! Stora! offentliga! aktörer! som! styrs! av!
politiska! agendor! och! där! det! till! viss! del! handlar! om! att! försvara! revir! utgör! ibland!
problem! med! att! effektivisera! de! offentliga! aktörernas! stödprocesser! till! innovatörer! i!
samhället.!!Ibland!styrs!dessutom!agendan!av!ekonomiska!medel!som!distribueras!av!stat!
eller! EU! och! agendan! sätts! utifrån! bidragssystemen! mer! än! utifrån! brukare! och!
innovatörers!behov!och!önskemål.!!
!
Det!finns!en!risk!för!att!det!blir!ett!”småduttande”!och!inte!ett!maximalt!samspel!mellan!
olika! aktörer! som! arbetar! med! innovation! från! olika! perspektiv! och! med! egna! agendor!
som!delvis!handlar!om!egen!överlevnad.!
4.2.2.3
Vägar framåt
!
En!dominerande!metod!för!att!från!offentlig!sektor!stödja!innovativa!processer!i!Sverige!
på! regional! nivå! har! under! många! år! varit! att! arbeta! med! innovationsslussar.! 2012!
genomförde! Ramböll 14 !på!uppdrag! av! Vinnova! en! halvtidsutvärdering! av! de! sex!
innovationsslussarna! i! Skåne,! Stockholm,! Uppsala,! Västerbotten,! Västra! Götaland! och!
Östergötland.!Tre! av! innovationsslussarna! (Stockholm,! Uppsala,! Östergötland)! har!
utvecklat! egna! processer! för! arbetet! med! befintliga! företag.! Nätverket! med! företag!ger!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
14
!
!
!Bourelos,!2013!Knowledge!Creation!and!Technology!Transfer:!An!Analysis!of!Swedish!Academics!
!Region!Gävleborg!mfl.!2013!Testbädd!Närvård!Gävleborg!Slutrapport!
17!
bättre!förutsättningar!för!interna!idéer!att!hitta!en!realistisk!kanal!för!kommersialisering.!
Intressant! att! notera! är! att! andelen! tjänsteidéer! är! högre!i! samarbeten! med! företag! än!
bland!idéer!inifrån!hälso?och!sjukvården.!Samtliga!innovationsslussar!har!en!koppling!till!
upphandlings?och!inköpsverksamheten.!Utredaren!påpekar!dock!på!problematiken!med!
risken! för! jäv! om! innovationsslussen!har! egna!intressen! i! utvecklingsprojekt! när! man!
arbetar! med! upphandling.! Man! ser! ett! stort! behov! av! att! utarbeta! nya! processer! och!
arbetssätt! för!innovationsslussarna! inom! detta! område.! Ramböll! kommer! fram! till! att!
följande!är!framgångsfaktorer!i!arbetet!med!innovationsslussar:!
•!Långsiktigt!regionalt!åtagande!och!finansiering.!
•!Närhet!till!hälso?!och!sjukvårdsverksamheten.!
•!Att!knyta!till!sig!en!bredd!av!kompetenser!internt!och!externt.!
•!Nära!koppling!till!det!regionala!innovationssystemet.!
•!Förståelse!för!både!hälso?!och!sjukvård!och!affärsutveckling.!!
•!Bred!kommunikation!som!lyfter!upp!verksamhetsnära!exempel.!
!!
Utvärderarens! samlade! bedömning! är! att! satsningen! på! innovationsslussar! har! varit!
framgångsrik.! Man! visar! att! man! når! personer! som! annars! inte!skulle! ha! vågat! eller!
kunnat!satsa!på!att!utveckla!sin!egen!produkt!eller!tjänst.!Att!de!idéer!som!genereras!i!de!
flesta! fall! är! verksamhetsnära! och! baserade! på!faktiska! behov! innebär! att! sannolikheten!
också! är! god! att! dessa! kommer! att! bidra! till! att! utveckla! kvalitet! och! effektivitet! inom!
hälso?!och! sjukvård.! De! två!största! utmaningarna! för! att! nå! de! uppsatta! målen! under!
projektperioden! anser! utvärderaren!är;! offentlig! upphandling! och! kommersialiseringen!
av!de!nya!produkterna.!
!
En! annan! metod! som! använts! av! offentlig! förvaltning! är! s.k.! inkubatorer.! Under! 2012!
finansierade!Almi!Företagspartner!inkubatorer!runt!om!i!landet!59!miljoner!kronor!samt!
tilldelade! ytterligare! 19,9! miljoner! kronor! till! projekt! knutna! till! inkubation.! I!
inkubationsprogrammet! ingår! 45! inkubatorer,! varav! 24! erhåller! resultatbaserad!
finansiering.! Systemet! kan! möjligtvis! ses! som! en! del! av! en! regional! innovations?
utvecklingssatsning.!Vi!ser!fram!mot!en!genomgripande!utvärdering!av!effekten!av!dessa!
inkubatorer.!
!
Vidare! har! det! på! vissa! ställen! i! Sverige! utvecklats! Innovationsloopar! som! innebär! en!
utvecklingsprocess! som! löper! på! årlig! basis! med! syfte! att! stärka! innovativiteten! i! ett!
område.! Genom! ett! nätverk! av! olika! konferenser! som! sammanför! olika! människor! med!
olika!idéer!och!bakgrund!arbetar!man!fram!utveckling!och!konkretisering!av!dessa!idéer.!
Processen!kan!börja!med!ett!antal!idéverkstäder!med!olika!inriktningar!där!människor!i!
olika!åldrar,!med!olika!bakgrunder!och!erfarenheter!sammanförs!och!arbetar!för!att!söka!
kreativa!lösningar!på!aktuella!problem.!Utifrån!förslag!vaskas!det!fram!några!idéer!som!
sedan! utvecklas.! Deltagarna! arbetade! tvärvetenskapligt! och! intensivt! under! exempelvis!
två! intensiva! dygn! med! att! vidareförädla! idéerna! och! skapa! prototyper! som! sedan!
bearbetats! vidare.! Modellen! har! visat! sig! vara! effektiv! och! i! Västernorrland! har! man!
genomfört!flera!cykler!och!planerar!att!fortsätta.!!
!
!
!
18!
Ytterligare! en! analys! av! hur! en! offentlig! aktör! kan! arbeta! kommer! i! Innovationsrådets!
slutbetänkande15!där!man!sammanfattar!hur!statliga!myndigheter!bör!agera!för!att!uppnå!
öka! innovativitet.! Flera! av! dessa! idéer! går! att! omformulera! till! regional! nivå! och! kan!
därmed!bli!relevanta.!Idéerna!är!enligt!följande:!
• Fokusera!på!behov,!värdeskapande!och!system.!
• Nya!perspektiv!genom!livshändelser!och!systemsyn.!!
• Vidareutveckla!resultatstyrningen!utifrån!en!helhetssyn.!!
• Öka!myndigheternas!handlingsutrymme.!
• Förenkla!regelverket.!
• Pröva!ökat!ekonomiskt!handlingsutrymme.!
• Utred!reglering!och!tillämpning!av!förvaltnings?!och!sakanslag.!
• Förbättra!förutsättningarna!att!avbryta!felsatsningar.!
• Utveckla!användningen!av!försöksförfattningar.!
• Undvik!inrättandet!av!särskilda!granskningsmyndigheter.!
• Bygg!en!infrastruktur!för!idé?!och!kunskapshantering!i!offentlig!verksamhet.!
• Stärk!myndigheternas!förmåga!till!ökad!innovation!och!utveckling.!
• Låt!innovations?!och!förändringsarbete!genomsyra!rekrytering!och!löpande.!
styrning!av!statliga!myndigheter.!
• Kunskap!om!incitament.!
• Ge!myndighetschefer!stöd!att!leda!och!utveckla!innovativa!och!samverkande!
verksamheter.!
• Förtydliga!utvecklingsperspektivet!i!den!statliga!värdegrunden.!
• Inrätta!ett!utvecklings?!och!kompetenscentrum!för!tjänsteutveckling.!!
• Utveckla!förmågan!i!Regeringskansliet!att!stödja!förändringar!utifrån!en!
helhetssyn.!
• Tydligare!uppföljning!av!utveckling!och!samarbete.!
• Pröva!nya!instrument!för!sociala!investeringar.!
• Inrätta!en!statlig!social!investeringsfond.!
• Utfärda!obligationer!för!samhällspåverkan.!
!
Också! Vinnova! sammanfattar! metoder! som! kan! utvecklas! när! offentliga! aktörer! skall!
stötta! innovativ! utveckling! i! samhället.! Vinnova! lyfter! speciellt! vikten! av! fungerande!
ersättningssystem,! innovationstävlingar! och! riskdelningsmodeller! som! verktyg! för! att!
bidra!till!utökad!innovativitet!i!samhället.16!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
16
!
!
!
!Innovationsrådets!slutrapport,!SOU!2013:40!
!Vinnova!rapport!2014:01!Vägar!till!världsfärdsinnovation!
19!
4.3
Omvärldsanalys - goda exempel
!
I! det! här! kapitlet! presenteras! exempel! på! offentliga! aktörer! som! arbetat! med! att! skapa!
innovationsvänlig! offentlig! verksamhet.! Exempel! har! identifierats! utifrån! den! tidigare!
presenterade! modellen! att! innovationsvänlig! offentlig! verksamhet! kan! skapas! i! fyra!
områden.!Se!Figur!3.!
!
!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!Introvert!
Extrovert!
!
!
Inkrementell!innovation!
!
!
!
!!!!!!!!!Radikal!innovation!
!
!
!
!
Figur 3
4.3.1
Beskriver de fyra områden inom vilka innovationsarbete kan bedrivas inom offentlig
förvaltning.
Introvert och inkrementell
!
4.3.1.1
Vänersborg
!
Ett! exempel! på! offentlig! förvaltning! som! arbetar! med! att! skapa! förutsättningar! för! god!
introvert!utveckling!på!inkrementell!nivå!är!Vänersborgs!kommun.!Där!har!man!arbetat!
med! att! skapa! system! för! att! medarbetare! skall! reflektera,! kontextualisera! och!
problematisera! individuellt! och! i! grupp.! Man! har! genomfört! aktiviteter! som! innebär! att!
varje! chef! utgått! från! en! frågeställning! att! reflektera! över,! utifrån! ett! gemensamt! tema.!
Reflektionen! kunde! sedan! vidgas! i! grupp! och! gemensamt! med! samtliga! chefer! under!
seminarium.!!
!!
Resultatet!av!varje!seminarium,!den!gemensamma!föreställningen!av!det!aktuella!temat,!
sammanställdes! och! dokumenterades! i! form! av! ett! tankekort.! Tankekorten! användes!
senare! som! underlag! inför! chefernas! arbetsplatsträffar! som! stöd! för! fortsatt! reflektion! i!
respektive! arbetsgrupp.! Som! stöd! i! arbetet! användes! ett! digitalt! forum! där! samtliga!
deltagare! kunde! interagera.! På! detta! sätt! har! man! tagit! steg! som! skapar! förmåga! att!
reflektera! över! utvecklingsbehov! och! lösningar! som! kan! ha! olika! grad! av! innovativitet.!
Det! är! ett! steg! mot! att! skapa! en! hög! medvetenhet! kring! innovativiteten! naturliga! roll! i!
arbetet! på! alla! nivåer.! Kommunen! har! även! gått! vidare! med! att! utbilda! kommunens!
chefer,!130!personer,!utifrån!frågan:!hur!skall!jag!som!chef!ta!tillvara!mina!medarbetares!
innovationsförmåga?!
!
!
20!
4.3.1.2
IPAC - Canada
!
Ett!annat!exempel!på!en!verksamhet!som!inriktar!sig!på!att!stödja!innovativ!utveckling!av!
offentlig!verksamhet!är!The!Institute!of!Public!Administration!of!Canada!(IPAC).17!!IPAC!
genomför! sedan! år! 1990! en! årlig! tävling! av! innovativa! offentliga! förvaltningar.!
Nomineringarna! bedöms! av! en! jury! bestående! av! framstående! tjänstemän,! akademiker!
och!affärsmän.!Man!väljer!ut!organisationer!som!har!visat!exceptionella!innovationer!för!
att!lösa!de!många!olika!problem!som!samhället!står!inför!idag.!Idéerna!i!sig!kan!vara!både!
inkrementella!och!mer!radikala.!Man!menar!att!det!är!mycket!viktigt!att!”uppmuntra!och!
omfamna! djärva! innovationer! och! samverkan! inom! den! offentliga! sektornv,! säger!
Andrew! Treusch,! IPACs! president.! Tanken! är! att! man! genom! dessa! tävlingar! också!
skapar!en!möjlighet!att!dela!goda!idéer!mellan!olika!aktörer.!IPAC!modell!har!replikerats!
av! offentliga! förvaltningsorganisationer! runt! om! i! världen.! ! IPAC! har! också! byggt! en!
databas!över!alla!idéer!som!skapats!av!denna!utmärkelse.!
!
4.3.2
Introvert och radikal
4.3.2.1
Roskilde - Danmark
!
Ett!exempel!på!en!offentlig!förvaltning!som!arbetat!med!introvert!utveckling!men!på!ett!
mer! radikalt! vis! är! kommunen! Roskilde! i! Danmark18.! I! Roskilde! har! arbetet! utgått! från!
politikernas!uttryckta!behov!av!att!föra!kommunen!framåt!i!innovativ!anda.!Den!politiska!
ledningen!eftersträvar!radikal!innovation,!tvärsektoriell,!tvärsgående,!vardagsinnovation!
och!medarbetardriven!innovation.!I!Roskilde!kommun!medverkar!politiker!aktivt!i!olika!
steg! i! innovationsmodellen! t.ex.! genom! ”brukarresor”! och! även! genom! att! intervjua!
brukare.!Roskildes!”innovationsprofil”!har!utvecklats!tack!vare!att!de!ledande!politikerna!
och!kommunchefen!har!ett!genuint!intresse!för!utvecklingsarbete!samt!genom!inflöde!av!
kunskap! från! det! omgivande! samhället.! Politikerna! formulerar! ambitionen! för!
kommunen!utveckling!genom!att!arbeta!i!så!kallade!frirum!för!politikerna!där!man!lägger!
den! vanliga! partiagendan! åt! sidan! och! försöker! tänka! fritt! och! nytt.! I! kommunen!
poängterar!man!att!man!vill!”sätta!vilda!visioner!om!vad!vi!kan!som!kommun”!och!ha!ett!
”djärvt!och!experimentellt!förhållande!till!sitt!uppdrag”.!Roskilde!arbetar!långsiktigt!och!
strategiskt!med!design!som!metod.!
!
Roskilde!arbetar!inte!med!en!övergripande!strategi.!Man!arbetar!mer!utifrån!att!ha!många!
olika!tillvägagångssätt!och!metoder!på!många!nivåer.!Det!finns!en!politiskt!driven!nivå,!
en!personaldriven!nivå!och!även!en!nivå!som!drivs!av!medborgare!i!kommunen.!
!
Roskilde! arbetar! som! sagt! med! innovation! på! många! nivåer! och! på! många! områden.!
Dock! finns! ett! särskilt! fokus! på! stadens! ungdomar.! Roskilde! kommun! har! tidigare! valts!
till!”Den!unge!kommunen”!av!Danska!ungdomsrådet.!Ett!av!skälen!för!val!av!kommun!
var!att!Roskilde!årligen!avsätter!100!000!DK!för!projekt!för!och!med!ungdomar.19!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 !www.ipac.ca;!!
United!Nations!2006,!Innovation!in!Gounvernance!and!Public!Administration!–!Replicating!that!works!
18 !www.roskilde.dk!
19
SKL reserapport Lärresa till Danmark 23 till 24 januari 2014
!
!
21!
!
4.3.3
Extrovert och inkrementell
4.3.3.1
Katrineholm
!
I! Katrineholm! arbetar! man! med! Kinvo;! Katrineholms! Innovationsmodell! för! Vård! &!
Omsorg.! Det! är! en! modell! för! att! uppmärksamma,! utvärdera! och! utveckla! idéer! från!
personal! i! offentlig! verksamhet.! Innovation! är! målet,! och! då! avses! nytänkande! inom!
processer,! organisation,! metoder,! tjänster! och! produkter.! I! praktiken! handlar! det! om! att!
stödja! utarbetandet! av! allt! från! små! enkla! förbättringsidéer! till! idéer! som! kan! utvecklas!
till! innovationer.! Verksamheten! är! tänkt! att! skapa! bryggor! mellan! arbetsplatsen,!
innovationssystemet!och!näringslivet.!!
!
Arbetet! bedrivs! genom! ett! flertal! verktyg.! Man! har! dels! tagit! fram! en! handbok! som!
vägleder! innovationsprocesser.! Man! har! utbildat! vissa! medarbetare! till! idécoacher! som!
utgör! länk! mellan! olika! aktörer! och! stöd! i! innovationsarbetet.! Idécoachen! fungerar! som!
bollplank! till! idébärare! genom! att! bolla! idén! och! stötta! till! utveckling.! När! en! idé!
uppkommer! ur! ett! problem! hjälper! idécoacherna! till! att! försöka! vända! och! vrida! på!
problemet! och! se! olika! lösningar.! Antalet! idécoacher! på! varje! arbetsplats! beror! på!
arbetsplatsen! storlek,! men! de! är! oftast! minst! två! för! att! kunna! ta! till! vara! på! varandras!
kreativitet! och! ge! varandra! stöd.! Idécoacherna! får! grundläggande! utbildning! av!
innovationsaktörer! i! idéprocessen! samt! utbildning! i! coachning! och! samtalsmodell.!
Idécoacherna!planerar!också!idécaféer!för!medarbetarna.!!
!
I! kommunen! menar! ansvariga! för! processerna! att! det! i! mycket! stor! utsträckning! är! en!
ledarskapsfråga! huruvida! Kinvo! fungerar! väl! eller! inte! i! kommunens! olika!
verksamhetsdelar.! Rent! generellt! är! erfarenheten! att! det! finns! idéer,! det! svåra! är! att! ta!
idéerna! till! en! fungerande! modell! och! sen! att! producera! och! sälja! de! tjänster! eller! varor!
som!uppkommer.!Ett!intressant!resultat!av!arbetet!är!att!man!noterar!att!idéer!föder!idéer,!
och!idéverksamhet!ger!nya!”glasögon”!och!förhållningssätt!i!verksamheten.!
!
4.3.3.2
Lycksele
!
Ett!annat!intressant!exempel!kommer!från!Lycksele!som!arbetet!med!att!söka!identifiera!
samhällsentreprenörer! och! stötta! dem! i! att! utveckla! idéer! och! social! innovationer.! I!
kommuner! där! man! inte! har! företag! med! egna! utvecklingsavdelningar! kan! det! vara!
intressant! att! söka! stötta! andra! former! av! innovationsdriv.! Detta! driv! kan! finnas! hos!
samhällsentreprenörer,!d.v.s.!en!person!som!är!intresserad!av!ett!sakområde!och!vill!lösa!
samhällsproblem.! Kanske! är! det! hos! dessa! grupper! kommunerna! skall! söka! skapa!
innovativ! utveckling?! Lycksele! funderar! i! banor! som! om! man! skall! erbjuda!
samhällsentreprenörer! stöd! och! exempelvis! tjänstledighet! från! ordinarie! arbete! för! att!
anställda!inledningsvis!kunna!bygga!upp!sin!egen!verksamhet.!Man!konkretiserar!arbetet!
genom! att! driva! och! stötta! olika! projekt.! Exempelvis! genom! att! stödja! projektet! Ung!
Entreprenör!vilket!är!en!ideell!förening!som!arbetar!för!ett!ökat!entreprenörskap!hos!unga!
människor.! Föreningen! arbetar! med! att! få! till! stånd! attitydförändringar! när! det! gäller!
!
!
22!
samhällets! syn! på! ungdomar! och! företagsamhet.! Man! vill!lyfta! fram! den! tillväxt! faktor!
unga! människor! är! för! vår! region.! Ung! Entreprenör! har! som! målsättning! att! bli! ett!
verktyg!och!ett!nav!för!de!aktörer!som!främjar!ungt!entreprenörskap!i!Västerbotten.!
!
4.3.4
Extrovert och radikal
4.3.4.1
Medellín – Colombia
!
Världens!farligaste!stad!har!blivit!världens!mest!innovativa20.!år!2012!utnämndes!staden!
Medellín! av! Urban! Land! Institut,! Wall! Street! Journal! och! Citigroup! till! världens! mest!
innovativa! stad.! Idag! präglas! utvecklingen! av! öppenhet! och! lust! att! skapa! nytt.!
Kommunens! chef! för! innovation! säger! ”Vi! behöver! hjälp! att! öppna! våra! sinnen! och!
förändra!vårt!tankesätt!totalt”.!
!
Det! hela! började! med! ett! initiativ! från! den! offentliga! förvaltningen.! Det! var! från! början!
borgmästarens! initiativ.! Det! finns! en! psykologis! effekt! i! att! man! skall! gå! från! världens!
farligaste! stad! till! Latinamerikas! mest! innovativa! stad.! Projektägarskapet! ligger!
fortfarande!kvar!i!kommunen.!!
!
Mycket!av!verksamheten!finansieras!av!energibolaget!som!till!100!%!ägs!av!kommunen.!
Man! har! beslutat! att! 20! %! av! vinsten! från! energibolaget! skall! investeras! i! staden!
sinnovationsprogram!och!en!fysisk!innovationsplats!om!kallas!”Ruta!N”.!
!
Arbetet!har!präglats!av!fem!framgångsfaktorer:!
• Medellin!har!satsat!på!högsta!internationella!expertis!som!har!handlats!upp!för!att!
stödja!utvecklingen.!!
• Man! har! arbetat! offensivt! med! att! marknadsföra! av! sitt! innovationsarbete.! Man!
har! fått! folk! att! komma! till! Medellíng! och! lyckats! få! dessa! att! vara! bärare! av! en!
förändrad! bild! av! staden.! Man! har! skapat! en! mun! till! mun! kommunikation! som!
sprider!en!positiv!bild!av!staden.!
• Man! har! arbetat! mycket! med! social! innovation! och! skapat! mycket! starka! positiv!
känslor!relaterade!till!innovationsarbetet.!Man!har!byggt!rulltrappor!och!linbanor!
mellan!stadskärnan!och!fattiga!områden.!!
• Man!har!kraftsamlat!på!ett!ställe!rent!fysiskt;!Ruta!N.!!
• Budgetmässigt!har!man!tydligt!kraftsamlat!och!haft!en!stark!aktör!som!står!för!det!
offentligas!stöd.!Man!har!en!liten!administrativ!struktur!och!hyr!in!internationella!
proffs.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20
!
!
!www.rutanmedellin.org!
23!
4.3.4.2
SLL Innovation
!
Ett! annat! exempel! på! en! aktör! som! arbetar! radikalt! och! med! en! extrovert! approach! är!
Stockholms!Läns!Landstings!Innovationsorganisation!SLL!Innovation.!Landstinget!driver!
SLL!Innovation!med!en!egen!verksamhetschef.!!SLL!innovation!har!funnits!sedan!år!2003!
och!arbetar!enligt!egen!utsaga!med!produkt?!och!tjänsteutveckling!med!patienten!i!fokus.!
Idag! utgör! SLL! Innovation! ett! landstingsövergripande! innovationssystem,! uppbyggt!
genom! ett! samarbete! mellan! aktörerna:! Danderyds! sjukhus! AB,! Karolinska!
universitetssjukhuset! i! Huddinge! och! i! Solna,! Södersjukhuset! AB,! Stockholms! läns!
sjukvårdsområde! (SLSO),! Södertälje! sjukhus! AB! samt! Tio! Hundra! AB.! SLL! Innovation!
har!även!ett!samarbete!med!privata!vårdgivare!och!Locum!AB.!!SLL!har!under!2012!och!
2013! bidragit! till! framtagning! av! 24! nya! produkter! och! tjänster,! nationellt! och!
internationellt! och! genomfört! 420! rådgivningstillfällen! och! 120! förstudier.! Sammantaget!
har! man! gett! stöd! till! 215! företag! och! entreprenörer.21!En! arbetsmetod! man! har! infört! är!
att!man!har!ett!Idéråd!där!vårdgivare,!personal!inom!sjukvården!och!andra!intressenter!
kan!vara!med!och!bidra!med!idéer!som!kan!utveckla!och!förnya!sjukvården.22!
!
4.4
Förändringsverktyg
!
Bolman# och! Deal23!är! två! organisationsteoretiker! som! menar! att! det! är! viktigt! att! arbeta!
med! utveckling! av! organiserad! verksamhet! utifrån! fler! än! ett! perspektiv.! Bolman! och!
Deal! har! genom! sin! forskning! identifierat! fyra! viktiga! perspektiv! som! ger! effektiva!
verktyg! till! den! som! vill! arbeta! med! organisationsutveckling.! Dessa! perspektiv! är!
användbara! för! aktörer! i! den! offentliga! förvaltningen! som! vill! arbeta! för! att! öka!
innovationsförmågan!i!den!egna!organisationen!eller!i!samhället!i!stort.!Dessa!perspektiv!
är:! Det! strukturella! perspektivet,! personalperspektivet,! det! politiska! perspektivet! samt!
det!symboliska!eller!kulturella!perspektivet.!
!
Bolman!och!Deal!menar!att!det!strukturella!perspektivet!bygger!på!en!tilltro!till!mönster!
av! väluttänkta! roller! och! relationer.! Inom! det! strukturella! perspektivet! ryms!
organisationens! arbete! med! strategier! och! mål.! ! Personalperspektivet! sätter! förhållandet!
mellan! individ! och! organisation! i! fokus! och! inkluderar! bland! annat! rekrytering! och!
kompetensutveckling! men! även! samarbetsklimat! och! relationer! mellan! medarbetare! och!
chefer.!!Det!politiska!perspektivet!betonar!att!organisationer!är!plattformar!för!intern!och!
extern! kamp.! Det! handlar! om! tävling! och! samspel! mellan! motstridiga! intressen! och!
dagordningar.! Ofta! handlar! det! om! kamp! om! organisationens! knappa! resurser! (nästan!
alla! organisation! har! nästan! alltid! knappa! resurser).! Regler! bidrar! till! att! bestämma! hur!
kampen!om!resurser!skall!föras.!Det!symboliska!perspektivet!konkretiserar!och!uttrycker!
en! organisations! kultur! –! det! sammanvävda! mönster! av! åsikter,! värderingar,! praxis! och!
artefakter! som! hjälper! medlemmarna! att! förstå! vem! de! är,! varför! de! gör! det! de! gör! och!
hur! de! utför! sina! uppgifter.! Det! symboliska! kan! kort! och! gott! omnämnas! som! det!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!www.webbhotell.sll.se!
!Vinnova!rapport!2012:10!Den!innovativa!vården!
23 !Bolman,!L.,!&!Deal,!T.!(2005)!Nya#perspektiv#på#organisation#och#ledarskap!
21
22
!
!
24!
kulturella! perspektivet,! vilket! det! också! härefter! gör.! Kultur! är! det! kitt! som! håller!
samman! organisationer! och! som! samlar! människor! kring! en! gemensam! uppsättning!
värderingar!och!övertygelser.!Perspektivet!går!att!sammanfatta!med!att!det!viktiga!är!inte!
vad!som!händer!utan!vad!det!betyder.!!
!
I! förvaltningspolitik! och! förvaltningsutövning! finns! idag! en! övertro! på! det! strukturella!
perspektivets!inverkan!på!slutresultatet.!Globalt!och!inte!minst!i!Sverige!har!vi!utvecklat!
en! mycket! stark! tilltro! till! att:! har! vi! bara! rätt! strukturer;! mål,! indikatorer,!
uppföljningssystem! och! utvärderingsmatriser! (gärna! kvantitativa)! då! blir! verksamheten!
bra.! Det! finns! få! vetenskapliga! bevis! för! att! så! är! fallet.! Vi! lever! i! en! övertro! på! det!
strategiska! paradigmets! makt! över! verkligheten.! Ofta! visar! det! sig! vara! två! andra! av!
Bolman!och!Deals!verktyg!som!är!av!större!betydelse!för!utfallet!av!ett!arbete,!nämligen!
det! organisationskulturella! och! personalperspektivet.! Detta! gäller! inte! minst! i! ett! arbete!
med!att!skapa!en!innovationsvänlig!offentlig!verksamhet!i!region!Jämtland/Härjedalen.!
!
I! följande! kapitel! formuleras! mål! inom! dessa! fyra! perspektiv! som! Bolman! och! Deal!
presenterar.!!
4.5
Mål att vara uppnådda 2020 samt aktiviteter för att nå dessa mål
!
Mål!bör!formuleras!så!att!de!är!anpassade!till!den!kontext!i!vilka!de!skall!uppnås.!Mål!bör!
vara!möjliga!att!uppfylla!inom!den!tidsram!de!är!satta!för.!Denna!rapport!bygger!på!att!
skilja! på! arbete! för! inkrementell! och! radikal! innovation.! Det! är! lockande! att! eftersträva!
och!söka!uppnå!de!radikala!förändringarna.!Men!det!är!inte!säkert!att!kontexten!tillåter!
ett!arbete!med!radikala!innovationer,!det!kanske!endast!finns!kontextuella!möjligheter!att!
arbeta! med! inkrementella! metoder.! Dessutom! kan! det! vara! så! att! ett! sätt! att! uppnå!
radikala! innovationer! är! att! initiera! ett! arbete! med! inkrementella! metoder! och! att! det!
arbetet!bidrar!till!en!kontext!som!är!öppen!för!ett!arbete!mot!radikala!innovationer.!I!vissa!
fall!är!det!inte!heller!eftersträvansvärt!att!söka!uppnå!radikala!innovationer.!!Nivåerna!på!
målen! som! presenteras! i! detta! kapitel! är! inte! satta.! Nivåerna! kan! sättas! på! radikal! eller!
inkrementell! nivå.! Förslag! på! aktiviteter! för! att! nå! mål! på! olika! nivå! formuleras! utifrån!
huruvida!aktivitetsförslagen!är!inkrementella!eller!radikala.!
!
Rent! generellt! kan! vi! konstatera! att! om! man! vill! uppnå! radikal! innovativ! utveckling!
räcker! det! inte! med! att! ge! utrymme! till! medarbetare! att! söka! förändra! den! verksamhet!
man! befinner! sig! i.! Då! krävs! det! mer! genomgripande! förändringar.! ! För! att! detta! skall!
kunna! ske! behövs! att! den! innovativa! utvecklingen! får! kraft! genom! en! tydlig! politisk!
riktning,! d.v.s.! att! offentlig! förvaltning! inte! bara! är! förvaltning! utan! också! offentlig!
verksamhetsutveckling.! ! Verksamhetsutvecklingen! bör! vara! en! självklar! del! av! varje!
medarbetares!befattningsbeskrivning.!!!
!
!
!
!
25!
4.5.1
Introverta mål
!
Nedan!presenteras!förslag!till!mål!utifrån!den!modell!som!presenteras!i!kapitel!4.4.!!
!
4.5.1.1
Mål på kulturell nivå
!
Politiker!och!verksamhetsledning!har!en!tydlig!bild!av!varför!det!är!viktigt!att!arbeta!med!
innovation.! Det! finns! en! förståelse! av! behovet! att! balansera! utvecklingsarbetet! genom!
kontroll! och! processtandardisering24!med! ett! innovativt! arbete.! Förståelsen! av! behovet!
har!förändrat!tolkningen!av!värdegrund!och!hur!förvaltningsuppdraget!skall!uppfyllas.!
!
4.5.1.2
Aktiviteter på kulturell nivå
!
Inkrementell!innovation!
• Kompetensutveckling!i!innovationens!roll!för!förvaltningsuppdraget.!
• Koppla!innovation!till!de!regionala!målen!för!miljö,!klimat,!etc.!
!
Radikal!innovation!
• Kommunikation!med!brukare!om!varför!det!är!viktigt!att!arbeta!med!innovation.!
• Besöksresor!för!förvaltningschefer!och!politiker!till!Danmark.!
!
4.5.1.3
Mål på strukturell nivå
!
I! den! ordinarie! verksamhetsstyrningen! finns! innovationsmål! och! rapporteringsrutiner!
mot!dessa!mål.!Organisatoriska!strukturer!för!att!arbeta!med!innovationer!är!definierade!i!
regionen!samt!i!samtliga!kommuner.!!D.v.s.!det!finns!en!infrastruktur!för!idé,!utveckling!
och! implementering.! Strukturen! inkluderar! ett! system! med! belöning! för! brukare! och!
medarbetare!som!arbetar!med!innovationer.!
!
4.5.1.4
Aktiviteter på strukturell nivå
!
Inkrementell!
• Verksamhetsledningen! initierar! ett! arbete! för! systematiskt! lärande! i! arbetslivet!
med! tid! för! att! reflektera! över! vad! som! går! att! utveckla! i! vardagens!
arbetsprocesser.!I!detta!ligger!även!ett!feedbacksystem!när!man!testar!nya!idéer.!
• Brukarna!tillfrågas!om!delaktighet!i!att!utveckla!verksamheten.!
!
Radikal!
• Ett!system!är!sjösatt!för!att!ökad!brukarkännedom.!
• Offensiv!policy!kring!ökat!innovativt!fokus!i!upphandlingar.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24
!
!
!Begreppet!avses!idéer!om!att!verksamhetsutveckling!uppnås!genom!att!standardisera!processer.!
26!
4.5.1.5
Mål för arbete med personalfrågor
!
Rekrytering! och! kompetensutveckling! bedrivs! utifrån! de! särskilda! krav! som! ställs! på!
personal!som!skall!arbeta!med!innovativ!utveckling.!
!
4.5.1.6
Aktiviteter för arbete med personalfrågor
!
Inkrementell!
• Vissa!anställda!utses!till!idé?!och!konkretiseringscoacher.!
• Kompetensutveckling!bedrivs!med!inslag!av!att!man!som!anställd!inom!offentlig!
förvaltning!inte!bara!skall!förvalta,!utan!även!utveckla!verksamheten.!
!
Radikal!
• Det!utarbetats!nya!rekryteringskriterier!med!tydligare!fokus!på!att!rekrytera!
diversifierad!kompetens!och!personer!med!hög!innovativ!kapacitet.!
• Tjänster!skapas!som!explicit!arbetar!med!att!skapa!en!innovationsvänlig!offentlig!
verksamhet.!
!
4.5.1.7
Mål för det politiska arbetet
!
Resurser!har!öronmärkts!för!en!innovativ!verksamhetsutveckling.!!
!
25
4.5.1.8
Aktiviteter för det politiska arbetet
!
Inkrementell!
• För!en!dialog!på!ledningsnivå!kring!hur!organisationen!bäst!balanserar!resurser!
för!verksamhetsutveckling.!Speciellt!gällande!balansen!processtandardisering,!
kontroll!och!granskning!i!relation!till!utveckling!och!innovation.!
• Avsätta!viss!arbetstid!för!innovationscoacher!och!brukarnära!
verksamhetsutveckling.!
!
Radikal!
• Allokera! kapital! så! att! man! kan! anställa! personal! för! innovationsprocesser! och!
brukarnära!innovationsutveckling.!
• Lyft! in! kompetens! som! kan! arbeta! med! politiker! och! verksamhetsledning! kring!
innovationsfrågor.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25
!
!
!I!kapitel!4.4!beskrivs!denna!rapports!definition!av!begreppet!”politiskt!arbete”.!
27!
4.5.2
Extroverta mål
4.5.2.1
Mål på kulturell nivå
!
Regionens! stödsystemen! för! innovativitet! har! en! tydlig! utgångspunkt! dels! i! brukarnas!
behov! och! dels! i! innovatörernas! behov.! De! offentliga! organisationernas! innovations?
aktörer!har!samtidigt!hög!förståelse!för!samarbetsfördelar!och!samarbetsbehov.!
!
4.5.2.2
Aktiviteter på kulturell nivå
!
Inkrementell!
• Fortsatt!och!intensifierad!dialog!med!brukare!och!innovatörer.!
• Dialog!i!syfte!att!samordna!i!större!utsträckning!mellan!regionens!
innovationsaktörer.!
!
Radikal!
• Mycket! starkt! driv! av! den! politiska! ledningen! för! att! uppnå! samordning! och!
stödsystem! som! tar! sin! utgångspunkt! i! brukare! och! innovatörer,! inte!
organisatoriska!eller!administrativa!strukturer.!
!
4.5.2.3
Mål på strukturell nivå
!
Det!finns!ett!regiongemensamt!övergripande!system!som!stödjer!utarbetande!av!idéer,!till!
produkter! eller! tjänster,! till! implementering! och! försäljning! av! dessa.! Systemet! drivs!
genom! samarbete! mellan! regionförbund,! universitet,! landsting,! kommuner! och! andra!
innovationsagenter!i!regionen.!Systemet!präglas!av!en!liten!administrativ!kärna!och!stor!
flexibilitet!av!inhyrd!kompetens!för!olika!specifika!behov.!
!
4.5.2.4
Aktiviteter på strukturell nivå
!
Inkrementell!
• MSSP!och!Inkubatorn!eller!någon!annan!aktör!får!en!ledande!position!i!
innovationssystemen!och!får!ett!tydligt!uppdrag!att!samarbeta!med!andra!
innovationscentra.!(I!detta!ligger!också!tydligare!och!mer!målmedveten!
samverkan!mellan!kommunerna.)!Samarbetsavtal!upprättas!mellan!
Regionförbund,!universitet,!landsting!och!kommuner,!ev.!fler!aktörer.!Detta!för!att!
utveckla:!
o System!som!gör!det!lätt!för!vanliga!människor!att!förverkliga!en!
innovation!och!att!kunna!få!stöd!för!sociala?!och!tjänsteinnovationer!som!
gynnar!samhällsutvecklingen.!
o System!som!gör!det!enkelt!för!medarbetare!inom!offentliga!förvaltningar!
att!kommersialisera!produkter.!!
o System!som!stödjer!företag!att!kommersialisera!produkter!eller!tjänster.!
• Innovation!kopplas!till!de!regionala!målen!för!miljö,!klimat,!etc.!
• Ett!system!som!använder!offentlig!upphandling!som!drivkraft!utarbetas.!
!
!
28!
•
Arbeta!med!utbyte!av!idéer!mellan!aktörer!som!normalt!inte!möts.!Skapa!
strukturerade!mötesplatser/mötesformer.!Bejaka!nya!tekniska!
interaktionslösningar.!!
Involvera!och!engagera!ungdomar.!
•
!
Radikal!
• Använd!offentlig!verksamhet!som!test?!och!referensmiljöer.!
• Satsning!på!att!stödja!enskilda!innovatörer.!!
• Arbeta!med!innovationsloopar.!Genomföra!en!Behovsmässa.!
• Genomföra!innovationstävlingar.!
!
4.5.2.5
Mål för arbete med personalfrågor
!
Personal!som!är!specialiserade!på!hur!man!skapar!innovativa!miljöer!och!specialiserade!
på! hur! man! metodologiskt! driver! dessa! frågor! i! nätverk! och! lockar! till! innovativ!
utveckling! hos! samhällsmedborgare! och! företag! är! rekryterade! inom!
innovationssystemens!nyckelaktörer.!!!Kompetensutveckling!pågår!av!samtliga!anställda!
i! regionens! offentliga! förvaltningar! i! hur! innovationsuppdraget! på! bästa! sätt! kan!
hanteras.!
4.5.2.6
Aktiviteter för arbete med personalfrågor
!
Inkrementell!
• Kompetensutveckling! av! chefer! på! olika! nivåer! kring! hur! innovationsuppdraget!
på!bästa!sätt!kan!hanteras.!
!
Radikal!
• Aktivt!söka!nyrekrytera!människor!med!olika!och!skilda!bakgrunder.!
• Personal!rekryteras!som!explicit!arbetar!med!innovation!inom!landsting.!!
• Ett!system!som!tillåter!anställda!inom!offentlig!förvaltning!att!ta!tjänstledigt!för!att!
utveckla!sin!idé.!
!
4.5.2.7
Mål för det politiska arbetet
!
Det! råder! ett! samarbete! mellan! offentliga! aktörer! för! att! öka! extern! finansiering! för! att!
fortsätta!stödja!offentlig!förvaltnings!arbete!med!regionala!innovationsinitiativ!samt!som!
riskkapital!för!att!lyfta!innovativa!idéer!till!fungerade!produkter!eller!processer.!
!
26
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26
!I!kapitel!3.4!beskrivs!denna!rapports!definition!av!begreppet!”politiskt!arbete”.!
!
!
!
29!
4.5.2.8
Aktiviteter för det politiska arbetet
!
Inkrementell!
• Aktivt!sökande!efter!extern!finansiering.!
!
Radikal!
• Inrätta! en! tjänst! som! arbetar! heltid! med! att! söka! riskkapital! för! innovatörer! i!
regionen.!!
4.6
Kommunikation
!
Många!av!de!mål!och!aktiviteter!som!presenteras!i!denna!rapport!handlar!om!att!förändra!
mentala!bilder!och!utveckla!delar!av!tjänster.!För!att!nå!dessa!mål!handlar!arbetet!mycket!
om! att! kommunicera! på! framförallt! fyra! nivåer.! Dels! med! brukare,! dels! med! anställda!
nära! brukarna,! del! med! förvaltningsledningar! och! inte! minst! med! den! politiska! nivån.!!
Väl! definierade! strukturer! för! en! långsiktig! och! ständigt! pågående! dialog! med! dessa!
grupper!är!en!hörnsten!för!att!nå!de!mål!som!finns!preciserade!i!denna!rapport.!!
!
En! kommunikationsstrategi! med! tydliga! mål! på! effekt?! och! leveransnivå,! samt! därtill!
knutna! mellanliggande! och! slutgiltiga! målgrupper,! strategier! med! övergripande!
strategiska! övervägningar! och! konkreta! strategival,! samt! definierade! budskap! och! en!
knuten! handlingsplan! kan! vara! ett! gott! verktyg! i! arbetet! mot! måluppfyllelsen.! En! plan!
som! sträcker! sig! över! en! femårsperiod! för! de! övergripande! målen! i! planen! men! som!
samtidigt!ger!stor!flexibilitet!för!att!anpassa!insatser!utifrån!hur!kontexten!förändras.!
4.7
Uppföljning
!
Verksamheten! bör! följas! upp! genom! en! matris! där! kvartalsvisa! framsteg! på! aktivitets?!
och!leveransnivå!definieras!och!redovisas.!
4.8
Utvärdering
!
Verksamheten! bör! utvärderas! efter! halva! implementeringstiden! samt! i! slutet! av!
implementeringen.!Utvärderingen!bör!fokusera!på!uppnådda!förändringar!hos!personal,!
brukare!och!beslutsfattare.!!Utvärderingen!bör!dels!titta!på!grad!av!måluppfyllelse!samt!
dels!vad!som!utgjort!framgångsfaktorer!och!hinder!i!arbetsprocessen.!
!
!
!
30!
4.9
Kommande finansieringsmöjligheter
!
Möjligheter! att! finansiera! delar! av! implementering! av! de! i! denna! rapport! föreslagna!
aktiviteter! med! syfte! att! nå! de! i! rapporten! föreslagna! målen! finns! i! EU:s! ramprogram!
Horisont! 2020.! Ramprogrammet! är! EU:s! största! satsning! på! forskning! och! innovation!
med! en! budget! på! närmare! 80! miljarder! euro! under! perioden! 2014?2020.! Den!
gemensamma! arbetsgrupp! som! förslagsvis! bildas! med! representanter! för! de! offentliga!
innovationsaktörerna! i! regionen! formulerar! en! gemensam! ansökan! till! Horisont! 2020.!
Horisont!2020!riktar!in!sig!på!tre!delområden:!
• Spetskompetens!?!Excellent!Science!!
• Industriellt!ledarskap!?!Industrial!leadership!!
• Samhälleliga!utmaningar!?!Societal!challenges!!
!
Den!gemensamma!arbetsgruppen!bör!sikta!in!sitt!arbete!på!den!sista!delen.!Den!beskrivs!
av!EU!som!att!den!utgår!från!de!stora!samhälleliga!utmaningar!som!EU!står!inför.!Man!
menar! att! det! i! många! fall! kommer! att! krävas! tvärvetenskapliga! samarbeten! som!
inkluderar! samhällsvetenskap! och! humaniora! för! att! hantera! dessa! utmaningar.! Här!
skulle! det! gå! att! visa! på! en! stor! innovativ! utvecklingssatsning! i! region! Jämtland!
Härjedalen.!!
!
!
!
31!
5. Referenser
!
Publikationer!
!
Albury,!D.!(2011),!Creating!the!Conditions!for!Radical!Public!Service!Innovation,!Australian#
Journal#of#Public#Administration,!Vol.!70!No.!3,!pp.!227!–!235.!
!
Bolman,!L.,!&!Deal,!T.!(2005),!Nya#perspektiv#på#organisation#och#ledarskap.!Lund:!
Studentlitteratur!AB.!
!
Bourelos,!E.!(2013),!Knowledge#Creation#and#Technology#Transfer:#An#Analysis#of#Swedish#
Academics.!Göteborg:!Göteborgs!Universitet.!
!
Innovationsrådets#slutrapport,!SOU!2013:40!
!
SKL!rapport!2014,!Förutsättningar#för#innovation#i#offentlig#sektor!!
!
SKL!reserapport!Lärresa#till#Danmark#23#till#24#januari#2014#
!
United!Nations!2006,!Innovation#in#Gounvernance#and#Public#Administration#–#Replicating#
that#works,!ew!York.!
!
Vinnova!rapport!2012:10!Den#innovativa#vården!
!
Vinnova!rapport!2013:01!Från#Eldsjälsdrivna#innovationer#till#innovativa#organisationer!!
!
Vinnova!rapport!2014:01!Vägar#till#världsfärdsinnovation!
!
Publin:!Summary#and#Policy#Recommendations,!By!Per!Koch,!Paul!Cunningham,!Nitza!
Schwabsky!and!Johan!Hauknes,!Oslo!2006!
!
Region!Gävleborg!mfl.!2013!Testbädd#Närvård#Gävleborg#Slutrapport!
SLL!Innovations!årsberättelse!2012/2013!
TrendChart,!European!Commission!2006!Innovation#in#the#Public#Sector,!Policy!Brief!No!2!
(2009)!
!
!
!
!
!
32!
Hemsidor!
!
Horisont!2020:!!
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020?funding?
guide/index_en.htm!
!
www.vinnova.se/sv/EU?internationell?samverkan/Horisont?2020/!
!
IPAC!Canada:!www.ipac.ca!
!
Lycksele:!www.lycksele.se!
!
Medellin:!www.rutanmedellin.org!
!
Roskilde!Danmark:!www.roskilde.dk!
!
SLL!Innovation:!www.webbhotell.sll.se!
!
SLL!Innovation:!Årsberättelse!2012?!2013!
!
!
33!