Alternativa verktyg skapar möjligheter för tillgänglighet

Förordning (2011:130) med instruktion för
Specialpedagogiska skolmyndigheten
• SPSM ska verka för att alla barn, elever och
vuxenstuderande med funktionsnedsättning
får tillgång till en likvärdig utbildning och
annan verksamhet av god kvalitet i en trygg
miljö.
• SPSM ska bidra till goda förutsättningar för
barnens utveckling och lärande samt
förbättrade kunskapsresultat för eleverna och
de vuxenstuderande.
Alla har rätt att lära på egna villkor
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett
funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.
Det gör vi genom:
• specialpedagogiskt stöd
• undervisning i specialskolor
• tillgängliga läromedel
• statsbidrag
Vi finns i hela landet
Alternativa verktyg skapar
möjligheter för tillgänglighet
•
Särskilt stöd
•
Kompenserande hjälpmedel – Alternativa verktyg
•
Fallbeskrivningar
•
Samverkan MYH och SPSM
•
Resurser
Särskilt stöd
Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan; SFS 2014:1098
2 kap. Utbildningen
3 § Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns
vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt
yrkesvägledning. Utbildningsanordnaren ska också se till att de
studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen
får sådant stöd.
…
Vad är särskilt pedagogiskt stöd?
…olika former av insatser och åtgärder för att
kompensera svårigheter som kan uppkomma i
studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning…
…Pedagogiska insatser utmärks av att de i huvudsak är
kunskapsbärande och ska utan svårigheter kunna anpassas till
andra studerande med samma behov…
…Exempel på särskilt pedagogiskt stöd kan vara anteckningsstöd,
inläsning av litteratur, teckenspråkstolk eller utökad lärartid om det
krävs för att den studerande ska nå utbildningens mål.
…
www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/Forutbildningsanordnare/Studerande-med-funktionsnedsattning
Bristande tillgänglighet –
en ny form av diskriminering
Vad innebär bristande tillgänglighet?
Med bristande tillgänglighet menas att en person med
funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet
inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen
ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning.
Exempel på åtgärder kan vara att utjämna trösklar, att läsa upp
en meny på en restaurang eller att erbjuda hjälpmedel som
någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet.
Tillgänglig utbildning, vad är det?
…Verksamma i skolan måste ha kunskap om
alternativa verktyg, anpassade läromedel och
hjälpmedel. Det handlar om att se alternativ för att
stärka elevers delaktighet och ha respekt för individen,
i stället för att acceptera hinder som utestänger…
Citat videofilm 2011Greger Bååth GD Specialpedaogiska skolmyndigheten
Bakgrund – Alternativa verktyg
• Läs- och skrivsvårigheter ofta hela livet
• Tidiga åtgärder
• Specialundervisning stabiliserar glappet
Specialundervisning hindrar att glappet ökar –
men kompenserar inte
Normalläsare
med specialundervisning
Elever med LoS
utan specialundervisning
Faktorer som minskar glappet
Förutsättningar/
förebygga
Övning/
träning
Kompensation
Fonologisk
medvetenhet
Automatisering av
Intern: Coping strategier
läsning & skrivning
Självbild
Läsförståelse
Extern: Accepterande
förhållningssätt
Motivation
Skrivförmåga
Jacobsons åtgärdsmodell (2004)
Accepterande förhållningssätt
kan t.ex. vara att:
.. ta svårigheter på allvar
.. erbjuda inlästa läromedel
.. ge längre skrivtid
.. spara anteckningar på ljudfil
.. godkänna muntliga prov
.. lära individuella studietekniker
.. tillåta alternativa verktyg
.. använda många liknelser
.. göra fler illustrationer
.. skapa täta kontrollstationer
.. planera ”tavelanteckningarna”
.. lyssna med respekt
.. ha mer ”luft” i stenciler
.. ta hänsyn till olika lärstilar
Faktorer som minskar glappet
Förutsättningar/
förebygga
Övning/
träning
Kompensation
Fonologisk
medvetenhet
Automatisering av
Intern: Coping strategier
läsning & skrivning
Självbild
Läsförståelse
Extern: Accepterande
förhållningssätt
Motivation
Skrivförmåga
Jacobsons åtgärdsmodell (2004)
Alternativa
verktyg
Hanna 25 år
rörelsehinder, kognitiva svårigheter och hjärnsynskada
Stort glapp utan kompenserande hjälpmedel
Klara - tvillingsyster
ingen funktionsnedsättning
Utan kompenserande
hjälpmedel
Några av Hannas kompenserande hjälpmedel
Höj- och sänkbart handfat
Rullstol
Dörröppnare
RH-klass
Arbetsterapi
Elevassistent
Sjukgymnastik
Färdtjänst
Elrullstol
Ledsagare
rörelsehinder, kognitiva svårigheter och hjärnsynskada
rörelsehinder, kognitiva svårigheter och hjärnsynskada
Kognition, något förenklat, är vår förmåga att
tala, tänka, komma ihåg och planera
- det vill säga våra tankefunktioner.
De kognitiva svårigheterna är ofta
likartade för funktionsnedsättningarna:
• Neuropsykiatrisk (ADHD, ADD, DAMP, autism,
Aspergers - och Tourettes syndrom)
• Psykisk (psykoser, neuroser, depression, ångesttillstånd och
tvångstillstånd)
rörelsehinder, kognitiva svårigheter och hjärnsynskada
svårigheter med:
−
−
−
−
koncentration
organisation/planering
struktur
tidsuppfattning
Kognitiva svårigheter – exp alternativa verktyg
Evernote
Time Timer
Activity Timer
Handi
IntoWords
Timstock
Timstock
Pekplattor
Comai Premium/Multi
Visual Schedule Plan...
Veckoschema
med färger
Mobiltelefon
rörelsehinder, kognitiva svårigheter och hjärnsynskada
svårigheter med:
−
−
−
−
läsa
djupseendet
periferiseendet
känna igen
Glappet nästan kompenserat
Klara - tvillingsyster
ingen funktionsnedsättning
Med kompenserande
hjälpmedel
rörelsehinder, kognitiva svårigheter och hjärnsynskada
Diskutera med grannen i 1 minut om vilken av
funktionsnedsättningarna som Hanna i första hand
skulle vilja ”slippa” och varför.
Höj- och sänkbart handfat
Dörröppnare
Rullstol
RH-klass
Arbetsterapi
Sjukgymnastik
Elevassistent
Färdtjänst
Permobil
Ledsagare
Dyslexi eller andra orsaker till
inlärningssvårigheter
Höj- och sänkbart handfat
Dörröppnare
Rullstol
RH-klass
Arbetsterapi
Sjukgymnastik
Elevassistent
Färdtjänst
Permobil
Ledsagare
Alternativa verktyg för Magnus
Anpassad studie/arbetsmiljö
Talsyntesprogram
Rättstavning
Individuell
studieteknik
Enskild
undervisning
/information
Läs- och skrivträning
Anteckningsverktyg
Alternativa
redovisningformer
Tal- och ljudböcker
Mobiltelefon med kalender,
röstanteckning, GPS, Internet
Glappet minskar
Pusselbiten som lyfter en person med funktionsnedsättning
till samma funktionella nivå som en person utan
funktionsnedsättning?
Person utan
funktionsnedsättning
Person med
funktionsnedsättning
Fallbeskrivningar
Daniel
IT-installatör
Hinder
Möjligheter:
Enligt e.u. har han
svårigheter med stavning
samt med minnet och
koncentration efter en
bilolycka.
• Stava Rex
• SpellRight
• Gustavas ordböcker
• Anpassning av Word
• Anpassning av Outlook
Oscar
Elprogrammet
Hinder
Möjligheter:
Svårigheter med stavning
både på svenska och
engelska. Läsning är inte
automatiserad och text på
engelska mycket svåra att
förstå. Hinner inte med att
skriva av det som
utbildaren skriver på
”tavlan”. Problem med
arbetsminnet.
• Stava Rex
• SpellRight
• Talsyntes och skanner
• Tal-/ljudböcker
• Anteckningsinspelare
DAISY-bok
Exempel på läsprogram i datorn för DAISY-böcker
AMIS - kostnadsfritt från
Myndigheten för tillgängliga medier
(www.legimus.se/102590/amis)
EasyReader –
marknadsprodukt
(www.dolphinse.com/productdetail.asp?id=9)
Digitalt Audiobaserat Informationssystem
Beroende på hur DAISY-boken är producerad
går det att:
•
•
•
•
söka ord, mening, stycke och kapitel
öka eller sänka uppläsningshastigheten
sätta s.k. bokmärken
starta uppläsningen där man avslutade
DAISY
Exempel på DAISY-spelare
Pekplattor
Appen Inläsningstjänst
Daisyspelare
Appen Legimus
Mobiltelefoner
Dator PC/Mac
Mer information om tal-/ljudböcker
www.legimus.se/start
www.inlasningstjanst.se
www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-ilarandet/Stod-med-it/Lasa-med-it
Oscar
Elprogrammet
Hinder
Möjligheter:
Svårigheter med stavning
både på svenska och
engelska. Läsning är inte
automatiserad och text på
engelska mycket svåra att
förstå. Hinner inte med att
skriva av det som
utbildaren skriver på
”tavlan”. Problem med
arbetsminnet.
• Stava Rex
• SpellRight
• Talsyntes och skanner
• E-böcker
• Anteckningsinspelare
Anteckningsinspelare
Mimio
Interaktiva whiteboards
eBeam
Katarina
Teknisk säljutbildning
Hinder
Möjligheter:
Blir snabbt okoncentrerad
- auditiva perceptionssvårigheter. Problem med
att hinna anteckna under
föreläsning.
• Talförstärkning/koncentration
• Trådlös talförstärkning och
inspelning
Talförstärkning/koncentration
Stage line
iSense
Linkx
FrontRow
Hörat
Comfort Focus
Katarina
Teknisk säljutbildning
Hinder
Möjligheter:
Blir snabbt okoncentrerad
- auditiva perceptionssvårigheter. Problem med
att hinna anteckna under
föreläsning.
• Talförstärkning/koncentration
• Trådlös talförstärkning och
inspelning
Trådlös talförstärkning och inspelning
Sändare
Mottagare
Alternativa verktyg - lärverktyg
kan vara bra för alla!
Överenskommelse angående samarbete
mellan MYH och SPSM gällande råd och
stöd för yrkeshögskoleutbildningar med
möjlighet till utökat stöd
1. Utbildningsanordnaren kontaktar SPSM genom befintligt
kontaktformulär där utbildningsanordnaren tydligt anger
att förfrågan rör yrkeshögskoleutbildning med möjlighet till
utökat stöd
2. Rådgivare på SPSM tar kontakt med utbildningsanordnaren
3. Råd och stöd begränsas till att omfatta specialpedagogisk
rådgivning genom telefonkontakt
Sökväg kontaktformulär:
www.spsm.se/Jag vill/Söka specialpedagogiskt stöd/Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
www.spsm.se/sv/jag-vill/bestalla-publikationer
Att göra studiesituationen tillgänglig för
vuxna med:
− funktionsnedsättning
− ADHD
− autismspektrumtillstånd
− psykisk ohälsa
− läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
− utvecklingsstörning
− (flerspråklig bakgrund - arbetsnamn, ej klar)
Sök: Att göra studiesituationen
(Studiecirkel – under läsåret 15/16)
www.spsm.se/Kurser-och-aktiviteter
www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Stodmaterial-fortillganglig-utbildning/?s=banner
www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet
www.spsm.se/sv/jag-vill/stalla-egna-fragor
www.spsm.se/temawebbar/Motas/?s=b
Lästips:
• Teknikstöd i skolan - slutrapport
www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2013/13341-pdf-teknikstod-i-skolanslutrapport.pdf
• Anpassningar för oss med dyslexi
www.mfd.se/publikationer/rapporter/anpassningar-for-oss-med-dyslexi/
• Anpassningar för oss med rörelsehinder
www.mfd.se/publikationer/rapporter/anpassningar-for-oss-med-rorelsehinder/
• Anpassningar för oss med adhd
www.mfd.se/publikationer/rapporter/anpassningar-for-oss-med-adhd/
• It i lärandet - för att nå målen
www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00368
• Att studera som vuxen med funktionsnedsättning
hwww.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00560
• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning
hwww.spsm.se. Sökord: Att göra studiesituationen
Tips om appar
Exempel på webbsidor med tips om appar, Facebook-grupper
och boktips
www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativaverktyg/Appar/Tips-om-appar/
Föreningar och myndigheter:
www.attention-riks.se
www.fdb.nu
www.dyslexi.org/
http://www.dyslexiforeningen.se/
www.mfd.se/
www.interdys.org
www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/
www.mtm.se/
Företag:
www.abilia.se/index.aspx
www.oribi.se
www.comai.se
www.polarprint.se
www.dustin.se
www.rehabmodul.se
www.dyskalkyli.nu
www.skolstil.se
www.frolundadata.se
www.softogram.se
www.icap.nu/
www.svensktalteknologi.se
www.inlasningstjanst.se
www.voxit.se
www.insyn.se/index.php
www.wordfinder.se
www.irishjalpmedel.se/
www.mv-nordic.com/se/
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Dan Alberyd
Rådgivare med inriktning IT
Tel. 010 – 473 50 74
E-post: [email protected]
Box 12161, 102 26 Stockholm
Besöksadr. Rålambsvägen 32B
Tel vx. 010 – 473 50 00, Fax. 010 – 473 56 09
Texttel. 010 – 473 56 02, E-post. [email protected]
www.spsm.se