Här kan du ta del av Astrid Frylmarks presentation

Läsning med förhinder, ESS-konferens
2015-11-06
LÄSNING MED FÖRHINDER
Några teoretiska modeller
- läsning
- lässvårigheter
Logopedutredning
Åtgärder
Stockholm den 6 november 2015
Astrid Frylmark, leg logoped
Läsforskningens resultat – vad är läsning?
The simple view of reading
Vellutino, Fletcher, Snowling, Scanlon (2004)
Långtidsminne:
Ordkunskap och
domänspecifik kunskap
Lingvistisk kodning:
M
Visuell kodning och
kunskap
Fonologisk
Ordkunskap:
Sublexikal kunskap:
Morfologisk
Talade ord
Fonol medv
Semantisk
Tryckta ord
Syntaktisk
L=AxF
Ortogr medv
Alfabetiskt kunnande
Pragmatisk
Allm ortografiskt kunnande
Skriven text
Ordigenkänning,
språkförståelse,
läsförståelse
Kunskap om skrift, begrepp
och konventioner
Arbetsminne
Läsning = avkodning (lästeknik) x förståelse x
motivation
Metalingvistisk kodning
och kunskap
Långtidsminne:
Ordkunskap och
domänspecifik kunskap
Tunmer &
Gough 1986,
1990
Modell
av
läsning
Förståelse
+
+
+
-
Dyslexia
Hollis
Scarborough
2001
Avkodning
”Poor comprehenders”
+
-
”Garden variety
poor readers”
Tunmer & Gough 1986
M.FL.
© Astrid Frylmark, leg logoped
1
Läsning med förhinder, ESS-konferens
2015-11-06
Astrids utveckling av
Scarborougs modell
Läspedagogik och individuella läsare
Top-downstrategi,
chansare (rebusläsare)
MOTIVATION
Mentalt närvarande och fokuserad
med påkopplat engagemang
SPRÅKFÖRSTÅELSE
Läsning med
fokusering,
flyt och
behållning,
där ordigenkänning
och läsförståelse
integreras.
Bakgrundskunskap (fakta, begrepp)
Ordförråd (bredd, precision, associationer)
Verbalt resonerande (inferenser, metaforer)
Kunskap om skrift (skriftbegrepp, genrer)
ORDIGENKÄNNING
Fonologisk medvetenhet (stavelser, fonem etc.)
Avkodning (alfabetisk princip,
fonem/grafemsamband)
Direktavläsning (av vanligt förekommande,
välkända ord)
Den mentala närvaron
MOTIVATION
Mentalt närvarande och fokuserad med
påkopplat engagemang
Ord, text
Bottom-upstrategi,
tragglare
Koncentration och motivation
• Orsak och verkan?
• Arbetsmiljö
• ”Time on task”
• Lyssnandets konst behövs i läsinlärningen – ofta
understimulerat
Koncentration och motivation
Barn och ungdomar
• ADHD
• ”soft signs”
• Psykiskt mående
Förvärvade skador
• Vakenhetsgrad
Från passiv
mottagare…
• Skadelokalisation
• Utbredning
• Förväntningar
• Grupptryck
Arbeta med
koncentration och motivation
• Övrigt hälsotillstånd
… till dirigent
Min uppgift: Få igång samarbetet!
© Astrid Frylmark, leg logoped
2
Läsning med förhinder, ESS-konferens
2015-11-06
Astrids anpassning av
Scarborougs modell
Förståelse - delförmågor
Social
förståelse
SPRÅKFÖRSTÅELSE
Bakgrundskunskap (fakta,
begrepp)
Ordförråd (bredd, precision,
associationer etc.)
Verbalt resonerande
(inferenser, metaforer etc)
Kunskap om skrift
(skriftbegrepp, genrer)
Läsning med
fokusering,
flyt och
behållning,
där ordigenkänning
och läsförståelse
integreras.
Kognitiv
förståelse
FÖRSTÅELSE
Pragmatisk
förståelse
Språklig
förståelse
Efter Dorothy Bishop
14
Problem med läsförståelse
• Läsförståelseproblem är vanliga men kan vara dolda
bakom en säker lästeknik
• Arbete med ordförråd är väsentligt för att förbättra
läsförståelsen
• Svagt muntligt språk är den starkast bidragande
faktorn
• Skriftspråklig utveckling beror på talspråklig. Det är
väsentligt att skolan uppfattar detta och arbetar för
att utveckla språket hos elever som börjar skolan
med nedsatt förmåga
Förståelse
Barn och ungdomar
• Vanligast: Språket räcker
inte till
• Otillräckligt läsflyt leder i sig
till bristande läsförståelse.
• Dyslexi kan därför medföra
bristande läsförståelse
• Läshastigheten!
Språkstörning
… är vanligt
… måste inte innefatta hörselnedsättning eller låg
teoretisk begåvning
… kan vara ärftlig
… kan påverkas positivt av omgivningens insatser
… växelverkan med kognitiv utveckling
… med eller utan neuropsykiatriska svårigheter
© Astrid Frylmark, leg logoped
Förvärvade hjärnskador
• ”Hoppar på tuvorna” och ha
utbyte av att bläddra i
tidningen.
• Vid afasi: lästekniska
svårigheter, språkliga missar
• Vid högerhemisfärskador:
pragmatiskt relaterade
missförstånd
Arbeta med språket
•
•
•
•
•
”Scaffolding” – stöttning.
Den proximala zonen för inlärning (Vygotskij)
Inte underkrav!
Noggrann utredning för att arbeta på rätt nivå
Äntligen modernt med läsförståelse i skolan
igen!
3
Läsning med förhinder, ESS-konferens
Arbeta med språk inkl. pragmatik
2015-11-06
Astrids anpassning av
Scarborougs modell
Läsning med
fokusering,
flyt och
behållning,
där ordigenkänning
och läsförståelse
integreras.
ORDIGENKÄNNING
Fonologisk medvetenhet (stavelser,
fonem etc.)
Avkodning (alfabetisk princip,
fonem/grafemsamband)
Direktavläsning (av vanligt
förekommande, välkända ord)
Viktigt!
• Läsinlärningens olika steg:
logografisk
alfabetisk
ortografisk
Den alfabetiska principen måste erövras!
Stöd för avkodning
Ordigenkänning
Lära sig läsa
• Otillräckligt läsflyt leder i sig
till bristande läsförståelse.
• Dyslexi
När språket har gått sönder
• Oftast har inte ljudinriktad
lästräning fungerat,
däremot helordsinriktad
En liten pojke stod utanför dörren
till ett hus. Han försökte ringa på…
www.svenskatrugs.se
• Mängdträning!
• Mängdträning!
• Mängdträning
• Inte bara måsen utan även gnagaren behöver
”matas”!!!!!
© Astrid Frylmark, leg logoped
4
Läsning med förhinder, ESS-konferens
2015-11-06
Sammanfattat kunskapsläge dyslexi
●● Dyslexi är en inlärningssvårighet som primärt påverkar de
förmågor som krävs för flytande ordläsning och stavning.
●● Typiska kännetecken på dyslexi är svårigheter med fonologoisk
medvetenhet, verbalt minne och verbal processhastighet.
●● Dyslexi förekommer på alla intelligensniviåer.
●● Det kan bäst ses som ett kontinuum, inte en distikt avgränsad
åkomma, och det finns ingen självklar gräns.
●● Samtidiga svårigheter kan ses inom språkutveckling, motorik,
huvudräkning, koncentration och personlig organisation men
dessa är inte markörer för dyslexi.
●● En god indikation på dyslexins svårighetsgrad och varaktighet kan
nås genom att pröva hur individen svarar på välplanerad
intervention.
Några teoretiska modeller
- läsning
- lässvårigheter
Logopedutredning
Åtgärder
Sir Jim Rose, 2009 (Astrids översättning)
Utredning – barn och unga
•
•
•
•
Anamnes (familj och skola)
Icke-språkliga faktorer av betydelse
Språk
Läsning och skrivning
Språk
”Teleobjektiv” Förståelse, produktion
• Fonologi
• Morfologi och syntax
• Lexikon
• Pragmatik
Icke-språkliga faktorer av betydelse
”Vidvinkelobjektiv”
• Koncentration
• Motivation
• Auditiv och visuell perception
• Arbetsminne
• Processhastighet
Läsning och skrivning
• Avkodning
• Läsförståelse
• Läshastighet
• Kopiering
• Stavning
• Skriftlig uttrycksförmåga
…. med och utan
tangentbord
• Språklig, ssk fonologisk, medvetenhet
© Astrid Frylmark, leg logoped
5
Läsning med förhinder, ESS-konferens
2015-11-06
Efter utredning
•
•
•
•
Några teoretiska modeller
- läsning
- lässvårigheter
Logopedutredning
Återgivningssamtal
Utlåtande
Bilagor
Intyg
Åtgärder
Åtgärder
Barn och unga
Förvärvade hjärnskador
• Kompensera för
svårigheterna
• Träna basfärdigheter
• Må bra
• Skilj noga på
kommunikation och
färdighetsträning!
• Intellektuell stimulans!
Se www.spraklek.se
Klassrumsråd, språkstörning
Kylskåpslappen, dyslexi
Skriftspråk – en tidsresa
Välkommen till…
www.spraklek.se
Facebook: Språklek
Twitter: AstridFrylmark
www.ordaf.net – webbutik
www.frylmark.net – för logopeder och
pedagoger
© Astrid Frylmark, leg logoped
6