4366 - Cramo

Komma i gång manual
Tempus ID06 LITE
1
Innehållsförteckning
Komma igång ................................................................................................................................................ 3
Logga in som administrator ........................................................................................................................ 7
Administratormeny ....................................................................................................................................... 9
Nya arbetstagare .................................................................................................................................. 10
Närvaro Status ...................................................................................................................................... 13

Närvaro ........................................................................................................................................ 13

Arbetsgivarelista ......................................................................................................................... 14

Tid per företag ............................................................................................................................. 15
Inställningar ........................................................................................................................................... 16
Registreras IN och UT på byggarbetsplatsen ........................................................................................ 17
Uppdateringar ............................................................................................................................................. 21
2
Komma igång hur kommer jag dit?
Tempus ID06 LITE kommer på en Sony Xperia surfplatta. För att ansluta till trådlöst nätverk väljer
du ”Inställningar” på huvudmenyn, se Bild 1.
Bild 1
Därefter väljer du ”Wifi”, se Bild 2.
Bild 2
3
Du får då upp en lista på tillgängliga Wifi-nätverk, se Bild 3. Välj det du ska använda.
Bild 3
Om det inte finns en internetanslutning. Om du har en surfplatta med 4G ska du sätta i SIMkort
med datatrafik. Simkortet sätts i på ovansidan på surfplattan. För att komma åt finns där en liten
plastlist som du försiktigt lyfter på, och sedan sätter i simkortet, se Bild 4.
Bild 4
4
5
Första gången du startar appen på surfplattan, identifiera byggarbetsplatsen genom att stämma
av namnet i det översta vänstra hörnet.
Bild 5
6
Logga in som administrator
För ditt finger från den högra kanten av skärmen mot vänster för att visa menyn. Användaren kan
växla mellan administratormeny eller IN/UT meny.
Observera att administratormenyn endast är tillgänglig när TempusID06 är online och har
internetanslutning.
IN/UT funktionen fungerar dock både i online och offlineläge.
Bild 6
7

Välj “Aministratormeny”. Det finns två olika metoder för att komma till admin-panelen:
Användarnamn och lösenord autentisering eller att använda ett registrerat
administratorkort som autentisering.
Bild 7
8
Administratormeny
I administratormenyn har du tre olika knappar:
1) “Nya arbetstagare”, 2) ”Närvaro Status” och 3) “Inställningar”.
Menyn som visas när administrator ansluter till panelen är den första, ”Nya arbetstagare”, som
visas nedan i Bild 8.
Bild 8
9
Nya arbetstagare
När kortet placeras i kortläsar-området, läses kortet av och informationen på kortet visas i fälten,
se Bild 8.
Om du behöver registrera det nya kortet som ett administratorkort, för att senare komma åt
administratormenyn, klicka i den lilla boxen som heter ”Administrator”, visas nedan i Bild 9. Det är
en fördel om platschefen på byggarbetsplatsen registrerar sitt kort först, på det viset hamnar den
personen högst upp i strukturen för UE/Arbetsgivarelistan.
Om det nya kortet inte har blivit registrerat förut på den här byggarbetsplatsen, kommer den
markerade rullistan aktiveras, som visas i Bild 10.
Administrator måste då välja en existerande entreprenör i listan som har anlitat det nya företaget.
Tryck ”Spara” för att spara och registrera användaren, eller tryck ”Avbryt” för att avbryta.
Tryck på “Logga ut” för att komma tillbaka till standard användarmeny.
Bild 9
10
Bild 10
11
Om registreringen lyckas, finns där en indikation som säger, “Registrering av ny arbetstagare
lyckades.” och alla datafälten blir tomma, se Bild 11.
Om registreringen misslyckas, kommer indikationen vara “Registrering av ny arbetstagare
misslyckades.” och datafälten behåller informationen.
Bild 11
Om det skulle vara så att surfplattan tappar Wifi-anslutning i samma ögonblick som du registrerar
en person, kan registreringen misslyckas. Vänta då några minuter och försök på nytt.
12
Närvaro Status
Menyknapp nummer två i administrationspanelen är ”Närvaro Status”. Tryck här för att få
information om arbetad tid, närvaro och underentreprenörslista på byggarbetsplasen.

Närvaro
Här visas närvarostatus på alla personer som är registrerade på byggarbetsplatsen. Översikten
visar om personerna är inne på bygget, har gått eller är frånvarande, se Bild 12.
Bild 12
13

Arbetsgivarelista
Under ”UE/Arbetsgivarelistan”, se Bild 13, visas den hierarki som alla företag ligger under.
Klicka på varje företag för att se vilka anställda företaget har och vilka underentreprenörer
företaget har anlitat.
Bild 13
14

Tid per företag
Under “Tid per företag“, se Bild 14, hittas all arbetad tid som är registrerad för varje företag på
bygget. Om man klickar på ett företag i listan visas de personer som har arbetat för företaget och
vilka datum personen har arbetat. Tiden visas för innevarande vecka.
Bild 14
15
Inställningar
Den sista menyknappen i administrationspanelen är “Inställningar”, se Bild 15.
Här finns tre val på vänster sida:
”Kontrollera och installera uppdatering”: Om nya uppdateringar av Tempus ID06 LITE finns, kan
dessa installeras vid att klicka på knappen. Följ anvisningarna eller se kapitel ”Uppdateringar” i
denna manual.
”Radera byggarbetsplatsens uppgifter”: Om Tempus ID06 LITE ska användas till ett nästa bygge,
raderas nuvarande byggplats genom att klicka på denna knapp. Kom ihåg att valet är definitivt
och inte kan återställas.
”Se admin information”: Här visas de kort som är administratorkort.
För att återvända till IN/UT menyn tryck ”Logga ut”.
Bild 15
16
Registreras IN och UT på byggarbetsplatsen
Placera kortet på kortläsaren som bilden i appen indikerar, se Bild 16.
Bild 16
17
Om kortet avläses rätt visas Bild 17. Användaren kan nu välja “IN“ eller “UT“.
Bild 17
18
En bekräftelse visas på skärmen, se nedan i Bild 18.
Bild 18
19
Om kortet inte är registrerat eller har gått ut på datum, vill man se följande felmeddelande. Se
Bild 19.
Bild 19
20
Uppdateringar
Tempus ID06 LITE erbjuder automatiska uppdateringar. Om administrator ser meddelandet som
visas i Bild 20, gå in i “Inställningar” och välj “Kontrollera och installera uppdatering“ för att
se och installera uppdateringen.
Bild 20
21
Välj ”Install” för att installera uppdateringen och ”Cancel” för att avbryta, se Bild 21.
Bild 21
Templus AB – Kavallerivägen 24 – 174 02 Sundbyberg – [email protected]
Support: 0771-649000
22