VFU-presentation för nya studenter

Verksamhetsförlagd utbildning i
lärarprogrammen, VFU
Britt-Marie Sandin Andersson, VFU-samordnare
Ewa Andersson, VFU-handläggare
Ann-Charlotte Wikström, VFU-administratör
Vad är VFU?
•Utbildning förlagd till verksamheten ute i förskola och skola
•Samverkan mellan HIG och kommuner/ skolor
•Består av praktiskt lärararbete
Student
Högskola
2015-08-25
Förskola/
Skola
www.hig.se/vfu
2
Syfte- Förbereda dig för
din kommande yrkesverksamhet
Ge dig möjlighet att:
• knyta teoretisk kunskap till praktisk tillämpning och förankra praktisk
tillämpning i teori och forskning.
• ta del av andras erfarenheter
• reflektera kring undervisning och barns/elevers lärande
• delta och i ökad utsträckning själv ta ansvar för den pedagogiska
yrkesverksamheten
2015-08-25
www.hig.se/vfu
3
Information
• VFU-guiden
• www.hig.se/vfu
2015-08-25
www.hig.se/vfu
4
VFU-organisationen
Högskolans
lärarutbildare
Kursinnehåll
Black board
Handledning
Lokal
lärarutbildare
(LLU)
Student
VFUsystem
VFU-enheten
Placeringar
Lokal
samordnare
(LSO)
Placeringar lokalt
2015-08-25
www.hig.se/vfu
5
HIG har avtal med följande kommuner, RucX
• Bollnäs
• Ockelbo
• Gävle
• Ovanåker
• Hofors
• Sandviken
• Hudiksvall
• Söderhamn
• Ljusdal
• (Tierp)
• Nordanstig
• Älvkarleby
2015-08-25
www.hig.se/vfu
6
Hur mycket VFU ingår i utbildningen?
Det ingår 30 hp VFU i utbildningen.
VFU-kurserna är knutna till den
utbildningsvetenskapliga kärnan med minst 15 hp
och till ämneskurser med minst 15 hp.
I utbildningsplanen ser du vilka kurser det gäller.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
7
Placering- sker alltid via VFU-enheten
1. Som student ska du alltid registrera dig på kurs. Detta är
viktigt för att du ska kunna få en VFU-placering.
2. När du registrerat dig på den första kursen får du mer
information om VFU via studentmejl.
3. Först då kommer du att få inloggningsuppgifter till VFUsystemet.
4. Där kan du sedan lämna önskemål om VFU-placering.
Redan nu kan du fundera över var du vill göra din VFU. Du kan
lämna högst tre prioriteringar (kommun och skolenhet).
2015-08-25
www.hig.se/vfu
8
Önskemål om VFU- placering
• Du önskar placering via VFU-systemet.
Campus - din placering kommer att ske i någon av de 12 kommuner vi
samverkar med.
Distans – din placering sker i möjligaste mån efter ditt önskemål.
Garanterad plats inom partnerområdet.
OBS! Ange om det är någon förskola/skola som inte är lämplig, som att
du själv har gått där eller har släkt på enheten.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
9
OBS! Du måste lämna önskemål om en
VFU-plats via VFU-systemet inom den tid
som anges i studentmejl.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
10
VFU-placering
När din VFU-placering är klar kommer du att få ett
meddelande om var du ska vara via
studentmejlen.
Ta snarast kontakt med din lokala lärarutbildare
(LLU).
Du är bärare av informationen från kurslärare till
LLU.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
11
Innan VFU
Kontakta din lokala lärarutbildare (LLU) i god tid.
Informera och delge LLU aktuell kursinformation från
kursansvarig lärare på HIG, t.ex. kursplan, informationsbrev,
bedömningsunderlag. Informationen får du via Bb.
Planera utförande och progression tillsammans med din LLU och
Högskolans lärare.
Planera även in tid för reflekterande och handledande samtal då
du och LLU kan samtala ostört.
Använd gärna loggbok där du för in dina iakttagelser och
reflektioner
OBS! Lämna utdrag ur polismyndighetens
belastningsregister till förskolechef/rektor i god tid före VFUperiod (Länk finns på hemsidan www.hig.se/vfu )
2015-08-25
www.hig.se/vfu
12
Under VFU
• ”Utflykter” till annan verksamhet planerar du tillsammans med din
lokala lärarutbildare.
• Om problem uppstår, diskutera detta med lokal lärarutbildare (LLU) i
första hand.
Du kan också ta kontakt med den lokala samordnaren (LSO) eller
med kursansvarig lärare på Högskolan.
• Ta igen all eventuell frånvaro i så nära anslutning till VFU-perioden
som möjligt. Fyll i datum på bedömningsunderlaget.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
13
Efter VFU
• När alla dagar är genomförda går du och LLU igenom
bedömningsunderlaget.
• LLU och du tar kopia på bedömningsunderlaget som ni behåller.
• Bedömningsunderlaget lämnas till ansvarig kurslärare.
• Du deltar i utvärdering av VFU-kursen.
• Betyg ges på helt VFU-moment när alla dagar är genomförda.
Examinator är alltid lärare på HiG.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
14
Examensarbete
Om möjligt kan du skriva ditt examensarbete i nära
samarbete med partnerregionen/tematisk forskargrupp.
Samtala om dina tankar med din lokala lärarutbildare
2015-08-25
www.hig.se/vfu
15
Partnerskolans ansvar
Om du är placerad inom vårt partnerområde har skolan ett
ansvar för dig under hela din utbildningstid.
Ha regelbunden kontakt med din LLU och följ arbetet även
mellan VFU-perioderna. Du kan t.ex. delta under
föräldramöten och utvecklingssamtal. Detta blir extra
viktigt om du inte får in detta under ordinarie VFUperioder.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
16
Ditt ansvar och din möjlighet
Upprätthåll en god kontakt med din partnerskola och din
lokala lärarutbildare (LLU).
Du är en viktig länk mellan partnerskolan och Högskolan i
Gävle.
2015-08-25
www.hig.se/vfu
17
Ditt ansvar vid förändringar
•Vid eventuella förändringar meddela detta snarast till din
LLU samt kursansvarig.
•Om du byter telefonnummer ändra detta i VFU-systemet
•Kom ihåg att även meddela via studentportalen om du
flyttar eller byter telefonnummer.
•Om du gör uppehåll lämna en skriftlig ansökan om
studieuppehåll till studievägledningen (särskild blankett)
•Om du avbryter dina studier - lämna in skriftlig anmälan
om studieavbrott till studievägledningen (särskild blankett)
2015-08-25
www.hig.se/vfu
18
Hemsidan
Information om VFU finns på vår hemsida. Där kan du få
svar på många frågor, som t.ex. när VFU-perioderna är
inplanerade.
VFU-guiden finns både i pappersformat samt på
hemsidan.
www.hig.se/vfu
2015-08-25
www.hig.se/vfu
19
Vid kontakt
• Använd alltid din studentmejl i kontakt med Högskolan
• Ange alltid ditt namn, personnummer, lärarprogram och när du blev
antagen
2015-08-25
www.hig.se/vfu
20
Kontaktpersoner
Kontakta
• kursansvarig lärare vid frågor gällande kursens innehåll (Bb)
• VFU-enheten vid frågor gällande placeringar (hemsidan)
• utbildningsledare vid övergripande frågor
2015-08-25
www.hig.se/vfu
21
Lycka till
med den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU)!
2015-08-25
www.hig.se/vfu
22