kurs nå målen - Lärarfortbildning

Nå målen
med pedagogisk dokumentation
Lena Edlund, utbildningskonsult Lärarfortbildning AB
[email protected]
Mål
Läroplansmål
• Målområden i läroplanen
• Strävansmål
• Vad varje barn har rätt att
få med sig av förskolans
verksamhet
Utvecklingsområde
Verksamhetsmål
• Vad vår verksamhet
behöver utveckla för att
nå målen i läroplanen
• Systematiskt
kvalitetsarbete
SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ATT NÅ MÅLEN!
värdegrund
Miljö
demokrati
Organisation
Förhållningssätt
samverkan
kunskap
Viktiga utvärderingsfrågor !
• Hur fungerar våra dokumentationer som
utgångspunkt för föräldrasamtal?
• Hur fungerar våra dokumentationer som underlag
för kvalitetsbedömning?
Ur ”Lyssnandets och seendets villkor”
Christina Whener - Godée
Då och då…
• Utvärdera arbetet /projektet med barnen förslagsvis i
mindre grupper.
• Titta på och diskutera dokumentationen
• Hitta skillnader?
• Vem kom på den där idén?
• Vilka olika idéer, frågor och teorier hade ni? (barnen)
• Gamla och nya teckningar
• Gamla och nya dialoger
• Gamla och nya utmaningar
• Glöm inte att dokumentera detta!
Analysfrågor om barnens
utveckling och lärande under
processens gång
Grupp
Enskilt barn
•
Vilka ”frågor” hade barnen när projektet
började? Vad ville de undersöka?
•
•
Hur sökte de svaren? Vilka möjligheter fick
de?
•
•
•
Vilka material har varit viktiga för barnen?
•
Kan vi följa barnens ”förändrade
kunskap” i dokumentationerna?
Formulera!
•
Vad intresserade barnet i början av
lärprocessen?
Vad sa barnet? Vad gjorde barnet?
Hur utvecklades barnets
utforskanden?
Hur gick barnet vidare? På vilka olika
sätt? Hur beskriver barnet själv sin
process med hjälp av
dokumentationerna?
Underlag: dokumentationer – reflektionsprotokoll
spaltdokumentation
gör
säger
reflektion
reflektionsprotokoll
Tillfälle
datum
Barnen gör/
Barnen säger
Barnens
reflektion
Pedagogernas
reflektion
Planering
utifrån
reflektion
Val
Ny uppgift/
Utmaning/
undersökning
Reflektionsprotokoll
Frågor som
väckts från
föregående
veckor
Utmaning till
barnen
Hur gjorde
barnen?
Vad gjorde
barnen?
Hur går vi
vidare
Koppling till
styrdokument
DATUM:_________________
UPPGIFT
SYFTE MED
UPPGIFTEN
(kopplat till
övergripande
mål)
BARN
VAD HÄNDE?
REFLEKTIONER
HUR GÅR VI
VIDARE UTIFRÅN
DET VI HAR SETT?
”
Diskuterar
lövens
färger – hittar
fler nyanser som
hon benämner
och målar
Diskuterar att
lövet ändrar färg
på hösten
Teoribildningar
om varför lövet
faller av trädet
och hur
tillsammans med
andra. Får nya
infallsvinklar av
de andra.
Ritar teckningar
där hon uttrycker
sina teorier i bild
och ord
Intresserar sig
för
barken och
grenarnas
form.
Diskussioner
om hur barken
ser ut. Gör
bark och
grenar av
lera. Målar
bark i grupp
barken som
Hjärtan. Hon
har en
emotionell
anknytning
Liv i träd?
Teorier om
träd lever,
har ögon i
barken.
Diskuterar
omsorg om
trädet och
filosofiska
frågor.
Hjärtat
återkommer
Fördjupar sig
i fåglars liv i
trädet
genom
drama, dans
teckning,
faktaböcker
I bilden
ser vi
hennes
och
gruppens
kunskap
och hon
kan också
berätta
om den
genom
bilden
Hur mycket dokumentation?
För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns
erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de
olika målområdena. Lpfö - 98
Lägg in dokumentation systematiskt: T.ex alla barn ska dokumenteras på inskolningen – i
någon station i innemiljön, i någon station i utemiljön. Intervjuer?
Reflektera; hur stödja och utmana barnen – hitta gemensamma områden att jobba med.
Granska era dokumentationer: Är alla barn med i dokumentationer?
Vilka är med mest? Vad gör de som inte är med?
Forskning – pedagogisk
dokumentation och
systematiskt kvalitetsarbete
Ingela Elfström
•
•
Uppföljning och utvärdering för
förändring
-pedagogisk dokumentation som
grund för kontinuerlig
verksamhetsutveckling och
systematiskt kvalitetsarbete i
förskolan
Karin Alnervik
•
•
”Men så kan man ju också
tänka!
Pedagogisk dokumentation som
förändringsverktyg i förskolan”
• ”Målformuleringar omfattar beskrivningar av vad
läraren gjort och beskrivningar av verksamheten i
form av aktiviteter som genomförts med barnen.
Barns kunnande och hur det förändrats i relation
till läroplansmålen är sällan eller aldrig i fokus.”
(min kursivering)
Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet 2009
Sheridan, Pramling Samuelsson
Planering för: Matematik
Val av material: Sand, spadar, små skedar, petflaskor,
trattar,rör, Organisera: små grupper osv.
Vilket lärande pågår i den här situationen för de här barnen?
Pedagogisk dokumentation
Reflektion och analys: Vi ser att barnen håller på att undersöka tomt och fullt - hur fort sanden rinner - matematik,
precision - finmotorik osv… finns andra intresseområden?
Fortsatt planering: Hur ska vi göra för att barnen ska bibehålla intresset, och lära sig mera?
Pågående processer av genomförande, dokumenterande,
reflekterande, analyserande och
planerande
Utvärdering och utveckling - Samlad pedagogisk dokumentation
ANALYSERA : Måluppfyllelse Lpfö? Förskolans egna
utvecklingsområden?
UTVECKLA: Förbättra brister och säkerställa fortsatt måluppfyllelse
Vi står på två ben…
Vart riktar barnen sin blick ?
Dokumenterar, reflekterar
analyserar – vilken kunskap
är barnen på väg att erövra?
• Jag riktar barnens blick
mot …
Dokumenterar, reflekterar
analyserar – lärde de sig
det jag planerat?
När möts vi och delar ett
sammanhang?
Har vi en organisation för kollektivt lärande och reflektion?
Vad behöver vi förändra för att få bättre möjligheter?
Forum för reflektion
Nätverk
• Utifrånperspektiv
Tvärgrupp
• Uppifrånperspektiv
• Tips, idéer
Avdelning
• Inifrånperspektiv
• Närmast barnens
frågor
HUR? Inte vad…
• Återblick: Hur har vi arbetat?
(utvald dokumentation av viktiga händelser)
• Vi planerade att………..baserat på ……(målområde,
barnens intresse)
• Vi började med att…därför att…(syfte)
• Det ledde till…
• Barnen visade oss….
• Eftersom ….hände gick vi vidare med att…(detaljer!)
• Vi upptäckte…genom att….
Uppföljning av längre process
/projekt
• Utgå från beskrivningen av arbetsprocessen och dokumentation:
•
•
•
•
•
•
•
•
reflektionsprotokoll, analyser och planeringar under arbetets
gång.
Gå tillbaka till starten.
Vilket syfte hade ni? Kopplat till målområde?
Har syftet nåtts?
Beskriv detta. På vilka olika sätt har syftet nåtts?
Hur har föräldrarna varit delaktiga? Hur kan ni ev. öka deras
delaktighet?
Vilka har barnens upptäckter, utforskande och lärande varit?
(tolkning)
Vad ska ni planera till nästa termin utifrån er analys av arbetet?
Fortsätta med? Göra på ett annat sätt?
Kan barnens utforskande och lärande leva vidare? Vilka frågor
har barnen inte fått undersöka? Vilka nya frågor har uppkommit?
Utvecklingsområden?
Granska kritiskt
• Vad vill vi förändra?
• Vad skulle vi kunnat göra på ett annat sätt?
• Viktiga lärdomar?
• Formulera utvecklingsområden!
Verksamhetsanalys
• Söka mönster
• Analysera sekvenser utifrån andra teoretiska
förståelser
• Söka efter förgivettaganden och ifrågasätta dessa
• Utveckla arbetsformer
De första tre punkterna förväntas resultera i den fjärde
Eidevald – Hallå, hur gör man? Systematiska analyser för utvärdering och utveckling
i förskolan, 2013
Analys av den pedgogiska miljön
Styrkor
Vad är det som gör att du/ni tycker att det är
en styrka?
Vilka läroplansmål stämmer det överens med?
Hur har barnen fått möjlighet att utforska/
utvecklas/lära mer?
Kvalitetssäkra
Hur ska ni göra för att fortsätta lyckas
utmana barnen inom detta område?
Svagheter
Vad är det som gör att du/ni tycker att det är
en svaghet?? Relaterat till vilka läroplansmål ni inte
uppnår?
Kvalitetsutveckla
Skriv en handlingsplan för utvecklingsområdet:
NU-läge?
MÅL?
VAD ska du/ni göra?
HUR ska du/ni göra?
NÄR ska du/ni ha nått målet?
VEM gör vad?
VILKET blir ditt/ert första steg?
NÄR tar du/ni det?
HUR och NÄR följer du/ni upp
och utvärderar processen?
PROCESSPLAN – Kort och Lång sikt
PROCESS
MÅL/
PLAN/KRAV
. Lämning
Lugna
lämningar
med fokus
på varje
barn
HÄNDELSE
Stressiga
lämningar flera
gånger i
veckan
UTVÄRDERING m
ANALYS/
REFLEKTION
Vi har för lite
bemanning den
tiden
Vi måste göra om
schemat samt se
över rutiner för
samarbete mellan
avdelningarna
denna tid
ÅTGÄRD
Schemat läggs
om. Rutiner
diskuteras
löpande på APT
kring samarbete
mellan
avdelningarna
TIDSPLAN
Schemat ska vara
klart senast 31/5.
Pärmansvarig för
in fast punkt på
APT agendan
inför nästa möte.
ANSVARIG
Schemagrupp
som ser över
täckning och
gör de
ändringar som
krävs.
Pärmansvarig.
RESULTAT
Lugna
lämningar
Med fokus på
varje barn
NYA MÅL
/PLAN
Lugna
lämningar med
fokus på varje
barn VARJE
dag.
Handlingsplan för utveckling
• Identifiera utvecklingsbehov:
• - Vad behöver vi utveckla?
• Utveckla arbetssätt som leder till ökad kvalitet:
• - Hur kan vi förändra vårt sätt att arbeta för att få till
det?
– Hur gör vi idag?
– Hur tänker vi att det ska göras i morgon?
– Vad är skillnaden?