8542 17 00 DALI/DSI styrinsats Säkerhetsanvisningar Utrustningens

Säkerhetsanvisningar
Bruks- och
monteringsanvisning
s
Inbyggnad och montering av elektrisk utrustning får bara utföras av en behörig elektriker i
enlighet med gällande nationella installationsnormer, riktlinjer, bestämmelser, säkerhets -och
olycksfallsförebyggande föreskrifter.
Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda
eller materiella skador. Läs och följ hela
bruksanvisningen.
8542 17 00
6LE001236A
s Funktion
Fara på grund av elektrisk stöt. Apparaten får
inte användas utan påsats.
DD+
Fara på grund av elektrisk stöt. Apparaten är
inte lämplig för koppling med spänning. Även
vid avstängd apparat är ej belastningen galvaniskt skiljd från nätet.
Denna anvisning är en del av produkten och
ska lämnas kvar hos slutkunden.
8542 17 00
DALI/DSI styrinsats
(3)
Funktionalitet vid användning av olika påsatser
Ändamålsenlig användning
- Styrning (omkoppling/dimning) av DALI/DSIdriftenheter enligt IEC 62386-102
- Fjärrkontroll med KNX trådlösa hand-/väggsändare i kombination med KNX-radioknappar
- Endast lämplig att användas i dropp- och stänkvattenfria lokaler inomhus
- Styrenheten levererar systemspänning till maximalt 20 anslutna DALI-deltagare i aktivt läge
(nätspänningen ansluten)
- Fjärrkontroll via KNX
trådlös hand-/väggsändare
Manövrering
- Elektroniskt överlast- och övertemperaturskydd
Manövrering av sidoanslutning via knappar
(slutare) är endast möjlig om nätspänningen är
ansluten (aktiv drift).
Utrustningens uppbyggnad
Nätbortfall
< 0,2 s
Bild 1
> 0,2 s
(1) DALI/DSI styrinsats
(2) Anslutningsklämmor
Ingår inte i leveransen:
(3) Ram
Ingen funktion under strömavbrottet.
Nätåterkomst: uppträdandet beror på vilken
påsats som används.
Vid bortfall av DALI-telegram (POWER ON
LEVEL) och vid bortfall av systemspänningen
(SYSTEM FAILURE LEVEL) kopplas alla laster
bort.
(4) Påsats (se tillbehör)
(5) Skruv för demonteringsskydd
(ej R.1/R.3)
FARA!
Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.
Före arbeten på utrustningen ska
anslutningsledningarna frånkopplas
och spänningsförande delar i omgivningen ska täckas över.
Reaktion
Funktionen påverkas inte.
 Anslut DALI/DSI-styrinsatsen och sidoanslutningar (option) enligt kopplingsschema (bild 2
till 4).
 Montera styrinsatsen i en apparatdosa. Anslutningsplintarna måste vara nedåt.
 Sätt på ram och tryckknapp (se påsatsens
anvisning).
N-klämma.
Passiv drift endast möjlig med en extern DALIströmförsörjning.
Passiv drift: anslutning till sidoanslutning inte
Bilaga
Tekniska data
Nominell spänning
AC 230 V~, + 10%/- 15%
Nätfrekvens
Vid anslutning till nätspänningen (aktiv drift) får
ingen extern DALI-spänningskälla anslutas.
Inte lämplig för kombination med andra DALIstyrningar.
Styr- och lastledningen får dras i en gemensam
ledning.
anslutningsklämmor nere
Tillbehör
Knapp enkel
8514 11 xx
KNX-trådlös knapp enkel quicklink
8514 51 xx
KNX-trådlös knapp fyrfaldig quicklink
8514 81 xx
Produktansvar
Belysta mekaniska knappar skall ha en separat
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och formella ändringar av produkten med hänsyn till den
tekniska utvecklingen.
Vårt materialansvar har den omfattning som krävs
enligt lagstiftning och enligt branschöverenskommelser.
Denna produkt omfattas av försäljningsvillkoren enligt ALEM 09. Vid eventuell reklamation,
kontakta försäljningsstället med uppgifter och
felbeskrivning. Försäljningsstället vidarebefordrar
till tillverkaren för felsökning och återkoppling.
50/60 Hz
max. 16 A
Skyddsklass
Elektrisk stöt kan leda till döden.
Uppträdande vid nätspänningsbortfall
Inbyggnadsposition
Ledningsskyddsbrytare
Information till elektrikern
ç
Anslutningsklämmor 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm²
Såsom apparatskydd är en ledningsskyddsbrytare
max. 16 A installerad.
möjlig.
Denna anvisning beskriver installationen av DALI/
DSI-styrinsatsen. Manövreringen framgår av
respektive påsats.
maximalt 64 enheter genom extra extern DALIspänningsförsörjning.
Bild 1: utrustningens uppbyggnad
- Dimning
Montering och elektrisk anslutning
- Elektroniskt kortslutningsskydd
Antal DALI-deltagare kan i passiv drift ökas till
(6)
- Tillslagsljusstyrkan kan
sparas
- Omkoppling
- Tillslagsljusstyrkan kan
sparas
- Automatisk identifiering av DALI-/DSI förkopplingsdon
- Tillslagsljusstyrkan kan sparas
(2)
KNX-radioknapp
enkel/fyrfaldig
Produktegenskaper
- Automatiskt val av driftläge (aktivt/passivt) vid
inkoppling av nätspänningen eller DALI-busspänningen.
(5)
- Dimning
- Montering i apparatdosor enligt DIN 49073
- Anslutning av sidoanslutningsknappar (slutare)
(4)
Funktioner
- Omkoppling
- Drift med lämplig tryckknapp (se tillbehör)
- Broadcast: styrinformation sänds centralt till alla
deltagare i DALI-nätverket
(1)
Påsats
Enkelknapp
Ansluta och montera DALI/DSI-styrinsatsen
IP20
DALI systemspänning
15 V= (10,5 ... 22,5 V=)
Ström ut
max. 40 mA
Energiförbrukning (standby)
< 0,4 W
Antal DALI/DSI-enheter (aktiv drift)
max. 20
Antal DALI/DSI-enheter med extern
strömförsörjning (passiv drift)
max. 64
Längd DALI/DSI-styrledning
- vid 1,5 mm²
max. 300 m
Antal sidoanslutningar (knappar, slutare)
obegränsat
Ledningslängd sidsoanslutningar (knappar, slutare
max. 50 m
Ledningslängd rörelsedetektor förlängningsenheter
max. 50 m
Drifttemperatur
-5 ... +45 °C
Lager-/transporttemperatur
Relativ luftfuktighet
-20 ... +60 °C
0 ... 65 %
(utan kondensation)
Inbyggnadsdjup
32 mm
(6) Designkåpa
L
N
L
N
L
N
5031
8542 17 00
8542 17 00
8542 17 00
DD+
DD+
DD+
DA+
DA-
(7)
L
till ytterligare
tilläggsmoduler
DA+
DA-
(7)
DALI
+ DA
L
(7) Elektroniskt drivdon eller Tronic-transformator
med DALI/DSI-gränssnitt
(8) Extern DALI/DSI-strömförsörjning
Berker GmbH & Co. KG - Klagebach 38 - 58579 Schalksmühle/Germany - Telefon: + 49 (0) 23 55/90 5-0 - Telefax: + 49 (0) 23 55/90 5-111 - www.berker.com -
+ DA
N
N
Bild 2: anslutningsschema vid ansluten nätspänning (aktiv drift)
DALI
(8)
L N
+ DA
DA+
DA-
(7)
L
DALI
+ DA
N
Bild 3: anslutningsschema med extern DALI-strömförsörjning
(passiv drift)
Bild 4: anslutningsschema med knappar (slutare) som sidoanslutning
6LE001236A - 02/2015