Miljöuppföljning Lomma Hamn

Miljöuppföljning
Lomma Hamn
-ett hållbarhetskoncept vid Öresund-
Habo säteri 1763
Karta över municipalsamhället Lomma 1901
Lomma Hamn 2004
Lomma Hamn
& Centrum
- Blandstad
•
•
•
•
•
•
•
•
Illustration: Brunnberg & Forshed
Ca 2000 bostäder
Verksamheter
Handel
Bibliotek
Torg
Strand
Grönytor
mm
• Bild från dagsläget’
Lomma Hamn & centrum
Hållbar stadsutveckling
•
•
•
•
•
•
•
Återanvänd mark
Marksanering
Förtätning
Blandstad
Nytt attraktivt centrum
Kollektivtrafiklösningar
Miljöprogram
Lomma Hamn
Miljöprogram & Miljöpolicy
Syfte:

Uppnå bästa möjliga
miljöprestanda
inom ramarna för beprövade
metoder och tekniker.
Miljöpolicy & strategiska mål:
•
•
•
•
•
•
Minskad klimatpåverkan
Gröna miljöer inom området
En sund boendemiljö
Resurseffektivitet &
Kretsloppsanpassning
En levande stadsdel
En lärande process för etappvis
förbättringar
Miljöprogram
Förutsättningar/Utgångspunkter
•
•
•
•
•
Rimlig boendekostnad
Inga sanktioner
Inga specifika kravnivåer
Miljöhandlingsprogram
Flexibelt, anpassningsbart, ej
tidsbundet
Miljöprogram
Uppföljning
• Delegationen för hållbara städer
Projekt:
Miljöuppföljning Lomma Hamn
Tillsammans med SLU Alnarp och Internationella miljöinstitutet,
Lunds universitet IIIEE (SBHUB, H+ Helsingborg)
Huvudpunkter:
1. Utveckling av ett generellt uppfö
uppföljningsprogram med
-enkä
enkät- och intervjuverktyg
-analysmodell
2. Utveckling och fö
förfining av den lä
lärande processen
3. Utveckling av vä
vägar fö
för kunskapsspridning på
på olika plan och till olika intressenter
Miljöpolicy
Erfarenhetsöverföring
Miljöprogram
Uppföljning
1
Uppföljning
Uppföljning
Miljöhandlingsprogram
2
3
4
Uppföljning
Diskussionsunderlag för
etappvis förbättringar och
ständigt lärande.
Innehåller både
kvantifierbara
svarsmöjligheter och
öppna svarsalternativ
Byggherreenkät
Boendeenkät
Uppföljning
Mätbart/Icke mätbart?
Resurser
•
Material, Kemikalier
Gröna miljöer
•
Biologisk mångfalld, LOD
Energi
•
kWh/m2
Buller, fukt, minskat transportbehov, förnyelsebar energi,
inomhusluft, allergi, städbarhet, levande stad med mera
Sammanfattning
Hållbarhet/enhet
• Ett system som fokuserar på ständigt lärande,
som är flexibelt, icke tidsbundet, anpassningsbart,
resurseffektivt.....
100
90
80
Hållbarhet
70
60
....och kanske till och med klarar
”särkravsutredningen”!
50
40
30
20
10
0
a
b
c
d
e
Byggetapp
f
g
h
i
j
www.lomma.se