SFS-uppgift - biblioteksgenomgång

Lagstiftningsprocessen och dess
dokument
Biblioteksundervisning inför inlämningsuppgift i Konstitutionell rätt, 2015-10-22
Källarplanet i biblioteket
Kommitté
direktiv
Utredning
SOU/Ds
Lagrådsremiss
Lagrådsyttrande
Bild hämtad från Riksdagsbibliotekets presentation
Behandlingen hos regeringen
Proposition
Behandlingen hos riksdagen
Proposition
Motion
Bild hämtad från Riksdagsbibliotekets presentation
Utskottsbetänkande
Protokoll
Riksdags
skrivelse
Regeringen publicerar lagstiftningen
Svensk
författnings
samling
Bild hämtad från Riksdagsbibliotekets presentation
Kommitté
-direktiv
SOU/Ds
Motion
Lagrådsremiss
Utskottsbetänkande
SFS
Bild hämtad från Riksdagsbibliotekets presentation
Publiceras av regeringen
Lagrådsyttrande
Protokoll
Proposition
Riksdagsskrivelse
Riksdagstrycket
Senaste årets riksdagstryck
Kommittédirektiv
• Regeringen tillsätter en kommitté/utredning.
• Direktivet beskriver vad som ska undersökas och när det ska vara
klart.
• Det publiceras i en blå mjukt inbunden bok.
Kommittéberättelse
• I kommittéberättelsen hittar du information om utredningen, t.ex
vilka personer som arbetat med utredningen.
• Där anges även vilka utredningar som den resulterat i.
• Den hittas i skrivelse 103 som ingår i Del B Propositioner i
riksdagstrycket.
Kommittédirektiv och kommittéberättelser
Utredningsbetänkande
SOU/Ds
 Statens offentliga utredningar, SOU, ofta större utredningar (kallas ofta
betänkande eller kommitté-betänkande)
Ex. hänvisning SOU 2003:34
 Departementserien, Ds, ofta mindre utredningar utförda av ett
departements egna tjänstemän (kallas ofta promemoria)
Ex. hänvisning Ds 2005:30
 Finns i tryck i egen serie.
 Finns inscannade på Kungliga bibliotekets webbsida, från 1922-
Vår beredskap efter 11 september, Statens offentliga utredningar,
SOU 2003:32
Remissinstanser - remissyttranden
• SOU/Ds skickas på remiss till myndigheter, företag och organisationer.
• De svarar sedan regeringen med ett remissyttrande.
• Det återfinns på ett departement eller i regeringskansliets arkiv eller
hos remissinstanserna.
• Ibland i propositionen, speciellt lagrådets remissyttrande.
Lagrådsremiss/Lagrådsyttrande
• Lagrådsremissen är ett utkast till lagförslag.
• Lagrådet granskar hur förslaget förhåller sig till gällande lagar.
• De lämnar sin åsikt som ett Lagrådsyttrande.
• Yttrandet finns oftast att läsa i propositionen.
EU:s rättsakter
• EU-direktiv införlivas i svensk lagstiftning
• Publiceras i Europeiska unionens officiella tidning,
serie L
• EGT förkortning t.o.m. januari 2003
• EUT förkortning fr.o.m februari 2003
• Ex. hänvisning: EGT 23/11/1995 nr. L 281/51
• Nytt sätt att numrera lagstiftning från 2015….
Propositioner (Prop.)
• SOU/Ds samt remissyttrandena leder till ett lagförslag, en
proposition, från regeringen.
• Propositionen presenteras inför riksdagen.
• Propositionen ingår i Riksdagstrycket del B.
Skrivelse från regeringen (Skr.)
• Ingår i del B i Riksdagstrycket, samma del som propositionerna finns
i.
• Regeringen meddelar sin åsikt i en fråga.
• Det kan vara verksamhetsberättelser t.ex. regeringens EU-politik
under året och kommittéberättelsen.
• I del B finns även faktapromemorior från regeringen angående ex.
lagförslag från kommissionen.
Motioner
• Motioner i samband med en proposition – följdmotion
• Motioner väckta under allmänna motionstiden – alla ämnen
• Motioner hittas i Riksdagstrycket del D
Utskottsbetänkanden
• Propositionerna och motionerna går sedan till utskotten
• 15 utskott inom olika ämnesområden
• Ingår i Riksdagstrycket, del E
Riksdagens protokoll
• Debatt i kammaren
• Votering
• Återfinns i Riksdagstrycket, del A
Riksdagsskrivelse
• Beslut meddelas regeringen i en riksdagsskrivelse
• Hittas i Riksdagstrycket, del F
Lagförslag från riksdagens myndigheter och
styrelse
 Riksdagsstyrelsens förslag
Framst. 2010/11:RS1
 Även Riksbanken (RB) kan komma med förslag.
 Finns i Riksdagstrycket del C som innehåller:
 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
 Framställningar och redogörelser från Riksdagens styrelse, myndigheter och
delegationer.
Riksdagtryckets indelning
 A – Riksdagens protokoll
 B – Propositioner inkl. skrivelser (verksamhetsberättelser)
Faktapromemorior från regeringen angående EU-frågor.
 C – Förslag och redogörelser (JO:s ämbetsberättelse,
riksdagens revisorers förslag och redogörelser, samt
berättelser från Nordiska rådet och Europarådets delegationer
 D – Motioner
 E – Utskottsbetänkanden, inklusive EU-nämnden
 F – Riksdagsskrivelser
 G – Register
Register
• Tryckta register till riksdagstrycket finns, men publiceras med flera års
eftersläpning.
• Viktigt verktyg för äldre material.
Detta ingår inte i Riksdagstrycket
 Kommittédirektiv
 Utredningsbetänkanden (SOU, Ds)
 Yttranden från remissinstanser (undantagsfall:
Lagrådsyttranden som oftast finns i propositionen)
 Lagtexten
Kommitté
-direktiv
SOU/Ds
Motion
Lagrådsremiss
Utskottsbetänkande
SFS
Bild hämtad från Riksdagsbibliotekets presentation
Publiceras av regeringen
Lagrådsyttrande
Protokoll
Proposition
Riksdagsskrivelse
Svensk författningssamling (SFS)
• Svenska författningar publiceras i SFS, det finns även
författningssamlingar på olika myndigheter
• Sveriges rikes lag (blå)
• Sveriges lag (svart)
Från lag till förarbeten
• Plocka fram SFS i författningssamlingen.
• Se längst ner på författningens första sida.
• Läs vilka propositioner, utskottsbetänkanden och
riksdagsskrivelser som ligger till grund.
Utredningar som föregått propositionen
• Titta i propositionens innehållsförteckning
• Gå till kapitel 3, ”Ärendet och dess beredning”
• Här skrivs de utredningar, direktiv och remisser som ligger till
grund till propositionen
• I propositionens bilagor kan du hitta en del av dessa dokument
Käll- och litteraturförteckning
• Källförteckningen innehåller alla källor och all litteratur som har använts
i notapparaten.
• Du bör göra åtskillnad mellan källor och litteratur.
• Offentligt tryck redovisas som källa.
• SFS – nämns enbart i löpande text, ej i källförteckning.
• Materialet ska hämtas från tryckta källor då det finns.
Källarplanet i biblioteket