STYRELSEBREV

Styrelsebrev från HSB Skåne
Till ordförande i bostadsrättsföreningen
Nummer 2, 2015
HSB
STYRELSEBREV
BESLUT OM ÄNDRING AV ARVODEN VID ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
Vid HSB Skånes föreningsstämma den 7 maj i år behandlades frågan om arvoden till förtroendevalda,
alltså ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och ledamöter i valberedningen. Det var
valberedningen som lade fram förslaget till stämman, men tankarna om en översyn kom ursprungligen
från styrelsen. Bakgrunden är att vi sett att kopplingen till prisbasbeloppet, till följd av låg inflation,
resulterat i att arvodena inte följt den allmänna löneutvecklingen. Vi har också konstaterat att flera andra
regionföreningar lämnat prisbasbeloppet och nu tillämpar inkomstbasbeloppet som grund för arvodena.
Från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp
Frågan om övergång från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp ledde inte till någon större diskussion
eller några meningsskiljaktigheter. Det gjorde däremot frågan om arvodenas storlek i absoluta belopp.
Förslaget från valberedningen byggde på tanken att övergången skulle göras rakt av, vilket innebär en
kostnadsökning på drygt 30 procent det år övergången görs. Flera i fullmäktige menade att denna
ökning var för stor, medan andra tyckte att man kunde se den som en kompensation för tidigare års
svaga utveckling.
Efter en stunds diskussion med olika förslag och motförslag avgjordes frågan med votering och rösträkning, där valberedningens förslag vann med röstetalen 45 mot 34.
Extra stämma den 10 oktober
Några dagar efter stämman hade vi en diskussion i styrelsen om arvodesfrågan och utfallet vid stämman.
Vi bestämde då att avstå från att ta ut de nya arvodena och i stället kalla till en extra stämma för att ta
upp frågan ytterligare en gång. Skälen till detta beslut är följande:
Det kändes inte bra att frågan måste avgöras med votering och dessutom med en så liten skillnad som
11 röster. Det är en grannlaga uppgift för styrelsen att ta upp frågan om arvodena, men vi tycker oss ha
skäl att göra det. Vi är fortfarande övertygade om att det är rimligt att ersättningen till förtroendevalda
bör kopplas till inkomstbasbeloppet, så att även vi får del av den löneutveckling som sker runt om i
samhället.
Vidare deltog ett antal av HSB Skånes anställda vid stämman som ombud för medlemsgruppen. Så har
det varit ”i alla tider”, eftersom medlemmarna utan HSB-bostadsrätt (bosparare) aldrig kunna fylla de
platser man har i HSB Skånes fullmäktige. Den här gången blev det dock fel, eftersom berörda anställda kom att hamna i en lojalitetskonflikt vid omröstning i en fråga, som gällde bland annat ledamöterna
i HSB Skånes styrelse. Vi skickade därför ett meddelande till var och en av de anställda som deltagit vid
stämman och informerade dem om att frågan om arvodena ska tas upp vid en extra stämma senare i år.
VAR GOD VÄND
Styrelsebrev från HSB Skåne
Till ordförande i bostadsrättsföreningen
Nummer 2, 2015
Den extra stämman kommer att äga rum den 10 oktober i direkt anslutning till styrelsekonferensen
i Ystad. Med kallelsen kommer ni att få ett komplett beslutsunderlag, som för övrigt borde funnits
framme vid stämman den 7 maj. I detta redovisar vi hur de olika indexen utvecklats under åren, hur
arvodena i HSB Skåne ser ut jämfört med övriga regionföreningar och dessutom ska vi försöka visa på
några skillnader mellan privata och medlemsägda företag när det gäller uppdrag som förtroendevald.
Allt för att diskussionen ska bli så allsidig och öppen som möjligt.
Till sist vill vi passa på att önska alla en riktigt skön sommar!
Med vänlig hälsning
Styrelsen HSB Skåne
Sven Gudmundsson
Ordförande
HSB SKÅNE
Styrelsen, Box 1712, 221 01 Lund
e-post: [email protected]
Sida 2 av 2