Sektionen för omvårdnad Vård vid psykisk ohälsa och - Ping-Pong

Sammanställning kursutvärdering
2015-03-01
Sida
1/1
Sektionen för omvårdnad
Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom, H 2014 T4B (1SJ005) Campus
Det var 30 av 54 i kursen deltagande studenter som besvarade kursutvärderingen vilket
ger en svarsfrekvens på 55%.
Styrkor
Av de som besvarade enkäten instämde samtliga i att de i mycket hög utsträckning till
hög utsträckning uppnått kursens lärandemål. En majoritet (60%) instämde helt i att
kursen kändes angelägen för deras utbildning och 90% var i stort sett till helt nöjda med
sina studieinsatser.
I de öppna svarsalternativen nämndes den verksamhetsförlagda utbildningen, kursens
föreläsningar och kurslitteraturen som styrkor.
Svagheter
Av de som besvarade enkäten instämde 37% i att de inte alls fått relevant återkoppling
på studieprestationer.
I de öppna svarsalternativen nämndes att kursens sista vecka var julveckan, vilket gav
färre inläsningsdagar till tentan. Deltagare hade också önskemål om mer stöd från lärare
under VFU-perioden.
Reflektioner av kursansvarig
Kursen känns angelägen för deltagarna men att kursen gavs i julveckan upplevdes som
en svaghet.
Slutsatser och föreslagna åtgärder till kommande kurs
Endast 55% av deltagarna besvarade kursutvärderingen men kursen kändes angelägen
för dem . Att kursen gavs i julveckan nämndes som en svaghet liksom bristande stöd
under praktiken. För att stärka stödet till studenterna under praktiken har kursledningen
bjudit in samtliga AKOR i psykiatrin för att träffa studenterna redan under första
kursveckan.
Mathilde Hedlund Lindberg, kursansvarig