T IDNING FÖR B ILKÅREN

Bilkåristen
Tidning
för
Bilkåren
Tema: Utbildning, information och rekrytering
Folk och Försvar i Sälen
Många intresseanmälningar på MC-mässan
Ny kontaktperson i Försvarsmakten
Nr
1
mars
2015
En
frivillig försvarsorganisation
Tidning
för
Bilkåren
Ledaren
Malin Dreifaldt
Riksbilkårchef
Det ska vara lätt
att bli medlem!
När jag i slutet av januari deltog i den centrala dialogen mellan frivilliga
försvarsorganisationer och Försvarsmakten kan jag återigen konstatera
att logistik och tranporter är otroligt viktiga och efterfrågade kompetenser
inom Försvarsmakten. Vi har suttit tillsammans med representanter för
utbildningsgrupper och organisationsenheter och kommit överens om vilka
uppdrag vi ska ta på oss från 2016 och framåt. Bilkåren har en omfattande
central utbildningsverksamhet, både civil och militär, för att uppfylla våra
uppdrag. Hela kalendariet hittar du på hemsidan.
Under januari-mars reser jag och vår
generalsekreterare Eva Blomqvist runt
i landet för att träffa alla kårråd. Under dessa träffar möter vi både styrelsefunktionärer och medlemmar. Tillsammans tittar vi framåt och diskuterar
Bilkårens verksamhet de kommande
åren. Några viktiga begrepp som återkommer på våra träffar är:
Samverkan – Många har under diskussionerna lyft fram samverkan som en
framgångsfaktor. Det kan handla om
samverkan mellan kårer/kårråd, mellan frivilliga försvarorganisationer,
näringslivet, offentliga aktörer/myndigheter eller andra ideella krafter.
Rekrytering – Vi vill bli fler! Det behövs fler Bilkårister för att fylla våra
uppdrag. Det behövs fler Bilkårister
för att utveckla vår föreningsverksamhet. Men framför allt behövs det fler
Bilkårister för att fler ska få ta del av
det fantastiska fritidsintresse som ett
medlemskap i Bilkåren innebär! Det
är roligt att vara Bilkårist!!!
Medlemskedjan – Det ska vara lätt att
bli medlem. Från det att en person visar intresse ska det gå fort och lätt att
bli medlem.
För några år sedan påbörjade vi, tillsammans med kårfunktionärer, en
process med syfte att förenkla möjligheten att bli medlem hos oss. Jag vet
också att detta har gett resultat runt
om i landet. Men alltför ofta hör jag
intresserade människor berätta om deras väg in i Bilkåren. Eller deras försök
att ta sig in i Bilkåren. Enligt våra stadgar krävs det att en medlem i Bilkåren
måste vara minst 15 år och folkbokförd i Sverige eller svensk medborgare. Därutöver ska medlemmen betala
medlemsavgiften i Bilkåren. Idag får vi
in intresseanmälningar på flera olika
sätt. Via hemsidan, via mässor/rekry-
teringsevent eller när vi på olika sätt
möter människor. Vi måste alla hjälpas åt att ta emot intresserade människor i vår organisation. Det ska vara
lätt att bli medlem!
Snart är det också möjligt att vara
direktansluten medlem i Riksförbundet. Detta var ett beslut som fattades
på Riksstämman i Umeå i höstas.
Om vi alla hjälps åt med detta kommer Bilkåren bli en ännu bättre organisation att engagera sig i.
MTE-organisationen (Motor- och
TransportEnheter) byggs just nu upp
över hela landet. Detta är en fantastisk
möjlighet för alla medlemmar som vill
engagera sig civilt. Här behövs bandvagns-, buss-, lastbils-förare, elverksskötare och ledare. Enheterna ska användas vid olika typer av störningar
och påfrestningar i landet. Under hösten planeras även två bandvagnsutbildningar inom uppdraget för Trafikverket. Så vill du engagera dig civilt
– ta chansen nu!
Foto: Sören Lund
Detta nummer har fokus på utbildning. Både civilt, militärt och inom
totalförsvar.
2
BilkårisTen
nr
1 2015
Tillsammans hjälps vi åt att rekrytera
medlemmar och att fylla våra utbildningar med Bilkårister!
Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef
@MalinDreifaldt
Bilkåristen
Tidning
för
Bilkåren
Tidning för
Sveriges Bilkårers Riksförbund
Postadress: Box 5435
114 84 Stockholm
Besöksadress: Östhammarsgatan 70
Tel. 08-57 93 88 90
Tel.tid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Fax: 08-57 93 88 95
Plusgiro: 45 24 65-8 (även Totos fond)
Hemsida: www.bilkaren.se
E-post: [email protected]
E-post: (red) [email protected]
Ansvarig utgivare: Malin Dreifaldt
E-post: [email protected]
Tel: 073-991 38 09
Redaktör: Sören Lund
E-post: [email protected]
Prenumerationspris: Medlemmar hel­
år 50:-, icke medlemmar helår 100:Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset, Bjästa, tel. 0660-29 99 64.
E-post: [email protected]
Tryck & distribution:
Ågrenshuset, Bjästa
På Bilkårens kansli arbetar:
Eva Blomqvist – Generalsekreterare
Tel 08-579 38 899
Kanslichef blir generalsekreterare
Centralstyrelsen har på sitt sammanträde i december beslutat att byta titel på vår
chefstjänsteman från kanslichef till generalsekreterare. I kontakter med andra organisationer och myndigheter har det skapat viss otydlighet med titeln kanslichef,
där det uppfattas vara en administrativ funktion på ett kansli.
Generalsekreterare är den gängse titeln för chefstjänstemännen i övriga frivilliga försvarsorganisationer och en stor del av övriga civilsamhället och det speglar
bättre den roll Bilkåren bestämt att chefstjänstemannen ska ha i vår organisation.
Vi tycker att det är logiskt att också Bilkårens chefstjänsteman har titeln generalsekreterare.
I sak innebär det ingen skillnad, funktionen, rollen och ansvaret har inte förändrats.
Malin Dreifaldt
HvSS Ungdomstävling
Rikshemvärnschefens ungdomstävling går av stapeln
13 – 17 augusti på HvSS (Hemvärnets stridsskola).
Vi hoppas på att vi kan delta med några lag.
Hör av dig du som är 15 – 20 år och är intresserad av att delta.
Är du ny funktionär i en kårstyrelse?
Bilkåren bjuder dig på utbildning den 25 – 26 april i Stockholm.
Anmälan senast den 1 april.
Mer information finns på hemsidan.
Förändringar i centralstyrelsen
Mia Rexfalk och Kalle Ericsson har avsagt sig sina styrelseuppdrag pga tidsbrist.
Det innebär att Robban Chrisén övertar ansvaret som kontaktperson för kårråden
i Halland och Norra Småland och nya kontaktpersoner i Norrbotten Södra är
Ingela Kronlund och i Malmfälten-Kalix Anna Karin Fredmer. Malin Dreifaldt har
övertagit ansvaret för ungdomsverksamheten.
Ny på kansliet
Elisabeth Petersson
– Förbunds­administratör
Tel 08-579 38 893
Sedan 1 februari arbetar Pia Hakala halvtid som
ekonomiassistent på kansliet.
Pia är välkänd för många i Bilkåren, med sitt långa
engagemang i Skaraborgs Bilkår och några har redan hunnit stöta på henne i den nya rollen eftersom
hon hjälpt oss på tim-basis sedan Johanna slutade
i höstas.
Adam Hovind
– Utbildnings­handläggare
Tel 08-579 38 892
Maria Larsson – Ekonom
Tel 08-579 38 896
Pia Hakala – Ekonomiassistent
Tel 08-579 38 897
Våra e-postadresser är uppbyggda enligt
principen [email protected]
Till dig som vill annonsera
i Bilkåristen!
Bokning: Inger Gidlund, Ågrens­huset,
Bjästa, tel. 0660-29 99 61.
E-post: [email protected]
Priser: helsida 9.900:-, halvsida
5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsor­
annons 1.000-2.000:-.
Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan www.agrenshuset.se
Bilkåristen är ej momspliktig
Välkommen med din annons!
Omslagsbild: Stina Dufva och
Yvonne Larsson på MC-mässan
i Stockholm. Foto: Sören Lund
2015 års TEMA-nummer
Bilkåristen utkommer med 4 nummer under 2015 och dessa nummer kommer var och
ett ha ett tema.
Nr
Nr
Nr
Nr
1
2
3
4
Utbildning, information och rekrytering
Totalförsvar och frågor runt detta
Trafik
Verksamhet 2016
Utgivningsplan
Det går bra att få extra exemplar av
Bilkåristen för t ex olika rekryteringsoch informationssatsningar. Om
du vet att ni planerar en större
satsning och behöver extra nummer
av Bilkåristen så beställ i god tid.
Beställer du innan respektive nummer
går i tryck så kan du få det antal som
du behöver, i annat fall så har vi bara
en begränsad överupplaga.
2015
Nummer 2
Manusstopp 27 april
Hos medlem 29 maj
Totalförsvar
Nummer 3
Manusstopp 18 augusti
Hos medlem 18 september
Trafik
Nummer 4
Manusstopp 16 november
Hos medlem 17 december
Verksamhet 2016
Bilkåristen
nr
1 2015
3
Bilkåren rekryterade på
MC-mässan
MC-mässan för i år var i
Stockholm, förra året var vi i
Göteborg och rekryterade och
det gick riktigt bra. Så fort jag
fick höra att vi skulle vara med
igen på MC-mässan var jag
intresserad.
Det är roligt att komma iväg med Ungdomsrådet och rekrytera. Det är kul att
få dela med sig till andra ungdomar
hur roligt det är och hur mycket man
får vara med om i Bilkåren. I Göteborg
hade vi med oss Sprinten och stod på
två ställen, nu i Stockholm stod vi utan
fordon på ett ställe, men alla var superduktiga och vi kämpade på jättebra.
Det var mycket folk, speciellt på
4
Bilkåristen
nr
1 2015
lördagen och det var många intresserade av Bilkåren. Många äldre kommer förbi och berättar gamla minnen
från det militära och flera yngre kommer förbi och ställer frågor.
Det är roligt när folk som går förbi
stannar och lyssnar och tar åt sig av det
man berättar. Extra roligt är det när
man pratar med ungdomar som skiner
upp och blir jätteintresserade direkt.
Det är även kul att vuxna lyssnar på
mig som ungdom och blir intresserade.
Det är svårt att verkligen förmedla
hur roligt det är, det är svårt att beskriva med ord hur kul det är att gå
kurs och hur många nya erfarenheter
som man får. Ändå var det många som
blev intresserade. Det är viktigt att alla
kårer verkligen tar hand om alla intresseanmälningar som vi fått ihop.
Det är verkligen en förmån att gå
med som ungdom när man kan åka på
ungdomskurser, få nya erfarenheter
och vänner för livet. Det är något jag
verkligen rekommenderar och inte en
chans som man kan missa. Därför blir
jag glad när ungdomar som är runt 15
år upptäcker oss vid sådana här tillfällen som MC-mässan.
Om jag får chans att åka på MCmässan och rekrytera nästa år igen,
kommer jag direkt.
Det är så roligt att få förmedla till
allmänheten hur roligt vi har i Bilkåren.
I Göteborg fick vi 129 intresseanmälningar och i Stockholm fick vi 160
st anmälningar som vi jobbar vidare
med.
Hälsningar,
Stina Dufva
076-107 70 52
Från vänster: Yvonne Larsson,
Christer Andersson, Maggie
Robertsson, Fredrik Nilsen,
Emil Wallin, Leif Karlsson, Björn
Svensson och Fredrik Ziebell.
Sittande från vänster: Gun
Karlsson, Stina Dufva och
Sussie Arefjord.
BilkårisTen
nr
1 2015
5
Instruktörsinformation
Kursutvärderingar
2014
Värt att lyfta från
sammanställningen av
kursutvärderingarna är att
det överlag är bra fordon och
kursplatser men framförallt bra
feedback till er instruktörer.
Mars
2015
Vintersoldat
Det finns nu en ny vintersoldat den är utlagd på plattformen
Itslearning för åtkomst för våra instruktörer.
Nya MAN lastbilar
i FM 2016-18
Ca 200 stycken
Sverige har beställt 8st olika
fordonsmodeller
Vi kommer att lägga upp
Bilkårens senast uppdaterade
instruktörslista på its learning
Kursplaner
Kursplanerna för Bilkårens samtliga
utbildningar är reviderade och
fastställda av LogS.
Kursplanerna ligger på intranätet
under instruktör/adjutant.
Behöver ni svar på frågor
eller annan hjälp när det
gäller utbildning?
Ni når oss via e-post:
Utbildning kansliet
[email protected]
[email protected]
Utbildningssektionen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
För att ni lättare ska kunna skapa ett kontaktnät och för att
även se när ert förordnande löper ut.
OBS! Det är endast Bilkårens instruktörer som kan logga in
på denna upplagda kurs ”Bilkårens instruktörer”.
Det är jättebra om ni skapar en kontakt med ert tillhörande
förband, det underlättar avsevärt när ni behöver nya
publikationer, uppdateras, omförordnas m.m.
Vet du inte vem ni ska vända er till så hör av dig så hjälper
jag till med kontakt namn
[email protected]
Skrivelsen
”Interimsbestämmelser fordonstjänst”
Interimsbestämmelser fordonstjänst är fastställd för tillämpning
fr.o.m. 2014-12-08
Dessa interimsbestämmelser gäller tillsammans med FU
Utbildningsreglemente Fordonstjänst 2013 intill dess att en
revidering av reglementet är klart.
Det som inte regleras i interimsbestämmelserna, regleras i FU
Utbildningsreglemente Fordonstjänst 2013.
Finns att läsa med bilagor på den nya utbildningsportalen för
nätbaserat lärande: https://fm.itslearning.com
Ni som inte ännu kommit in i portalen hör av er till:
[email protected]
Väl mött ute på våra kurser
Utbildningssektionen
6
BilkårisTen
nr
1 2015
En framtid som instruktör i Bilkåren
Bilkåren behöver ständigt ha
påfyllning i våra instruktörsled
för att klara våra stora
utbildningsuppdrag och
framtida generationsskiften.
Kanske funderar du över att
vidareutbilda dig och utöka
eller förändra ditt engagemang
i Bilkåren.
Man kan beskriva det som att vi i Bilkåren har tre ”spår” på instruktörsbanan. Det viktigaste ur ett Bilkårsperspektiv är förstås fordonsinstruktörer
och bandvagnsinstruktörer, men vi
behöver också allmäninstruktörer och
specialistinstruktörer som kan jobba
på GU-F.
Gemensamt för alla spåren är dock
att de alla startar med kursen IK G (In-
struktörskurs Grund). Den arrangeras
av FVRF och är gemensam för alla frivilliga försvarsorganisationer. Denna
grundkurs går några gånger varje år
och under 2015 finns det fyra tillfällen
att gå IK G:
rangeras av Bilkåren och de genomförs
parallellt med grundkurser på antingen
lastbil eller bandvagn och man övar
på ”skarpa” elever. Under detta år genomför vi en IK Fordon för hjulfordon
och en IK Fordon för bandvagn.
28/2 - 13/3
4 - 17/7
31/8 - 12/9
10 - 23/10
IK Fordon Hjulfordon,
14 - 24/4
Skövde
Halmstad
Halmstad
Uppsala
Halmstad
När man genomgått IK Grund med
godkänt resultat kan man gå vidare
mot allmäninstruktör genom att genomföra en IK T, även den arrangerad
av FVRF.
Om man är på väg mot Fordonseller­bandvagnsinstruktör går man istället IK Fordon och efter det och eventuella kompletteringar är man behörig
att söka Fordons- eller Bandvagnsinstruktörsutbildning. IK Fordon ar-
IK Fordon Bandvagn,
6 - 16/10
Östersund
På vår hemsida www.bilkaren.se hittar du utbildningskatalogen. Klicka på
den så hittar du kursanmälningsblanketter. Din kår kan hjälpa dig, men du
kan också höra av dig till kansliet så
ska vi hjälpa till att lotsa dig fram.
Vi hoppas att du tar steget att inleda
din utbildning mot instruktör i Bilkåren!
Eva Blomqvist
Vill du vara instruktör i vår civila verksamhet?
Vi behöver också utöka
antalet instruktörer som
kan jobba med våra civila
fordonsutbildningar.
Under hösten 2015 startar förmodligen en ny utbildningsomgång för civila
bandvagnsinstruktörer. Förkunskaps
krav för att gå den är antingen att man
är militär instruktör (fordon eller allmäninstruktör), civil trafiklärare eller
har utbildning i vuxenpedagogik. Hör
av dig om du är intresserad så gör vi
en individuell prövning och ser till att
du får inbjudan att söka utbildningen.
Vi behöver också fler instruktörer
till våra fordonsutbildningar inom
MTE-verksamheten. Här utbildas
eleverna på buss-, lastbil och lastbil
med släp. För att tjänstgöra på dessa
utbildningar behöver man antingen
vara civil trafiklärare på tunga behörigheter eller militär fordonsinstruktör. Hör av dig till kansliet om du är
intresserad att vara med och tjänstgöra
på dessa kurser.
Skicka dina intresseanmälningar till
[email protected]
Varför blev du instruktör i Bilkåren och vad skulle du
vilja säga till någon som funderar på att bli instruktör?
Monica Edling, Uppsala
De personer jag hade omkring mig
i Bilkåren och Försvarsmakten
när jag var ny tyckte jag skulle
gå vidare på befälskurser och
sen tyckte jag det var roligt att
ge andra kunskap som dom blev
glada av. Om du tycker det är
roligt att se andra personer växa
och mår bra av att det är du som
ger det – satsa på att bli instruktör
i Bilkåren!!
Jonas Olsson, Jönköping
Det är kul att se människor lära
sig saker och växa med kunskaperna. Mitt ärliga svar till dig som
funderar på att bli instruktör är att
ha tålamod, det tar tid.
Gun Persson, Örnsköldsvik
Jag ville vidareutveckla mig själv
som bandvagnsförare och då blev
bv-instruktör en naturlig fortsättning. Sen är det ju väldigt roligt att
åka iväg på kurs. Mitt råd är att ta
kontakt med en instruktör, endera
från din grundkurs eller om ni har
någon i kåren. Ställ många frågor
och fundera på om detta är något
som skulle passa dig. Även om det
är väldigt roligt och utvecklande så
tar det mycket tid, särskilt på våra
militära kurser som är rätt långa.
Lotta Anner, Upphärad
Jag fick chansen efter att ha
varit på en ”uttagningskurs”. Till
dig som funderar säger jag, tag
absolut chansen att få dela med
dig av dina kunskaper och få lära
känna alla underbara människor
runtom i landet.
Bilkåristen
nr
1 2015
7
Du som har civilt avtal
med Svenska Kraftnät!
Nu finns det möjligheter att ansöka om att få delta i övningar och
vidareutbildningar ordnade av Svenska Kraftnät.
Under 2015 är följande aktuellt:
Övning/utbildning
Plats
Tid
Behov
Nationell fält-elövning
Åsbro
12-17/4
6 bv-förare
Regional samövning
med Frivilliga Flygkåren
Eskilstuna
23-27/5
Bandtraktorutbildning
steg 1 + steg 2
Åsbro
Steg 1: 5-9/10
Steg 2: 2-6/11 alt 16-20/11
4 förare
Linjebyggnadsutbildning
steg 1 + steg 2
Åsbro
Höst
Steg 1: 5 dgr, steg 2 4 dgr)
8 bv-förare
ner och mål. Hittills har det dykt upp
många roliga och bra idéer, så vi tror
att vi har en ljus framtid. Tillsammans.
Malin Dreifaldt & Eva Blomqvist
Vi har hittills träffat mer än 100 medlemmar på dessa träffar och vi har
mött ett fantastiskt engagemang. Att
få möta engagerade medlemmar och
funktionärer och samtala om hur vi
tillsammans kan utveckla Bilkåren till
den moderna och legitima organisation vi vill vara är väldigt roligt.
Det är lite kaxigt att ge dessa träffar rubriken #nyabilkåren och vi vill
att Bilkåren ska vara lite lagom kaxig.
Rubriken ska ge en känsla av att vi tillsammans utvecklar Bilkåren – centralstyrelsen och kårerna tillsammans. Det
är vi tillsammans som måste hjälpas åt
med att förverkliga mål och verksamhetsinriktningen som Riksstämman
antog i höstas.
På träffarna har vi omvärlds-spanat
och kritiskt tittat på oss själva. Vilka
är våra styrkor och svagheter? Vilka
möjligheter finns det och vilka är hoten mot oss? Vi har också samtalat om
hur vi kan bryta ned målen till kår-nivå
och vad respektive kår kan och vill bidra med för att vi ska förverkliga pla8
Bilkåristen
nr
1 2015
Bilkå[email protected]
[email protected]
Antagningar görs löpande.
#nyabilkåren
I skrivande stund har vi
kommit halvvägs på vår turné
genom bilkårslandet.
Om du är intresserad att delta i någon
av dessa övningar/utbildningar är du
välkommen att skicka in en intresseanmälan. Skicka din intresseanmälan
med namn, adress, telefon samt vilken
övning/utbildning du är intresserad av
via mail till din organisation.
Bilkårens kontaktperson
i Försvarsmakten
Jag heter Bengt Andersson
och är Generalmajor,
sprungen ur Amfibiekåren
(Marinen). Jag kommer under
de närmaste åren att vara
Bilkårens kontaktperson i
Försvarsmakten. Jag blev
både stolt och glad när jag
under hösten fick frågan om
jag kunde tänka mig att vara
Bilkårens kontaktperson och
svarade utan betänketid ”ja”
på den frågan.
Jag tänkte börja med att berätta lite om
mig själv, innan jag avslutar med några tankar om Frivilligrörelsen, Bilkåren och arbetet som kontaktman. Jag
kommer från Hässleholm i Skåne, men
när det blev dags att göra värnplikten
valde jag, trots att Hässleholm då hade
två regementen, T4 och P2, att söka
mig till Kustartilleriet och fick en plats
som reservofficersaspirant på KA4 i
Göteborg. Det tog inte många veckor
innan jag insåg att ”det här vill jag nog
fortsätta med”, så jag sadlade om och
blev regementstsofficersaspirant (som
yrkesofficersbanan inleddes med på
den tiden). Efter examen från Kungliga Sjökrigsskolan 1978, placerades jag
på KA2 i Karlskrona där jag arbetade
med tungt rörligt artilleri, robottjänst
och motortjänst. Jag var under denna
tid också hemvärnsinstruktör. Efter
det har jag haft förmånen att arbeta
på ett stort antal befattningar inom
Försvarsmakten såväl inom som utom
Sverige. Mellan 2005 och 2008 tjänstgjorde jag som ”designated Operation
Commander” för den första svenskledda ”Nordic Battle Group 2008” och
nu, 2015, har jag åter fått nöjet att ha
samma jobb med ”Nordic Battle Group 15”. Mellan år 2008 och 2013 var
jag Försvarsmaktens Logistikinspektör
för att därefter under 2014 arbeta som
ställföreträdande Försvarslogistikchef.
På min fritid står jag ofta på golvet
i olika sporthallar, där jag tränar ett
flick-/damlag i basketboll. Jag idrottar
frekvent, reser gärna tillsammans med
familjen, latar mig i sommarstugan,
läser mycket och försöker flyga mina
radiostyrda helikoptrar utan att krascha alltför ofta. Dessutom lagar jag
och min hustru, Lena, gärna god mat
tillsammans.
Såväl under mina tidigare år inom
Försvarsmakten som under flera senare
befattningar har jag haft omfattande
kontakter med frivilligrörelsen, framför
allt Lottakåren och Bilkåren. Jag har
också arbetat mycket med Hemvärnet.
Kontakterna har varit extra täta när
jag varit ansvarig för ett antal större
övningar som Nordic Peace-98, Viking
99, Dagny-övningarna och Viking 14,
samt under min tid som chef för Marintaktiska Kommandot (MTK) och
som Logistikinspektör. Jag har under
senare år, med stort intresse följt Bilkårens utveckling mot en modern och
efterfrågad organisation, även i vårt
framtida försvar, och jag har besökt
ett antal kurser/övningar. Det är därför
som jag ser fram mot att vara Bilkårens
kontaktperson inom Försvarsmakten.
Uppgiften, som jag ser den, kommer att
innebära att jag inom FM skall säkerställa att den verksamhet som Bilkåren
står för finns med i Försvarsmaktens
fortsatta utveckling och att jag arbetar
för att Bilkåren har nödvändig information och nödvändigt Försvarsmaktsunderlag för sin framtida verksamhet,
utöver det arbete som genomförs i linjen inom Försvarsmakten.
Jag hoppas att få träffa många av er
under mina besök vid Bilkårens olika
aktiviteter under de kommande åren.
Väl mött!
Bengt Andersson
Generalmajor (M)
Bilkåristen
nr
1 2015
9
Folk och Försvar
rikskonferens i Sälen
Under tre dygn i januari varje
år genomför Folk och Försvar
sin rikskonferens. Bilkåren är
medlem i Folk och Försvar.
Under dessa dagar träffade jag
politiker ur försvarsutskottet
och utrikesutskottet,
Försvarsmaktsledningen,
ledningen för MSB,
representanter från företag
och organisationer och
kollegor ur övriga frivilliga
försvarsorganisationer.
Konferensen bevakas alltid
väldigt noggrant av media.
Under första dagen låg fokus på säkerhetspolitiken. Tanken var att Stefan Löven skulle ha inledningstalat.
Men på grund av de tragiska händelserna i Paris var han tvungen att åka
till Frankrike. Talare var bl.a. Margot
Wallström, Annie Lööf och Karin Enström. Det stora diskussionsämnet under dagen var ett eventuellt framtida
NATO-medlemsskap.
Många av dagens talare uttryckte
förfäran över de många tragiska händelser som inträffat runt om i världen
de senaste dagarna. Och alla var överens om att den säkerhetspolitiska kartan ritas om.
Mellan passen fanns goda chanser
att samverka. Jag fick bl.a. möjlighet
att prata med Anders Silwer om Bilkåren – så klart. Under kvällen fick jag
möjlighet att prata med Carl Bergqvist
(Wiseman). Om du inte redan följer
bloggen Wiseman’s wisedoms så rekommenderar jag att du börjar med
Curt-Ove Jacobsson, FAK, Sverker
Göransson, ÖB, Malin Dreifaldt, Bilkåren
och Tomas Björk, FMCK.
det. Ett ypperligt sätt att följa med i
den försvarspolitiska debatten!
Under dag två var temat Försvarspolitiska realiteter. Försvarsministern
inledde med ett tal om vikten av att arbeta fram en grundläggande förmåga
inom Försvarsmakten. Han var mycket
tydlig med att det är befolkningen som
är Försvarsmaktens uppdrags­givare.
Han uttryckte också att han har en
positiv syn på frivilliga försvarsorganisationer!
Även ÖB uttryckte att frivilliga försvarsorganisationer är viktiga för att
höja vår försvarsförmåga.
Helena Lindberg, generaldirektör
på MSB pratade om vikten av att åter
strukturera ett civilt försvar. Även Helena lyfte fram frivilliga försvarsorganisationer och de kompetenser som vi
bidrar med.
Dagens pass avslutades med rymdtema. Min förra chef, fd landshövdingen Ingemar Skogö, berättade om
Överbefälhavaren om förutsättningarna
inför nya försvarsbeslutet.
Paula Holmqvist, försvarsutskottet, representant i Rikshemvärnsrådet och kontaktperson för de frivilliga försvarsorganisationerna tillsammans med Malin Dreifaldt.
10
Bilkåristen
nr
1 2015
rymdutredningen som han driver. Sveriges astronaut, Christer Fuglesang, berättade om de två rymdresor han gjort.
Under dagen hade FOS (frivilligorganisationernas samarbetskommitté)
ett kort möte. Peter Lagerblad, ordförande i FOS, deltog i ett debattsamtal
där han framhöll vikten av folkförankring.
Under sista dagen behandlades mer
civila frågor. Krishantering och psykologiskt försvar var saker som lyftes
fram.
Extra roligt tyckte jag naturligtvis
att det var att Lars-Göran Uddholm
(räddningsledare under skogsbranden)
talade. Bl.a. sa han, som svar på påståendet att frivilliga är jobbiga att ha att
göra med; ”Visst är frivilliga jobbiga.
De vill bara jobba och jobba!”
Två paneler fick diskutera kring
hur de skulle hantera ett scenario med
vinterstorm, stora snömängder och elbortfall. Transporter lyftes fram som
en viktig fråga som måste lösas.
Chefen MUST, chefen Säpo och GD
FRA berättade om vilka nya hot de ser
mot Sverige.
Efter dessa intensiva dagar konstaterade jag att frivilliga försvarsorganisationer lyfts fram på ett positivt sätt
av försvarsministern, överbefälhavaren och generaldirektören på MSB.
Dessutom tycks de flesta deltagarna
inse att transporter och logistik är avgörande för alla typer av störningar.
Malin Dreifaldt
Riksbilkårchef
Bli en bättre Bilkårist
Då var det återigen dags att
dra på sig uniformen, och
ta sig till Trängregementet i
Skövde.
Denna februarivecka så var vi ett trettiotal deltidssoldater (GSS/T), som
skulle fungera som skoltrupp åt ett
fyrtiotal kadetter, som går sin specialistofficersutbildning (SOU), och under denna utbildningsvecka så skulle
kadetterna vara skjutledare, och helt
vara ansvariga för skjutpassen. Dessa
kadetter blir under året förstesergeanter, och kommer i fortsättningen att utbilda soldater på trupp, och skall göra
det jobbet som fänrikar, löjtnanter och
kaptener tidigare gjorde, i och med att
vi idag har ett nytt (nygammalt) befälssystem. Denna utbildning är 15 månader lång, och det finns de som går en
kortare utbildning, då vissa har bakgrund som gruppchefer. Utbildningen
är försvarsgemensam, och i Skövde ligger tyngdpunkten på underhållstjänst.
Åldersspridningen bland kadetterna
låg från 22 år till 40 år, och ganska
många kvinnor. Det är bra.
I ärlighetens namn så är inte skjutveckor min favorit, och inte när man
sökt sig till ett underhållsförband, men
det blev en mycket givande och lärorik
vecka, där mycket nytt nöttes in. Nya
hjärnceller som fick lära sig att kommunicera med nya muskelgrupper.
Standardvapnet inom Försvarsmakten
Skogsbrandserfarenheter viktiga
för utveckling av räddningstjänst
och krisberedskap
Regeringen har beslutat att ge MSB i uppdrag
att föreslå åtgärder som utvecklar samhällets
förmåga att förebygga och hantera olyckor och
kriser med utgångspunkt i erfarenheterna av
den stora skogsbranden i Västmanland. MSB
ska redovisa uppdraget den 29 januari 2016.
Se filmen Branden
i Västmanland, MSB:s stöd
Genom vår omvärldsbevakning uppmärksammade MSB:s tjänsteman i beredskap
skogsbranden när den började torsdagen den
31 juli. På www.msb.se kan du se filmen som
skildrar MSB:s stöd – från den första resursbeställningen till nulägets erfarenhetsinsamling.
Trängsoldater ur 2:a LogBat.
Trängsoldater på skjutvallen.
är AK 5C med rödpunktssikte (Aimpoint). Ett ganska kort och kompakt
vapen. Mycket god precision. Det
blev tre långa och intensiva dagar ute
på olika skjutbanor, och vi hann med
ett tjugotal olika skjutövningar, i alla
möjliga ställningar och under olika
tidskrav. Vi var många som uppskattade att vi fick skjuta så mycket som vi
fick, med tanke på att vi inte tjänstgör
så ofta. Det blev ju mycket säkerhetsgenomgångar, och visitationer före
och efter skjutningar, men kadetterna
måste ju lära sig. Övning ger ju färdighet. Man var rejält mörbultad på tredje
dagen. Vi fick mycket beröm och uppskattning för att vi ställt upp och ”stått
ut” under utbildningsveckan.
Sista dagen så fick vi möjligheten att
träffa högre chef för andra logistikbataljonen, som är ett krigsförband, och
ta del av tankar och funderingar kring
kommande övningar, utbildningar
samt organisationen. Vi ställde lite
frågor omkring utbildningsbehov av
oss underhållssoldater, gällande fordon, släp, olika containersystem, och
andra behörigheter. Avslutningsvis
kommenterade chefen det försämrade
omvärldsläget, och dessbättre så har
våra politiker vaknat och börjat förstå hur viktigt det är med ett försvar,
och att det måste till pengar. Det har
börjat att röra sig, det är inspirerande
och motiverande, och bra för oss som
engagerar oss. Sen är jag den förste att
beklaga det försämrade omvärldsläget.
Nästa gång vi skall in för tjänstgöring
blir framåt hösten, och då lär det väl
bli som lite uppstart för den stora försvarsgemensamma övning som skall
hållas under 2016.
Glöm inte bort att gå kurser under
2015, förkovra dig, och bli en bättre
Bilkårist. Prata med vänner och bekanta om Bilkåren, och värva gärna nya
medlemmar.
MSB tar över information om
internetsäkerhet från PTS
år för tre år framåt. I och med detta finns nu
en gemensam färdriktning för övningsverksam­
heten för 2015 t.o.m. 2018.
Från och med den 29 januari 2015 tar MSB
över PTS:s information till privatpersoner och
företag om internetsäkerhet, samt tjänsten
”Testa lösenord”. Övertagandet är en naturlig
följd av att Sveriges it-incidentcentrum (Sitic,
nuvarande CERT-SE) flyttades från PTS till MSB
(2011).
Oron för utvecklingen
i omvärlden ökar
MSB:s undersökning ”Opinioner 2014” visar
att oron för den politiska situationen i världen,
utvecklingen i Mellanöstern och i Ryssland
har ökat markant. Samtidigt kan konstateras
ett ökat stöd för ett värnpliktsbaserat militärt
försvar och för ökade försvarsanslag. För första
gången i våra mätningar är det fler som tycker
att Sverige ska söka medlemskap i Nato än
som inte tycker det.
Ny övningsinriktning beslutad
Nu finns en tydlig övningsinriktning för tvärsektoriella övningar. Beslut om inriktning tas varje
Jonas Bohman, Malmö Bilkår
Nya föreskrifter om transport
av farligt gods
Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter om
transport av farligt gods, ADR-S 2015 och RID-S
2015. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2012:6
och MSBFS 2012:7 får tillämpas längst till och
med den 30 juni 2015. I föreskrifterna har
främst ändringar införts i de internationella
bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S
respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar
har även gjorts i bestämmelserna som endast
gäller för nationella transporter, bilaga S, till
ADR-S och RID-S.
Utförligare beskrivning av övriga nyheter
i ADR-S och RID-S kommer att presenteras i
ett nyhetsbrev under våren 2015. Tills vidare
går det att läsa om de större ändringarna i
konsekvensutredningen samt i pdf-dokumentet där ändringarna från föregående utgåva är
markerade.
Bilkåristen
nr
1 2015
11
Vill du göra en insats …när
Alla känner inte till att Bilkåren har en omfattande civil verksamhet där vi rekryterar och utbildar förare mm till samhällets civila krisberedskap. Här försöker vi
presentera alla olika uppdrag som vi har för närvarande. Se den som en hjälp för
er i kårerna för att sätta fart på rekryteringen till våra civila uppdrag, men också
en konkret presentation för dig som är sugen på att teckna en överenskommelse
på den civila sidan. Tänk på att du bara kan ha ett avtal/överenskommelse, så du
kan inte ha ett Hemvärnsavtal samtidigt som du har en överenskommelse för den
civila verksamheten.
Ledningsgrupper
Varje MTE ska ledas av en grupp
på fyra personer, varav en ska vara chef
och övriga ställföreträdande chefer. I
dagsläget behöver vi rekrytera till enheterna i Mälardalen, Gävleborg/
Dalarna, Östersund och Sundsvall.
MTE - Motor och transportenheter
Tillsammans med FAK har vi ett uppdrag att bygga upp regionala pooler som ska
vara ett stöd för transporter för samhällets krisberedskap. Framförallt är det länsstyrelser som kan ta dessa enheter i anspråk. Vår ambition är att bygga upp tio
pooler över landet. Poolerna kan vara lite olika sammansatta, men de flesta består
av bussförare, lastbilsförare, långtradarförare, bandvagnsförare, elverksoperatörer
och ledningsfunktioner.
Gemensamt för förarna på de tunga behörigheterna är att man ska ha civilt körkort när man skriver överenskommelse och att man sedan vidareutbildas utifrån
det.
Skogsbrand, översvämning, snöoväder, storm och långvarigt elavbrott är några
exempel på vad som kan hända. Och då behövs du!
Utbildningsstega
Tilläggsutbildningar utifrån respe
länsstyrelses behov, tex lastväx
ADR (farligt gods), kran
Repetitionskurs (vartannat år
Buss/lastbil/lastbil m släp 2dg
Tung lastbil med eller utan släp
Om du väljer att köra lastbil får du vara med och
sköta godstransporter av olika slag. Det kan vara livsmedel, vatten, kanske bränsle eller annat material
som behövs för just det tillfället och de omständigheterna.
Fortsättningskurs
Lastbil/lastbil m släp 4 dgr
Buss 3 dgr
Buss
Väljer du buss blir det naturligtvis persontransporter i
första hand. Det kan handla om evakueringar av t ex
äldreboenden, kärnkraftverk, skolor, etc eller helt enkelt
transport av personal på väg till och från krisområden.
Vid behov ”avrostningskurs” i an
ning till fortsättningskursen 1d
Elverksskötare
Då det ordinarie elnätet inte fungerar träder du in och
sköter ett extra, mobilt elverk så att viktiga funktioner
inte slås ut.
Introduktion för lastbil/lastbil m
1 dag
Mer information och alla aktuella datum
12
BilkårisTen
nr
1 2015
det händer, där det händer?
Bandvagnsförare
Bilkåren har för Svenska Kraftnäts och
Trafikverkets räkning uppdrag att rekrytera och utbilda en pool av bandvagns-förare. Detta gör vi tillsammans
med FAK. Just nu är behovet nästan
fyllt, men under hösten genomförs grund
-kurser för nya förare till Trafikverket, så ett visst behov finns. Grundutbildningen
för Trafikverket är fyra dagar på barmark och fyra dagar på snö.
f
Inom denna verksamhet finns det möjlighet att söka för att vidareutbilda sig till
bandtraktorförare, eller delta på övningar tillsammans med elbolag eller andra
frivilligorganisationer.
ar
Provtagare eller verksamhetsledare för
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
ektive
xlare
Detta är ett uppdrag som vi har i samarbete med Lottorna och
Blå Stjärnan. Som provtagare har du i uppgift att ta prover av
betesgräs för att SSM ska kunna få information om halterna av
radioaktiva ämnen och ge råd om motåtgärder. Det finns också
möjlighet att bli verksamhetsledare, då blir du en sammanhållande länk för länets provtagarorganisation. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att du utbildar nya provtagare, fungerar som arbetsledare, utser transportörer, medverkar i övningar och deltar på en årlig konferens i ämnet.
r)
gr
Givetvis får du utbildning via SSM, både som provtagare och verksamhetsledare. Alla i provtagningsorganisationen får en befattningsutbildning som omfattar en grundkurs om strålning och radioaktiva ämnen och en praktisk kurs i provtagningsmetodik. Provtagaren kommer inte att tilldelas uppdrag i nedfallsområden som är kontaminerade.
Som verksamhetsledare får du dessutom en grundutbildning på två dagar, årlig
uppföljningsdag och deltar i en fältövning då hela organisationen övas under en
dag.
Frivilliga Resursgrupper
(FRG)
nslutdag
Elverksskötare
4 dgr
Frivilliga Resursgrupper finns i många kommuner och består av personer från olika frivilligorganisationer. Som medlem i en FRG är
tanken att din kompetens och ditt engagemang
ska bli till nytta för din hemkommun. Det är
respektive kommuns behov som avgör vilken kompetens som ska ingå i FRG.
De flesta bilkårister som ingår i en FRG är förare av t ex personbil med eller
utan lätt släp, minibuss/handikappfordon eller terrängbil och/eller bandvagn.
m släp/buss/elverksskötare
Varje FRG-medlem får 36 timmars utbildning och de som är ansvariga i
FRG får ytterligare 24 timmars utbildning.
hittar du på vår hemsida, www.bilkaren.se
BilkårisTen
nr
1 2015
13
Bilkårernas Bod
Buff/Multivare
50:-
Sittunderlag
25:-
Isskrapa
Reflexband
Mobilskal till
iPhone 4, 5 eller 6,
17:-
65:-/st
17:-
Pekvantar till
smartphones
55:-
Pappmuggar
50 st.
Badlakan
275:Sommarmössa
75:-
Väst
l
rhets
Säke
ampa
155:-
:-
185
Microhandduk
85:-
300:-
finns i olika storlekar
Köp produkter från Bilkårernas
Bod och visa att du är bilkårist.
Vi har många nya produkter
och fraktkostnaden är
oförändrad.
Bilkårernas Bod finns på
Bilkårens hemsida
bilkaren.se
Ännu fler produkter hittar du på bilkaren.se
14
BilkårisTen
nr
1 2015
Rekrytering och
utbildningsplanering
Fr o m årsskiftet börjar
Försvarsmakten tillämpa ett
nytt system för antagning
av specialistsoldater till
Hemvärnet. Bakgrunden är att
uppföljning och administration
av personlig utrustning
samt stöd för att genomföra
säkerhetsprövning av frivilliga
behöver tydliggöras.
Att den frivillige och förbandet i ett
tidigt skede av utbildningen mot befattning genomför ett strukturerat
möte möjliggör att den frivillige är
välinformerad om förutsättningar för
utbildning och befattning. Det personliga mötet är en viktig grund för den
personliga kännedomen som sedan behövs för en ömsesidigt tillfredställande
och gärna lång tjänstgöringsrelation.
Systemet går ut på att frivilligorganisationen rekryterar och ger den frivillge information om befattningarna
(kan vara olika beroende på hur bataljonerna är uppbyggda).
tecknar rekryten ett utbildningsavtal
med utbildningsgruppen och registreras i Försvarsmaktens system.
När registerkontrollen är klar
skickar utbildningsgruppen kopia på
utbildningsplanen till genomförande
frivilligorganisationer.
Nu är rekryten färdig för grundutbildning.
Vad är en utbildningsplan?
Bra dokument att ha med vid
skrivande av utbildningsplan:
Utbildningsplanen är dokumentet som
den rekryterade och en representant
från kåren skriver tillsammans. Planen
ska innehålla samtliga steg i befattningsutbildningen (t.ex. GU-F, Tlb Del
1 + 2 och Del 3 Vinter).
När utbildningsplanen är skriven
skickas den till organisationsenheten
för handläggning. Rekryten får en kallelse till antagningsprövning (läkarbesök, säkerhetsprövningsintervju och
registerkontroll). När detta är gjort så
Rekrytering mot befattning
Sveriges Bilkårers Riksförbund har totalt 1 361 befattningar
(krigsbefattningskod XK) i hemvärnsförbanden. Detta innebär att det årligen behöver utbildas minst 137 frivilliga som
tecknar avtal mot någon av nedanstående befattningar.
Grundrekrytering sker mot tjänsteställningen OR 2.
• Grundrekrytering
• Befattningsbeskrivning
• KFS14
• Hemvärnets organisation
• Direktiv rekrytering
• Mall utbildningsplan
Fördelning av avtal
mot instegsbefattningar
Antal att rekrytera
Benämning
BILFÖRARE TLBIL
93
SKYTTESOLDAT/BVFÖRARE
44
Summa
137
Exempel
LedR
Befattning
21.Hvbat
22.Hvbat
27.Hvbat
BILFÖRARE TLBIL
2
2
2
SKYTTESOLDAT/BVFÖ
1
1
1
OrgE
Bataljon
Län
Kommuner
LedR
21
Uppsala
Alla i länet
LedR
22
Västmanlands
Alla i länet
Rekryteringsområden
Varje hemvärnsförband har ett rekryteringsområde som omfattar ett helt län eller del av län och flera kommuner enligt
exempel till höger. Rekrytering ska normalt ske ur detta område mot bakgrund av närområdesprincipen och kravet på
individens beredskap att kunna inställa sig på sitt förbands
samlingsplats – mobiliseringsplats.
Exempel
För mer information kontakta
Adam Hovind • 08-579 38 892 • [email protected]
BilkårisTen
nr
1 2015
15
Utbildningsinformation
Mars
2015
Befattningsbeskrivning fordonsförare
Uppgiften omfattar transport av personal och materiel samt att genomföra
enklare reparationer på fordon och fordons ekipage.
Uppgiften omfattar beroende på fordon bl.a. ansvar för:
Fordonets framförande
• God förmåga att självständigt utföra daglig tillsyn
• God förmåga att backa fordonet trafiksäkert i olika situationer
• Kunskap om terrängfordonets framkomlighet (bandvagn)
• Grundlagd i egenbärgning samt bogsering med triangeldrag
• Grundlagd förmåga att bogsera med bogserstång
• God förmåga att framföra fordonet trafiksäkert på väg i olika trafikmiljöer och i terräng
• Kunskap om hanteringen av Försvarsmaktens lastväxlarsystem
• Kunskap att lastsäkra bandvagn på ett lastplan
• Kunskap om handhavande och nyttjande av kompass monterad i bandvagnen.
• God kunskap i körning och framkomlighet med fordonet på snö och halt underlag
Fordonets vård och tillsyn
• God kunskap om konstruktions- och funktionsprinciper (systemkunnande)
samt där av föranledda krav på förebyggande vård och enklare avhjälpande underhåll
• God förmåga att självständigt utföra särskild tillsyn enl. materielvårdsschema/smörjschema
även under fältmässiga förhållanden
Att bestämmelser följs
• God kunskap i civila och militära trafikbestämmelserna som gäller för sitt fordon
• Grundläggande kunskap om transport med farligt gods/värdeberäknad mängd 1000p
• Tillämpa säkerhetsbestämmelser och kunna lastsäkra mtrl i/på fordon
• Kunskap om orientering med karta och kompass till fots och från fordon
• Förmåga att handha och kunna säkerhetsbestämmelser för fordonets tillbehör/utrustning
På Bilkårens hemsida www.bilkaren.se under utbildningsinformation
samt på hemvärnets hemsida www.hemvarnet.se kan du läsa mer
om befattningar, tjänstgöringstider och ersättningar.
Utbildningssektionen
16
BilkårisTen
nr
1 2015
Utbildningsinformation
Mars
2015
Bandvagnsutbildning
Då övningar i terräng bedrivs i vintermiljö ska deltagarna innan genomfört övning i att
självständigt ta sig upp ur isvak (det sker på vinterutbildningen). Därför krävs för att
få genomföra bandvagns utbildning att man genomfört ett godkänt simprov.
Information kommer i samband med att kursanmälan kommit kansliet tillhanda.
Det krävs även att man har god fysisk status då bl.a. stridsutrustning bärs under del av
utbildningen. Det sker ett antagningsprov vid kursstart där deltagarna ska på ett säkert
sätt nödutrymma från förarplatsen genom bakre takluckan på bandvagn 206 med
kroppsskydd 90 och komplett stridsväst 2000 samt hjälm 90 påtaget. Av säkerhetsskäl
kommer den som inte klarar detta att avskiljas från kursen i samband med kursstart.
Bandvagn
Bandvagnsförare utbildas mot en
befattning inom insatskompaniet
(8-dygnsavtal)
Hv-intro
Gk Bv
(vid frivillig-
vinter
avtal med Hv)
10 dagar
3-4 dagar
Gk Bv
GU-F/
genomförd
värnplikt/GMU
14 + 11 dagar
14 dagar
Lastbilsutbildning
Det krävs god fysisk status då bl.a. klättring upp och ner i hytt eller på flak
genomförs samt att stridsutrustning bärs under del av utbildningen.
Det sker ett antagningsprov vid kursstart där deltagarna ska på ett säkert sätt
kunna nödutrymma fordonet från förarplatsen ut genom passagerardörren
med kroppsskydd 90 och komplett stridsväst 2000 påtagen.
Av säkerhetsskäl kommer den som inte klarar detta att avskiljas från kursen i samband med kursstart.
Lastbil
Lastbilsförare utbildas mot en befattning
inom bataljonstab, insatskompani,
bevakningskompani, hvundkompani
(4- eller 8-dygnsavtal)
Hv-intro
Gk Tlb
(vid frivillig-
vinter
avtal med Hv)
6 dagar
3-4 dagar
Gk Tlb
GU-F/
genomförd
värnplikt/GMU
14 + 14 dagar
14 dagar
OBS!
Efter godkänd grundläggande soldatutbildning för frivilliga, (GU-F) och godkänd grundutbildning/
befattningsutbildning barmark samt Hemvärnets introduktionsutbildning ska krigsplacering ske.
Fordonsförare ska därefter genomföra tilläggsutbildning vinter.
Detta innebär att avtalspersonal kan placeras, stå till förfogande och därmed kunna vidmakthålla sina
kunskaper och färdigheter för sin befattning direkt efter sin grundutbildning/befattningsutbildning barmark.
Först efter genomförd vinterutbildning har föraren rätt att framföra fordonet på snö/halt underlag.
Utbildningssektionen
BilkårisTen
nr
1 2015
17
Utbildningsinformation
Mars
2015
Fordonsförare i Hemvärnet
Bilkåren utbildar fordonsförare för olika typer av fordon.
De utbildas utefter behov som ställs från Försvarsmakten.
Som fordonsförare är din utbildning indelad i fyra
utbildningssteg, GU-F, befattnings-, vinter- och
introduktionsutbildning.
Det sista steget i utbildningen är Introduktionsutbildning
och den går man hos det förband man kommer att tillhöra.
Den pågår under tre till fyra dagar. Under denna tid får
man bl.a. information om sitt hemmaförband.
Avslutningsvis så är det viktigt att poängtera vikten av
attdelta i förbandsövningarna som anordnas, så att man
uppfyller sitt avtal och gör sina avtalstimmar.
Det första steget är den grundläggande soldatutbildningen
GU-F, som varar i två veckor. Detta steg i utbildningen
syftar till att ge dig de nödvändiga kunskaper och
färdigheter du behöver för att förstå hur man ska fungera
som soldat.
Det andra steget är befattningsutbildningen. Den varar
under ett antal veckor beroende på vilket fordonslag
som har valts. Gruppen skall ha fokus på det specifika
fordon och övriga materiel som sedan ska ingå i
befattningsplaceringen. Som fordonsförare genomgår man
också den särskilda riskutbildningen som krävs för att man
ska bli en riskmedveten förare och framföra sitt fordon
på ett trafiksäkert sätt. Grundutbildningen ska ge den
utbildning och färdighet som behövs för att kunna klara av
en befattningsplacering som fordonsförare och kunna verka
i organisationen.
Utbildning och övningar sker till största del utomhus.
Aktiviteterna äger rum alla tider på året, under varierade
ljusförhållanden och oavsett väder. Ett mål i utbildningen
är att du ska kunna klara av dina uppgifter samtidigt som
du hanterar varierade miljöer och fysiska utmaningar.
Det innebär både fysisk och mental belastning och därför
behöver man ha en god grund kondition och uthållighet.
Huvuduppgiften är att på ett trafiksäkert sätt kunna
framföra sitt fordon,( lastbil, bandvagn minibuss med tungt
släp, buss eller lastbil med tungt släp) och transportera
bland annat ammunition, drivmedel, livsmedel, vatten och
personal, samt att vårda och underhålla fordonet. Man
skall också på ett säkert sätt kunna hantera sitt vapen och
säkra plats och sitt fordon mot angripare.
Det tredje och näst sista steget är vinterutbildningen som
är en del i befattningsutbildningen, den pågår i sex till
tio dagar. Denna utbildning genomförs för att man skall
få utbildning både i körning, vård och i förberedelser av
fordonet under vinterförhållanden.
Pb/minibuss med tungt släpförare utbildas mot en befattning inom hvund- och båtkompaniet
Bussförare utbildas mot en befattning inom bataljonsstab
Lastbil med tungt släpförare utbildas mot en befattning inom TOLO grupp & CBRN pluton
Pb/minibuss med tungt släp
GU-F/
Buss
Gk
Hv-intro
Pb/minibuss
(vid frivillig-
Gk buss
(vid frivillig-
Gk
Tungt släp
avtal med Hv)
vinter
avtal med Hv)
Pb/minibuss
vinter
5 dagar
3-4 dagar
Gk Buss
Tungt släp
GU-F/
genomförd
värnplikt/GMU
Hv-intro
genomförd
15 dagar
5 dagar
3-4 dagar
värnplikt/GMU
14 dagar
14 + 14 dagar
14 dagar
Lastbil med tungt släp
Hv-intro
Gk tlb
Gk Tslp
vinter
(vid frivilligavtal med Hv)
Gk tlb
GU-F/
genomförd
värnplikt/GMU
14 + 14 dagar
6 dagar
21 dagar
3-4 dagar
14 dagar
Utbildningssektionen
18
Bilkåristen
nr
1 2015
Utbildningsinformation
Mars
2015
Kursutbud 2015 – avtal med Försvarsmakten
KursPlats Tid
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga
Länk till övriga GU-F utbildningar: http://www.frivilligutbildning.se/vuxenutbildning/kursutbud
Bandvagn (Hv insatskompani)
Gk Bandvagn Del 1 Hv
Gk Bandvagn Del 2 Hv
Gk Bandvagn Del 1 Gk Bandvagn Del 2
Härnösand
Härnösand
Östersund
Östersund
9 – 22 augusti
21 september – 1 oktober
10 – 23 oktober
21 november – 1 december
Tung lastbil/Buss (Hv insats-, Hv Bevaknings-, Hv Undkompani och Hv Bataljonstab med ledningspluton)
Gk Tlb del 1 Kungsängen
27 juni – 10 juli
Gk Tlb del 2 Kungsängen
29 augusti – 11 september
Gk Tlb del 1
Revingehed
27 juni – 10 juli
Gk Tlb del 2
Revingehed
15 – 28 augusti
Gk Förabevis Tlb
Karlskrona/Rosenholm
19 – 29 augusti
Gk Förabevis Buss
Karlskrona/Rosenholm
19 – 29 augusti
Tilläggsutbildning TLb
Lasthantering M/T
Enköping
Minibussintyg Instruktörer / Hv Sjukvårdare
Minibuss intyg Östersund
Minibuss Intyg
Falsterbo
7 – 18 juni
25 – 27 mars
1 – 3 oktober
Gå in på hemsidan så hittar ni mer
information om årets utbildningar
Uppdateras kontinuerligt
www.bilkaren.se
Utbildningssektionen
Bilkåristen
nr
1 2015
19
Utbildningsinformation
Mars
2015
Viktigt att veta innan man söker utbildning
Utbildningarna är intensiva och det är långa
dagar med många kvällstjänster, vilket kräver
både fysisk och mental närvaro.
Det kommer också att krävas att man pluggar
själv på kvällarna. Det är ingen 40-timmars vecka.
Man ska ha ”mycket god körvana”, d.v.s.
regelbundet kört bil med manuell växellåda i
olika trafikmiljöer under det senaste året.
När man söker utbildning...
Nytt för i år är att den som ska gå utbildning
repeterar B-teori hemma via
www.elevcentralen.se.
Inloggning till detta skickars ut av kansliet.
Deltagaren går också själv in på
www.adlibris.se och köper Körkortsboken.
Kvittot tas med till kursplatsen så fås pengarna
tillbaka som lagts ut för boken. Tungboken fås
på kursplatsen.
Detta är likadant som att gå till trafikskolan
men nu görs via bilkåren.
Det är inte lämpligt att gå på någon typ av diet när
man går kurs. Det finns begränsade möjligheter att
tillgodose detta. Dessutom behöver man all energi
för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Som kursdeltagare kan man komma att få bo på
logement/flerbäddsrum eller i tält utan att själv få
bestämma vilka som ska dela rum.
Om man inte är klar med alla förberedelser i god
tid så kanske man i värsta fall inte får gå någon
kurs.
Den som går utbildning måste kunna genomföra
skriftliga prov. Det finns oftast inte resurser på
kurserna att hjälpa kursdeltagare med behov av
stöd för dyslexi, så var och en som har den här
typen av problem måste uppge detta.
Det är viktigt att man mår bra när man går
utbildning, både fysiskt och psykiskt. Den intensiva
utbildningen och det gemensamma boendet kan
vara påfrestande för alla och allra helst om man
inte är i balans.
Är man klar med alla förberedelser enligt
anvisningar vid anmälan så kommer man att få en
underbart rolig kurs och ett härligt minne för livet!
Behöver ni svar på frågor eller
annan hjälp när det gäller
utbildning?
Ni når oss via e-post:
Utbildning kansliet
[email protected]
[email protected]
Utbildningssektionen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OBS!
Smycken såsom örhängen, ringar, piercing
mm samt klockarmband av metall får inte
användas under kurstid pga. risker att skadas och
Försvarsmaktens bestämmelser.
Välkommen på utbildning!
Utbildningssektionen
20
BilkårisTen
nr
1 2015
Åsa Lindestam, vice ordförande
Parti: Socialdemokraterna
Valkrets: Gävleborgs län, plats 23
Titel: Rektor
Född år: 1956
och vice
nde fråga till ordf
Vi skickade följaskottet resp Trafikutskottet:
ordf i Försvarsut
utbilda
Hej
rekrytera och
ppgifter är att
du
talförvu
to
hu
s
om
en
a
Bilkår
mt informer
sa
t
re
va
rs
lfö
förare till tota
ce
svaret.
örande och vi
esentera ordf
pr
a
ti
rn
te
ot
gä
sk
vi
ut
ll
h Trafik
Därför vi
rsutskottet oc
va
rs
n.
Fö
te
i
is
år
de
lk
an
Bi
ordför
stidning
av vår medlem
nästa nummer
på respektive
ion som finns
at
rm
fo
in
n
en kort presen
Förutom de
rna vilja få med
gä
lt
el
vi
tu
le
ul
en
sk
ev
hemsida
rågor samt
tressen, fokusf
frivilligtation av Er. In
marbete med
sa
g
in
kr
ar
nk
/
ta
a
kring Bilkåren
om Ni har någr
gärna speciellt
då
h
oc
r,
ne
organisatio
gistik.
rader
transporter/lo
få några korta
sam om vi kan
ck
ta
t
ke
yc
m
Jag är
kring detta.
rhand.
Stort tack på fö
ngar
Vänliga hälsni
t
Malin Dreifald
ef
ch
år
lk
bi
ks
Ri
d
ers Riksförbun
Sveriges Bilkår
En av fyra struntar i
att använda blinkers
MÅ, JAN 26, 2015 14:00 CET
Sveriges MotorCyklister, SMC,
och Motormännen har undersökt
blinkersanvändningen bland
trafikanter i 15 orter runt om i
landet. Drygt 12 000 observationer av trafikanter har gjorts och
det är frivilliga från Motormännen och SMC som har genomfört undersökningen.
Resultatet visar stora regionala skillnader. Bäst att
använda blinkers är trafikanterna i Helsingborg och
sämst är de i Karlstad, där mer än hälften lät bli att
använda blinkersen.
I förra numret av Bilkåristen berättade
vi att Malin Dreifaldt skickat en fråga till
ordförande respektive vice ordförande i
Försvarsutskottet och Trafikutskottet. När
den tidningen gick i tryck hade vi bara hunnit
få svar från Lars Hjälmered, Trafikutskottet.
Nu har vi också fått svar från Åsa Lindestam.
Jag är 58 år, har varit ledamot i riksdagen sen 2002 och
alltid tillhört Försvarsutskottet.
Då, 2002, klev jag in i utskottet med stor bävan. Kände
inte frågorna, tyckte det verkade oerhört svårt men blev
snart jätteintresserad. Jag har varit ansvarig för de flesta
områden inom försvaret och krisberedskapen. Började
med Kustbevakningen och våra insatser utomlands för
att numera vara ansvarig för budget, armen och allt
övergripande.
Jag har alltid hållit samarbetet med frivilligheten högt.
Ett par gånger har jag bjudit in frivillighetens alla organisationer till riksdagen för att lyssna av vilka frågor som
är mest aktuella. Alla ni 18 frivilligorganisationer har
olika delar ni vill jobba med, allt från rekrytering och
utbildning till att ordna läger och bistå krisberedskap
och försvarsmakten när de kallar. Ni gör ett gott jobb!
När jag var till Ryssland senast tillsammans med Försvarsberedningen hade jag många frågor till dem. Men
deras frågor rörde samma spår hela tiden till oss oavsett vem vi träffade: Hur löser ni logistiken? Det gällde
transporter men även mat och logidelar. Självklart måste
detta fungera också, annars hjälper det inte om tjejer och
killar är på fel ställe, utan mat och vila ibland. Därför vet
jag hur viktiga ni som organisation är, att alltid kunna
stötta oss när vi behöver förflytta oss.
När jag deltagit i Försvarsforum som anordnats över landet är det mestadels Bilkårister som jag mött från frivilligheten. Det finns en stor nyfikenhet på försvar och på
säkerhetspolitiken just nu och jag hoppas vi kan hitta bra
lösningar tillsammans.
Åsa Lindestam
Försvarsutskottet Vice ordförande
Ur Trafikförordningens 3 kap. 65 §:
”När en förare avser att starta från en vägkant eller
att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets
placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt
skall föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att
visa sin avsikt. Om fordonet inte har körriktningsvisare,
skall föraren i stället visa sin avsikt genom att sträcka
ut armen. En förare som avser att stanna eller hastigt minska farten
skall ge tecken med stopplyktan för att visa sin avsikt. Om fordonet
inte har någon stopplykta skall föraren i stället visa sin avsikt genom
att höja armen. Tecken skall ges i god tid innan den avsedda manövern
genomförs och vara väl synligt och otvetydigt. Teckengivningen skall
upphöra så snart manövern är avslutad.”
Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott RÅB SFS
1999:178 bilaga 1 (TrF 3 kap.)
500 kr i böter för utebliven blinkers i cirkulationsplats.
Bilkåristen
nr
1 2015
21
Bilkårernas stipendiefond
Ragnvi Torslow-Lundgrens minnesfond
”Totos fond”
Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt
räntor och aktieutdelningar.
Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår.
Plusgiro: 452465-8
När du skickar in till Bilkåristen
Tack för alla bidrag ni skickar in till
Bilkåristen – det är ni som gör att tidningen
blir aktuell, levande och intressant.
Några små råd:
När du fotograferar, tänk på att ställa in kameran på
så hög kvalitet som möjligt och så stor bild som möjligt
om det går. Om det finns en inbyggd blixt så använd
den, framför allt om du fotograferar inomhus eller i
motljus.
Vi får ibland in bilder som är fotograferade med t ex
en iPhone eller annan modern mobil och det är inga som
helst problem. Resultatet blir oftast mycket bra.
Skicka in text som vanligt dokument .doc eller .docx
och bifoga bilderna separat som jpg. Dela upp i flera
mejl om bilderna är stora (tunga).
Skicka ditt material till [email protected]
Montera inte ihop bild och text i ett dokument – vi
måste ändå dela på det i samband med layoutarbetet
för tidningen.
Bifoga gärna utförliga bildtexter och glöm inte att
ange vem som är fotograf.
Skriv om Ditt Bilkårsliv, ta många bilder och
skicka till Bilkåristen! Manusstopp till Bilkåristen
nr 2 är 27 april. Snälla håll tiden.
Sören Lund
Infomaterial
Vill du veta
me
Kontakta när r om Bilkåren?
maste kår elle
vårt kansli i
r
Stockholm.
www.bilkaren
.se
resurs
– en efterfrågad
LETS TJÄNST
i tiden!
– en resurs ren.se
resurs
– en efterfrågad
LETS TJÄNST
i tiden!
– en resurs ren.se
Beställningen görs på intranätet.
Det finextra
Du kan också beställa
ns allt
en kår för D id
ig!
exemplar av tidningen Bilkåristen
på intranätet.
I HELA SAMHÄL
www.bilka
I HELA SAMHÄL
www.bilka
5 och 20 år
Är du mellan 1 resserad?
och motorint
bli bilkårist
Bilkåren är en
försvarsorgan frivillig
isation som
utbildar föra
re till
Försvarsmak
ten oc
till samhälle h
krishanterings ts
system.
Du som är öv
er
svensk med 15 år,
borg
eller folkbok are
förd i
Sverige kan
bli medlem.
ännande fritid?
Vill du ha en sp
www.bilkaren.se
www.fmck.se
– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se
www.bilkaren.se
www.fmck.se
– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se
rs i tiden!
– en resu
.bilkaren.se
rs i tiden!
– en resu
.bilkaren.se
www
www
Bilkåren | Bo
x 5435 | 114
84 Stockholm
Tel 08 579
388
www.bilkaren 90
.se
Du som är över 15 år, svensk medborgare
eller folkbokförd i Sverige kan bli medlem.
över 15 år
Du som är
dlem.
kan bli me
medborgare
och svensk
22
BilkårisTen
nr
1 2015
www.bilkar
en.se ww
w.bilkaren
.s
e
bilkaren_folde
r_09.indd
1
www.bilkar
en.se
www.bilkar
en.se
09-05-04
10.15.09
Försvarsinformation, steg 1
Kurskod: C 09311
Kursens syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper så att man
diskutera med och svara på de frågor som ställs av allmänhet, ungdomar på kurser, nya medlemmar etc.
Kursens mål
Försvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten. Kurserna inom Försvarsinformation innehåller en
utvecklingsstege som inleds med en inledande översikt för att
kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att
själv kunna leda och utveckla försvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation.
Vecka 17 19 26 Startdatum
2015-04-25
2015-05-09
2015-06-27
32 34 36 2015-08-08
2015-08-22
2015-09-05
Slutdatum
Kursplats
2015-04-26
Sundsvall
2015-05-10
Göteborg
2015-06-28Tylebäck kursgård,
Halmstad
2015-08-09
Linköping
2015-08-23
Enköping
2015-09-06
Falun
Försvarsinformation, steg 2
Kurskod: C 09312
Kursens syfte
Kursen syftar till att kunna biträda vid försvarsinformationstillfällen och själv genomföra introduktion enligt introduktionspaketet.
Kursbeskrivning
Försvarsinformation steg 2 är en regional påbyggnadskurs.
Utöver Försvarsinformation steg 1 tillkommer:
• Fördjupning inom ämnena genom föreläsningar, seminariebehandling och diskussioner
• Planering och genomförande av försvarsinformationstillfälle (bl a introduktionspaket)
• Media och sociala mediers roll för påverkan
Särskilda förkunskaper
Deltagare ska ha kunskap motsvarande Försvarsinformation
steg 1.
Kursen riktar sig till funktionärer som inom respektive frivillig försvarsorganisation ska kunna planera och genomföra
försvarsinformationstillfällen samt kunna bevaka verksamhet regionalt och lokalt.
Vecka Startdatum
Slutdatum
37 2015-09-11 2015-09-13
39 2015-09-25 2015-09-27
46 2015-11-13 2015-11-15
48 2015-11-27 2015-11-29
Kursplats
Camp Ånn,
Östersund
Falsterbo
kursgård, Malmö
Tylebäck kursgård,
Halmstad
Stockholm
Försvarsinformation, steg 3
Kurskod: C 19106
Kursens syfte
Kursen syftar till att kunna driva försvarsinformationsfrågor i eget förbund/organisation. Det innefattar planering,
genomförande och utvärdering av försvarsinformationstillfällen/seminarier.
Kursbeskrivning
Försvarsinformation steg 3 är en central fördjupningskurs.
Särskilda förkunskaper
Deltagare ska ha tidigare kunskaper motsvarande Försvarsinformation steg 1 och 2 samt vara aktiv och engagerad inom
området.
Kursen riktar sig till funktionärer som inom respektive frivillig försvarsorganisation ska kunna planera och genomföra
försvarsinformationstillfällen samt kunna bevaka verksamhet regionalt och lokalt.
Vecka Startdatum
Slutdatum
32 2015-08-02 2015-08-07 Kursplats
Fårö kursgård,
Gotland
Ansökan till kurs
Kurserna vänder sig först och främst till boende inom regionen/närområdet.
Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna 6 veckor före kursstart.
Ansökan kan skickas med brev, e-post eller fax.
Medlemmar ur Bilkåren skickar ansökan till sin kår, för bestyrkande av medlemskap samt yttrande. Kåren sänder sedan
anmälan till Försvarsutbildarna.
För mer information om utbildningarna:
www.frivilligutbildning.se
Bilkåristen
nr
1 2015
23
Bilkåristen
Tidning
för
Posttidning B
Bilkåren
Box 5435
114 84 Stockholm
Nya medlemmar
2014-12-01 – 2015-02-19
Välkomna alla nya medlemmar.
Abdullah Salwan
Stockholms Bilkår
Gustavsson Linette
Adolfsson Hultgren Kim
Höglandets Bilkår
Ahlin Tim
Hallands Bilkår
Hagberg JerryMellersta
Mälardalens Bilkår
Alexandersson MichaelMellersta
Mälardalens Bilkår
Almér AliceMellersta
Mälardalens Bilkår
Andersson Bengt-Anders
Trestad Bilkår
Andersson Fredrik
Luleå-Boden Bilkår
Andersson Lars
Östersund Bilkår
Andersson Liza
Östgöta Bilkår
Andersson PerMellersta
Mälardalens Bilkår
Örnsköldsviks Bilkår
Nilsson Rasmus
Kronobergs Bilkår
Norén Jacob
Umeå Bilkår
Hedlund Emil
Lindome Bilkår
Nowicka NatalieGöteborgs och
Bohusläns Bilkår
Hellström Jan-Erik
Östersund Bilkår
Olander Mikael
Östersund Bilkår
Hesselgren Ronnie
Märsta-Sigtuna Bilkår
Oldenstam Pontus
Helsingborg Bilkår
Hjertberg Ronya
Örebro Bilkår
Olovsson Melica
Gotlands Bilkår
Hokkanen Daniel
Dalarnas Bilkår
Olsson Alicia
Blekinge Bilkår
Holgersson Mindy
Blekinge Bilkår
Olsson-Evertsson Sara
Dalarnas Bilkår
Märsta-Sigtuna Bilkår
Olzon ChristoferMellersta
Mälardalens Bilkår
Häggblom Alex
Härjerud LinusMellersta
Mälardalens Bilkår
Pantzar Annette
Helsingborg Bilkår
Helsingborg Bilkår
Höynälä Robert
Kalix Bilkår
Pantzar Göran
Isaksson Martin
Hallands Bilkår
Persson mMkael
Örebro Bilkår
Isaksson RickardMellersta
Mälardalens Bilkår
Pettersson Morgan
Eskilstuna Bilkår
Pålsson Patrik
Östersund Bilkår
Älvsjö Bilkår
Jakobsson Björn
Enköpings Bilkår
Rauseus Kerstin
Örebro Bilkår
Bergström Matilda
Helsingborg Bilkår
Jakobsson Linus
Alingsås Bilkår
Reinholdsson Tor
Nyköpings Bilkår
Bergström Niklas
Stockholms Bilkår
Jansryd Clas
Östersund Bilkår
Bernekärr Magnus
Trestad Bilkår
Jernström Jenny
Östersund Bilkår
Rheyneuclaudes
Katinka Louise
Stockholms Bilkår
Bertilsson Martin
Östgöta Bilkår
Johansson Carl
Trestad Bilkår
Roos Ulrika
Nyköpings Bilkår
Björn Nicklas
Umeå Bilkår
Johansson Tommy
Trestad Bilkår
Ryder Christoffer
Nyköpings Bilkår
Bylund Felixon Samuel
Umeå Bilkår
Jonsson Patrik
Östersund Bilkår
Rämö Mikael
Trestad Bilkår
Bälldal Andersson Mikael
Nyköpings Bilkår
Jonsson Ted
Umeå Bilkår
Schultz Kling Kim
Höglandets Bilkår
Carlsson Lars
Skaraborgs Bilkår
Jönsson Sofia
Kristianstad Bilkår
Sjögårdh Caroline
Stockholms Bilkår
Carlsson Nils
Skaraborgs Bilkår
Karlsson Alf
Skaraborgs Bilkår
Smedberg Daniel
Stockholms Bilkår
Christensson Hampus
Malmö Bilkår
Karlsson Mia
Örebro Bilkår
Stener Leif
Östersund Bilkår
Einarsson Linda
Trestad Bilkår
Kortz Philip
Luleå-Boden Bilkår
Ström Johan
Örebro Bilkår
Eliasson Reidar
Östersund Bilkår
Krantz Ingela
Östersund Bilkår
Svensson Peter
Stockholms Bilkår
Elsinen Emma
Nyköpings Bilkår
Kristiansson Gunilla
Gotlands Bilkår
Svensson Ralph Göran
Skaraborgs Bilkår
Engström Tommy
Skaraborgs Bilkår
Kylbo Sandra
Kristianstad Bilkår
Söderberg-Bergqvist
Saga-Louise
Dalarnas Bilkår
Ericsson Björn
Örnsköldsviks Bilkår
Landsberg Michael
Nyköpings Bilkår
Tsvetov Vladislav
Umeå Bilkår
Eriksson Fredrik
Lindome Bilkår
Liljegren Peter
Kristianstad Bilkår
Ullström Johan
Blekinge Bilkår
Eriksson Margareta
Dalarnas Bilkår
Lu Alexander
Helsingborg Bilkår
Wahls Robert
Märsta-Sigtuna Bilkår
Falkman Pontus
Umeå Bilkår
Lundberg Jonny
Höglandets Bilkår
Vallentin Peter
Skaraborgs Bilkår
Fallaboweh Maodoh
Märsta-Sigtuna Bilkår
Lydås Jim
Östersund Bilkår
Wendt Jan
Ängelholm Bilkår
Flink Sandra
Östersund Bilkår
Löv Frida
Helsingborg Bilkår
Vester Dan
Umeå Bilkår
Forsblom Helen
Östersund Bilkår
Malm Kenny
Östgöta Bilkår
Vester Mathias
Umeå Bilkår
Forssén Fredrik
Trestad Bilkår
Modigh Maria
Sundsvalls Bilkår
Wieslander Robert
Trestad Bilkår
Franzen Christian
Stockholms Bilkår
Moll Malin
Östgöta Bilkår
Wikberg Adam
Dalarnas Bilkår
Franzon Marie
Östersund Bilkår
Mäki Kenneth
Östgöta Bilkår
Åhl Bernt
Luleå-Boden Bilkår
Friberg Emma
Helsingborg Bilkår
Nilsson Daniel
Östersund Bilkår
Ångman Patrick
Stockholms Bilkår
Grankvist Alf
Piteå Bilkår
Nilsson Emma
Dalarnas Bilkår
Östberg Ronny
Östersund Bilkår
Green Anna-Kerstin
Östersund Bilkår
Nilsson Monica
Blekinge Bilkår
Östman Magnus
Östersund Bilkår
Asker Erik
Älvsjö Bilkår
Autio Linda
Märsta-Sigtuna Bilkår
Bagci Josef Guzel
Stockholms Bilkår
Berg Madelen