beslut om godkännande

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Paragraf
28 januari 2015
§ 13
Diarienummer KS-2013/1517.313
Detaljplan del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16,
Ängsnäs förskola - beslut om godkännande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs
förskola, i Huddinge kommun antas.
Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny förskola. Förskolan bedöms kunna
rymma cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar. Planområdet omfattar
cirka 1,2 hektar och ligger i Sjödalen bredvid Ängsnässkolan.
Detaljplanen ger förutsättningar för att uppföra en ny förskola i två våningar.
Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av området
som kan bebyggas. Området är idag obebyggt och används som yta för lek av barnen
i Ängsnässkolan.
Förskolegården inom planområdet föreslås bli cirka 5000 m2 med en inhägnad
lekgård. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark och kan användas
för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den nya förskolans barn.
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Gång- och cykelbanan beräknas kunna påbörjas byggas sommaren 2015 och
förskolan under hösten 2015. Förskolan beräknas stå klar för inflyttning januari 2017.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Britt Björneke (V). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Suppleantyttrande
Britt Björneke (V) anmäler suppleantyttrande.
Huddinge kommun
Kommunstyrelsen
2015-01-28
SUPPLEANTYTTRANDE
Ärende 12-13: Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Huge fastigheter AB
rörande del av fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 i Hörningsnäs samt
Detaljplan del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola - beslut om godkännande
Behovet av förskolelokaler är stort i Huddinge. Det är därför förståligt att man trots att det har framförts en
hel del synpunkter på lämpligheten av att bygga en förskola på en så pass sank mark som den aktuella ändå
har kommit fram till slutsatsen att göra det. En del av marken som är att anse som naturmark används
dagligen av barnen i Ängsnässkolan för lek. Det är positivt att man har haft den möjligheten och inte enbart
varit hänvisade till hårda ytor. När nu en del av marken ska bebyggas med en förskola är det viktigt att
barnen från såväl skolan som förskolan inte berövas denna möjlighet.
Av handlingarna i ärendena framgår att man i planprocessen har försökt anlägga ett barnperspektiv genom
att låta elever från ÄngsnäSSkOlan och barn från Albatrossens förskola berätta hur de har använt
planområdet. Vidare har barnen fått komma med önskemål om hur de skulle vilja att förskolans lekgård och
skolgården ska utformas. Pedagogerna har också framhållit aU det är viktigt att se till att de funktioner som
barnen använder idag kan ersättas på andra platser eller med en liknande funktion .
Det är bra att barnen äntligen får komma till tals i en planprocess. Vi har sedan länge arbetat för att
barnperspektivet ska lyftas fram inte bara när det gäller förskoleplaner utan i alla planer som rör områden
där barn kommer att vistas eller passera. Ett sätt att garantera detta är att arbeta med barnchecklistor. Vi
hoppas att detta är ett steg i rätt riktning.
När det gäller nu aktuell detaljplan och mark-och exploateringsavtal är det därför viktigt att barnens och
pedagogernas synpunkter beaktas och att i den mån naturmark försvinner detta kompenseras för att barnen
~h
Britt Björneke
Vänsterpartiet
till
k utanför de vanliga hårda lekytorna.
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-01-02
SBN 2012-2519
KS-2013/1517.313
1 (5)
Kommunstyrelsen
Karin Segerdahl
08-535 364 30
[email protected]
Detaljplan del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16,
Ängsnäs förskola – beslut om godkännande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola, i Huddinge kommun antas.
Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny förskola. Förskolan bedöms
kunna rymma cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar. Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar och ligger i Sjödalen bredvid Ängsnässkolan.
Detaljplanen ger förutsättningar för att uppföra en ny förskola i två våningar.
Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av området som kan bebyggas. Området är idag obebyggt och används som yta för
lek av barnen i Ängsnässkolan.
Förskolegården inom planområdet föreslås bli cirka 5000 m2 med en inhägnad lekgård. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark och kan
användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den nya förskolans barn.
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Gång- och cykelbanan beräknas kunna påbörjas byggas sommaren 2015 och
förskolan under hösten 2015. Förskolan beräknas stå klar för inflyttning januari 2017.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden fick 28 januari 2013 i uppdrag att upprätta en
detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 för en ny förskola.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
141 85 Huddinge
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 366 00 (kundtjänst)
08-535 363 80
[email protected]
www.huddinge.se
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SIDA
SBN 2012-2519
KS-2013/1517.313
Plansamråd kring förslag till detaljplan genomfördes den 22 november 2013
till den 13 januari 2014 .
Hur har granskningen gått till?
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2014 att granskning av
detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 får ske. Granskning
har skett under tiden 9 september – 17 oktober 2014.
Kungörelse har införts den 9 september i DN och SvD, anslagits på kommunens anslagstavla samt skickats till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Granskningshandlingar har sänts enligt remisslista till de myndigheter,
kommunala nämnder och organisationer som haft återstående synpunkter i
ärendet samt till fastighetsägare enligt fastighetförteckning. Handlingarna har
funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida
Förändringar av planförslaget
Med anledning av de inkomna synpunkterna har vissa mindre ändringar och
justeringar gjorts i planhandlingarna. Förvaltningen föreslår att detaljplanen
går vidare till beslut om antagande efter följande ändringar:
- Illustration för förskolan i förhållande till omgivningen har förtydligats.
- Antal våningar sänks från tre till två våningar.
- Tillåten högsta nockhöjd sänks från 15 till 13 meter.
- Ett u-område har lagts till.
- Utfartsförbudet har preciserats i plankartan.
- Det blir tillåtet att anlägga en dagvattenanläggning för fördröjning och rening av dagvatten på naturområdet söder om den nya förskolan.
Planområdet
Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar och är beläget i Sjödalen. Planområdet
avgränsas av Centralvägen i söder, Lännavägen i öster, Klarabergsvägen i
norr, och Ängsnässkolan i väster.
2 (5)
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SIDA
SBN 2012-2519
KS-2013/1517.313
Exploateringsområdet ungefärligt markerat med röd kantfärg.
Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av området som kan bebyggas. Området är idag obebyggt och används som yta för
lek av barnen i Ängsnässkolan. På den norra delen av planområdet finns det
en fotbollsplan, den södra delen av planområdet är mestadels trädbevuxet i
huvudsak av björkar.
Detaljplanen
Planens syfte är att möjliggöra för en förskola/skola inom delar av de
kommunägda fastigheterna Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger
öster om den befintliga Ängsnässkolan. Exploateringsområdet ligger vid
Centralvägen, med Lännavägen som avgränsar området österut och omfattar
totalt cirka 1,2 hektar. Detaljplanen ger förutsättningar för uppförande av en
förskola inklusive lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering,
samt in- och utfarter mot Lännavägen. Förskolan ska byggas i två plan med
kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med
tillagningskök. Förskolan med förskolegård blir cirka 5000 m2 stor.
3 (5)
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SIDA
SBN 2012-2519
KS-2013/1517.313
Vidare anger detaljplanen att mark som idag ägs av kommunen regleras över
till Ängsnässkolans fastighet Aludden 6 vilket betyder en utökad skolgård för
Ängsnässkolan. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark
och kan eventuellt användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever
och den nya förskolans barn. Naturmarken reserveras dock till att kunna användas som dagvattenmagasin åt Stockholm Vatten AB, som via konsultföretaget Grontmij AB parallellt med detaljplanen tar fram en dagvattenutredning
som utreder hur dagvattenhanteringen för bland annat Ängsnässkolan kan
förbättras. Om den utredningen visar på att Ängsnässkolans dagvattenhantering kan förbättras genom att eventuellt använda ytan till en dagvattendamm
eller annan typ av dagvattenanläggning, så möjliggör detaljplanen det. Om
detta blir aktuellt ska särskilt avtal mellan kommunen och Stockholm Vatten
AB tecknas där kostnader fördelas.
Det norra området tillförs Ängsnässkolan, det mittre partiet bildar den nya förskolefastigheten och det södra partiet behålls som naturmark.
Genomförande
Detaljplanens genomförandetid är fem år och börjar den dag då beslutet att anta de-
taljplanen vunnit laga kraft.
4 (5)
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SIDA
SBN 2012-2519
KS-2013/1517.313
I samband med detaljplanens antagande ska exploateringsavtal som närmare
reglerar kostnads- och genomförandeansvar med mera upprättas mellan
kommunen och exploatörerna.
Kommunen utför och bekostar utbyggnaden en 65 meter lång gång- och cykelbana inom detaljplaneområdet. Kommunen ska också bekosta saneringsåtgärder till en kostnad på cirka 2 500 000 kr.
Gång- och cykelbanan beräknas kunna påbörjas sommaren 2015 och förskolan under hösten 2015. Förskolan beräknas stå klar för inflyttning januari
2017.
Planläggningen har bekostats genom plankostnadsavtal.
Sune Eriksson
Samhällsbyggnadsdirektör
Christina Gortcheva
Planchef
Karin Segerdahl
Planarkitekt
Bilagor
1. Utlåtande efter granskning
2. Planhandlingar (planbeskrivning, plankarta)
5 (5)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Utlåtande efter granskning
DATUM
DIARIENR
SIDA
2014-12-15
SBN 2012-002519
1 (19)
HANDLÄGGARE
Karin Segerdahl
08-535 364 30
[email protected]
Detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden
16, Ängsnäs förskola
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för förskola inom del av fastigheten Hörningsnäs 1:1
och Björkudden 16 har varit ute på granskning under perioden 9 september
till den 17 oktober 2014. Nedan sammanfattas kortfattat de inkomna remissvaren och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar och
hantering av dessa.
Remissinstanser
Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen och Trafikverket har inget att erinra mot
granskningsförslaget.
Stockholm Vatten vill ha en justering av u-områdena i planen.
Vattenfall vill ha ett förtydligande av vad E-området tillåter inom detaljplanen.
Sakägare
Två yttranden har lämnats från sakägare. Synpunkterna har rört kurvan på
Lännavägen, placering av in- och utfart, att bullerplanket inte behövs, våningsantal, de dåliga markförhållandena, risker för översvämning och problem med fukt, mögel och allergier som en påföljd av dålig beredskap och
hantering av dagvattensituationen.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
141 85 Huddinge
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 366 00 (kundtjänst)
08-535 363 80
[email protected]
www.huddinge.se
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Förändringar i detaljplanen
Med anledning av de inkomna synpunkterna har vissa mindre ändringar och
justeringar gjorts i planhandlingarna. Förvaltningen föreslår att detaljplanen
går vidare till beslut om antagande efter följande ändringar:
- Illustration för förskolan i förhållande till omgivningen har förtydligats.
- Bullerutredning och dagvattenutredning har uppdaterats.
- Antal våningar sänks från tre till två våningar.
- Tillåten högsta nockhöjd sänks från 15 till 13 meter.
- Ett u-område har lagts till.
- Utfartsförbudet har preciserats i plankartan.
- Det blir tillåtet att anlägga en dagvattendamm för fördröjning och rening av
dagvatten på naturområdet söder om den nya förskolan.
- Planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden fick den 28 januari 2013 i uppdrag att upprätta en
detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 av kommunstyrelsen.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra en förskola. För
att ge framtida flexibilitet tillåts även skolverksamhet. Fastighetsreglering
kommer att göras där Björkudden 16 och delar av Hörningsnäs 1:1 med en
yta om cirka 8000 m2 kommer att överlåtas till Huge Fastigheter AB och
Ängsnässkolans fastighet.
Detaljplanen för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 har tagits fram av
en projektgrupp under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Hur har granskningen gått till?
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2014 att granskning av
detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 får ske. Granskning
har skett under tiden 9 september – 17 oktober 2014.
Kungörelse har införts den 9 september i DN och SvD, anslagits på kommunens anslagstavla samt skickats till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Granskningshandlingar har sänts enligt remisslista till de myndigheter,
kommunala nämnder och organisationer som haft återstående synpunkter i
ärendet samt till fastighetsägare enligt fastighetförteckning. Handlingarna har
2 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida (www.huddinge.se/angsnasforskola).
Yttranden
Följande remissinstanser har inte svarat
Lantmäterimyndigheten, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Miljönämnden, Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns Fjärrvärme AB.
Följande remissinstanser har ingen erinran
Länsstyrelsen, Trafikverket, Trafikförvaltningen och Svenska kraftnät.
Remissinstanser
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på granskningsförslaget till detaljplan
för Ängsnäs förskola.
Beskrivning av ärendet
Planens syfte är att möjliggöra en förskola/skola inom kommunens fastigheter
Björkudden 16 och del av Hörningsnäs 1:1 för att täcka en del av behovet av
förskoleplatser för den bostadsplanering som kommer i och med utbyggnaden
av Huddinge centrum och Storängen. En förskola i två plan med kapacitet för
ca 100 barn fördelat på fem avdelningar planeras, men planen medger en
framtida trevåningsbyggnad på hela den yta som av geotekniska skäl anses
byggbar. Förskolegården föreslås bli ca 3500 m2, södra delen av planområdet
kvarstår som naturmark. Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av en planerad gång- och cykelväg.
Planförslaget var ute på samråd under november 2013 - januari 2014. Utifrån
inkomna synpunkter har några förändringar gjorts. Bland annat har förskolefastigheten utökats, med anledning av att barn- och ungdomsförvaltningen har
tagit beslut om utökat antal avdelningar, och en bestämmelse om att marken
ska avhjälpas till en nivå för känslig markanvändning innan bygglov far ges
har lagts in, med anledning av att föroreningar på grund av en tidigare handelsträdgård har påvisats i fyllningsjorden.
Under samrådet framförde kommunstyrelsen synpunkten att naturmarken
borde undantas från planen så att den inte riskerar att låsa kommunens framtida planering och behov. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
dock gjort bedömningen att marken som behålls i kommunal ägo bör planläggas som naturmark eftersom infiltrationsmöjligheterna är begränsade i området och den geotekniska utredningen visar att endast en begränsad del av fas-
3 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
tigheten kan bebyggas så att inte ytterligare marksättningar sker runt skolan
och andra fastigheter.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 augusti tagit beslut om att granskning
för detaljplan för Ängsnäs förskola får ske. Kommunstyrelsen har inga synpunkter på det nya detalj planeförslaget. Förslaget möjliggör ett högre utnyttjande i framtiden, vilket kommunstyrelsen anser är positivt.
Delegation
Beslutet har fattats med stöd av punkten F 14.1 i Delegationsordning för
kommunstyrelsen med kommundirektörens vidaredelegering.
Kommentar: Yttrandet innebär ingen invändning mot detaljplanen.
Stockholm Vatten
Granskning
Detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola,
SBN 2012-002519
Med anledning av Er skrivelse till Stockholm Vatten AB den 5 september
2014 med begäran om yttrande i rubricerat ärende meddelas härmed att från
va-teknisk synpunkt följande kan anföras.
Befintliga va-ledningar
Inom planområdet har Stockholm Vatten va-ledningar som är belagda med
ledningsrätt och som kommer i konflikt med föreslagen placering av förskolans husbyggnad. Det gäller ledningsrättsområdet i den norra delen av området (Hörningsnäs 1:1) där den nya förskolan är tänkt att placeras. Erforderligt
u- området för befintliga va-ledningar har markerats med gul färg i bifogad
kopia av plankartan.
Om det visar sig att ledningar behöver flyttas skall byggherren svara för kostnaderna och det ska regleras via genomförandeavtal som upprättas mellan
Stockholm Vatten VA AB och byggherren.
Stockholm Vatten har i övrigt inga andra synpunkter utöver de som har lämnats i tidigare remissvar.
Kommentar: U-områdena justeras efter önskemål.
Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande.
Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall inget
ytterligare att tillägga. Vattenfall har inget att invända mot de revideringar
som gjorts med hänsyn till de synpunkter Vattenfall framförde i samrådsskedet. Men yrkar fortsatt att man i plankarta för rubricerad detaljplan förtydligar
4 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
tillåten markanvändning inom E-område, synpunkter som framfördes i samrådsyttrande (2014-01-13) av Vattenfall.
Kommentar: Med e-område i en detaljplan menas tekniska anläggningar för
el, tele och va. I detta fall rör det sig om ett e-område för befintlig anläggning
för Vattenfall som beviljades bygglov 2011.
Sakägare
Aludden 5
Yttrande om detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs förskola.
Jag som yttrar mig är ägare av fasigheten Aludden 5, Klarabergsvägen 5, förvärvad 1970. Jag har alltså på mycket nära håll 44 års erfarenhet av området och har
drabbats hårt av kommunens/ planavdelningen tidigare misslyckade arbeten i
området.
Yttrande 1
Åberopar mitt föregående yttrande 2014-01-13 (Bilaga 1) som helt eller delvis
har nonchalerats av planavdelningen i de väsentligaste delarna. Märkligt nog
"missade" dessutom planavdelningen att sända ut remissyttrandena med kommentarer till mig.
Kommentar: Sakägarens yttrande har kommenterats i samrådsredogörelsen. Ett
antal remissinstanser och några sakägare fick inte med samrådsredogörelsen i
utskicket utan detta fick kompletteras. Svarstiden förlängdes med en vecka på
grund av detta.
Yttrande 2
Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap
5§ där det står så här: ’Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till’:
1. Människors hälsa och säkerhet.
Mitt krav är att det skall genomföras grundlig luft och markundersökning
beträffande riskerna för att barnen kommer att drabbas av mögel- och pollenallergier.
Att jag själv och mina barn har drabbats är ett faktum. Att i planhandlingen
under rubriken "barnperspektivet" redogöra för vad barn och pedagogerna på
Albatrossens förskola önskar sig är kanske av intresse om miljön undersökts
första hand. Vad man borde ha frågat om är deras problem och erfarenheterna
av tidigare mögelangrepp och mögelsaneringar på Albatrossen. Dessa har
skett i omgångar och berodde på att barn blev sjuka och t o m luktade mögel
5 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
när de kom hem. Många föräldrar kan vittna om detta och säkerligen finns det
dokumenterat hos Miljöförvaltningen och fastighetsägaren.
Dessutom borde man gjort en grundlig undersökning av förekomsten av kroniska mögel och pollenallergier hos tidigare och nuvarande barngrupper.
Detta borde också undersökas hos eleverna på Ängsnässkolan. Allt för att
kunna garantera att miljön är ofarlig för barnens hälsa. Genom att inte utreda
frågan så riskeras barnens hälsa. ’Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap S§ där det står så här: Vid planläggning
och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:
människors hälsa och säkerhet.’
Kommentar: Detta är inte en fråga som behandlas inom detaljplanearbetet
men byggherren är enligt 2 kap 3 § Miljöbalken skyldig att utföra de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Den som driver förskoleverksamheten ska också säkerställa att barnen har en bra vistelsemiljö både inom- och utomhus. Byggherren använder
sig av fuktsakkunnig entreprenör och bygger enligt ByggaF-metoden, (fuktsäkert byggande). Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer,
dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från
planering till förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla
aktörer från byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer,
entreprenörer till driftspersonal och förvaltare.
Jord berg och- och vattenförhållanden.
Det som genomsyrar hela planhandlingen är hur olämpliga markförhållandena är för byggnation. Det är bara att läsa innantill Läs sedan vad som står i
kommunens egna regler beträffande klimat och sårbarhetsanalys. Allting som
gör byggnationen olämplig står där.
Enligt den geotekniska undersökningen som använts som underlag för utredningen så är "infiltrationsmöjligheterna mycket begränsade" I klarspråk och i
praktiken betyder det helt obefintliga.. Återstår att sänka grundvattennivån,
fylla upp marken, eller att återskapa den sjö som det egentligen är. Resultatet
av vad som händer vid uppfyllnad eller grundvattensänkning kan läsas om i
min tidigare inlaga och bifogade bilder från murar på min tomt Aludden 5.
(Bilaga 3)
Planavdelningen har uppenbart inställningen att "vi gör bara det som politikerna ber oss om". Vi redogör för problemen och hittar nödlösningar som
kanske fungerar för stunden men inte på sikt. Sedan är det politikernas sak att
besluta. Om du är ansvarig politiker och läser detta så uppmanas du att ta ditt
moraliska ansvar. ’Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan-
6 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
och bygglagens 2 kap 5§ där det står så här: Vid planläggning och i ärenden
om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till: jord, berg och
vattenförhållanden.’
Kommentar: En geoteknisk och en dagvattenutredning ligger till grund för
projektet gjorda av sakkunniga inom området. I dagvattenutredningen beräknas ökat flöde på grund av den nya bebyggelsen utifrån 2- års, 10- års och
100-årsregn för att kunna fastställa vad som sker vid intensiva regn. Bebyggelsen kommer att uppföras med vegetationsklädda tak som tar hand om
cirka 50 % av dagvattenflödena samt att ytor för dagvattenhantering har reserverats i planen. Under planarbetets gång har det framkommit att naturmarken inom den blivande förskoletomten inkl. de befintliga ”dagvattenanläggningarna” (två stycken) samt delar av Hörningssnässkolans skolgård har
fungerat som ett enda stort fördröjningsmagasin för dagvatten. Området har
tagit emot och fördröjt dagvatten som delvis kommer uppifrån från Hörningsnäsområdet. Stockholm Vatten har därför fått ett parallellt uppdrag med
Grontmij att utreda dagvattensituationen utifrån ett större perspektiv för att
se om dagvattnet kan ledas förbi, runt skolgården, eventuellt anlägga en ny
mer funktionell dagvattenanläggning i naturmarken söder om förskoletomten.
På plankartan avsätts plats/mark som möjliggör anläggande av en dagvattenanläggning.
Möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Beträffande trafiken så läggs infarten precis i den kurva som vi äldre huddingebor kallar för "farliga kurvan". Anledningen är att där har inträffat
mängder med olyckor. Berget borde ha sprängts bort för mycket länge sedan,
men inte ens nu när man tänker sig att det skall bli utfart mitt i kurvan så föreslås någon åtgärd. Varför? En enkel fråga som inte borde besvaras med formulering om att säkerheten ska beaktas.
Kommentar: Lännavägen är idag en lokalgata med 30 km/tim och har två
avsmalnade övergångställen med gupp i närheten av planområdet. För att
undersöka om det behövs ytterligare trafiksäkerhetshöjandeåtgärder på Lännavägen kommer Huddinge kommun att göra en hastighetsmätning i höjd
med den tänkta infarten till planområdet under våren 2015.
Av planhandlingen framgår att vattenrör och avloppsrör kommer att ligga
under grundvattennivån och i lös rörlig lera. Det framgår också att avloppsrören är underdimensionerade rent generellt i Huddinge och synnerhet i förhållande till det förändrade klimatet. Möjlighet att ordna trafik, vattenförsörjning
och avlopp på ett säkert sätt finns alltså inte. ’Jag hävdar att det planerade
byggandet strider mot plan- och bygglagens 2 kap 5§ där det står så här: Vid
planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse
7 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till: att ordna trafik och avlopp.’
Möjligheterna att förebygga vatten och luftföroreningar.
Situationen är så hopplös att det inte ens finns några förslag i planhandlingen.
Sjukdomsorsakerna, björkskogen och det stillastående förorenade mögelframkallande vattnet, kan inte flyttas, därmed går det inte att bygga en förskola på platsen.
Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2
kap 5§ där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till: möjligheterna att förebygga vatten och
luftföroreningar.
Kommentarer: Se kommentar till yttrande 2.
Och risken för olyckor, översvämning och erosion.
Eftersom det är en förskola som ska byggas så är det barn mellan 1-5 år som
ska gå där. Riskerna för drunkningsolyckor är uppenbar. Plankontoret beskriver dock livsfaran som en "pedagogisk och estetisk dagvattenhantering i form
av balanseringsstenar och en vacker dagvattenränna " samt "en dagvattenanläggning för rekreation och pedagogisk resurs." Till denna text finns bilder
hämtade från annan plats där det knappt finns något vatten alls.
Man tar sig för pannan! Planavdelningen har uppenbart ingen aning om hur
djupa diken och rännor det blir i det här området när det är som mest vattensjukt. Det handlar om meterdjup. När området är översvämmat är det dessutom omöjligt att se var djupen finns.
Bilaga 3, är ett utdrag ur "Riskhandboken" om barnhälsovård. Alltså den bok
som borde vara vägledande när en förskola skall planeras och byggas. Vad
som är centralt är följande information:
"Barn under 4 år drunknar oftast på mycket grunt vatten. Det behövs bara
några decimeter djupa pölar, diken, eller dammar för att ett litet barn som
faller råkar i panik och inte kan ta sig upp ur vattnet". "Många drunkningsolyckor med små barn har skett inom 100 meter från bostaden eller fritidsvistet". "Små barn kan försvinna snabbt och dras som magneter till intressanta
vatten".
’Jag hävdar att det planerade byggandet strider mot plan- och bygglagens 2
kap 5§ där det står så här: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till olycksrisken’.
Kommentarer: Den som ansvarar för dagvattenanläggningens säkerhet är
enligt ordningslagen anläggningens ägare, eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund går in i ägarens ställe. Ansvaret för
8 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
att nya dammar och anläggningar görs så säkra som möjligt har byggherren,
i detta fall Huge. En tät dialog finns mellan skolans ledning och byggherren
angående hur ytorna utformas. Se även planbeskrivningen på s. 19.
Yttrande 3
I den första planhandlingen angavs att Barn- och utbildningsförvaltningen bedömt att fastigheten på grund av de geotekniska och verksamhets- mässiga förutsättningarna inte borde bebyggas med mer än fyra avdelningar för 80 barn. Förskolegården föreslogs bli 8 000 kvm. I nästa planhandling så har det redan ökat
till 5 avdelningar och 100 barn Förskolegården föreslås nu bli 3 462 meter.
Ingen förklaring finns till varför Barn- och utbildningsförvaltningen bedömning
körts över. Inte heller varför förskolegården mer än halverats. Det går inte att
komma ifrån tanken att i detta bygge är ett panikbygge. Bristen på platser är så
stor att man totalt struntar i precis alla normala hänsynstaganden till mänskliga
rättigheter, olycksrisker och sjukdomar. Albatrossens 100 småbarn får till att
börja med 100 nya småbarn att utrymmes konkurrera med. Hur många det blir i
slutändan framgår inte av planhandlingen. Bara att det ska bli fler. Det känns
som den gamla sjöbotten ska vara förvaringsplats för flera hundra små barn i en
miljö som ingen kan hävda är lämplig.
Som jämförelse kan nämnas att den närliggande förskolan "Luna" på Vikingavägen 3, har två avdelningar med totalt 25 barn. De disponerar också en stor lummig park alldeles utanför dörren. Det känns som livskvalitet och något som alla
barn borde ha rätt till. Min åsikt är att det planerade bygget är för stort och om
det inte stoppas helt bör begränsas till Lunnas storlek.
Kommentar: Utifrån den bostadsexploatering som kommer att ske under de
närmaste åren i de centrala delarna av Huddinge kommer trycket och därmed
efterfrågan på förskoleplatser att öka kraftigt. Tillgången till tomtmark är
begränsad, aktuell fastighetsyta medger en utökning med ytterligare en avdelning med tillhörande utemiljö/lekgård. Framförallt ur platssynpunkt men
även ur ekonomisk synpunkt är fem avdelningar att föredra. Ur verksamhetssynpunkt är större förskoleenheter ekonomiskt mer fördelaktiga, det ger ett
effektivare utnyttjande av lokalerna och ger många samordningsvinster ur ett
personalperspektiv.
Yttrande 4
Dribblandet med överlåtelser av mark mellan kommunen och kommunens
helägda skandalomsusade bostadsbolag Huge förefaller meningslösa och
kostsamma. Jag misstänker starkt att det finns en dold agenda när Kommunstyrelsen och Huges styrelse förhandlar med sig själva. Att den nu föreliggande detaljplanen är uppdelad redan innan den är fastställd gör hela ärendet otydligt. Vem skall t ex bestämma var den stora sanitära olägenheten,
fotbollsplanen, även kallad "pölen", skall placeras?
9 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Kommentar: Den norra delen av kvartersmarken kommer att överföras till
Ängsnässkolan medan förskolegården tillhör den nya förskolefastigheten.
Båda fastigheterna ägs dock av Huge. Den fotbollsplan som finns på ytan
idag kommer att bli en konstgräsplan, denna kommer att driftas av Huge.
Planprocessen och avtalsprocessen följer gängse rutiner genom ingånget
ramavtal och det exploateringsavtal som går uppför godkännande samtidigt
som detaljplanen. Avtalen reglerar parternas rättigheter och skyldigheter och
syftar till att säkra sådana förhållanden att detaljplanen kan antas och garantera ett genomförande. Lagliga utgångspunkter i avtalen är bestämmelserna i PBL om plangenomförande, gatukostnader, inlösen av mark etc.
Yttrande 5
Frågan kvarstår fortfarande om Tyréns är polisanmälda för bedrägeriförsök.
Deras bullermätning av tung trafik som inte existerade kan inte få passera
utan åtgärd. Det mest märkliga är ändå att planavdelningen vill att planket
skall vara kvar. Nu ska det dock inte skydda barnen mot bullret från den obefintliga tunga trafiken utan grannarna ska skyddas från bullret från barnen.
Något som inte ansågs motiverat när vi drabbades av en skolgård in på husknuten. De grannar som nu ska skyddas har dessutom sina hus indragna en
bra bit på tomten och är inte tillnärmelsevis lika drabbade.
Att skattebetalarna är förlorare och bullerskärmstillverkaren vinnare är uppenbart. Frågan är vilken koppling det finns mellan Planavdelningen Tyrens
och Bullerskärmstillverkaren? Uteblir förklaring ännu en gång så får det bli
ett fall för med media att granska. Till saken hör att AQ arkitekter ritat ett
vanligt lågt staket vid skolans fasad mot Lännavägen.
Kommentar: Enligt Boverkets allmänna råd, Buller i planeringen, ska särskild hänsyn tas till barn i samband med nyetablering. Länna och Centralvägen är måttlig trafikerade vägar med cirka 14 % tung trafik (i detta fall bussar) som påverkar den maximala trafikbullernivån på förskolegården. Bullerutredningen föreslår att förskolegården åtgärdas med bullerskärm enligt
föreslagen sträckning och höjd som visas på nästa sida.
10 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Bilden till vänster: Nollalternativ, utan bullerskärm uppgår bullernivåerna
närmast Lännavägen till 58- 75 dBA. Bilden till höger: Med bullerskärm klaras riktvärdena på upp till 95 % av den totala gårdsytan.
11 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Det underlag som Tyréns har använt är trafikuppgifter från Vectura, bullerkartering från Huddinge kommun, Boverkets allmänna råd 2008:1, Buller i
planeringen, Naturvårdsverkets, Riktvärden för trafikbuller vid nyanaläggning samt forskning enligt Världshälsoorganisationen och rättsfall från miljööverdomstolen. Vedertagen beräkningsmodell för Vägtrafikbuller har använts. Bullerutredningen biläggs detta granskningsutlåtande.
Sammanfattning
Samtidigt som det är allmänt vedertaget att det sker stora klimatförändringar med
ökad nederbörd och översvämningar framförallt i topografiska sänkor så ska det
byggas precis just där. Alltså precis där det är som mest olämpligt. Precis där det
är som farligast för människors liv och hälsa. Framförallt för oskyddade barn.
Det är inte värdigt en kommun som har en uttalad ambition att värna om människor miljö.
Bilaga 4, är en artikel hämtad ur DN 16 oktober 2014. Den visar hur vår grannkommun tar sitt ansvar på ett helt annat sätt än vad Huddinge kommun tänker
göra i en likartad situation. I Botkyrka så tar man ansvar och man följer de regler
man själv har satt upp.
Det bör också nämnas att mitt agerande i detta ärende sker helt på grund av att
jag ser det som min plikt. Något eget vinstintresse finns inte. Tvärtom så sänker
jag värdet på mitt hus genom att berätta för alla om de problem som finns i området. Mitt fortsatta agerande kommer att styras av vilken respons jag får från
ansvarigt håll på detta yttrande. För att informationsmisstag inte ska upprepas så
förklarar jag härmed att jag önskar bli informerad i god tid om varje nytt steg i
detta ärende.
Sammanfattande kommentarer till yttrandena ovan: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden
(förtroendevalda politiker) som i sin tur arbetar på uppdrag av invånarna i
Huddinge kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har här fått i uppdrag att pröva
möjligheten att uppföra en förskola bredvid Ängsnässkolan. Avsikten är att
planera en förskola där barnen kan vistas i en trygg miljö som för dem är
både säker och där hälsan inte riskeras. Inte heller ska miljön försämras.
I detaljplaneprocessen ingår ett för kommunen viktigt moment, och det är att
ha en medborgerlig dialog med sakägare och andra som berörs av planen.
Det är viktigt för den demokratiska processen. Alla synpunkter som kommer
in läses. Dock kan inte alla synpunkter tillgodoses.
Slutligen så finns det finns det lagar och regler som bestämmer hur byggnader får uppföras och hur mark ska anordnas. Nämnden har sen i uppgift att
väga samman olika intressen där allmänna intressen säkerställs.
12 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Bilagor:
1. Tidigare yttrande 2014-01-13. & sidor
2 Utdrag ur Riskhandboken om drunkningsolyckor hos små barn.
Bilder på spruckna murar på Aludden 5
Tidningsartikel i DN 16 oktober om hur man tar ansvar i Botkyrka.
Tidigare yttrande
Yttrande om detaljplan för del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16, Ängsnäs
förskola.
Jag som yttrar mig är ägare av fasigheten Aludden 5, Klarabergsvägen 5, förvärvad
1970. Jag har alltså på mycket nära håll 44 års erfarenhet av området.
Huvudinvändning.
Marken är olämplig för bebyggelse som ska inhysa barn- och skolverksamhet. Orsaken är att området är mycket sankt och sunkigt, vilket för med sig hälsoproblem. T
ex pollen- och mögelallergi.
Grundorsaken till att många barn kommer att få björkpollenallergi och korsallergier
till björkpollenallergi är att det område som beskrivs på följande sätt i planbeskrivningen; ’Naturområde som erbjuder möjligheter till lek och rekreation för barn. En
naturpedagogisk resurs för den planerade förskoleverksamheten i själva verket är det
ett område som bör beskrivas som en enda stort riskområde för att bli björkpollenallergiker på livstid’.
Skogen har ursprungligen planterats för att göra sankmarken mindre sank. En björk
tar upp hundratals liter vatten varje dygn. Att avlägsna björkarna är knappast möjligt.
Inte heller att ersätta dem med t ex alträd. Att med falska förespeglingar utsätta barn
för stor risk att bli pollenallergiker är syniskt.
Grundorsaken till mögelproblemen är att vissa år fungerar inte infiltrationen och
avrinningen. Träsket blir till en sjö. Byggnadernas grunder översvämmas av vatten.
För mig är det svårt att förstå att Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen med
vetskap om problemet och mängder av dåliga erfarenheter ändå planerar projektet.
Den nya parameter man ställer sitt hopp till är att sedumtak, marksten och genomsläpplig asfalt ska lösa problemet. Det känns inte sannolikt.
Tvärtom så måste det vara i farans riktning att ett "sedumtak" resulterar i att den
fuktiga miljön infiltreras i fastigheten då vatten binds även på taket. Fukten underifrån är sannolikt alldeles tillräcklig för att mögel skall etablera sig.
Den geotekniska undersökningen visar att infiltrantionsmöjligheterna är mycket begränsade på grund av markens beskaffenhet och att grundvatten- ^nivån ligger högt.
Byggnationen beräknas ge en 128 % ökning av flödet jämfört med nuläge. Uppfyllnad på lermarken ger sättningar och bör undvikas.
Alla varningsklockor ringer alltså. Varför är det ingen som reagerar och säger stopp?
Områdets historia är ett enda stort kommunalt fiasko i vattenhantering, mögel och
sättningar. De konsulter som anlitats har saknat kompetens eller inte blivit hörda av
ansvariga beslutsfattare.
13 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Att tänka tanken att "fylla upp med massor som har förmåga att fördröja dagvatten
flödet" är som att kissa på sig. Först varmt och skönt sedan iskallt. Även det som inte
syns finns. Vissa tider är det kanske ingen avrinning alls. Vart tar vattnet vägen då?
Den som är intresserad av resultatet av att fylla upp med massor och stabilisera
gamla sjöbottnar, är välkommen till den sjö som vissa år anläggs på min tomt som
ett resultat av byggandet av Ängsskolan. Ta med bröd till de häckande änderna.
Bullerplank
I planhandlingen står det följande: "Fastigheten utsätts för trafik från Länna- och
Centralvägen Båda har en hög andel tung trafik dagtid. Detta är direkt felaktigt. Lännavägen är en lokalgata med förbud mot tung trafik över 3,5 ton. Även genomfartstrafik är förbjuden. Hastigheten är begränsad till 30 km/ tim. Även Centralvägen är
blockerad för tung trafik förbi området då den ansluter till Lännavägen.
Bullerplank är bra för att skydda de boende för de kraftiga störningar som lekande,
skrikande och spelande barn utgör på raster. När Ängsnässkolan byggdes utanför
min tomt blev det omöjligt att föra ett normalt samtal om balkongdörren stod öppen.
Det blev också omöjligt att ha skiftarbete och försöka sova på dagtid. Det gjorde att
min sambo, nu avliden, fick sluta inom vården. Dessutom dröjde det inte länge innan
den häck som skiljer min tomt från skolgården var förstörd och nedpinkad.
Ansökan om ett bullerplank avslogs av Huges styrelse alt. kommunens styrelse
(samma personer). Huge / Huddinge kommun, är antagligen den sämsta granne man
kan ha. Ingen har eller tar ansvar för att vara en bra och skötsam granne. Man varken
informerar eller frågar om det är okej.
Varför ska det vara ett bullerplank mot en lokalgata? Oavsett om det är kommunen
eller Huge som betalar så är det skattebetalarnas pengar som missbrukas. Det måste
också ifrågasättas om "bullerutredaren Tyrens" har besökt området och varför ingen
reagerat på deras utsago?
Trafiken
Infarten till parkeringen ska läggas i anslutning till "farliga kurvan vid höga berget".
När det körs för fort på Lännavägen så är det just där som det blir som absolut farligast. Att Samhällsbyggnadsnämnden inte förmår att ta ett helhetsgrepp över området
är beklagligt.
Visioner och ansvarstagande efterlyses. Nyligen arbetade en annan planarkitekt på
Samhällsbyggnadsnämnden med området Gräslöken Rädisan på andra sidan vägen
vid farliga kurvan. Alltså där höga berget ligger. Ingenting gjordes dock för att få
bort, eller underlätta borttagandet av farliga kurvan. Jag upplystes dock om att planarbete pågick på andra sidan vägen. Om någon dialog förekommit mellan de berörda
planarkitekterna vet jag inte? Problemet med farliga kurvan finns dock kvar och är
inte ens nämnt i samrådshandlingen för Ängsnäs förskola.
Fotbollsplan
Mycket av det som föreslås bör inte genomföras. Det är dock ärligt att redovisa vad
man tänker göra. När det gäller den ljudmässigt värsta sanitära olägenheten för om-
14 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
givningen, fotbollsplanen, så anges bara att den ska flyttas, men inte vart. Det är inte
acceptabelt. Fotbollsplanen läge skall anges i planbeskrivningen så att det blir möjligt att överklaga en eventuellt störande placering.
Drunkning
[Att förebygga skador - hur kan man tänka och vad kan man göra?]
Lär dig!
Hjärt-lungräddning på barn genom att se filmerna, HLR barn yngre än I år och HLR barn äldre än
1 år.
Barn under 4 år drunknar oftast på mycket grunt vatten. Det behövs bara några decimeter djupa
polar, diken eller dammar för att ett litet barn som faller råkar i panik och inte kan ta sig upp ur
vattnet. Små barn kan drunkna i badkar, baljor eller tunnor med litet vatten, när de lämnas ensamma. Undersökningar visar att många drunkningsolyckor med små barn har skett inom 100
meters avstånd från bostaden eller fritidsvistet.
Se över den närmaste omgivningen runt bostad, förskola, sommarstuga eller andra platser där
barnen kan springa ut. Risken är stor vid byggarbetsplatser, dammar, diken och pölar. Kontrollera
brunnslocken även på oanvända brunnar och avlopp.
Tänk på!
Små barn kan försvinna snabbt och dras som magneter till intressanta vatten.
Följande faktorer kan öka säkerheten vid vatten
Barn ska aldrig lämnas i vatten eller på is utan uppsikt av vuxen, varken inomhus eller utomhus.
Små barn ska ha flytväst när de vistas vid stranden, på bryggan, båten eller på naturlig is..
Simbassänger, trädgårdsdammar och pooler ska vara inhägnade med bamsäker låsning.
Alla barn behöver öva vattenvana och simträning utan att deras förmåga överskattas. Simkunnighet hos utomeuropeiska barn bör särskilt uppmärksammas och att deras föräldrar lär sig säkerhet
vid vatten.
Barn med neurologiska sjukdomar behöver extra uppsikt i badet.
Vid drunkningstillbud påbörja inblåsning och återupplivning direkt.
15 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
16 (19)
[gl
--
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Klimamsker stopP'!de
bygge av ISO bostader
•
.,.............. _.----__
........
,_
.. -....
-_
.
__
_-__-....
."--''''''''
. _-_
-.........-. . ...._.......
.-__
.......
---_
..... .
-_
.....
_..
..........
-_
....
--_
.............__-.......
---.......
_
.
_'""---,
,,,,-,,,,--_
.....
.......... .""..----,
_~~
~
"'
-~--
"''''''"''-''"' -"'-"'-_
• •n * , w _
-.--_
..
.....
..
.
_
.........__
--_
.... --.
_-,.
•
........_._
.....
_-___ ....
w ... _ _ ...
M
__
' _
___ o
_
_....... i~~~~~§~~;
-........ _---..... ""'
~
-""',
......
'
~
""
........
-.
17 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
Boende på Lännavägen
Yttrande 1
Yttrande gällande planering av byggnation, Ängsnäs Förskola, Hörningsnäs
1:1
Er detaljplan för Ängsnäs förskola, del av, Hörningsnäs 1:1 och Björkudden
16 tycker vi inte är förenlig med de miljökvalitetsnormer som gäller för placering av förskola. Som jag tidigare meddelat Er Karin Segerdahl via mail, är
placeringen helt fel gällande den redan mycket hårt trafikerade Lännavägen.
Samt mitt i den feldoserade kurvan som finns på Lännavägen ner mot
Centralvägen från Kvarnbergsplan sett.
Flytta placeringen längre ner mot Centralvägen och närmare själva skolan så
kan den in- och utfarten användas. Samt att man kan samordna transporter till
och från både skola och förskola.
Enligt ritningen är högsta antal våningar tre? Varför ett så högt hus mitt i
alltihopa? Det stämmer ju inte med de övriga skolbyggnadernas utseende.
Vi ser att barnen leker väldigt mycket både på bollplanen och vid den gamla
grundmuren samt bland alla träd som finns där. När det tas bort försvinner
barnens kreativitet och naturliga lekar.
Varför sanera marken? Gör en naturlig dränering istället. Låt den lilla skog
vara som finns. Det växer massor av vackra blommor och träd där. Samt att
det finns ett väldigt rikt djur- och fågelliv i detta område. Ett stort fult bullerplank mot Lännavägen skulle i detta hänseende inte passa.
Yttrande 2
Vi tycker att Er detaljplan 2012-2519 ej är förenlig med miljökvalitetsnormer,
när det gäller placering av förskola.
Flytta placering av förskolan syd/väst ifrån den hart trafikerad Lännavägen
och utöka /ingsnässkolans parkering öster ut.
Transporter till Ängsnäsförskola och skola för lastzon, varumottagning och
parkering blir mer samordnade.
barnen kan behålla sin spontana lek runt den gamla grundmuren.
Marken där handelsträdgård låg behöver ej saneras, bullerplank mot Lännavägen ej nödvändigt.
Kommentar: Anledningen till förskolans placering är att de geotekniska förutsättningarna kräver det. Det är därför inte möjligt att flytta förskolan
längre ner mot Centralvägen då denna del av tomten har sämre mark att
bygga på. Det är då inte heller möjligt att kunna samordna transporter med
skolan.
Efter granskningstillfället sänks antal våningar till två samt att nockhöjden
sänks från 13 till 15 meter. En mindre justering har gjorts så att grundmuren
sparas eftersom barnkonsekvensanalysen visade att det var en plats som bar-
18 (19)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-002519
nen gärna besökte. Skolgården kommer fortsättningsvis att ha en bollplan
och dessutom få konstgräs. En markundersökning har gjorts som visar att det
finns halter av metaller (bl.a. barium, bly och zink), över riktvärdena för
känslig markanvändning. Föroreningarna har påträffats i fyllningsjord och i
undersökningen har bedömts att den underlagrande leran är ren. Därmed
krävs en sanering för att marken ska kunna användas för ändamålet som planen tillåter.
För att undersöka om Lännavägen behöver ytterligare trafiksäkerhetshöjande
åtgärder i höjd med infarten kommer Huddinge kommun att göra en hastighetsmätning på sträckan under våren 2015.
Karin Segerdahl
Planarkitekt
19 (19)
MILJÖ- OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SBN 2012-002519
PlanbeskrivningAntagandehandling
Detaljplan för Ängsnäs förskola
Del av Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16
Sjödalen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, december 2014
Planprocessen
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet
som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan
anmärkningar framföras.
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade
i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen.
Information
Detaljplanen för Ängsnäs förskola befinner sig nu i antagandeskedet.
Inkomna synpunkter från granskningen finns återgivna och kommenterade i
handlingen, utlåtande efter granskning. Nästa steg blir ett
godkännandebeslut i samhällsbyggnadsutskottet, ett godkännande av
exploateringsavtalet med Huge i kommunstyrelsen samt ett antagande av
avtalet och detaljplanen i kommunfullmäktige.
Handlingarna finns på Huddinge kommuns hemsida
http://www.huddinge.se/angsnasforskola/
Information om planförslaget lämnas av:
Planerings- och gestaltningsfrågor: Projektledare och planarkitekt Karin
Segerdahl: 08 535 364 30 eller [email protected]
Mark-, avtals- och genomförandefrågor: Exploateringsingenjör Jonas
Pettersson, 08 535 313 85 eller [email protected]
Trafikfrågor: Trafikingenjör Isabelle Petersson 08 535 365 57 eller
[email protected]
Miljöfrågor: Miljöplanerare Carina Lindberg, 08 535 364 16 eller
[email protected]
-2-
Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING
4
DETALJPLAN
6
Planens syfte och huvuddrag
6
Plandata
6
Tidigare ställningstaganden
8
PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
9
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
11
Sociala konsekvenser
18
GATOR OCH TRAFIK
19
STÖRNINGAR OCH RISKER
20
GENOMFÖRANDE
25
Administrativa frågor
28
-3-
Sammanfattning
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra för en förskola/skola inom en del av den
kommunägda fastigheten Hörningsnäs 1:1 samt Björkudden 16 som ligger
öster om den befintliga Ängsnässkolan. Planområdet som omfattar cirka 1,2
hektar ligger vid Centralvägen, med Lännavägen som avgränsar området
österut. Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012-2014
anger en förskola inom området. Förskolan ska fylla en del av behovet av
förskoleplatser för den bostadsplanering som kommer i och med
utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen. Planområdet ger
förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård,
komplementbyggnader, angöring och parkering, samt in- och utfarter mot
Lännavägen. Förskolan bedöms kunna byggas i två plan med kapacitet för
cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med tillagningskök.
Förskolefastigheten inom planområdet föreslås bli 5000 m2 med en
inhägnad lekgård. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark
och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den
nya förskolans barn. Under planarbetet har elever från Ängsnässkolan och
barn från Albatrossens förskola fått berätta hur de använder planområdet,
vilka platser de tycker om och dem de tycker mindre om.
-4-
Bebyggelsens höjd regleras med i plankartan angivna högsta nockhöjder.
Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av en gång- och
cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen.
En fastighetsreglering kommer att göras där Björkudden 16 och den
nordvästra delen av Hörningsnäs 1:1 kommer att planläggas för
kvartersmark för förskole- och skoländamål som överlåts till den befintliga
skolfastigheten Aludden 6, Ängsnässkolan. Den yta som tillförs
Ängsnässkolan blir cirka 3000 m2. Därmed får Huge ett skötsel- och
underhållsansvar för området som saknas idag.
Behov av miljöbedömning
Planens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.
De största miljöeffekterna bedöms bli den ökade biltrafiken i området
särskilt under förskolans verksamhetstider. Biltrafiken kommer att öka i
närområdet, men trafikens omfattning bedöms inte leda till att några
riktvärden för buller eller luftpartiklar överskrids.
En markteknisk undersökning har genomförts. Föroreningar föreligger i
flera provpunkter inom området. Föroreningarna har påträffats i
fyllningsjord och i undersökningen har bedömts att den underlagrande leran
är ren. Marken inom planområdet ska avhjälpas till nivå för känslig
markanvändning innan bygglov kan ges. Innan avhjälpning av jordmassor
genomförs ska en anmälan göras till kommunens miljönämnd.
Genomförande
Ett ramavtal har upprättats med Huge Fastigheter AB för planens
genomförande som godkändes den 11 februari 2013.
Planering för planområdet sker med normalt planförfarande, planprogram
har inte bedöms som nödvändigt då angränsande fastighet redan är planlagd
för allmänt ändamål (skola) och förändringen berör inte något större antal
intressenter samt att förslaget följer kommunens översiktsplan.
Den specifika inriktningen för genomförande av projektet ska utgå från
beslut/beställning av projektet i berörda nämnder. I samband med
detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal som reglerar
marköverlåtelser, hantering av dagvatten och andra genomförandefrågor att
gå upp för godkännande i kommunfullmäktige.
-5-
Detaljplan
Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra en förskola. För att ge
framtida flexibilitet tillåts även skolverksamhet. Det finns ett stort behov av
utökad förskole- och skolkapacitet i närområdet Sjödalen/Storängen.
Preliminärt bedöms behovet som planen ska fylla vid start vid vårterminen
2017 vara en förskola för cirka 100 barn.
Planområdet ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive
lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering samt in- och
utfarter mot Lännavägen. Förskolan bedöms kunna byggas i två plan med
kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med
tillagningskök.
Förskolefastigheten föreslås bli cirka 5000 m2 med en inhägnad
förskolegård om cirka 3500 m2. Den södra delen av planområdet kvarstår
som naturmark och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans
elever och den nya förskolans barn.
En utgångspunkt vid planeringen är att ta hänsyn till platsens
förutsättningar. Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat
vilken del av området som kan bebyggas. Det är viktigt att bevara så mycket
som möjligt av vegetationen, dels som grön skärm mot
infart/parkering/vägar, dels som en tillgång inom förskoletomten. Den
föreslagna byggnaden innebär att dagvattenavrinningen från området
kommer att öka genom att befintlig vegetation ersätts av byggnader och
andra hårdgjorda ytor. Fördröjning av dagvattnet bör därför ske för att
förhindra att föroreningar och partiklar sprids i naturen, samt för att
motverka översvämningar.
I detaljplanearbetet har frågan om det skulle gå att bygga en förskola/skola
för fler barn utretts med tanke på det stora behov som finns på förskole- och
skolplatser i centrala Huddinge. Barn- och utbildningsförvaltningen har i
nuläget bedömt att fastigheten på grund av de geotekniska och
verksamhetsmässiga förutsättningarna inte bör bebyggas med mer än fem
avdelningar för 100 barn. En fastighetsreglering kommer att göras där
Björkudden 16 och delar av Hörningsnäs 1:1 med en yta om 3000 m2
kommer att överlåtas till skolfastigheten Aludden 6(Ängsnässkolan).
Plandata
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet avgränsas av ett mindre glest björkbeväxt område vid
Centralvägen i söder, Lännavägen i öster, Klarabergsvägen i norr, och
Ängsnässkolan i väster.
-6-
Björkudden 16
Utdrag från kartdatabas.
Utdrag från kartdatabas. Ortofoto på planområdet (år 2014)markerat
med rött.
Området omfattar cirka 1,2 hektar och innefattar delar av fastigheten
Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 som ägs av Huddinge kommun.
Området är idag obebyggt och ligger i ett villaområde där merparten av
byggnaderna är uppförda på 1930-1940-tal. Mittemot Lännavägen har det
Område som blir
skolgård
-7-
nya bostadsområdet Ängsnäs glänta byggts med radhus, enskilda villor och
flerfamiljshus. Omedelbart söder om planområdet ligger ett område med
kolonilotter och längre sydväst Storängen. Väster om planområdet ligger
Ängsnässkolan med årskurserna 4-6, uppförd år 1996. Norrut domineras
byggnationen av villor.
Tidigare ställningstaganden
Regionplan
RUFS 2010, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen anger
området som regional stadsbygd med utvecklingspotential, vilket stämmer
överens med detaljplanens intentioner.
Översiktsplan
I Översiktsplan 2030, antagen i juni 2014, är området utpekat för kommunal
service.
Fördjupad översiktsplan för Storängen
I den fördjupade översiktsplanen för Storängen från 2009, har det tagits
fram fyra olika lokaliseringar av förskolor/skolor för de behov som kommer
i och med föreslagen bebyggelse i området. I bedömningen av behovet av
skolor och förskolor har man då antagit att Storängen kommer kunna rymma
2300-3200 bostäder. Minimibehovet bedöms vara:
 Två F-3 skolor (skolor med 6-åringar i förskoleklasser upp till barn i
tredje klass) som samlokaliseras med sex förskoleavdelningar.
 Ytterligare tolv förskoleavdelningar utöver de avdelningar som
samlokaliseras med F-3 skolorna.
 En grundskola årskurs 4-9 med cirka 450-500 elever.
Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Storängen som visar möjliga lokaliseringar,
det aktuella planområdet är markerat med siffran 1 och utpekas med blå pil.
-8-
Detaljplaner
Användningen enligt nu gällande detaljplan är för den östra delen av
fastigheten kvartersmark med friliggande hus i två våningar (Hörningsnäs
parkhem, från 1964) och på den västra delen allmän parkmark,
gatuplantering förutom den norra delen som är angiven som kvartersmark
(Hörningsnäs Villastad). Detaljplanernas genomförandetider har gått ut.
Planuppdrag för detaljplanen
Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt
2012-2014. Kommunstyrelsen beslöt den 28 januari 2013 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Öster
om Ängsnässkolan, Ängsnäs förskola.
Planens förenlighet med miljöbalken
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken.
Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.
Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande
miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande.
Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning
för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Planen
Planens betydelse för en hållbar utveckling är positiv med avseende på ett
effektivt användande av tätortens markresurser. Ett redan ianspråktaget
område kompletteras med en ny förskola.
Platsen
Idag används området som skolgård för Ängsnässkolans verksamhet.
Marken består till stor del av naturmark med gräs och en del björkar. I södra
delen är det sankt. I den norra delen finns en liten bergknalle. Planområdet
gränsar till Lännavägen vilken delvis är ganska trafikerad vilket ger upphov
till en del buller.
-9-
En markteknisk undersökning har genomförts. Föroreningar från en tidigare
handelsträdgård föreligger i flera provpunkter inom området som ska
avhjälpas innan bygglov får ges.
Påverkan
Intilliggande bostadsområden kan i viss mån påverkas av genomförandet av
planen då trafiken till och från området periodvis kommer att öka. Dock inte
så mycket att människors hälsa eller miljö riskeras.
De viktigaste miljöfrågorna att belysa och beakta i planarbetet bedöms vara
de hydrogeotekniska förutsättningarna, trafikbuller och
dagvattenhanteringen samt åtgärder av markföroreningarna.
Miljökvalitetsnormer riskerar inte att överskridas. Särskilda natur- eller
kulturvärden påverkas inte.
Sammanfattning och motiverat ställningstagande
Med hänvisning till rubrik ”Förutsättningar, förändringar och konsekvenser”
bedöms ett genomförande av planen inte medföra betydande miljöpåverkan.
Upprättande av detaljplan behöver därför inte kompletteras med
miljöbedömning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
Ekologisk kompensation/balanseringprincipen
Kommunfullmäktige uppdrog den 11 maj 2009 åt kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden att gemensamt utreda hur en
metod som bygger på den s.k. balanseringsprincipen kan utformas och hur
metoden skulle kunna tillämpas och integreras i Huddinge kommuns fysiska
planeringsprocess. Ekologisk kompensation ska tillämpas när ingrepp sker i
befintlig miljö som påverkar natur-, kultur-, eller rekreationsvärden.
Kompensationsåtgärd ska ske så att kompensationen fyller liknande
funktion som det som kompenseras för. Det innebär att när ingrepp sker som
påverkar naturvärden ska kompensationen öka naturvärden och när ingrepp
sker som påverkar rekreationsvärden ska kompensationen påverka
rekreationsvärden o.s.v.
Det är främst de ekologiska och de rekreativa faktorerna som är relevanta att
bedöma. Någon avvägning funktionerna emellan görs inte. Den ekologiska
kompensationen utgörs i det här fallet av återplantering av vegetation i
planområdet och en satsning på en hållbar dagvattenhantering vilket regleras
i exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen.
- 10 -
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Markanvändningen i närområdet präglas av villabebyggelsens struktur och
Ängsnässkolan med dess skolgård. Hårdgjorda ytor finns i form av gator
och uppfarter. Grönytor utgörs av gräsmattor, buskar och träd.
Planområdet är idag obebyggt och hyser inga stora naturvärden men utgör
en resurs för Ängsnässkolans elever som yta för spontanlek. Vid den norra
delen av tomten finns en grusplan, ett infiltrationsdike och en inhägnad
dagvattenanläggning. Den södra delen är mer trädbevuxen med mestadels
björkar. Centralt finns en höjd i form av berg i dagen med en högsta nivå på
cirka +25,2. Vid bergkullen finns rester av en äldre grundmur.
Vid sydöstra delen av tomten finns ännu en inhägnad dagvattenanläggning
för hantering av dagvatten. Tomten är i övrigt relativt plan med marknivåer
mellan +22,1 och +23,5.
Geologiska förhållanden
Området ligger på mark som tidigare varit sjöbotten, vilket betyder att den
är sank. Utanför bergspartiet består jorden av mulljord och mycket lös lera.
En geoteknisk undersökning har genomförts som visar att det endast är en
begränsad del av fastigheten som kan bebyggas, se skiss på nästa sida. I det
gulmarkerade området bör byggnader placeras med hänsyn till
grundläggning, markförstärkning och utan att ledningar behöver flyttas.
Bild: Naturområdet nedanför den planerade förskolefastigheten.
(Foto: Planavdelningen)
- 11 -
Bild som visar vilken del av fastigheten som kan bebyggas. (Underlag från
Grontmij)
På det blåmarkerade området kan skolbyggnaden utökas vid flytt av ledning.
Markförstärkningsåtgärder krävs. Uppfyllnad på lermarken ger sättningar
och bör undvikas. Uppfyllnad bör begränsas till max 0,5 meter.
Markradon
Någon känd radonrisk finns inte inom planområdet.
Hydrologiska förhållanden
Området ligger inom sjön Trehörningens tillrinningsområde som i sin tur
tillhör Tyresåns avrinningsområde. Trehörningen har ett mycket näringsrikt
tillstånd vilket gör att den behöver avlastas från näringsämnen.
Vattenkvaliteten i sjön påverkar vattenförekomsterna nedströms, d.v.s.
Magelungen och Drevviken, vilka omfattas av miljökvalitetsnormer.
Trehörningen har tidigare tagit emot avloppsvatten från hushåll och
verksamheter, men numera består det inkommande vattnet till största delen
av dagvatten. Sedan avlastningen från avloppsvattnet har vattenkvaliteten
förbättrats avsevärt, men fortfarande visar sjön många symtom på
- 12 -
övergödning i form av syrefria bottenförhållanden, fosforfrigörelse från
bottnarna, litet siktdjup och algblomningar.
Grundvattentrycksnivån i friktionsjorden (så kallad sand- och grusjord)
under lera är uppmätt till +22,2, det vill säga i nivå med markytan.
I infiltrationsdiket finns ytvatten cirka en halv meter under markytan.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Magelungen och Drevviken är sådana sjöar som räknas som så kallade
vattenförekomster och som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Det
gör även Norrån som ligger uppströms dessa sjöar och således närmare
Trehörningen. Miljökvalitetsnormerna innebär att sjöarna ska nå god
ekologisk vattenstatus år 2021. Trehörningen saknar miljökvalitetsnorm,
eftersom den är för liten, men den påverkar vattenområdena nedströms med
sitt mycket näringsrika vatten.
Sjöarnas nuvarande status är ”måttlig” och får inte försämras. För att uppnå
”god ekologisk status” behöver näringshalterna i sjöarna mer än halveras.
Båda sjöarna har stor betydelse för friluftslivet.
Ett förändrat klimat
Huddinge kommun arbetar sedan flera år aktivt med klimatfrågorna. Det
innebär bland annat att kommunen har analyserat hur klimatförändringarna
kan påverka kommunen i framtiden (Översiktlig klimat- och
sårbarhetsanalys Huddinge kommun, juni 2012).
För hela Stockholmsområdet innebär klimatförändringarna torrare somrar
och varmare vintrar. Antalet kraftiga skyfall kommer att öka. I Huddinge
blir konsekvenserna relativt begränsade men vattennivåerna i våra sjöar
kommer sannolikt att höjas, till exempel riskerar Mälaren och Tyresåns
sjösystem att översvämmas. Risker för ras och skred kan komma att öka
inom vissa områden. Detta påverkar i sin tur bebyggelse, vägar, vatten och
avlopp med mera.
Ökad nederbörd leder till problem främst i topografiska sänkor med stor
andel hårdgjorda ytor. Det finns flera topografiska sänkor i kommunen som
riskerar att översvämmas, planområdet ligger inom en, se bild på nästa sida.
Översvämningar sker då och då nedströms planområdet i Storängen och det
beror på att dagvattenledningen som försörjer Huddinge centrum och
Storängens industriområde har för låg kapacitet att leda bort vattnet.
Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att förebygga och
minimera negativa effekter av klimatförändringar det vill säga ökad
nederbörd, stigande havsnivåer, skred, ras, erosion och
temperaturförändringar.
- 13 -
Storängen
Topografiska sänkor i Sjödalen- Fullersta, det skrafferade ytorna (Översiktlig
klimat- och sårbarhetsanalys Huddinge, IVL, 2012-04-17). Planområdet vid den
röda pilen.
Exempel på hur Huddinge kan komma att påverkas av
klimatförändringarna:
– Dag- och spillvattensystemen i Huddinge kommun löper ökad risk att bli
överbelastade, med åtföljande översvämningar och bräddningar, till följd av
ökad neder-börd.
– Risken för lokala översvämningar, till följd av intensiva och långvariga
regn, ökar. Framförallt områden med mycket hårdgjorda ytor, t.ex. Kungens
kurva och områden i Sjödalen, riskerar att drabbas.
Kulturmiljö och fornlämningar
Det finns inte några registrerade fornminnen inom planområdet, inte heller
har några kulturmiljöer som berör planområdet avgränsats i kommunens
kulturmiljöinventering 2003.
Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Planområdet ligger cirka en kilometer från Huddinge centrum där
stadsbebyggelsen är tät med upp till fem våningar höga hus. Storängens
industriområde, som förbinder den nu föreslagna förskolan med Huddinge
centrum, är i den fördjupade översiktsplanen utpekat för mellan 2300 till
3200 nya bostäder. Här förväntas flerbostadshus med ett högt
markutnyttjande.
- 14 -
Den befintliga bebyggelsen i planområdets närhet är småskalig- i huvudsak
villor som är anpassade till terrängen samt radhus och kedjehus på ängen
mittemot.
Områdesbild från Ängsnäs glänta på andra sidan Lännavägen.
Ljusförhållanden och lokalklimat
Förskolans gårdsytor kan med en placering av förskolebyggnaden i nordväst
få relativt goda lusförhållanden med solljus under dagen från söder och
väster.
Bostäder, Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Storängen som ligger väster om planområdet planlades 1950, planen
omfattade både bostäder och industri då man ville skapa arbetstillfällen.
Området Ängsnäs glänta som planlades 2007, på motsatt sida om
Lännavägen och som även brer ut sig i en större del av Hörningsnäs har gett
plats för cirka 90 bostäder.
Ny bebyggelse
Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att anlägga en förskola
för cirka 100 barn. Byggnaden föreslås omfatta två våningar för att passa in
i omgivningen. Översiktlig skiss och illustrationer har tagits fram under
planprocessen som innehåller förslag på angöring och den kommande
Vy från Lännavägen med förskolan på vänster sida Illustration: AQ arkitekter
- 15 -
förskolebyggnaden. Gårdens friyta exklusive byggnader och parkering på
knappt 3500 m2 rymmer utemiljö för fem förskoleavdelningar. Detta ger en
friyta på 33,5 m2 per barn. Den nya förskolan får en byggnadsarea om cirka
630 m2, se nästa sida för förslag på den nya förskolans placering.
Stadsbilden kommer att ändras genom att den nu obebyggda tomten
bebyggs. Bebyggelsens höjd regleras med i plankartan angiven högsta
nockhöjd, 13 meter. Den södra delen av planområdet planläggs som
naturmark samt en yta för tekniska anläggningar (befintlig anläggning för
Vattenfall) och dagvattenanläggning. Björkudden 16 och den nordvästra
delen av Hörningsnäs 1:1 planläggs för mark för skola/förskola. Marken är
till största del korsprickad för att mindre komplementbyggnader ska kunna
uppföras. Yta för dagvattenhantering är reserverad på plankartan.
Vy från Klarabergsvägen. Illustration: AQ Arkitekter
- 16 -
Situationsplan över planområdet med möjlig placering av förskolan. AQ Arkitekter.
Tillgänglighet
Tillkommande bebyggelse i planområdet ska utformas med god
tillgänglighet gällande såväl utomhus- som innemiljön.
Offentlig och kommersiell service
Den närmsta förskolan, Albatrossen, ligger på Centralvägen/Förrådsvägen.
De närmaste skolorna är Ängsnässkolan, Balingsnässkolan (F-9) och
Kvarnbergsskolan (7-9). God kommersiell service finns vid Huddinge
centrum cirka 1 km från planområdet och vid Kvarnbergsplan.
Rekreation och friluftsliv
Det mindre skogspartiet i södra planområdet erbjuder möjligheter till lek och
rekreation för barn. För den tilltänkta förskolan utgör det angränsade skogspartiet
också en naturpedagogisk resurs. I anslutning till Kvarnbergsplan ca 1 km från
planområdet finns både idrottshall och simhall. Fina promenadstigar finns vid
sjön Trehörningen.
- 17 -
Sociala konsekvenser
Den planerade bebyggelsen bedöms få positiva sociala konsekvenser.
Möjligheten att bygga fler förskolor möter ett angeläget behov i kommunen.
Barnperspektivet
Under planarbetet har elever från
Ängsnässkolan och barn från
Albatrossens förskola fått berätta
hur de använder planområdet, vilka
platser de tycker om och dem de
tycker mindre om. Pedagoger och
barn från Albatrossens förskola
som är den förskola som ligger
närmast går inte till planområdet
för att leka utan tar istället buss till
Balingsnäs där bättre och trevligare
möjligheter till lek finns att tillgå. I
planområdet finns däremot flera
ställen som är mycket populära
bland Ängsnässkolans elever.
Grundmuren.
Bland annat används det lilla skogspartiet för att bygga kojor på, leka olika
rollekar samt att det finns flera omtyckta klätterträd. En grundmur från ett
gammalt hus är ett annat populärt tillhåll för barnen. De plana ytorna som
finns används alla för fotboll och den lekutrustning som finns används
flitigt, men det framkommer också att det finns flera funktioner som
efterfrågas. Framförallt aktiviteter som de barn som inte tycker om att spela
fotboll kan göra. Förskolebarnen och eleverna har också fått komma med
önskemål om hur de skulle vilja att förskolans lekgård och skolgården ska
utformas. Det som framkom var många olika typer av lekutrustningar såsom
gungbrädor, olika sorters gungor och
rutschkanor men också buskar, blommor,
fruktträd, ytor att odla på och sittplatser
att kunna äta mellanmål på. Pedagogerna
var mycket positiva till alla typer av
vattenlekar förutom dammar där barn kan
trilla i. De tyckte bland annat att det var
bättre med rännor eller andra typer av
anordningar som kan fördröja vatten. När
förskolan byggs är det viktigt att se till att
de funktioner som barnen använder idag
kan ersättas på andra platser eller med en
liknande funktion.
Under projekteringen har förskolans
placering skjutits neråt vilket innebär att
grundmuren och bergspartiet blir kvar för
Koja inom planområdet.
- 18 -
fortsatt nyttjande av barnen.
Gator och trafik
Planområdet ligger i anslutning till Lännavägen mellan Centralvägen och
Klarabergsvägen.
Gång- och cykeltrafik
Utmed Lännavägen och Centralvägen finns idag separerade gång- och
cykelbanor med anslutning till Kvarnbergsplan, Huddinge Centrum och väg
259 mot Sundby. Utmed Klarabergsvägen planerar man att utföra en 65 m
lång separerad gångbana i samband med genomförandet av projektet. Denna
gång- och cykelbana kommer delvis att ersätta den gångväg som idag
passerar tvärs genom planområdet mellan Lännavägen och Ängsnässkolan.
Kollektivtrafik
Centralvägen trafikeras av buss med anslutning till Huddinge centrum,
närmaste hållplats ligger ca 300 meter från planerad förskola. Vid
Kvarnbergsplan som ligger ca 700 meter bort finns ett antal busslinjer och
det är ca 1300 meter till Huddinge station med pendeltåg mellan Märsta och
Södertälje via Stockholm. Enligt RIPLAN (Riktlinjer för planering av
kollektivtrafik i Stockholms län) är riktvärdena för rimligt avstånd till
kollektivtrafik för områden med hög arbetsplatstäthet dit skolor kan räknas
500 m verkligt avstånd.
Biltrafik
Området nås med bil från Lännavägen och tillfart till parkering med mera
ska ske från denna väg.
Parkering, varumottagning
Kommunens gällande parkeringsnorm för förskola ska tillämpas:
- 1 per 18 barn Platserna avser angöring
- 0,3 – 0,6 per arbetande
Även cykelparkering ska anordnas. Varumottagning ska ske från
Lännavägen och anordnas inom kvartersmark.
Sedan flera år tillbaka arbetar Huddinge kommun med Säkra skolvägar.
Arbetet syftar till att få fler barn och föräldrar att gå, cykla och åka
kollektivt till skolan och på så sätt minska antalet bilar kring skolan. För att
få det säkrare vid och runt skolorna arbetar kommunen att vid behov bygga
om och göra skolvägarna säkrare, men också med informationsinsatser och
aktiviteter för att främja gång och cykel till skolan.
Åtgärder som har gjorts för att bidra till trafiksäkerheten för eleverna på
Ängsnäs- och Hörningsnässkolan är att ersätta det signalreglerade
övergångstället på Lännavägen vid Björkhultsvägen med en upphöjd
- 19 -
avsmalning. Även övergångstället vid Gideon Hydéns väg på Lännavägen
har gjorts trafiksäkert genom avsmalning. I projektet säkra skolvägar har
kommunen även arbetat aktivt med återkommande information och
aktiviteter till elever och föräldrar. Bland annat är skolorna med i de årliga
aktiviteterna Bilfri vecka och Gå- och cyklatävlingen.
Störningar och risker
Förorenad mark
Under våren 2014 har marktekniska undersökningar (provborrning)
genomförts inom del av fastigheten Hörningsnäs 1:1. Uppgifter om att det
tidigare funnits en handelsträdgård inom området har framkommit och att
det förmodligen finns föroreningar i marken inom planområdet.
Provtagningsresultatet visade på halter av metaller (bl.a. barium, bly och
zink), över riktvärdena för känslig markanvändning.
Föroreningarna har påträffats i fyllningsjord och i undersökningen har det
bedömts att den underlagrande leran är ren.
Sammantaget bedöms hälsorisken vid nuvarande markanvändning som liten
p.g.a. begränsad exponering för den förorenade jorden. Vid planerad
markanvändning (skola/förskola) ökar dock skyddsvärdet på området med
avseende på skyddsobjektens exponering, vilket gör att en ökad hälsorisk
inte kan uteslutas.
Innan bygglov beviljas ska de förorenade massorna tas bort eller
föroreningen avhjälpas på annat sätt till nivå för känslig markanvändning.
Det gäller oavsett om marken ska hårdgöras eller inte. Innan avhjälpning
sker av marken ska en anmälan göras till miljönämnden i Huddinge
kommun.
Buller
De riktvärden för buller från vägtrafik som tillämpas för undervisningslokaler är att det inomhus ska vara högst 30 dBA ekvivalent nivå och
utomhus vid fasad högst 55 dBA ekvivalent nivå. Något riktvärde för
uteplatser anges inte i riktvärdena men man kan jämföra med bostäder där
nivåerna bör vara under 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå.
Fastigheten utsätts för trafik från Länna- och Centralvägen. Utan åtgärd
beräknas den ekvivalenta trafikbullernivån på gården uppgå till 60 dBA
ekvivalent ljudnivå och 77 dBA maximal ljudnivå. Med en placering längs
med Lännavägen och en 2, 4 meter hög skärm, kan riktvärdena innehållas
på upp till ca 95 % av den totala gårdsytan.
- 20 -
Föreslaget läge för de 2,4 meter höga bullerskyddsskärmarna.
Bilden till vänster: Nollalternativ, utan bullerskärm uppgår bullernivåerna
närmast Lännavägen till 58- 75 dBA. Bilden till höger: Med bullerskärm klaras
riktvärdena på upp till 95 % av den totala gårdsytan.
- 21 -
Illustration på det bullerplank som föreslås placeras utmed Lännavägen.
Bild: Byggros
Den tillkommande trafiken, till och från förskolan, bedöms inte påverka
bullernivån i området nämnvärt. Den planerade verksamheten bedöms inte
ge några större olägenheter för omgivningen. Ljudnivån i området kommer
emellertid att förändras under verksamhetens öppettider; dels genom
utomhuslek, dels genom ökad trafik. Parkering, lastzon och varumottagning
bör placeras så att negativ påverkan på omgivande bostadsfastigheter
minimeras. Vissa tillfälliga störningar kan tänkas uppstå under byggtiden
för de närmast boende.
Luft
Området ligger långt ifrån trafikleder. De föroreningsnivåer som fastslagits i
förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, kommer
inte att överskridas med föreslaget ändamål. Miljökvalitetsnormerna för
kvävedioxid, svaveldioxid och bly klaras generellt med mycket stor
marginal i Stockholms län. Det finns inte anledning att befara att
miljökvalitetsnormerna av partiklar (PM10) eller bensen överskrids.
Farligt gods
Planområdet berörs inte av transportled för farligt gods.
Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten
Området va-försörjs genom att anslutning sker till det allmänna
ledningsnätet. Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga vatten- och
avloppsledningar inom och intill området.
Dagvatten
Dagvatten är ytavrinnande regn-, och smältvatten som rinner på hårdgjorda
ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter.
- 22 -
Enligt kommunens dagvattenstrategi ska dagvatten i möjligaste mån
omhändertas på den egna fastigheten genom att i första hand infiltreras, i
andra hand fördröjas innan avledning sker till det allmänna nätet. Målet är
att uppnå en hållbar dagvattenhantering.
Grontmij AB har genomfört en dagvattenutredning som ingår i underlaget
för detaljplanen (Dagvattenutredning -Granskningshandling Hörningsnäs
förskola uppdragsnummer 10004664, 2013-05-20 rev, 2014-12-15)
Enligt det geotekniska PM (Grontmij, 2012) som använts som underlag för
utredningen är infiltrationsmöjligheterna mycket begränsade i området
p.g.a. markens beskaffenhet och att grundvattentrycksnivån ligger högt. Att
använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor, såsom markplattor
med håligheter, kan dock innebära en viss fördröjning av dagvattenflödet,
vilket minskar belastningen på dagvattensystemet. Om marken fylls upp
med massor som har förmåga att fördröja dagvatten skulle flödet till och
med kunna minska till följd av byggnationen.
Förslag på dagvattenåtgärder för planförslaget:
Till att börja med bör dagvattenflödet begränsas genom att använda sedum
eller annan passande vegetation på taket samt genomsläppliga material på
övriga ytor. På parkeringsytan kan det ex. vara lämpligt att använda
marksten eller genomsläpplig asfalt som kan fördröja dagvatten.
Exempel på beläggning med marksten. Bild: Vegtech
Exempel på beläggning med marksten . Bild Veg Tech
En ny damm förläggs på fastighetens sydvästra del för fördröjning av
dagvatten. Dammen föreslås ha ett djup på cirka 1 meter, en bottenarea på
cirka 20 m2 och släntlutning 1:2 (ytarean 45 m2). Dammen förses med en
bräddledning till befintlig dagvattenledning med maximalt utflöde på
cirka10 l/s. Dammen ska i första hand fungera som ett fördröjningsmagasin
för dagvatten från tak- och gårdsytan, men kan även ta emot dagvatten från
parkeringsytan. Dammen förses med en bräddledning till befintligt dike.
Takflödet avleds via stuprör i skålade betongrännor alternativt ledning via
stuprör till en dagvattenbrunn med sandfång som leder till den nya dammen.
Gårdsytan avvattnas via dräneringsledningar till dagvattenbrunnar med
sandfång som leder vidare till den nya dammen. Parkeringsytan avvattnas
via en dräneringsledning till en dagvattenbrunn med sandfång som
via ett dike eller en ledning leder vattnet vidare till befintligt dike till
dammen i sydväst.
- 23 -
På skolfastigheten finns idag två mindre dagvattenhanteringar, dessa bör
integreras i den nya dagvattenanläggningen. Detta för att göra
dagvattenanläggningen mer estetiskt tilltalande än i nuläget samt för att
möjliggöra att använda dagvattenanläggningen för rekreation och som
pedagogisk resurs, se exempel nedan och på nästa sida.
Exempel på pedagogisk och estetisk dagvattenhantering i form av
balanseringstenar och en dagvattenränna. Bild Veg tech
Exempel på pedagogisk vattenlek i förskolemiljö. Bild Veg Tech
Parallellt uppdrag
- 24 -
Under planarbetets gång har det framkommit att naturmarken inom den
blivande förskoletomten inklusive de befintliga ”dagvattenanläggningarna”
(två stycken) samt delar av Hörningssnässkolans skolgård har fungerat som
ett enda stort fördröjningsmagasin för dagvatten. Området har tagit emot
och fördröjt dagvatten som delvis kommer uppifrån från
Hörningsnäsområdet.
Stockholm Vatten AB har tillsammans med Grontmij fått i uppdrag att
utreda dagvattensituationen utifrån ett större perspektiv för att se om hur
dagvattnet ska hanteras, till exempel genom att anlägga en ny mer
funktionell dagvattenanläggning i naturmarken söder om förskoletomten. På
plankartan avsätts plats/mark som möjliggör anläggande av en
dagvattenanläggning på naturområdet.
Värme och elförsörjning
Södertörns fjärrvärme AB har en befintlig fjärrvärmeledning i området vid
Ängsnässkolan via Centralvägen. Den tillkommande bebyggelsen kan
anslutas till fjärrvärmenätet. En transformatorstation finns i grönområdet
söder om planområdet.
Energiförsörjning
Enligt Huddinge kommuns klimat- och energiplan ska det på kommunalägd
mark så långt som möjligt anläggas endast aktivhus (hus som producerar
mer energi än de förbrukar) eller hus med passivhusstandard. Finns det
mycket goda skäl kan också lågenergihus anläggas. Detta är en inriktning
som följs även i detta planförslag.
Avfallshantering
Sophantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående
källsortering och återvinning.
Räddningstjänst
Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående
framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i
projekteringen.
Genomförande
Organisatoriska frågor
Planarbetet sker med normalt förfarande.
ÖP
PLANSAMRÅD
GRANSKNING
ANTAGANDE PRÖVNING
- 25 -
LAGA
KRAFT
Tidplan
TIDSPLAN
Tecknande av plankostnadsavtal
Oktober 2013
Plansamråd
November 2013- januari 2014
Granskning
Aug - sep 2014
Godkännande av exploaterings-
Jan 2015
avtal och detaljplan i KS
Antagande av exploaterings-
Feb 2015
avtal och detaljplan i KF
Laga kraft*
2015
Genomförande
2015-2016
Inflyttning för förskoleelever
Vårterminen 2017
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas, men planen fortsätter att
gälla om inte kommunen ändrar eller upphäver planen.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Huddinge kommun är huvudman för allmänna platser (gatumark och
parkmark). Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på
fastighetsägaren. Stockholm Vatten AB är huvudman för VA-ledningar och
dagvattenledningar/anläggningar på allmän mark. Södertörns fjärrvärme AB
ansvarar för fjärrvärmen. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för
elledningar på kvartersmark och allmän mark.
Avtal
Kommunstyrelsen beslöt i januari 2013 att godkänna ramavtal mellan
kommunen och Huge Fastigheter AB avseende exploatering av del av
Hörningsnäs 1:1. I samband med antagande av detaljplanen kommer ett
exploateringsavtal att gå upp för antagande i kommunfullmäktige i vilket
marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar med mera regleras.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Denna detaljplan innebär att exploatören, Huge Fastigheter AB, behöver
förvärva mark och att fastighetsbildning behövs för att anpassa
fastighetsgränser till de nya kvartersgränserna i detaljplanen. För att
bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheten överensstämmer med
detaljplanen.
- 26 -
Ledningsrätt
Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar säkerställs genom
ledningsrätt. Ett ledningsområde (u-område) föreslås kring befintliga
ledningar inom kvartersmark.
Ansökan
Ansökan om fastighetsbildning och ledningsrättsförrättning inlämnas till
Lantmäterimyndigheten i Huddinge.
Ekonomiska frågor
Kommunalekonomiska konsekvenser
Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av planerad gångoch cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen. Gång- och
cykelvägen bekostas av kommunen. Exploatören finansierar all byggnation
inom kvartersmark samt ersätter kommunen för dess plankostnader.
Kostnader för övriga eventuella allmänna anläggningar ska regleras närmare
i kommande exploateringsavtal.
Försäljning av mark inom planområdet innebär intäkter för kommunen, och
ska regleras i kommande exploateringsavtal mellan exploatören och
kommunen i samband med detaljplanens antagande.
Fastighetsbildning
Kostnad för fastighetsbildning beror på tidsåtgången. Fastighetsägare
betalar i normalfallet fastighetsbildningskostnaden för att bilda fastigheter
inom kvartersmark. Bildande av ledningsrätt betalas i normalfallet av
ledningsägaren.
Kostnader för exploatören
Vatten och avlopp
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas enligt
Stockholm Vatten AB:s Va-taxa.
Gatukostnader
Ersättning för gatukostnader avses ingå i exploateringsavtal.
Ersättning vid markförvärv/försäljning
Huge Fastigheter AB ska förvärva mark som är utlagd som kvartersmark i
detaljplanen och betalar ersättning för marken.
Bygglovavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har
fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt planen. Bygglovavgiften debiteras
enligt kommunens bygglovtaxa.
- 27 -
Planavgift
Då fastighetsägaren bekostar planarbetet enligt plankostnadsavtal kommer
det inte att tas ut någon planavgift för detaljplanen.
Fastighetsbildning
Kostnad för fastighetsbildning beror på tidsåtgången.
Kostnader för miljöskyddsåtgärder
Åtgärder för bullerskydd för blivande bebyggelse åligger Huge Fastigheter
AB.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Följande utredningar har genomförts:
Geoteknisk utredning, Grontmij, augusti 2012
Dagvattenutredning Grontmij, maj 2013, reviderad december 2014
Trafikbullerutredning, Tyréns, juni 2013, reviderad november 2014
Markteknisk undersökning, Grontmij, maj 2014
Övriga utredningar:
Barnkonsekvensanalys, MSB, Huddinge, april 2014
Administrativa frågor
Ansvaret för arbetet med denna plan ligger på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samband med
medverkande från kommunens förvaltningar.
Projektledare för detaljplanen är Karin Segerdahl, planavdelningen. Övriga
deltagare i projektgruppen är:
Isabelle Petersson och Lotta Berggren, gatu- och trafikavdelningen
Carina Lindberg, planavdelningen
Karin Almgren, lantmäteriavdelningen
Jonas Pettersson, mark- och exploateringsavdelningen
Externt har Bengt Hammarlund och Elaine Jansson från barn- och
utbildningsförvaltningen samt Håkan Lindblom från Huge Fastigheter AB
deltagit. AQ Arkitekter står för illustrationerna.
Karin Segerdahl
planarkitekt
- 28 -
PLAN BESTÄMMELSER
FII~.ndt gO.t Inom onddtn rMd nect.n.ttende bttKknWlgar. EndroII'r9wn
.nVlndning och IIIfonnnlng IrUMan. Bestlmmeb, r ut. n ~eknklg gII",!room '-le
pllinonddet.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandelld
GRÄNSER
_
• •• _
•• _
PlanofTll'6delgrlns
Anvlndnlngsgr4ns
Egenskapsgtlns
GenomfÖl'andetiden I r 5 år frAn den dag planen vinner laga kraft.
Ändrad lovpllkt, lov med villkor
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
Byggfov får Inle ges förrln marken I r avhjllpt till
en nid. fOr klnsfi g markanvlnoong.
NahJromtåda
UPPLYSNINGAR
Lokaltrafik
Anml lan ska gOras till miljOnlmnden , Huddinge
kommun , Innan avhjalpning av jordmassor
pAbOrjas.
Tekniska anllggnlngar
Förskola/skola
B'EGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
I· . . . . . ·1
Byggnader Mr Inte uppfOras
El::::::::::::::::::::::.]1 :~::~::~:~~n:::roa!~~:~~:~~~~~:~m61 med en sammanlagd
Marken Ika vara tillgllnglig fOr allm4nn a
underJord l ka ledningar
u
UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Oagvattenanll ggn OagvaHenan~ggnlng fOr fOrdröjdng och rening av
dagvaHen
MARKENS ANORDNANDE (utfonmnlng av
kvartersmark)
Mark och vegetallon
-f- n .l
n
Marken ska mOjllggOra hantering av dagvaHen.
Utfart, stängsel
~ ~
Korbat utfart Mr Inte anordnas
PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utfonmnlng
<g>
, ÄNGSNÄSSKOLAN
Högsta nockhöjd I meter
Högsta anlal våningar
II
STÖRNINGSSKYDD
PA 85 % av friytan (lekbar yta) får 55 dBs ekvivaktnt ljudnivå Inte
överskridas. På ytor fÖ( lugnare aktiviteter (I ex utepfatser för måltider och
samvaro) fAr 70 dBA max Ijud nlvllnte överskrid as.
m
Bulerskärmande plank får uppföras Inom fastigheten där
byggloV$8vdelnlngen finner det lAmpligt med hä nsyn till stadsbilden.
~
Plankarta med bestämmelser
Antagande
HUDDINGE
KOMMUN
+:12.'
Beteckningar
OlJande kvarterltraktgrlnl
.I.t anvlndnlngsgrln.
Hörningsnäs 1:1, del av
inom kommundelen Hömingsnäs
i Huddinge kommun
av MSBIlantmtteriavdelningen
upprattad 201 ~ 10-01
Kartan rram.tAlld genom utdrag ur digital kartdataba.
oell kontrollerad Inom planområdel.
Koordinatsystem
PLAN Sweref 99 18 00 HÖJD RH2000
- - - - - - F• • tlghetsgrlns
GAlande .nvlndnln gt;~ln . a~
lImmantai ande med ltigtUI grins
----..,.
<-00.0
C8J18I
EJB
GIlande egenskaps".ns
-~
~
"'- 1 I 1 I 11\
- - - ---
GII.nde rlttighel:sgrlns
Avvllgd höjd
- --
Bef. huvudbyQgrlad, rodetiak
geodetisk
-----
Qetaljplan för
Angsnäs förskola
del av Hörningsnäs 1: 1 och Björkudden 16
S1a k.~
bulerp nk
Huddinge kommun
Stödmur, mur
Dlk.
resp. fotogrammetris
O Planbeskrlvnlng
O GenomfOrandebeskrlvnlng
O MiljObeskrivnlng
SlInl
Hack
---
Faslst.1td höjd
HOJdkurva
Upprättad 20 13-11 - 13
Till planen hOr:
O Planprogram
Reviderad 2014-11-11
O illustration
O Övrigt
BesluIsdatum
Instans
Anlagande
KF
laga kran
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltn ingen
SBN2012-2519
Karln segerdahl
Planarkilekl
0126k-