VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

4
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Jägareförbundet Västmanlands verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Jägareförbundet Västmanland får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2014.
Styrelsen har sedan årsmötet 2014
bestått av:
Emil Stolpe-Nordin, Västerås, ordförande
Ledamöter valda för tiden 2013-2015:
Emil Stolpe-Nordin, Västerås
Göran Pejmo, Köping
Daniel Smedeby, Kungsör (Fyllnadsval på
ett år efter Claes Johansson)
Ledamöter valda för tiden 2014-2016:
Mårten Olsson, Sala
Sören Lundberg, Skinnskatteberg
Roger Andersson, Fagersta
Carl Schartau, Västerås
Suppleanter valda för tiden 2013-2015:
Mikael Carlsson, Sala
Suppleanter valda för tiden 2014-2016:
Stig-Olov Jansson, Fagersta
Magnus Eriksson, Västerås
Styrelsens arbetsutskott har utgjorts av
Emil Stolpe-Nordin, ordförande
Carl Schartau
Roger Andersson
Mårten Olsson, suppl.
Göran Pejmo suppl.
Lars Björk, adjungerad
Sekreterare i styrelse och arbetsutskott
har varit:
Roger Andersson
Föredragande i styrelse och
arbetsutskott har varit:
Lars Björk
Revisorer:
Fredrik Melin, Västerås
Lars Kamph, Västerås
Suppleanter har varit:
Stefan Åhs, Västerås
Carl Ericsson, Kolbäck
5
Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen haft 7 sammanträden.
Medlemmar
Jägareförbundet Västmanland hade den 31/12 2014, 3460 (3407) direktanslutna medlemmar, av
dessa var det 21 (25) viltvårdsområden/jaktlag och 9 (9) JSK. Detta är 67,3 % (65,2) av
jaktkortslösarna i länet. Medlemsantalet i länet har minskat något. Antalet ungdomar är densamma
mot förra året 139 (139) och glädjande är att vi har en liten men stadig ökning av antalet kvinnor
258 (252), 56 (49) medlemmar i JAQT (Kräver ej medlemskap i förbundet).
Svenska Jägareförbundets årsstämma
Svenska Jägareförbundets årsstämma 2014 ägde rum den 14-15 juni på Isaberg, Hestra.
Jägareförbundet Jönköping var värd för stämman. Stämmoombud för Västmanland var Roger
Andersson, Fagersta. Antalet deltagare på stämman var ca 150 personer bestående av
förtroendevalda ombud från alla länsföreningar, förbundsledning, representanter från riksdagen,
statliga myndigheter, kommunpolitiker, representanter för organisationer och näringsliv.
Västmanlands förbundsstyrelseledamot Torbjörn Larsson närvarade också på stämman.
Kretskonferens
Länsförbundet genomförde den 7-8 februari en kretskonferens i Ramnäs.
Samtliga kretsar var representerade. På programmet stod älg, rovdjur, kronhjort och kretsarnas
framtid. Anders Runérus föredrog om viltförvaltning i Sydafrika. Jaktvårdskonsulent Per
Zakariasson föredrog hur älgstammen påverkas av vargarnas predation. Inbjuda gästtalare var Claes
Johansson, Jägareförbundet Västmanlands delegat i Viltförvaltningsdelegationen.
Region Mitt (Samverkansområdet)
I Samverkansområde Mitt ingår Mälardalen-Gotland samt länsföreningarna i Gävleborg, Dalarna,
Örebro län och Värmland. Under 2014 ändrades organisationen bland personalen i detta område och
bytte även namn till Region Mitt i samband med detta den 1 maj. Region Mitt omfattar totalt 9
länsföreningar, 151 kretsar och ca 57 000 medlemmar samt en total areal på mer än 10 100 000 ha.
SO-rådet bytte också namn till Region rådet och består av ovanstående föreningarnas ordförande.
De har haft 3 sammanträden under året. Ordförande i Region rådet under 2014 har varit Staffan
Ågren, Uppsala län.
Region rådet är ett övergripande, rådgivande organ till länsföreningarnas styrelser. Inom Region
Mitt finns tillgång till specialistkompetens och stor erfarenhet inom alla områden som berör jaktoch viltvård. Länsföreningarnas styrelser fattar självständigt alla beslut om verksamhet, ekonomi
och aktiviteter inom sina respektive områden.
Personal och kontor
Under året har jaktvårdskonsulent Lars Björk tjänstgjort med länsansvar för Västmanlands län.
Administrationen har skötts från vårt resurskontor i Västerås av Anna Sahlander. Fram till maj var
Anna mammaledig och Åsa Söderberg vikarierade under den tiden. Från den 1 oktober var Anna
tillbaka på heltid. Under året har Jägareförbundet sagt upp arbetet med medlemsregistret som
tidigare låg på ett externt företag. Detta arbete sköter nu administratörerna inom Jägareförbundet
vilket utgör 20-25% av arbetstiden för dem.
Ekonomi (Johan Hermelin)
Länsjaktvårdsförbundet har under 2014 erhållit ett resultat på -121 989,23 kr. I övrigt hänvisas till
resultat- och balansräkning som delas ut i samband med stämman.
Medlemsskrift Svensk Jakt
Länsförbundet medverkar i Svensk Jakt på editionssidorna tillsammans med länsföreningarna inom
Region Mitt.
6
Organisation
Landets samtliga 9 VO-områden är grupperade i tre regioner i syfte att rationalisera och förenkla
administrationen inom Svenska Jägareförbundet. Organisationen i regionerna berör endast personal
inom förbundet och påverkar inte förtroendemanna organisationen i länsförbund och
jaktvårdskretsar. Chef för region Mitt är Rolf Brittas med placering i Falun.
Under 2014 sjösattes den moderniserade personalorganisationen inom Jägareförbundet. Den nya
organisationsstrukturen bygger på en funktionsindelad princip. Jägareförbundets resurs kontor för
konsulenten och administratören i Västmanland ligger på Brunnby gård, Västerås.
När det gäller samordningen och organisationen av älgjakten, bestod under 2014 länets registrerade
älgmarksareal av ca 92 % älgskötselområden, vilket var en ökning med ca 5% jämfört med 2013.
Älgförvaltningen sker inom älgförvaltningsområden och de tillsatta älgförvaltningsgrupperna där.
De består av 3 jägare och 3 markägare där en markägare är ordförande och har utslagsröst vid lika
resultat vid röstning. Inom länet finns 5 Älgförvaltningsområden varav 14 av de 15
jägarrepresentanter sitter på jägareförbundsmandat.
Ungdomsverksamhet
Niklas Fyhr har varit ungdomsansvarig under 2014.
Under verksamhetsåret har tre ungdomsjakter arrangerats. I januari var det en ungdomsjakt på
rådjur vid Studiefrämjandets jaktmark Ekbacken utanför Västerås. Där deltog sex ungdomar. Även i
februari (2015) arrangerades en jakt med drivande hund efter hare och räv. Också det på
Studiefrämjandets mark Ekbacken. 10 ungdomar deltog.
På Stora Ensos mark i Trummelsberg arrangerades i november en älgjakt. Tio ungdomar.
Ett möte med kretsarnas ungdomsansvariga har arrangerats under året.
JAQT
Under året har 7 planerade evenemang genomförts.
Vi har haft en kväll med vapenvård där representanter för HMK jakt stod för kunskapen.
En kväll med jaktkläder där vi bjudit in Pinewood jaktkläder. Vi fick se nyheter samt lära oss om
olika material och dess funktioner.
Simulatorskyttet med förbundets simulator delades upp på två kvällar och vi fick låna lokal i Bergs
bygdegård i Hallstahammar. Instruktör var Mikael Karlsson.
En hel dag med hagelskytte och instruktör genomfördes på Hallstahammars skjutbana i slutet på
april. Instruktör var Mikael Karlsson.
Kretsen Köping/Hallstammar anordnade en liten hagelstig med plåtfigurer och lerduvor. Det bjöds
på både ammunition och korv.
Under hela maj, juni och augusti genomfördes drop- in hagelskytteträning på onsdagskvällar för
enbart kvinnor på Hallstahammars skjutbana.
Två lördagar, en i juni och en i juli var kulbanan på Hallstahammars skjutbana bokad för enbart
kvinnor.
Efter önskemål ordnades också en gemensam färd till Varpsunds skjutbiograf i november. Där
tränades kulskytte mot rörliga mål.
Alla aktiviteter har varit välbesökta och uppskattade.
Information
Liksom tidigare år har stora insatser gjorts på att förmedla information om jaktlagstiftning, samt
jakt-och viltvårdsfrågor till framför allt medlemmar, men även till myndigheter och allmänhet via
massmedia och personliga kontakter.
Dominerande är frågor om rovvilt och älgförvaltning. Även frågor som berör eftersök på
trafikskadat vilt har varit vanligt förekommande.
Under 2014 har länsförbundet publicerat två nyhetsbrev (e-mailutskick via anmälan på hemsidan
www.jagareforbundet.se/vastmanland).
7
Utbildning
Jägareförbundet har under året genomfört ett flertal utbildningsaktiviteter. Den utbildning som haft
störst volym är jägarskolan. Därutöver har utbildning i bl.a. jaktskytte, jakthunddressyr och eftersök
genomförts. Huvudparten av aktiviteterna har gjorts i samarbete med Studiefrämjandet. Dessa
aktiviteter uppgår till totalt 617 studietimmar. Deltagarantalet har vart 297st varav 94 kvinnor.
Kretsarna har tillsammans med Studiefrämjandet arrangerat föreläsningar på olika platser i länet om
aktuella ämnen.
Jägarexamensverksamheten
Under 2014 har jägarexamenskommittén i Västmanland bestått av Mårten Olsson och Mikael
Carlsson samt adjungerad Lars Björk. Länets provbanor för avläggande av jägarexamen finns i Kolsva – Hallstahammar – Västerås – Fagersta jaktskytteklubbar. Provledarna gör ett förtjänstfullt
arbete runt om i länet. Vidareutbildning för provledare har hållits på Öster Malma. Under 2014 har
c:a 150 personer avlagt kompletta prov. Samarbetet med studieförbunden och cirkelverksamheten
fortsätter. Det finns också möjlighet att bedriva studier inom skolan, på intensivkurser eller via
Svenska Jägareförbundets E-jakt på nätet. Praktiska prov sker dock alltid på länets banor.
Viltförvaltningsdelegationen
Arbetet under året har till större delen sysselsatt delegationen med förvaltningsplan stora rovdjur,
miniminivåer varg och lo samt jakt på varg. Det är med en viss bestörtning man kan konstatera att
länsstyrelsen, liksom tidigare Naturvårdsverket, struntar i de problem som framförallt vargen ställer
till för landsbygden. Den regionala förvaltning av rovdjuren som vi trodde så mycket på har visat
sig bestå av en kuliss. Trots att delegationen beslutat om en miniminivå i Västmanland på en
vargföryngring (10 vargar) framhärdar länsstyrelsen i sina önskemål om en avsevärt större vargstam
i länet genom att inte tillåta någon vargjakt trots att vargstammen är mer än dubbelt så stor som den
beslutade miniminivån.
Älgförvaltningen
Claes Johansson har varit ansvarig för älg- och klövviltgruppen i förbundet fram till stämman i mars
2014, därefter utsågs Carl Schartau till ansvarig. Det nya älgförvaltningssystemet som sjösattes för
tre år sedan börjar fungera bra av de 15 jägarrepresentanterna i ÄFO-grupperna sitter 14 på
Jägareförbundsmandat.
De fem älgförvaltningsgrupperna i länet har under året fungerat betydligt bättre än det tidigare året.
Mycket beror detta på att man fått ett bättre stöd från länsstyrelsen i sitt arbete och mer erfarenhet.
Det finns dock en hel del arbete kvar att göra för att älgförvaltningen skall bli optimal, ett mål som
är svårt att nå eftersom vi har en tredje part med i sammanhanget, nämligen vargen. Länsförbundets
roll i älgförvaltningen har främst varit att stödja grupperna och länsstyrelsen vid genomgång av de
älgskötselplaner som länsstyrelsen har att fastställa.
Under året har frågan om antalet älgförvaltningsområden och dess gränser alltmer aktualiserats. Det
som framförs är bl.a. att gränserna ibland upplevs som opraktiska samt att det är svårt att få fram
engagerade ledamöter till alla fem områdena. Länsförbundet har därför uppmanat Länsstyrelsen att
se över nuvarande ÄFO gränser till kommande år.
Glädjande är att det under året har bildats flera nya älgskötselområden och att vi nu inte har så
många områden kvar i länet som valt att stå utanför det grundläggande i en framgångsrik
älgförvaltning nämligen samverkan.
8
Vildsvinsgruppen
Ansvarig för vildsvinsgruppen 2014 har varit Göran Pejmo.
Jägarförbundets vildsvinsgrupp har träffats ett antal gånger under året. Den förvaltningsplan som
togs fram 2013 för Västmanland har tryckts upp och distribuerats i större upplaga till myndigheter,
kretsar och övriga berörda.
Arbetet under 2014 har mycket handlat om informera och utveckla förvaltningen av vildsvinen hos
medlemmar ute i länet.
Hund
Hundverksamheten inom hela Jägareförbundet genomgick under 2014 en stor översyn och en ny
strategi togs fram för hur verksamheten skall bedrivas framgent. Då vi under en period hade en
vakant plats som hundansvarig blev följaktligen inte heller verksamheten så stor. I december 2014
valdes Tomas Larsson och Elisabeth Larsson, Kolbäck till nya hundansvariga i länet. Dessa två har
lämnat en gedigen verksamhetsplan för 2015. Styrelsen är övertygad om att i fortsättningen kommer
verksamheten blomstra.
Nationella rovdjursrådet
Svenska jägarförbundets nationella rovdjursråd har under året haft ett sammanträde och två
telefonsammanträden. Ordförande Torbjörn Lövbom och sekreteraren Gunnar Glöersen har varit de
drivande i rådet mot riksdag och departement. Anders Gran och Torbjörn Larsson från förbundet
har drivit frågorna mot EU i Bryssel.
Rådet har under första hälften av 2014 haft en lite mer avvaktande framtoning då man har väntat på
att regeringens rovdjurspropp skulle bli tagen i riksdagen. Resultaten av denna visade sig senare att
en licensjakt på varg till slut kunde genomföras i början på 2015. Tyvärr beslutade Länsstyrelsen i
Västmanland inte om någon jakt i vårt län. Detta trots att vi ligger över både miniminivå och
förvaltningsnivå. Länsförbundet har lagt mycket tid på detta både igenom skrivelser, överklagande
och hårt arbete i VFD. Trots detta gav inte Lst vika och stod fast vid sitt beslut. Trots ständiga
motgångar arbetar styrelsen enträget för att licensjakt på varg skall bli möjlig även i Västmanland.
Nationella viltolyckrådet NVR
Sören Lundberg är länsansvarig jägare i NVR. Tillsammans med en länsansvarig polis arbetar man
med att organisera upp en eftersöksorganisation för trafikskadat vilt. Huvudman för NVR är
Rikspolisstyrelsen.
Viltolycksrådets verksamhet i vårt län fungerar utan anmärkning enligt vår uppdragsgivare
Polismyndigheten. Den tidigare bojkotten som uppstod som ett led i den havererade
rovdjurspolitiken har ebbat ut. Flera nya eftersöksjägare har anmält sig till organisationen.
Eftersöksuppdragen har dock ökat i omfattning då olyckorna tycks öka i vårt län. Särskilt
vildsvinsolyckorna. Även älgen vissa månader. Rådjuren ligger som vanligt på en hög nivå särskilt i
Mälarområdet.
Organisationen består av ca 160 personer i vårt län.
Kontakter med andra organisationer och myndigheter
I Viltförvaltningsdelegationen (VFD) representeras jägarna av Claes Johansson. VFD består av
ledamöter från flera intressegrupper t.ex. LRF, skogsnäring, turism, fiskenäring, fåravelsnäring,
rovdjursintresset, jaktintresset samt ett antal politiker utsedda av landstinget. Ordförande i VFD är
landshövdingen. Jägareförbundet Västmanland innehar den ordinarie jägarplatsen i VFD medan
Jägarnas Riksförbund innehar suppleantplatsen. Viss utbildning av ledamöterna har även
arrangerats och mottagits mycket positivt av VFD-ledamöterna. Under året har av naturliga skäl
rovdjursfrågorna dominerat arbetet i delegationen.
9
Med länsstyrelsen har Jägareförbundet Västmanland kontakter i ärenden rörande älgjakten,
viltvårdsområden, rovdjursfrågor, kronviltsjakten mm.
Under året har omfattande kontakter så som enskilda möten, telefonsamtal och e-mail växlats
mellan förbundet och politiker för att påtala problematiken med det höga rovdjurstrycket i länet.
Under året har också ett stort antal skrivelser inkommit till Jägareförbundet Västmanland vilka
resulterat i yttranden till bl.a. Svenska Jägareförbundet, Statens Naturvårdsverk, Länsstyrelsen,
Vägverket, lokala polisdistrikt, enskilda personer m.fl. i frågor som rör jakt- och faunavård.
Då 2014 var ett valår så har mycket tid lagts på politikerträffar. Detta för att ska opinion och se vad
de olika partierna har för ställning i de frågor som berör jägarna. Efter valet har det riktats resurser
för att kunna påverka det nya styret i vår riktning vad det gäller jaktfrågorna.
Jaktskytte
Magnus Eriksson har under året varit ordförande i jaktskyttekommittén och tillika styrelsens
representant. Jaktskyttekommittén har under året i samarbete med jaktskytteklubbarna arrangerat:
Hagelstigsmästaren, en serie om 4st hageljaktstigar, 4st kombinerat jaktskyttetävlingar med
uttagningar och Länsmästerskap, Jägarduvan, Länsmästerskap på stående och löpande älg.
Hagelstigsmästaren 2014 vanns av Alf Lindbom Möklinta med 280 poäng. På andra plats Patrik
Holmqvist Arboga 255 p.
Länsmästerskapet i kombinerat jaktskytte vanns av CG Karlsson, Sala med 370 p och på andra plats
Victor Magnusson, Fagersta med 363 p. Tredjeplatsen belades av Andreas Pettersson, Västerås med
356 p.
L.M. på stående och löpande älg som arrangerades av Romfartuna jsk som vanns av Dan Kling med
150 p av 150 möjliga, på andra plats kom Victor Magnusson, Fagersta med 150 p efter särskjutning
och en tappad poäng där. På tredje plats kom Yngve Bergström med 148 p.
Vid S.M. i kombinerat jaktskytte som arrangerades av Oppunda Jsk, Katrineholm belade Robert
Kling 9:e platsen med 701 p. Västmanlands skyttar gjorde en bra laginsats då 9 skyttar var bland de
35 bästa. Detta innebär att Västmanland får ha 3 ordinarie samt de 9 extra platser till 2015 års JägarSM i Svegeråsen, Grästorp.
Västmanlands 3 lag belade platserna 6 – 8 i lagtävlingen, det skiljde endast 4 p mellan lagen.
Skyliften har även under 2014 utlånats till Viltvårdsområden, jaktskytteklubbar och kretsar.
Skyttesimulatorn har under året med start i januari vandrat runt ute på de olika kretsarna.
Utnyttjandet från kretsar har varit ungefär samma nivå i år som föregående år och totalt har ca 70
000 skott lossats. Några företag har utnyttjat skyttesimulatorn och bidragit till ett något utökat
användande.
Länets jaktskytteverksamhet har i alla dess former under 2014 på ett kraftfullt sätt satt Västmanland
på Sveriges jaktskyttekarta, bl.a. genom de fina framgångar som de kombinerade jaktskyttarna
uppvisat i de Svenska mästerskapen.
Ett tack riktas till arrangörer som gjort tävlingsverksamheten möjlig, med jaktskytte i alla dess
former.
10
Viltmat
Under året så utökades projekt deltagarna med First Hotell Plaza, Restaurang Karlsson på taket, och
Västerås kommun, skolmåltider, äldreomsorgen osv.
Och som tidigare år så räknar vi serverade portioner på restauranger, kommunala kök, och räknar
om antalet försålda kilo på butik till portioner.
Dom nya som tillkommit bör ge ett tillskott på ca; 25,000 portioner i år.
Klart med Scandic Hotels! Och Statoil! Vi får räkna in deras viltförsäljning redan från 2013!
I övrigt några milstolpar;
140124, Inbjudan till projektviltmat att ha en dragning på Jordbruksverket, ämne Vildsvin Från
skog till Bord.
140205 Inbjudan från Departementet att ha en dragning om vildsvin för tjänstemännen tillsammans
med Svenskt Viltkött. Med vidhängande uppskattad provsmakning.
140324-25 Inbjuden att prata för Sveriges yrkesjägares förening (SYF) Att på deras årsmöte Prata
Viltmat och viltkött.
Swedish Game Fair På Tullgarns Slott 29-31 maj Jaktmässa antal besökande ca 25.000 pers. I
Viltmatprojektet så hade vi en Food Court bemannad av tre restauranger med stjärna i Guide
Michelin! Operakällaren, F12 Gruppen, och Lux restauranger. Antal försålda portioner 8 500 på tre
dagar. Meny bil 1sid 22
Vi stod också för aktiviteterna på Stora scenen, Styckning och tillagning även Rökning och
Grillning av Vildgås, Vildsvin, och Gädda med vidhängande mycket uppskattad publik
provsmakning.
Viltmatprojektet ansvarade även för VIP Lunchen (otroligt uppskattad)
Meny; bil 2. Sid 23
140702 Almedals-veckan Viltmatprojektet Inbjuden av SLU att tala om Viltkött och matlagning
med vilt. Under rubriken” Svenskt vilt en växande livsmedelsresurs ”Ett väldigt välbesökt
seminarie!
Gör klart med det största fristående Magasinet Jaktmarker & Fiskevatten att med viltmat projektets
Kockjaktlag under året genomföra minst 4st jaktreportage. Jakt och matlagning ca, 10 sid per nr.
Också klart med Sveriges största Jaktbutikskedja Jaktia och Kockjaktlaget att under rubriken Jaktia
PRO Team/viltmat att på Jaktias hemsida bidra med Blogg, recept, och reportage under två år. Två
jättebra forum.
I augusti så medverkade projektet i SR P1 David Silva ”Jakt i P1 med David Silva”
Efter mycket om och men klart med Lars Erik Larsson Travarbo Vilthanterings anläggning (VHA)
om ett inlämningsställe på Sörby Gård Anders Jansson. För att underlätta för jägarna runt Västerås.
Svenska Jägareförbundet Västmanland (SJF) har beslutat att samtliga jaktlag i samtliga
viltvårdsområden i Västmanland skall ha minst en utbildad viltundersökare!
Vi har under året låtit utbilda tre st viltundersökare instruktörer Så nu kör vi igång.
Under hösten så utbildades det 30 st. nya vilthanterare på Kungsbyn
Vi har även jobbat fram en utbildning i Kötthantering från uttagning, flåning, genomgång av dom
inre organen, skottrensning, kul & ammunitions val, Förvaring, Styckning, tillagning En helt unik
utbildning” Västmanlandsmodellen”. Vi har kört några pilot utb. under hösten. Och rivstartar med
två st. på riktigt den 12 och 13 januari. som vi genomförde på och i samarbete med Åsby kött &
Vilt. Utmärkt kursledare var Lasse Bengtsson från Göteborg. Tillsammans med Lars-Erik Larsson
(vha) i Travarbo, Mikael Gustavsson (Perdix) i Köping, Niklas Lindström (Sörbyslakteri) i Heby
och undertecknad. närmare 70 medlemmar under två kvällar. Vi har fått mycket positiv feedback.
Under hösten så har vi lagt en hel del tid på skolbesök i samband med att Västerås och
Surahammars kommuner serverade Vilt till elever och äldreomsorgen. Otroligt uppskattat av både
elever och pedagoger och oss i projektet. Personligen så hann jag med sex skolor i Västerås. Allt
från enstaka klasser, till en hel grundskola. På Råby så sa en elev i 10-12 års ålder. Min Pappa är
också jägare men han jagar med pilbåge? Pojken är från Afrika, tänk vilken resa han har gjort på
bara några få år. Han har upplevt att pappan gått ut på jakt med pil och båge. Till att nu bo och leva
i vårt moderna samhälle!
11
Viltdata.se
Stig-Olov Jansson har varit ansvarig för Viltdata.se under 2014. Denna hemsida är nu inne på sin
6.e säsong, liksom föregående år är viltdata.se mycket väl använd för att rapportera älgobs.
Rapportering av fällda älgar har varit frivillig även detta år men med uppmaning att lägga in
avskjutningen och slaktvikter.
Jaktlag, älgskötselområden och kretsar jobbar på med att få in så mycket data som möjligt i
Viltdata.se. I skrivande stund har länet rapporterat in 89 000 timmar mot föregående års 85 000.
Arealstäckningen för älgobsen under året ligger för stunden på 380 000 ha.
Alla som jobbar med viltdata i länet har gjort ett gott arbete under året vilket är en förutsättning för
att materialet i statistiken skall bli användbar.
Viltövervakning
I den svenska viltförvaltningen är viltövervakningen en allt viktigare del. Statistiken för fällt vilt
som samlas in från jaktlagen i länet är uppdelad kretsvis och är då lokal och nära jägaren. I år var
det 165 jaktlag som rapporterat fällt vilt med en areal på 176 000 ha vilket är 37 % av länets areal,
vilket var en minskning med 3% mot föregående år. Länsförbundet har satt upp målsättningen att
minst 60 % av länets totala yta ska vara med och rapportera fällt vilt och minst 50 % av arealen i
varje krets.
Detta var sämre än föregående år och mer arbete krävs för att öka mot den uppsatta målsättningen.
Rovvilt/Inventering
Jägareförbundet Västmanland har inte deltagit i någon områdesinventering av lo eller varg under
den gångna vintern, detta taget i beslut av styrelsen i ett sexpunktsprogram p.g.a. missnöje med
rovdjurspolitiken. Länsstyrelsens ska enligt NV:s föreskrifter inventera rovdjursstammarna i länet
årligen. Under vintern 2014/15 har Länsstyrelsen lagt riktade resurser på att inventera lodjur och
varg. Länsstyrelsen har tagit över 100 DNA-prover och gjort över 45 kvalificerade spårningar.
Kvalitetssäkringen av dessa inventeringar är klara tidigast i maj/juni 2015. Tendensen visar dock att
både revirhävdande par och föryngringar som ligger med 100% i Västmanland har ökat från
föregående år.
Under vintern 2013/14 var det 5 av lst kvalitetssäkrade vargrevir som helt eller delvis berörde länet.
Dessa var:
Hedbyn som till 50% berörde Västmanland, kvalitetssäkrad föryngring.
Kloten som till 33% berörde Västmanland, kvalitetssäkrad föryngring.
Gåsmyren som till 50% berörde Västmanland, ej kvalitetssäkrad föryngring.
Färna som till 100% berörde Västmanland, ej kvalitetssäkrad föryngring.
Kölsta som till 100% berörde Västmanland, ej kvalitetssäkrad föryngring.
Brandområde i Västmanland
I början av augusti 2014 var det en omfattande brand, ca 14000 ha mellan VästerfärneboÄngelsberg-Ramnäs-Fläcksjön där all skog och vegetation brann upp. I område fanns av de större
djurarterna älg, rådjur, kronvilt och vildsvin. Dessa arter flyttade sig undan branden och ett
omfattande arbete har genomförts under hösten med viltförvaltningen i och omkring området. Detta
för att inte för stora skador skulle uppstå på markerna utanför brandområdet med för mycket vilt
som kan orsaka skador. Under hösten och vintern har 3 informationsträffar genomförts med jägare,
markägare och övriga intressenter som LRF, skogsstyrelsen mfl.
Jägareförbundet har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört utbildningar för jaktlagen inom och i
anslutning till brandområdet för att få möjlighet till att kunna beträda området i samband med jakt
och eftersök.
Vidare har Jägareförbundet Västmanland anordnat jakter i och utanför länet för de jägare som blivit
av med jakten i brandområdet, bl.a. på Öster Malma samt Forsmark, även jaktlag i Uppland har
erbjudit jakt.
12
Viltarter
Älg
Detta var tredje året med en ny indelning av länet i älgförvaltningsområden. Tidigare var det en
eller två kommuner tillsammans men nu är det 5 älgförvaltningsområden som indelats efter
biologiska gränser. Det innebär att de administrativa gränserna försvinner och delar av länet
administreras av annan länsstyrelse och Västmanlands länsstyrelse sköter delar av andra län.
Under 2013/2014 års älgjakt fälldes det i Västmanland 1248 älgar enligt länsstyrelsens inkomna
rapporter. Detta var en liten minskning med 18 älgar jämfört med föregående år. Prognosen för
2014/15 är en minskning med ca 100 älgar på länet. Detta är 78% av planerade fällda älgar,
föregående år var motsvarande siffra 81%. En stor del av de älgar som fälldes under förra året
rapporterades in via Jägareförbundets hemsida www.viltdata.se . Älgobsen blir en allt viktigare del i
älgförvaltningen och genomfördes som vanligt de första 30 jaktdagarna. Det som är glädjande är att
det blir allt större andel av jaktlagen som rapporterar älgobs i viltdata, säsongen 2014/15 var det 80
% av jaktlagen som rapporterade älgobs där. För länet var det en minskning i obs/mantimme vilket
är oroande trend då stammen inte bör mer. En stor del av länet är berört av vargrevir vilket ger
större variationer av älg tätheten och försvårar älgförvaltningen. Detta är en viktig fråga som
förbundet har arbetat med under året.
Efter det stora arbetet med att sänka fällavgiften 2013 var den oförändrad under 2014 med 800 kr
för vuxen och 50 kr för kalv. Oroande är också den allt större skillnaden mellan ÄSO planer och
antalet fällda älgar, här måste revidering ske för att ÄSO-planer/ tilldelningen ska styra älgstammen
dit man vill.
Före älgjakten ordnar flera av jaktvårdskretsarna numer träffar för diskutera skötseln av
älgstammen. Där har man frivilligt kommit överens om hur många och vilka djur som skall skjutas
under jakten. Med det nya älgjakts-systemet har också kontakter tagits över länsgränserna. De
nuvarande ÄFO gränserna tycker ÄSO och ÄFG inte är bra på en del håll i länet varför
Jägareförbundet Västmanland har begärt att en översyn av gränserna ska göras, detta gäller främst
mot Uppsala län. Älgförvaltningsgrupperna har börjat hitta sina roller och arbetsuppgifter när de har
genomfört sitt tredje år. Jägareförbundet Västmanland har haft flera möten med
älgförvaltningsgruppernas jägarrepresentanter för att ha en dialog.
Könsfördelningen mellan antalet fällda tjurar och vuxna hondjur blev 51-49%. Det är något bättre
än förra året och ett steg i rätt riktning mot de 50 % av var som är ljvf:s mål. Länsförbundets
budskap har varit att fäll kalv istället för tjur så att rätt antal älgar fälls och så att den älgstam som är
kvar efter jakten får fler tjurar med högre medelålder.
Prognosen för andelen kalv vid 2014/2015 års älgjakt är 53 %. Både älgskötselområden och
licensområden har fällt lika stor andel kalv. Delvis förklaras det med att vi har fler vargrevir i länet
vilka tar mestadels kalv. Det är fortfarande viktigt att hålla en hög andel kalv i avskjutningen för att
bibehålla en hög reproduktion även i vargområdena. Enligt älgobsen är kalv per ko densamma
under 2014, 0,62 kalvar. Detta är främst i vargområden där de tar många kalvar som påverkar
antalet kalvar mycket negativt.
Jägareförbundet Västmanland har antagit en förvaltningsplan där kalvandelen ska utgöra 60 % och
andelen tjur i älgobsen ska vara 40 %. Detta för att få fler äldre vuxna älgar.
Rådjursstammen är på en fortsatt på en mycket låg nivå. Statistiken för länet för år 2013/2014 visar
på en ökning av antalet fällda djur från 3,5/1000 ha till 4,5. Räknat i antalet djur ger det att det
fälldes 2100 rådjur i länet. När nu räven är tillbaka märks det genom att det är färre kid som
överlever sommaren. Den fortfarande stora lodjursstammen har nog minskat något vilket troligen
den största orsaken till en något ökande tätheten av rådjur. Det är i de norra länsdelarna som en viss
ökning märks från en mycket låg nivå med rådjur, dock fortsätter minskningen i de södra
länsdelarna.
13
Kronviltet fortsätter att sprida sig sakta i länet, avskjutningen fortsätter att öka från strax under 350
djur till 430 den senaste säsongen. Allt större del länet har fått detta förnämliga vilt på sina marker.
Fördelningen av fällda djur är bra vilket också märks där det finns kapitala djur i stammen, t.ex.
fälldes det en som mättes in till guld i Romfartuna i år. Fördelningen var för fällda kronvilt var
mycket bra, 25 % hjort, hind 33 % och kalv 42 %. På några platser i länet har det uppkommit stora
skador på gran av kronvilt varför en del skötselplaner har reviderats och ökad avskjutning i planerna
på hind och kalv har genomförts.
Dovviltet är fortfarande mycket lokalt förekommande men antalet fällda djur är ökade med 50 % till
660. Spridningen går dock mycket långsamt i länet.
Vad gäller avskjutningen alla nedanstående arter är det avskjutningen 2013/14 de avser.
Avskjutningen för 2014/15 är rapporteringsperioden 1 april 2014 - 31 mars 2015
Vildsvinen fortsätter att etablera sig i länet på allt fler områden. I dag finns det en reproducerande
stam i stort sett i alla kretsar, dock bara enstaka kullar i Bergslagen. Avskjutningen tog ett rejält kliv
upp åt och mer än fördubblades jämfört med föregående år, en ökning med 350 till 1700 fällda
vildsvin. Antalet kollisioner i trafiken ökade med 46 till 103 vilket är inte är bra att det inte är fler
men naturligt då utbredningsområdet ökas varje år.
Skogsfågelstammarna hade år 2014 en bra föryngring för orre och tjäder. Antalet fällda skogsfåglar
var i stort sett densamma för all tre arterna mot föregående år. Det blev för orre ca 190, 45 fällda
tjädrar och några enstaka järpar. I Bergslagen där skogsfågeln främst finns är den minskande
avskjutningen mycket beroende på att de jagas allt mindre då allt färre jägare törs släppa sina
hundar och allt färre skogsfågelhundar då området är täckt med vargrevir.
Fasanen hade en bra sommar med relativt bra reproduktion i den fåtaliga vilda stammen och
avskjutningen minskade något till ca 100. Anledningen till den relativt stora avskjutningen att vi nu
fått in rapporter från de jaktlag som sätter ut fasaner.
Rapphönsen verkar ligga kvar på samma nivå med enstaka kullar och det fälldes ca 30 i länet från
mestadels utsatta fåglar.
Sjöfågelstammen visar på en stam i samma storlek som tidigare och av gräsand ökade dock
avskjutningen till 1900 fåglar. Den stora ökningen i fällda fåglar beror på inkomna
avskjutningsrapporter från jaktlag som sätter ut fågel.
Noterbart för de jaktbara gåsarterna i länet är att det nu många grågäss ca 350 samt 570
kanadagäss.
Skarven är etablerade främst i Hjälmaren och Mälaren men börjar synas i allt fler sjöar i länet.
Under 2014 fälldes det på skyddsjakt 187 fåglar i Hjälmaren på delen som tillhör Västmanland och
knappt 88 i Mälaren totalt varav 30 i länet. I Hjälmaren är inte totala antalet sammanställt av
länsstyrelsen.
Rävstammen visar på en ökning i antalet fällda djur med ca 300 djur till 1500 fällda. Antalet rävar
är dock fortfarande stor och påverkar småviltstammarna i stor omfattning.
Grävlingar har det fällts lite fler än föregående jakt säsong, ökningen var hela 500 och det fälldes
den senaste säsongen ca 1100 i länet.
Mårdstammen har detta år avskjutningen ökat till det dubbla och kommer på ca 130.
14
Minkstammens verkar ha stabiliserats på en låg nivå och likaså antalet fällda, en liten ökning från 80
till 100 var det den senaste säsongen.
Skogsharens avskjutning ligger kvar på en något lägre nivå som året innan på ca 100. Att
avskjutningen inte ökade trots en god föryngring beror sannolikt på att skogsharen finns främst i
Bergslagen där vargreviren finns och jägarna inte vill släppa sina harhundar.
Fältharen varierar en hel del i antal, jämfört med föregående år ökade avskjutningen något till ca
460 fällda. Här påverkar rädslan att släppa hund p.g.a. varg inte lika mycket då merparten av
bestånden av fälthare finns där det inte finns vargrevir.
Bäver har etablerat sig in i länet och finns idag över i stort sett hela länet där lämplig biotop finns.
Avskjutningen ökade och blev ca 350 djur.
Lodjursstammen
Stammen ligger kvar på en hög nivå som tidigare för länet men verkar ha minskat något i
Bergslagen. Då länsstyrelsen prioriterar varg vid snooking inventeringar har de i princip inga
kvalitetssäkrade spårningar som de ska vara minst 3 km. Det som finns att tillgå då är rovobsarna
under älgjakten som jägarna samlar in. Ser vi på dessa siffror så har obs per 100 timmar minskat de
senaste åren. Ingen lodjursjakt fick vi länet 2014.
Varg har under 2014 haft 5 revir varav 3 som haft föryngring helt eller delvis i Västmanlands län.
De revir som berör länet är Hedbyn, Norn, Färna, Kölsta och Kloten. Under vintern 2013/14 är inte
spårningarna klara men mycket tyder på att det kan vara fler revir denna vinter i samma område.
Det var under 2014 var ungefär lika angrepp på jakt- och sällskapshundar samt tamdjur i länet, en
stövare dödades av varg i närheten av Färna, en sällskapshund dödades i Hallstahammar och det var
ett stort angrepp på får i Seglingsberg
Länet täcktes under 2013 till över 50 % av vargrevir.
Det var ingen licensjakt på varg under 2014. Den utav riksdagen beslutade rovdjurspolitiken och
därefter av Naturvårdsverkets beslutade vargjakt blev överklagad av WWF och SNF av domstol
vilket är till stor förtvivlan för jägarna och landsbygdsbefolkningen. En viss skepsis finns från
Jägareförbundet om det är Sveriges riksdag eller domstolar som bestämmer över den svenska
rovdjurspolitiken. Jägareförbundet Västmanland har under verksamhetsåret arbetat mycket med
vargfrågan med bl.a. träffar med riksdagsledamöter och ett stort antal möten med länsstyrelsen och
andra berörda parter.
Björn har visat sig på flera ställen i länet även i år, både i Fagersta, Skinnskattberg, Sala och
Hallstahammar. Antalet rapporter ökar.
Slutligen vill styrelsen framföra sitt tack till alla som vi haft förmånen att samarbeta med och alla
som verkat i förbundets anda.
Västerås i mars 2015
Styrelsen