Protokoll samhällsnämnden 2015-02-26

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1(31)
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
Plats och tid
Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.05. Beslutsmöte kl. 15.00-16.05
Beslutande
Ajournering: kl.09.25-09.50, 12.00-13.00, 14.25-15.00
Ledamöter
Knapp Britta Eriksson (MP), ordförande
Roland Strömqvist (S)
Tommy Wedin (S), tjänstgörande ersättare
Louise Solin (S), tjänstgörande ersättare
Fekre Kemal (S), närvarande från klockan 13.00
Jan Bos (S), tjänstgörande ersättare
Per Sander (MP)
Urban Bolander (V) närvarande till klockan 12.00
Marita Björling (V), tjänstgörande ersättare från klockan 13.00
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande
Leif Jonsson (M)
Lillemor Andersson (C)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare
Ersättare
Övriga närvarande
Göran Andersson, förvaltningschef
Annika Bohman, controller
Christina Norberg, nämndsekreterare
Justerare
Leif Jonsson
Justeringens plats och tid
Samhällsförvaltningen 2015-02-27 klockan 09.30
Marita Björling (V), fram till klockan 12.00
Ingemar Wiklander (KD)
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer
Christina Norberg
Ordförande
Knapp Britta Eriksson
Justerare
Leif Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Samhällsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Datum då anslaget sätts upp
2015-02-27
Förvaringsplats för protokollet
Samhällsförvaltningen
Underskrift
Christina Norberg
Justerandes sign
Datum då anslaget tas ned
Utdragsbestyrkande
2015-03-23
§§ 40-62
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2(31)
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
Ärendelista
§ 40
Dnr 3034-3
Val av justerare ................................................................................................... 4
§ 41
Dnr 3175-7
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5
§ 42
Dnr 3175-8
Föregående protokoll .......................................................................................... 6
§ 43
Dnr 2015-000001 042
Budgetuppföljning januari 2015 ........................................................................... 7
§ 44
Dnr 2015-000014 041
Budget 2016, information - återrapportering från budgetkonferens...................... 8
§ 45
Dnr 2015-000034 041
Organisationsförändring gällande kulturenheten och trafikenheten ..................... 9
§ 46
Dnr 2014-002328 214
Detaljplan för Fastlandet 2:87 samt del av Fastlandet 2:66, och del av
Fastlandet 2:84 beslut om granskning ............................................................... 11
§ 47
Dnr 2015-0001136 210
Va-översikt, information och beslut om fortsatt arbete ....................................... 13
§ 48
Dnr 2014-000206 421
Medborgarförslag - Miljökraven på Bio Norr måste höjas .................................. 14
§ 49
Dnr 2014-000234 512
Medborgarförslag - Övergångsställe bostadsområdet Torsvik ........................... 15
§ 50
Dnr 2014-000231 512
Medborgarförslag - Markera cykelöverfarter tydligare, för att förhindra
farliga situationer!.............................................................................................. 17
§ 51
Dnr 2014-000156 512
Medborgarförslag - Åtgärda trafikfarlig skolväg ................................................. 19
§ 52
Dnr 2014-000157 312
Medborgarförslag- Gång- och cykelväg Volontärvägen ..................................... 20
§ 53
Dnr 2014-003423 335
Ändrad arrendeavgift, Odlingslotter ................................................................... 22
§ 54
Dnr 3417-3
Rapport från Fritidsutskottet .............................................................................. 23
§ 55
Dnr 3293-4
Delegationsbeslut till granskning ....................................................................... 24
§ 56
Dnr 3177-0
Ordförande rapporterar ..................................................................................... 25
§ 57
Dnr 3177-1
Förvaltningschefen rapporterar ......................................................................... 26
§ 58
Dnr 3177-2
Övriga rapporter ................................................................................................ 27
§ 59
Dnr 3314-2
Delegationsbeslut enligt förteckning .................................................................. 28
§ 60
Justerandes sign
Dnr 3293-1
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
3(31)
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
Delgivningar, protokoll enligt förteckning ........................................................... 29
§ 61
Dnr 3295-7
Eventuellt tillkommande ärenden ...................................................................... 30
§ 62
Dnr 3177-6
Informationer ..................................................................................................... 31
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 40
Dnr 3034-3
Val av justerare
Samhällsnämndens beslut
Samhällnämnden beslutar
att utse Leif Jonsson till justerare.
Protokollet justeras fredag den 27 februari klockan 09.30.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 41
Dnr 3175-7
Godkännande av dagordning
Samhällsnämndens beslut
att godkänna dagordningen.
Bakgrund
Ordförande Knapp Britta Eriksson (MP) går igenom dagordningen.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 42
Dnr 3175-8
Föregående protokoll
Samhällsnämndens beslut
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 43
Dnr 2015-000001 042
Budgetuppföljning januari 2015
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Det totala utfallet på driften visar ett underskott på 100 tkr.
Nämndens verksamheter
Nämnd
Förvaltningsledning/administration
Fritid
Kultur
Bygg och Miljö
Totalt
Utfall januari mnkr
0
0
0,7
0
-0,8
-0,1
Samhällsförvaltningens investeringsutgifter uppgår den sista januari till 4,2
mnkr, fördelat på fritid 1,0 mnkr och bygg och miljö 3,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Annika Bohman, controller, vid sammanträde
2015-02-26.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 44
Dnr 2015-000014 041
Budget 2016, information - återrapportering från
budgetkonferens
Samhällsnämndens beslut
att lägga infomationen till handlingarna.
Bakgrund
Samhällsnämndens budgetberedning kallades till en central budgetkonferens
13 februari för att gå igenom behov som finns på respektive nämnd.
Samhällsförvaltningen redogjorde för behov av lönemedel på 1,5 mnkr,
hyresmedel 1,4 mnkr, avtal för 2,0 mnkr och driftkostnadsökningar 0,9
mnkr. Innan mötet hade samhällsnämndens budgetberedning en allmän
genomgång av budgetprocessen.
Samhällsnämndens budgetberedning har därefter haft ett möte där siffror
efter första träffen med alla chefer presenterades. Totalt ligger
samhällsnämnden 6,0 mnkr för högt relativt tilldelad budgetram, varav 2,6
mnkr utgörs av avskrivningar. I budgetdirektivet ska full kompensation fås
för avskrivningsförändringar.
Löner
Lokaler
Förbrukning
Entreprenader
Summa
Avskrivningar
Totalt
Belopp, mnkr
1,5
1,3
0,6
0,0
3,4
2,6
6,0
Anmärkning
Inkl. utökning plan
Inkl. etapp 2 Bondsjö
Ingen uppräkning
Samhällsnämndens presidium var kallade till central budgetdialog den 25
februari med kommunstyrelsens presidium. Där diskuterades hur utrymmet
på 24 mnkr ska fördelas och vilka behov som samhällsnämnden har.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Göran Andersson, förvaltningschef, vid
sammanträde 2015-02-26.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 45
Dnr 2015-000034 041
Organisationsförändring gällande kulturenheten och
trafikenheten
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att kulturenheten från 1 april 2015 organisatoriskt flyttas från
samhällsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen, samt
att trafikenheten från 1 april 2015 organisatoriskt flyttas från
kommunstyrelseförvaltningen till samhällsförvaltningen.
Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att kulturenhetens kostnader för 2015 bokas om till kommunstyrelsen, att
budgetmedlen om 33 793 tkr och 1 mnkr i investeringsmedel omfördelas
från samhällsnämnden till kommunstyrelsen,
att trafikenhetens kostnader för 2015 bokas om till samhällsnämnden samt
att budgetmedlen om 39 747 tkr omfördelas från kommunstyrelsen till
samhällsnämnden, samt
att avräkning 2014 avseende kollektivtrafik belastar kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 15 december 2014 beslut om att ändra
reglementen för kommunstyrelsen och samhällsnämnden från 1 januari
2015, så tillvida att kommunstyrelsen övertar ansvaret för kulturfrågor och
samhällsnämnden övertar ansvaret för kollektivtrafiken med tillhörande
myndighetsfrågor.
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsförvaltningen önskar att
forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 45, forts.
tjänstemannaorganisationen omorganiseras så att de tjänstemän som arbetar
med respektive frågor är inordnade under ansvarig nämnd. Då
reglementesförändringen genomfördes efter beslutade budgetramar krävs
också att kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av medel mellan
nämnderna. Kultureneheten har idag en budget om mnkr och trafikenheten
har en budget om mnkr.
Inför förändringen har också en konsekvensbeskrivning gjorts tillsammans
med de fackliga organisationerna. De synpunkter som framfördes vara att
förändringen bör ske så snart som möjligt för att underlätta arbetet.
Beslutsunderlag
Skrivelse samhällsnämndens ordförande 2015-02-02.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 46
Dnr 2014-002328 214
Detaljplan för Fastlandet 2:87 samt del av Fastlandet
2:66, och del av Fastlandet 2:84 beslut om granskning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna att förslag till detaljplan för rubricerat område sänds ut på
granskning.
Bakgrund
Syftet med planändringen är nybyggnation av ett hus på fem våningar utefter
Hospitalsgatan mot Gådeåparken. På platsen finns idag två garage. Den
befintliga parkeringsplatsen med de två garagen ska flyttas till området söder
om kvarteret Tuppen där det idag är en allmän parkeringsplats. På platsen
tillkommer ytterligare ett 20- tal markparkeringsplatser. Marken nedanför
bostadshuset, närmast vattnet, säkerställs som parkmark och i framtiden ska
det finnas möjlighet att bygga en brygga.
Samhällsnämnden beslutade i § 207 den 23 oktober att sända förslag till
detaljplan på samråd. Samrådstiden var från den 3 november till den 24
november 2014. Under samrådet inkom 11 yttranden, dessa har
sammanställts i en samrådsredogörelse med ett svar från kommunen.
I yttrandet från länsstyrelsen framfördes att kommunen måste göra
kompletteringar i planhandlingen innan förslag till detaljplan sänds ut för
granskning. Kompletterande undersökningar har utförts inom förorenade
områden på grund av den kemtvätt som tidigare var verksam och låg på
Storgatan 8. Det har vidare gjorts en komplettering i planhandlingen
gällande markförhållandena i området på grund av att marken inte var stabil
enligt den översiktliga geotekniska undersökningen som gjordes inför
samrådet. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse som
säkerhetsställer byggnadens grundläggning.
AB Härnösandshus som står för planändring har gjort kompletterande
undersökningar inom området förorenad mark. Kompletteringarna som har
genomförts utifrån inkomna synpunkter från samrådet och är inarbetade i
planbeskrivningen och på plankarta. Samhällsförvaltningen bedömer att
förslag till detaljplan kan skickas ut för granskning.
forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 46, forts.
Planförslaget föreslå en markanvändning för bostad (B), parkering (P) för
garagebyggnader och markparkering, PARK vid vattnet och WV1 som anger
att vattenområdet får överbyggas. Strandskyddet upphävs för hela
planområdet.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Linda Johansson, planarkitekt vid sammanträde
2015-02-26. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-17.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 47
Dnr 2015-0001136 210
Va-översikt, information och beslut om fortsatt arbete
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen ge samhällsnämnden i uppdrag att i samarbete
med HEMAB att påbörja arbete med VA- policy.
Bakgrund
När åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt började gälla från och
med 2009 blev det tydligt att kommunerna måste avsätta resurser för att
utveckla planer för försörjning av vatten- och avlopp, VA. En VA-planering
som omfattar hela kommunen både inom och utanför befintliga
verksamhetsområden, såväl dricksvatten som spillvatten och dagvatten.
Utifrån Havs- och vattenmyndighetenes vägledning har
samhällsförvaltningen tillsammans med Härnösand Energi och Miljö AB
(HEMAB) påbörjat VA-planeringen genom att ta fram en VA-översikt.
VA-översikten ger en nulägesbild, beskriver omvärldsfaktorer samt belyser
vilka behov som finns i Härnösands kommun för att kunna möta upp mot de
lagkrav, regelverk, mål och planer som är gällande.
Klimatförändringarnas förväntade effekter ställer stora krav på våra tekniska
försörjningssystem. Övergripande för kommunens behov handlar således om
att möta dessa förändringar genom en mer framsynt planering. En bra
samverkan mellan kommunen och HEMAB är en avgörande del i det.
Enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning ska kommunen utifrån
VA-översikten arbeta fram en VA-policy och därefter en VA-plan, vilka bör
beslutas i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Ulrika Bylund, samhällsplanerare och Lena
Drejare, miljöhandläggare vid sammanträde 2015-02-26.
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-05.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 48
Dnr 2014-000206 421
Medborgarförslag - Miljökraven på Bio Norr måste
höjas
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att översända ärendet till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen, med frågan om vilka
diskussioner kommunen fört med ledningen för BioNorr för att de ska
komma till rätta med utsläppen från verksamheten.
SCA Bio Norr AB bedriver en pelletstillverkning i Härnösand.
Verksamheten är klassad som en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.
Verksamheten har tillstånd enligt miljöbalken genom beslut av Länsstyrelsen
Västernorrland. Gällande miljötillstånd är från 2003. De har ännu inte tagit
sitt nya tillstånd från 2014 i anspråk.
Länsstyrelsen är genom 2 kapitel 29 § i tillsynsförordningen (2011:13)
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och denna tillsyn har inte överlåtits till
en kommunal nämnd. Länsstyrelsen ska genom sin tillsyn bevaka att
gällande regler och tillståndsbeslut följs. Samhällsförvaltningen ha ringa
befogenheter att bedriva miljötillsyn på verksamheten.
Samhällsförvaltningens roll är att roll är att bevaka de kommunala frågorna i
samband med att miljötillstånd söks. Samhällsförvaltningen har yttrat sig till
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i samband med
tillståndsprövning av verksamheten.
Detta ärende bör översändas till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 49
Dnr 2014-000234 512
Medborgarförslag - Övergångsställe bostadsområdet
Torsvik
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
I ett medborgarförslag inkommit 2014-09-29 föreslås att ett övergångsställe
inrättas på Järnvägsgatan i höjd med Nattviksgatan.
Inför införandet av den så kallade "zebralagen", dvs bilisters väjningsplikt
mot fotgängare på övergångsställe år 2000, gjordes en översyn av samtliga
övergångsställen i Härnö sands kommun. Syftet med översynen var att
identifiera felaktigt eller mindre lämpligt placerade övergångsställen som
kunde tas bort för att skapa säkrare passager och bättre trafikflöden.
Översynen resulterade i att antalet övergångsställen i kommunen
reducerades.
Övergångsställens huvudsakliga syfte är att underlätta för gående att korsa
trafikintensiva gator på ett säkert sätt. Studier från bland annat Lunds
Tekniska Högskola har dock visat att risken för att bli påkörd och skadad på
obevakade övergångsställen är 50% högre än vid passage på annan
jämförbar plats (Ekman, Lars -Fotgängares situation vid övergångsställe ,
Lunds Tekniska Högskola, 1997-05-23). Särskilt drabbade är barn och
äldre. Orsak till varför olycksrisken är större på övergångsställen är inte helt
klarlagd men samspelet mellan bilister och gående anges som en viktig
faktor. Fortfarande finns bilister som struntar i att lämna fotgängare företräde
vid övergångsställen vilket leder till påkörningsolyckor.
Placering av övergångsställen bör ske utmed frekventerade gångstråk eller i
korsningar på starkt trafikerade gator. I Härnösands fall innebär starkt
trafikerade gator >4000 fordon/dygn och det kriteriet uppfylls på
huvudgator.
forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 49, forts.
På Järnvägsgatan finns övergångsställe utanför Bussgods och vid Härnösand
Central.
Bussgods och Härnösand Central är två målpunkter i området och avståndet
mellan övergångsställena är ca 120 meter. Gångbanan på Järnvägsgatans
södra sida är ett kategori O-stråk medan norra sidan är kategori A.
Snöröjning sker alltså mer frekvent på södra sidan och lämpar sig bättre för
gångtrafik. De två befintliga övergångsställensa kommer att bibehållas då de
ligger längs frekventa gångstråk. Ett ytterligare övergångsställe på sträckan
skulle inte korta avståndet till målpunktema och skulle skapa "plottrighet" i
trafikmiljön .
Samhällsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Jörgen Näslund, teknisk handläggare, vid
sammanträde 2015-02-26.
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-16.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 50
Dnr 2014-000231 512
Medborgarförslag - Markera cykelöverfarter tydligare,
för att förhindra farliga situationer!
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit 2014-09-18 i vilket forslagsställaren
föreslår att cykelöverfarter ska vara tydligare for att förhindra farliga
situationer.
I Härnösand pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att främja
cykelanvändningen och öka andelen cyklister i trafiken. Varje år avsätts
pengar till nya cykelbanor, cykelparkeringar, väderskydd och andra
cykelfrämjande åtgärder. Många av de som genomförda åtgärderna inom
området gator och vägar de senaste åren riktar sig till cyklister. Nya
cykelbanor har anlagts på Brunnshusgatan, Brännavägen, Säbråvägen och
Kaptensgatan. Nya cykelparkeringar med cykelpumpar har anlagts vid
Härnösand Central och nu i vår på Torget.
Nationellt trädde nya trafikregler kring cykelöverfarter i kraft den l
september 2014. Numera finns det cykelpassager, och
cykelöverfarter, med olika trafikregler for respektive typ. Vid cykelpassager
har cyklister och förare av moped klass 2 väjningsplikt
gentemot bilister , vid cykelöverfart har bilister väjningsplikt gentemot
cyklister och förare av moped klass 2. För cykelöverfarter krävs dessutom
lokal trafikföreskrifter for att dessa skall gälla. En förutsättning for detta är
att trafikmiljön vid cykelöverfarten är säkrad så att fordon inte kan köras
fortare än 30 km/tim.
Idag ser vi bilister som bryter mot lämna företrädesregeln vid passager och
övergångsställen , cyklister som använder övergångsställen som
cykelöverfarter, moped klass l som framförs på cykelvägar/banor etc. Tyvärr
är den typen av vardagsbrottslighet lågt prioriterat hos polisen.
forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 50, forts.
Medborgarförslaget ligger i linje med förvaltningens trafiksäkerhetsarbete
och samhällsförvaltningen föreslår därför bifall.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Jörgen Näslund, teknisk handläggare, vid
sammanträde 2015-02-26.
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-22.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 51
Dnr 2014-000156 512
Medborgarförslag - Åtgärda trafikfarlig skolväg
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit 2014-06-02 i vilket förslagsställaren
föreslår att kommunen ser över trafiksituationen på Volontärvägen och sätter
in åtgärder som gör området säkrare för barn och övriga boende i området.
Volontärvägens nedre del står sedan en tid tillbaka under utredning på grund
av dess låga standard. Vägen är bitvis mycket ojämn och gropig och håller
inte den kvalitet som kan förväntas av en stadsgata med den
trafikbelastningen. I utredningsarbetet kommer bland annat tillgänglighet ,
trafiksäkerhet, framkomlighet för cyklister, gående och bilister,
hastighetsbegräsning, parkeringsbehov etc att beaktas.
Samhällsförvaltningen bedömer att förslaget är helt i linje med vår planering
och därför kan bifallas .
Ombyggnation kan tidigast ske under 2017.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Jörgen Näslund, teknisk handläggare, vid
sammanträde 2015-02-26.
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 52
Dnr 2014-000157 312
Medborgarförslag- Gång- och cykelväg Volontärvägen
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkommit 2014-05-23 föreslår att en gång- och
cykelväg anläggs på Volontärvägen , från Hjortronstigen till Kastellgatan.
Förslagsställaren önskar att en ny GC-väg anläggs på Volontärvägen mellan
Kastellgatan och Hjortronstigen . Hela sträckan är cirka 1460 meter varav
1200 meter idag saknar separat GC-bana. Kostnaden för att anlägga en GCbana längs Volontärvägen bedöms uppgå till 3-3,5 Mkr exklusive eventuella
markinlösen.
Gång och cykelvägnätet på Brännan är väl utbyggt med både separata GCvägar och GC-banor som löper längs med vägnätet. De senaste åren har en
ny GC-bana byggts på Brännavägen och nu till sommaren byggs sista
etappen; delen Frideborgsgatan-Gånsviksvägen , på denna sträcka . Efter
etappens färdigställande är det möjligt får gående och cyklister att
transportera sig i syd-nordlig riktning separerat från biltrafik hela vägen
mellan Gånsviksvägen och Kastellgatan.
Transporter i öst-västlig riktning kan ske separerat längs med Vangstagatan ,
på GC-väg genom Grönkullaparken upp till Lingon-/Blåbärs -/Hjortron
stigen samt på GC-väg genom grönområdet vid kv Sländan. Dessa GC-stråk
tillsammans med villagatorna på Brännan är mycket bra alternativ vid
förflyttningar.
Nedre delen av Volontärvägen (delen Kastellgatan-Brännavägen) står under
utredning får orobyggnation på grund av dess låga standard. Vägen är ojämn
och gropig och håller inte den kvalité som kan förväntas av en stadsgata. I
utredningsarbetet kommer tillgänglighet , trafiksäkerhet , framkomlighet får
cyklister och gående att beaktas och där skulle en utökning av GC-nätet
kunna bli aktuell.
forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
20(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 52, forts.
Övre delen av Volontärvägen är en tydlig uppsamlingsgata och primärt tänkt
får bil- och busstrafik. De oskyddade trafikanter som rör sig där är främst
vuxna med trafikvana eller barn i vuxnas sällskap. För dessa är separering av
trafikslag av mindre betydelse . En separat GC-bana kan snarare minska
trafiksäkerheten då hastigheten på vägen med stor sannolikt skulle öka.
Studier som gjorts i Sverige och utomlands visar att cykelbanor inte
otvetydigt inte är mer trafiksäkra än blandtrafik .
Sammantaget det befintliga transportalternativen på Brännavägen samt
kostnader och trafiksäkerhetsaspekter för anläggandet av en GC-bana längs
hela Volontärvägen yrkar Samhällsförvaltningen att medborgarförslaget
avslås.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Jörgen Näslund, teknisk handläggare, vid
sammanträde 2015-02-26.
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 53
Dnr 2014-003423 335
Ändrad arrendeavgift, Odlingslotter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att upphäva beslutet taget på kommunfullmäktige 2008-12-15 § 178
diarienummer KS 08/247-255.206, om taxa för kolonilotter,
att besluta om att arrendeavgiften (grundavgiften) för odlingslotter från och
med odlingssäsong 2015 blir:
300 kr/år
200 kr/år
l 00 kr/år
för l00 kvm
för 50 kvm
för en tillgänglighetsanpassad odlingslåda, samt
att arrendeavgiften indexregleras varje år med SCB:s konsumetprisindex
(KPI) från och med 2016, med basmånad oktober 2014. Avgiften ska dock
aldrig sättas lägre än grundavgiften.
Bakgrund
I och med att odlingslottsområdena Kapellsberg och Ringblomman
färdigställs i år kommer fler storlekar på lotter att erbjudas. Idag erbjuds
endast odlingslotter på l00 kvm, med arrendeavgiften 250 kr (plus
indexuppräkning varje år).
Omvärldsbevakning av vilket arrende andra kommuner tar för sina
odlingslotter, oavsett om de drivs av föreningar eller kommuner, ligger på
ungefär samma nivå som de avgifter som föreslås här.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-09. Beslut i
kommunfullmäktige 2008-12-15 § 178 och i samhällsnämnden
2008-11-07 § 274.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
22(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 54
Dnr 3417-3
Rapport från Fritidsutskottet
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordförande rapporterar från fritidsutskottet den 17 februari.
Statusrapporter fritidsanläggningar
Fritidschefen har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett idrottspolitiskt
dokument.
Fritidsutskottets nästa möte den 7 maj kommer att äga rum på
Bondsjöhöjdens idrottsanläggning.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
23(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 55
Dnr 3293-4
Delegationsbeslut till granskning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Nämnden har valt ut två stycken delegationsbeslut till granskning.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut till granskning är:
Flyttning av fordon, utbrunnen bil på ICA Maxis Parkering. Muntlig
föredragning av Monica Friman, miljöhandläggare vid sammanträde
2015-02-26.
Veda 1:25, tillsyn av växtskyddsmedel. Muntlig föredragning av Dan Tjell,
miljöhandläggare vid sammanträde 2015-02-26.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
24(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 56
Dnr 3177-0
Ordförande rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ordförande rapporterar om:
Budgetkonferenser inför budgetbeslut 2016
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
25(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 57
Dnr 3177-1
Förvaltningschefen rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Förvaltningschefen rapporterar om:
Personalbemanning bygg o miljö
Rekryteringar
Belysning Högslätten
Omorganisation på Fritiden
Studiebesök Umeå
Inställd lokaltrafik 24 februari
Kollektivtrafik preliminär avräkning 2014 underskott 2 mnkr
Sanering Lövudden
Ej fortsatt förordnande som förvaltningschef
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
26(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 58
Dnr 3177-2
Övriga rapporter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Övriga rapporter är:
KTM direktionen - Christian Wasell rapporterar från direktionens möte.
Norrlandsresan – kommer att ersätta det nuvarande busskortet, kommer att
även innehålla periodkort och möjligheter till rabatter för särskilda grupper
Länskort – kommer att gälla i hela länet på buss och tåg
Studiebesök – fråga från Ingemar Wiklander
NTF har årsmöte den 18 mars – Leif Jonsson
Ridanläggningen – Lillemor Andersson
____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
27(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 59
Dnr 3314-2
Delegationsbeslut enligt förteckning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2015-02-26.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
28(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 60
Dnr 3293-1
Delgivningar, protokoll enligt förteckning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över delgivningar, protokoll och skrivelser.
1. Protokoll kommunfullmäktige 2015-01-26 § 15- revidering i reglemente
Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018
2.Protokoll kommunfullmäktige 2015-01-26 § 16 - Ersättares
tjänstgöringsordning för mandatperioden 2015-2018
3.Samhällsförvaltningens yttrande till länsstyrelsen över överklagat beslut
avseende förbud att uppföra och driva två vindkraftverk Skedom 3:10
4.Samhällsförvaltningens yttrande Miljödomstolen över överklagat beslut
avseende förbud att uppföra och driva ett vindkraftverk Innerfälle 2:24
5.Redovisning av delegationsbeslut och utförd tillsyn gällande jäv fjärde
kvartalel 2014
6. Ansökan LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
29(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 61
Dnr 3295-7
Eventuellt tillkommande ärenden
Inga tillkommnade ärenden.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30(31)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-26
Samhällsnämnden
§ 62
Dnr 3177-6
Informationer
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Jan Eriksson och Mattias Rönnqvist, tekniska handläggare informerar om
driftentreprenaderna.
Ulf Andersson, chef trafik presenterar verksamheten.
___
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
31(31)