Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Kommunfullmäktige
2015/19
Plats och tid
Sessionssalen i Stadshallen, 2015-09-24 kl 17:00 - 22:30
Ledamöter
Lennart Prytz (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Holger Radner (FP), 2:e vice ordförande
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Edith Escobar (M)
Mats Helmfrid (M), kl. 17.00-20.15, §§ 161-188
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), kl. 18.50-22.30, §§ 169-207
Lars Johansson (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Emma Berginger (MP), kl. 21.45-22.30, §§ 187-207
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP), kl. 17.00-18.20, §§ 161-166
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Gunnar Brådvik (FP)
Justerare
Utdragsbestyrkande
1 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
2 (61)
Lars Hansson (FP)
Mia Honeth (FP)
Ulf Nilsson (FP)
Philip Sandberg (FP)
Hanna Gunnarsson (V), kl. 17.00-20.15, §§ 161-187
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Agneta Lindskog (KD)
Tjänstgörande
ersättare
Joakim Friberg (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Monica Molin (S)
Jörgen Forsberg (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 161-168
samt för Mats Helmfrid (M) §§ 188-207
Nils Paulsson (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 161-186,
kl. 17.20-22.30
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Joakim Bengtsson Månsson (MP)
§§ 167-207
Helena Falk (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 188-207
Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Görild Malmberg (V)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Lars V Andersson (C)
Zoltan G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Ersättare
Klara Strandberg (S)
Rune Granqvist (S)
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lars A Ohlsson (V)
Fredrik Ljunghill (M)
Klas Svanberg (M)
Birger Swahn (M)
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Alexander Wallin (M)
Anders Ebbesson (MP)
Erik Hammarström (MP)
Ulf Holm (MP)
Hanna Håkanson (FP)
Christer Wallström (FP)
Mats Hansson (SD)
Jan Annerstedt (FNL)
Tove Persson (FNL)
Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)
Justerare
Holger Radner (FP)
Christina Sjöström (MP)
Paragrafer
§§ 161 - 207
Tid och plats för justering Kommunkontoret den 8 oktober 2015 k. 10.00
Underskrifter
Sekreterare
_________________________________________
Nina Stierna
Ordförande
_________________________________________
Lennart Prytz (S)
Justerare
_________________________________________
Christina Sjöström (MP)
_________________________________________
Holger Radner (FP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum:
24 september 2015
Datum då anslaget sätts upp:
8 oktober 2015
Förvaringsplats för protokollet:
Kommunkontoret
Underskrift:
_________________________________________
Nina Stierna
Justerare
Datum då anslaget tas ned: 30 oktober 2015
Utdragsbestyrkande
3 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
4 (61)
§ 161
Anmälningar KF 2015-09-24
Dnr KS 2015/0878
Socialförvaltningens kvartalsrapport över ej verkställda beslut enligt SoL IFO, Individ och
familjeomsorg, Dnr KS 2015/0851
Det finns inga gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Det finns inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum
för avbrott.
Länsstyrelsens beslut 150921 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mio Fric (KD)
Dnr KS 2015/0754
Länsstyrelsen utser Ljiljana Lipovac (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mio Fric
(KD) från och med den 21 september 2015 2015 till och med den 14 oktober 2018.
Länsstyrelsens beslut 150921 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anna Tomasson (FI)
Dnr KS 2015/0820
Länsstyrelsen utser Amanda Mogensen (FI) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anna
Tomasson (FI) från och med den 21 september 2015 till och med den 14 oktober 2018
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
§ 162
Edith Escobars (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 1 oktober 2015
Dnr KS 2015/0886
Ärendet är inte kungjort.
Beslutsunderlag
Edith Escobars (M) avsägelse inkommen den 14 september 2015.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Edith Escobar (M) från uppdraget från och med den 1 oktober 2015
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning
Beslut expedieras till:
Akten
Edith Escobar (M)
Länsstyrelsen i Skåne län
Justerare
Utdragsbestyrkande
5 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
§ 163
Val av nämndemän till Lunds Tingsrätt 2016-2019
Dnr KS 2015/0708, bilaga 103
Beslutsunderlag
Domstolsverkets skrivelse inkommen den 29 juni 2015.
Valberedningens beslut den 11 augusti 2015, § 52.
Ted Ekeroths (SD) skrivelse inkommen den 7 september 2015.
Louise Rehn Winsborgs (M) skrivelse inkommen den 8 september 2015.
Valberedningens beslut den 8 september 2015, § 56.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande nämndemän till Lunds Tingsrätt år 2016-2019:
Harpreet Singh (S)
Caroline Stern Olsson (S)
Alexander Bareis (S)
Åsa Strand (S)
Laurent Lawson (S)
Agnes Petersson (S)
Kjell Boije (S)
Britt-Marie Lundqvist (S)
Alan Jackson (S)
Ann-Christin Salomonsson (S)
Sven-Göran Andersson (S)
Mira Melander (S)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Helén Hettinger (M)
Irina Zimina (M)
Rutberg Blanka (M)
Adam Darpö (M)
Gert Birgersby (M)
Ann-Christine Larsson (M)
Batra Satish (M)
Bo Alfredsson (M)
Ulrica Branning (M)
Jens Modéer (MP)
Erik Hammarström (MP)
Thomas Lundevall (MP)
Aida Hosseini (MP)
Dennis Svensson (MP)
Sara Thorngren (MP)
Layla Khairallah (MP)
Birgitta Darlin (FP)
Fabia Zäll (FP)
Ann Louise Eringsmark (FP)
Marita Sander-Schale (FP)
Justerare
Utdragsbestyrkande
6 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Markus Ebbinghaus (FP)
Taru Sundqvist (FP)
Marie Henschen (FNL)
Vladimir Liharevschi (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Gun Jönsson (C)
Marinko Lipovac (KD)
att bordlägga förslaget till nämndemän från
Feministiskt Initiativ
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Beslut expedieras till:
Akten
Lunds tingsrätt
Harpreet Singh (S)
Caroline Stern Olsson (S)
Alexander Bareis (S)
Åsa Strand (S)
Laurent Lawson (S)
Agnes Petersson (S)
Kjell Boije (S)
Britt-Marie Lundqvist (S)
Alan Jackson (S)
Ann-Christin Salomonsson (S)
Sven-Göran Andersson (S)
Mira Melander (S)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Helén Hettinger (M)
Irina Zimina (M)
Rutberg Blanka (M)
Adam Darpö (M)
Gert Birgersby (M)
Ann-Christine Larsson (M)
Batra Satish (M)
Bo Alfredsson (M)
Ulrica Branning (M)
Jens Modéer (MP)
Erik Hammarström (MP)
Thomas Lundevall (MP)
Aida Hosseini (MP)
Dennis Svensson (MP)
Sara Thorngren (MP)
Layla Khairallah (MP)
Justerare
Utdragsbestyrkande
7 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Birgitta Darlin (FP)
Fabia Zäll (FP)
Ann Louise Eringsmark (FP)
Marita Sander-Schale (FP)
Markus Ebbinghaus (FP)
Taru Sundqvist (FP)
Marie Henschen (FNL)
Vladimir Liharevschi (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Gun Jönsson (C)
Marinko Lipovac (KD)
Justerare
Utdragsbestyrkande
8 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
9 (61)
§ 164
Viktor Östlunds (MP) avsägelse av uppdrag som nämndeman i Lunds
Tingsrätt
Dnr KS 2015/0840, bilaga 103
Beslutsunderlag
Viktor Östlunds (MP) avsägelse inkommen den 27 augusti 2015.
Valberedningens beslut den 8 september 2015, § 58.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Viktor Östlund (MP) från uppdraget,
att utse Jens Modéer (MP), Iliongränden 34, 224 71 Lund, till ny nämndeman i Lunds Tingsrätt
efter Viktor Östlund (MP), för tiden till och med utgången av år 2015.
Beslut expedieras till:
Akten
Jens Modéer (MP)
Viktor Östlund (MP)
Lunds Tingsrätt
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
10 (61)
§ 165
Hans-Olof Anderssons (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen
Dnr KS 2015/0864, bilaga 103
Beslutsunderlag
Hans-Olof Anderssons (SD) avsägelse inkommen den 4 september 2015.
Ted Ekeroths (SD) skrivelse inkommen den 7 september 2015.
Valberedningens beslut den 8 september 2015, § 61.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Hans-Olof Andersson (SD) från uppdraget,
att utse Christoffer Brinkåker (SD), Nöbbelövs Torg 25, 226 52 Lund, till ny ersättare i
kommunstyrelsen, till och med tiden till det sammanträde då val av kommunstyrelsen förrättas nästa
gång.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
11 (61)
§ 166
Matthew Bonnors (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen
Dnr KS 2015/0866, bilaga 103
Beslutsunderlag
Matthew Bonnors (SD) avsägelse inkommen den 4 september 2015.
Ted Ekeroths (SD) skrivelse inkommen den 7 september 2015.
Valberedningens beslut den 8 september 2015, § 62.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Matthew Bonnor (SD) från uppdraget
att utse Hans-Olof Andersson (SD), Järnåkravägen 7C, 222 25 Lund, till ny ledamot i
kommunstyrelsen, till och med tiden till det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa
gång.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Matthew Bonnor (SD)
Hans-Olof Andersson (SD)
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
12 (61)
§ 167
Jonas Klevhags (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden
Dnr KS 2015/0868, bilaga 103
Beslutsunderlag
Jonas Klevhags (C) avsägelse inkommen den 7 september 2015.
Valberedningens beslut den 8 september 2015, § 63.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Jonas Klevhag (C) från uppdraget
att utse Erik Dahlén (C), Övningen 74, 227 31 Lund, till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden,
för tiden till och med utgången av år 2018.
Beslut expedieras till:
Akten
Jonas Klevhag (C)
Erik Dahlén (C)
Kultur- och fritidsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
13 (61)
§ 168
Inkommen skrivelse från Mats Olsson (V) samt Hanna Gunnarsson (V)
angående extra val till Lunds kommunfullmäktige
Dnr KS 2015/0659, bilaga 104
Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår att extra val till Lunds kommunfullmäktige utlyses.
Beslutsunderlag
Vänsterpartiets skrivelse den 12 juni 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2015
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 245.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 141.
Anföranden
Mats Olsson (V), Christer Wallin (M), Ted Ekeroth (SD), Mats Helmfrid (M), Agneta Lindskog
(KD), Ulf Nymark (MP), Angelica Svensson (V), Sven-Bertil Persson (V), Anders Almgren (S),
Philip Sandberg (FP), Gunnar Brådvik (FP), Pernilla West (FI), Hans-Olof Andersson (SD), Hanna
Gunnarsson (V), Cherry Batrapo (FI), Dan Ishaq (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Sverker Oredsson
(FNL), Alexander Wallin (M) och Börje Hed (FNL) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Olsson (V), Hans-Olof Andersson (SD), Hanna Gunnarsson (V) och Angelica Svensson
(V) yrkar att extraval till Lunds kommunfullmäktige utlyses enligt 5 kap. 5a § kommunallagen.
Christer Wallin (M), Gunnar Brådvik (FP), Philip Sandberg (FP), Anders Almgren (S), Cherry
Batrapo (FI), Agneta Lindskog (KD), Inga Kerstin Eriksson (C), Sverker Oredsson (FNL) och Ulf
Nymark (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Christer Wallins (M) m.fl förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå förslaget.
Reservationer
Ledamöterna från vänsterpartiet och sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
14 (61)
§ 169
Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr KS 2015/0712, bilaga 105
Sammanfattning
Demokratiberedningen har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Utifrån SKL:s
mallarbetsordning och kommunens behov har ett förslag till nytt dokument utarbetats.
Beslutsunderlag
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund, senast ändrad den 24 april 2014, § 79.
Förslag till ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 juni 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september, § 266.
Anföranden
Lennart Prytz (S), Marie Henschen (FNL), Mats Helmfrid (M), Pernilla West (FI), Björn Abelson
(S), Yanira Difonis (MP) och Ulf Nilsson (FP) yttrar sig.
Yrkanden
Lennart Prytz (S), Björn Abelson (S), Pernilla West (FI), Yanira Difonis (MP) och Ulf Nilsson (FP)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen att § 26,
femte stycket gällande interpellation ändras till ”Den ledamot som har ställt interpellationen ska ges
tillfälle att ta del av interpellationssvaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska
lämnas”.
Marie Henschen (FNL) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att lydelsen av § 8 återremitteras till
kommunstyrelsen för utredning av placeringsordningen och i andra hand avslag till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Marie Henschens (FNL) återremissyrkande mot avslag på
detsamma och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Prytz (S) m.fl. yrkande mot Marie Henschens
(FNL) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lennart Prytz (S)
m.fl förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta demokratiberedningens förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med den
ändringen att § 26, femte stycket gällande interpellation ändras till ”Den ledamot som har ställt
interpellationen ska ges tillfälle att ta del av interpellationssvaret senast dagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas”.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
15 (61)
Reservationer
Marie Henschen (FNL) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Fi Lund önskar att partiförhandlingarna kring frågor rörande bland annat platsplacering och
sammanträdestider i kommunfullmäktige återupptas under verksamhetsåret 2016. Detta för att
inkludera alla partier som nu sitter i kommunfullmäktige i förhandlingarna.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
16 (61)
§ 170
Nämndernas beslut avseende åtgärdsplan för ekonomi i balans
Dnr KS 2015/0649, bilaga 106
Sammanfattning
Årets första utfallsprognos i april visar på ett resultat för kommunen på totat -2 mnkr. Budgeterat
resultat uppgår till 29 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 31 mnkr. Nämndernas andel av
budgetavvikelsen uppgår till -64,5 mnkr.
Nämnderna har beslutat om åtgärdsplaner för att uppnå ekonomi i balans. Sammanfattningsvis
medför planerna, med undantag för servicenämndens, inte någon nämnvärd förbättring av
prognosen för 2015 eftersom flera åtgärder redan är invägda i aprilprognosen.
Kommunstyrelsen betonar vikten av att åtgärder vidtas för att uppnå en ekonomi i balans. Ett
eventuellt underskott 2015 ska återställas inom tre år och minskar därmed kommande års
ekonomiska utrymme. I EVP för åren 2016-2018, som fastställdes av kommunfullmäktige i juni,
uppgår det budgeterade resultatet för 2016 till +29 mnkr. Enligt planen för 2017 och 2018 krävs
betydande kostnadsminskningar för att de finansiella målen ska uppnås.
Mot bakgrund av kommunens totala ekonomiska förutsättningar krävs det att nämnderna
konkretiserar sina åtgärdsplaner och genomför dessa för att anpassa verksamheten inom given
ekonomisk ram, även om vissa åtgärder ger ekonomiska effekter först på längre sikt.
Beslutsunderlag
Nämndernas beslut och åtgärdsplaner.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 267
Anföranden
Helena Falk (V), Louise Rehn Winsborg (M), Pernilla West (FI), Ulf Nymark (MP), Hanna
Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Johan
Lambreus Mattsson (MP), Ulf Nilsson (FP), Mats Olsson (V) och Inga Kerstin Eriksson (C) yttrar
sig.
Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Pernilla West (FI) yrkar att utbildningsnämnden ska beviljas
tilläggsanslag för 2015 med 3,6 tilläggsanslaget som kompensation för uteblivna statsbidrag
avseende kommunal vuxenutbildning.
Louise Rehn Winsborg (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag till Hanna Gunnarssons
(V) m.fl. yrkande.
Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Johan
Lambreus Mattsson (MP), Ulf Nilsson (FP), Inga Kerstin Eriksson (C) och Louise Rehn Winsborg
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
17 (61)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Ulf Nymarks (MP) m.fl förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att servicenämnden under 2015 ska få använda medel för inomhusmiljöprojektet till andra
prioriterade åtgärder på fastigheter, som mest 20 mnkr,
att inte bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag för 2015 med 3,6 mnkr som kompensation för
uteblivna statsbidrag avseende kommunal vuxenutbildning.
Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ reserverar sig mot beslutet.
Följande skriftliga reservation ges in: Protokollsbilaga § 170/01
Beslut expedieras till:
Akten
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
18 (61)
§ 171
Lunds Samordningsförbund – beviljande av ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014
Dnr KS 2015/0764, bilaga 107
Sammanfattning
Lunds Samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt årsredovisning samt
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2014.
Revisionsberättelse för 2014, den 6 maj 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 augusti 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 269.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Lunds Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
Det antecknas att Göran Wallén (M) inte deltar i beslutet på grund av jäv.
Beslut expedieras till:
Akten
Lunds Samordningsförbund
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
19 (61)
§ 172
Taxa för VA-Syds allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Lunds
kommun
Dnr KS 2015/0772, bilaga 108
Sammanfattning
Med anledning av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 måste rubricerad
taxa fastställas av kommunfullmäktige. Förslaget innebär höjd anläggningsavgift, etableringsavgift
samt överlåtelse åt VA SYD att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningar i kommunens
taxeföreskrifter.
Beslutsunderlag
Hemställan om höjda anläggningsavgifter i Lund den 6 augusti 2015
Ägarnämnd Lunds protokoll den 8 juni 2015, jämte bilaga
VA SYD förbundsstyrelses protokoll den 15 juni 2015, jämte bilaga
Förslag till Taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun
PM – Uppräkning av anläggningsavgifter i Lunds kommun med hänsyn till VA-planen
PM – etableringsavgift
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2015
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 273
Anföranden
Lena Fällström (S), Hans-Olof Andersson (SD), Jean Niyongabo (MP), Anders Jarfjord (V), Mats
Helmfrid (M) och Marie Henschen (FNL) yttrar sig.
Yrkanden
Lena Fällström (S), Anders Jarfjord (V), Mats Helmfrid (M), Jean Niyongabo (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Lena Fällströms (S) m.fl förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslaget till Taxa för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds
kommun,
att gälla från den 1 januari 2016, varvid tidigare gällande taxa upphör att gälla.
Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Beslut expedieras till:
Akten
VA SYD
Justerare
Utdragsbestyrkande
20 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
21 (61)
§ 173
Revidering av reglemente för byggnadsnämnden
Dnr KS 2014/0842, bilaga 109
Sammanfattning
Reglemente för byggnadsnämnden antogs av kommunfullmäktige i april 2011 och har sedan dess
ändrats vid ett tillfälle, i augusti 2013. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare under
hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till
ovanstående samt med hänsyn till det arbete som bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning
att se över och revidera befintligt reglemente, liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för byggnadsnämnden i Lund, antaget av kommunfullmäktige den 28 april 2011, § 62.
Förslag till Reglemente för byggnadsnämnden i Lund.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2015.
Byggnadsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 123.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 275.
Anföranden
Anders Almgren (S), Jan Annerstedt (FNL), Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Stig Svensson
(S) och Lars Hansson (FP) yttrar sig.
Yrkanden
Anders Almgren (S) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa byggnadsnämnden reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
22 (61)
§ 174
Revidering av reglemente för tekniska nämnden
Dnr KS 2014/0843, bilaga 110
Sammanfattning
Reglemente för tekniska nämnden antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999 och har
sedan dess ändrats vid två tillfällen, senast den 28 november 2013. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för
kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som
bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning att se över och revidera befintligt reglemente,
liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för Tekniska nämnden i Lund, antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, §
173.
Förslag till Reglemente för tekniska nämnden i Lund.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2015.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2015.
Tekniska nämndens beslut den 3 juni 2015, § 117.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 276.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tekniska nämndens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Tekniska nämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
23 (61)
§ 175
Revidering av reglemente för miljönämnden
Dnr KS 2014/0844, bilaga 111
Sammanfattning
Reglemente för miljönämnden antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999 och har sedan
dess ändrats vid två tillfällen, senast den 29 augusti 2013. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för kommunstyrelse och
nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som bedrivs inom ramen för
Ett Lund finns anledning att se över och revidera befintligt reglemente, liksom övriga nämnders
reglementen. Därtill har det tillkommit nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska
ämnen, så kallade sprängämnesprekursorer. Kommunerna har i och med dessa nya regler fått ett
nytt tillsynsområde, som miljönämnden enligt förslaget bör få ansvar för.
Beslutsunderlag
Reglemente för miljönämnden i Lund, antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för miljönämnden i Lund.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2015.
Miljönämndens beslut den 7 maj 2015, § 51.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2015 med SKL:s cirkulär 15:13 som bilaga.
Miljönämndens beslut den 17 juni 2015, § 65.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 277.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa miljönämndens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Miljönämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
24 (61)
§ 176
Revidering av reglemente för utbildningsnämnden
Dnr KS 2012/0560, bilaga 112
Sammanfattning
Reglemente för utbildningsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999 och har
sedan dess ändrats vid fyra tillfällen, senast den 27 september 2007. Nämnden föreslog även en
revidering av reglementet under 2012, men ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 3
oktober 2012 med uppdrag att se över samtliga reglementen. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för kommunstyrelse och
nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som bedrivs inom ramen för
Ett Lund finns anledning nu att se över och revidera befintligt reglemente, liksom övriga nämnders
reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för Utbildningsnämnden i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för Utbildningsnämnden i Lund.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 maj 2015.
Utbildningsnämndens beslut den 17 juni 2015, § 78.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 278.
Anföranden
Louise Rehn Winsborg (M) och Stig Svensson (S) yttrar sig.
Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) och Stig Svensson (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att 1 § femte stycket får följande lydelse.
”Godkännande, tillsyn, råd och stöd till förskolor, förskoleklass, fritidshem med huvudman som inte
också bedriver skolverksamhet och samt annan pedagogisk omsorg i fristående regi
insyn, råd och stöd till förskoleklass, grundskola, fritidshem med huvudman som också bedriver
skolverksamhet, annan pedagogisk verksamhet och gymnasieskola i fristående regi.”
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa utbildningsnämndens reglemente enligt kommunstyrelsens förslag med den ändringen
att 1 § femte stycket får följande lydelse.
”godkännande, tillsyn, råd och stöd till förskolor, förskoleklass, fritidshem med huvudman som inte
också bedriver skolverksamhet och samt annan pedagogisk omsorg i fristående regi och
insyn, råd och stöd till förskoleklass, grundskola, fritidshem med huvudman som också bedriver
skolverksamhet, annan pedagogisk verksamhet och gymnasieskola i fristående regi.”
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Beslut expedieras till:
Akten
Utbildningsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
25 (61)
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
26 (61)
§ 177
Revidering av reglemente för barn- och skolnämnderna
Dnr KS 2012/0693, bilaga 113
Sammanfattning
Gemensamt reglemente för barn- och skolnämnderna antogs av kommunfullmäktige den 9
december 1999 och har sedan dess ändrats vid fyra tillfällen, senast den 24 maj 2007. Nämnderna
föreslog även en revidering av reglementet under 2012, men ärendet återremitterades av
kommunstyrelsen den 3 oktober 2012 med uppdrag att se över samtliga reglementen. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente
för kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som
bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning nu att se över och revidera befintligt reglemente,
liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för barn- och skolnämnderna i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för barn- och skolnämnderna i Lund.
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 29 maj
2015.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 17 juni 2015, § 100.
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 3 juni 2015.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 17 juni 2015, § 87.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 279.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa barn- och skolnämndernas reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Barn- och skolnämnderna
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
27 (61)
§ 178
Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Dnr KS 2014/0845, bilaga 114
Sammanfattning
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999
och har sedan dess ändrats vid två tillfällen, senast den 27 oktober 2011. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för
kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som
bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning att se över och revidera befintligt reglemente,
liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Lund.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 december 2014.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 augusti 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 280.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa vård- och omsorgsnämndens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
28 (61)
§ 179
Revidering av reglemente för socialnämnden
Dnr KS 2014/0846, bilaga 115
Sammanfattning
Reglemente för socialnämnden antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999 och har sedan
dess ändrats vid fyra tillfällen, senast den 27 oktober 2011. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för kommunstyrelse och
nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som bedrivs inom ramen för
Ett Lund finns anledning att se över och revidera befintligt reglemente, liksom övriga nämnders
reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för servicenämnden i Lund, antaget av kommunfullmäktige
den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för servicenämnden i Lund.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 december 2014.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj 2015.
Socialnämndens beslut den 17 juni 2015, § 129.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 281.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa socialnämndens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Socialnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
29 (61)
§ 180
Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Dnr KS 2014/0847, bilaga 116
Sammanfattning
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999 och
har sedan dess ändrats vid två tillfällen, senast den 15 december 2011. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för
kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som
bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning att se över och revidera befintligt reglemente,
liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Lund.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 70.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 282.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kultur- och fritidsnämndens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Kultur- och fritidsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
30 (61)
§ 181
Revidering av reglemente för renhållningsstyrelsen
Dnr KS 2014/0849, bilaga 117
Sammanfattning
Reglemente för renhållningsstyrelsen antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till
mallreglemente för kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn
till det arbete som bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning att se över och revidera
befintligt reglemente, liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för Renhållningsstyrelsen i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för Renhållningsstyrelsen i Lund.
Renhållningsstyrelsens beslut den 14 april 2015, § 35.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 283.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa renhållningsstyrelsens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Renhållningsstyrelsen
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
31 (61)
§ 182
Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden
Dnr KS 2014/0892, bilaga 118
Sammanfattning
Reglemente för överförmyndarnämnden antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2011.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till
mallreglemente för kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn
till det arbete som bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning att se över och revidera
befintligt reglemente, liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för överförmyndarnämnden i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 24 november 2011, § 202.
Förslag till Reglemente för överförmyndarnämnden i Lund.
Överförmyndarnämndens beslut den 12 maj 2015, § 109.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 284.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa överförmyndarnämndens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Överförmyndarnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
32 (61)
§ 183
Revidering av reglemente för valnämnden
Dnr KS 2014/0893, bilaga 119
Sammanfattning
Reglemente för valnämnden antogs av kommunfullmäktige den 9 december 1999 och har sedan
dess ändrats vid ett tillfälle, den 24 april 2008. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente för kommunstyrelse och nämnder.
Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som bedrivs inom ramen för Ett Lund
finns anledning att se över och revidera befintligt reglemente, liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för valnämnden i Lund, antaget av kommunfullmäktige den
9 december 1999, § 173.
Förslag till Reglemente för valnämnden i Lund.
Valnämndens beslut den 7 april 2015, § 18.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 285.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa valnämndens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Valnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
33 (61)
§ 184
Revidering av reglemente för Habostyrelsen
Dnr KS 2014/0894, bilaga 120
Sammanfattning
Reglemente för Habostyrelsen antogs av kommunfullmäktige den 28 januari 2010. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har tidigare under hösten remitterat ett förslag till mallreglemente
för kommunstyrelse och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som
bedrivs inom ramen för Ett Lund finns anledning att se över och revidera befintligt reglemente,
liksom övriga nämnders reglementen.
Beslutsunderlag
Reglemente för Habostyrelsen i Lund, antaget av kommunfullmäktige den
28 januari 2010, § 10.
Förslag till Reglemente för Habostyrelsen i Lund.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2015.
Habostyrelsens beslut den 9 juni 2015, § 21.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 286.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Habostyrelsens reglemente.
Beslut expedieras till:
Akten
Habostyrelsen
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
34 (61)
§ 185
Taxa för Miljönämndens tillsyn av sprängämnesprekursorer
Dnr KS 2015/0694, bilaga 121
Sammanfattning
Från den 2 september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen, så
kallade sprängämnesprekursorer. Kommunerna har i och med de nya reglerna fått ett nytt
tillsynsområde.
Miljönämnden har utarbetat förslag till taxa för tillsyn av sprängämnes-prekursorer och hemställer
att kommunfullmäktige fastställer densamma att gälla från och med den 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2015 med förslag till taxa för miljönämndens tillsyn
av sprängämnesprekursorer.
SKL:s cirkulär 15:13 daterat den 20 april 2015.
Miljönämndens beslut den 17 juni 2015, § 66.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 274.
Anföranden
Lars A Ohlsson (V) och Eleni Rezaii Liakou (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreliggande förslag till taxa för miljönämndens tillsyn av sprängämnesprekursorer att
gälla från och med den 1 januari 2016.
Beslut expedieras till:
Akten
Miljönämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
35 (61)
§ 186
Översiktsplan för Lunds kommun - uppdrag
Dnr KS 2015/0650, bilaga 122
Sammanfattning
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lämna uppdrag att utarbeta en ny
översiktsplan för Lunds kommun. I skrivelse beskrivs bakgrunden till uppdraget, de nya
förutsättningar som påverkar planeringen, särskilda frågor att belysa, organisation för framtagandet,
arbetsprocess och övergripande tidsplan. Kommunkontoret föreslår fullmäktige att besluta
godkänna uppdragsbeskrivningen med vissa kompletteringar.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25.
Byggnadsnämndens protokoll 2015-06-04, § 107.
Kommunkontorets skrivelse 2015-08-17.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 287.
Anföranden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg (M), Jan Annerstedt (FNL), Christoffer
Brinkåker (SD), Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin (M), Mia Honeth (FP), Lena Fällström (S),
Marit Stigson (FI), Cherry Batrapo (FI), Bernt Bertilsson (C), Agneta Lindskog (KD) och Anne
Landin (FNL) yttrar sig.
Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christoffer Brinkåker (SD), Christer Wallin (M), Mia
Honeth (FP), Bernt Bertilsson (C) och Agneta Lindskog (KD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Hanna Gunnarsson (V), Cherry Batrapo (FI) och Anne Landin (FNL) yrkar att byggnadsnämnden,
eller arbetsgrupp inom denna, utgör styrgrupp för arbetet, att kommunstyrelsens
arbetsutskott/strategisk samhällsplanering hålls kontinuerligt uppdaterad om arbetet, samt att med
dessa ändringar godkänna byggnadsnämndens uppdragsbeskrivning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Björn Abelson (S) m.fl förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl avslagsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
36 (61)
Översiktsplan för Lunds kommun - uppdrag
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Lars Johansson
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Edith Escobar
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth
Parti
(S)
(MP)
(FP)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(FP)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(FP)
(M)
(S)
(FNL
)
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(V)
(FP)
(FNL
)
(FP)
(M)
(SD)
(M)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(MP)
(M)
(S)
(FI)
(SD)
Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Ersättare
Ja
X
X
X
X
Avst
Frånv
Kvitt
0
0
0
X
X
Karin Nilsson
Zoltan G Wagner
Eleni Rezaii Liakou
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Anders Jarfjord
X
X
X
Christoffer Brinkåker
Joakim Friberg
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:
Justerare
Nej
42
8
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg
Parti
(FP)
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(FP)
(M)
(M)
(FI)
(MP)
(M)
Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
V
Alla
Alla
Alla
Ersättare
37 (61)
42
8
0
0
0
Ja
X
Nej
Avst
Frånv
Kvitt
0
0
0
X
X
Jean Niyongabo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nils Paulsson
X
X
Hanna Örnskär
X
SUMMA:
52
13
Omröstningen utfaller med 52 ja-röster mot 13 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna byggnadsnämndens uppdragsbeskrivning inkl. kommunkontorets synpunkter i
skrivelse den 17 augusti 2015.
Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och FörNyaLund reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
38 (61)
§ 187
Interpellation från Börje Hed (FNL) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Anders Almgren (S) angående åtgärder med anledning
expertgruppens underkännande av kommunens investeringskalkyl för
spårvägen
Dnr KS 2015/0789, bilaga 128
Sammanfattning
Interpellanten ber kommunstyrelsen ordförande Anders Almgren (S) att delge kommunfullmäktige
sina slutsatser gällande expertgruppens underkännande av den investeringskalkyl som utgör
grunden för eventuella framtida beslut om att realisera den föreslagna spårvägen.
Beslutsunderlag
Börje Heds (FNL) interpellation inkommen den 12 augusti 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 149.
Besvarande
Anders Almgren (S) besvarar interpellationen.
Bilaga KF § 187/01.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Anföranden
Anders Almgren (S), Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP), Sverker Oredsson (FNL), Björn Abelson
(S), Jan Annerstedt (FNL), Joakim Friberg (S), Klara Strandberg (S) och Ted Ekeroth (SD) yttrar
sig.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
39 (61)
§ 188
Fråga ställd till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Joakim Friberg
(S) angående utredning av en ny ridanläggning i de östra
kommundelarna i Lund
Dnr KS 2015/0645, bilaga 130
Sammanfattning
Zoltan G Wagner (KD) ställer följande fråga vad gäller kommunfullmäktiges uppdrag till
kultur- och fritidsnämnden om utredning av behov och synpunkter som hästintressenter i Lunds
kommun har rörande en ny ridanläggning, speciellt med fokus på de östra kommundelarna då det
kan finnas ett behov av en egen ridanläggning i de östra kommundelarna:
Utredningen är inte genomförd trots att det gått ett år.
När skall utredningen genomföras?
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.
Anföranden
Joakim Friberg (S) besvarar frågan och Zoltan G Wagner (KD) yttrar sig.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
40 (61)
§ 189
Fråga ställd till ordförande i socialnämnden Sven-Bertil Persson (V)
angående öppnande av HVB-hem på Sularpsfarmen
Dnr KS 2015/0925
Sammanfattning
Ted Ekeroth (SD) ställer följande frågor:
1. Anser socialnämndens ordförande att det är lagligt att starta ett HVB-hem i en fastighet som
saknar bygglov, ett svartbygge?
2. Vad anser socialnämndens ordförande om att tjänstemännen på socialförvaltningen uttryckligen
struntar i att det saknas ett bygglov, och viftar bort påpekande om just detta?
3. Tänker socialnämnden och ordföranden också att strunta i att det saknas ett bygglov och i
övrigt adekvata lösningar på situationen på Sularpsängen 5:1, och gå vidare med uppstarten av
boendet, eller kommer åtgärder vidtas som säkerställer lagligheten i projeketet.
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.
Anföranden
Sven-Bertil Persson (V) besvarar frågan och Ted Ekeroth (SD) yttrar sig.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
41 (61)
§ 190
Interpellation från Christer Wallin (M) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Anders Almgren (S) angående hemlighetsmakeri och brist
på politiskt ledarskap gällande insatser för EU-migranter som vistas i
kommunen
Dnr KS 2015/0792, bilaga 129
Sammanfattning
Interpellanten ställer följande frågor:
1. Hur länge har kommunstyrelsens ordförande känt till att tekniska förvaltningen arbetat med att
hitta mark avsett för boende åt EU-migranter?
2. Har Lunds politiska ledning fört en dialog med andra lämpliga samhällsfunktioner, exempelvis
polisen och räddningstjänsten, under arbetets gång? Om nej, varför inte? Om ja, vilken respons fick
planerna?
3. Varför lyfte inte kommunstyrelsens ordförande en så pass principiellt viktig fråga i
kommunstyrelsen innan arbetet med att anvisa mark till EU-migranter påbörjades?
4. Vilken problematik ser kommunstyrelsens ordförande med att öppna upp kommunala boplatser
för EU-migranter?
Beslutsunderlag
Christer Wallins (M) interpellation inkommen den 13 augusti 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 150.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
42 (61)
§ 191
Detaljplan för Kung Oskar 3 och 4 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
antagande
Dnr KS 2015/0702, bilaga 123
Sammanfattning
Detaljplanens huvudsyfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder och kontor inom
fastigheterna Kung Oskar 3 och Kung Oskar 4 i Lund. Ett planprogram upprättades den 12 oktober
2010. Planprogrammet har sedan i två steg vidareutvecklats till ett nytt förslag till detaljplan.
Planförslaget har omarbetats så att sadeltak och bestämmelser om traditionella fasadmaterial införts
för bostadshusen och kontorshusets höjd och läge har justerats, utan att exploateringen minskat.
Efter förhandlingar med angränsande bostadsrättföreningar föreslås lösningar för infart och
parkering för fastigheten Kung Oskar 1 samt möjlig överföring av mark till Kung Oskar 2.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan, upprättad den 26 september 2014, reviderad den 25 februari 2015, jämte
bilagor.
Byggnadsnämndens beslut den 4 juni 2015, § 120, jämte bilagor.
Byggnadsnämndens hemställan den 11 juni 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 291.
Anföranden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Inga Kerstin Eriksson (C), Mats Olsson (V), Angelica
Svensson (V), Klas Svanberg (M), Mia Honeth (FP), Christer Wallin (M), Marit Stigson (FI),
Cherry Batrapo (FI), Lena Fällström (S), Hans-Olof Andersson (SD), Jan Annerstedt (FNL) och
Börje Hed (FNL) yttrar sig.
Yrkanden
Inga Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunkontoret med uppdrag att presentera alternativ för regionbussarnas framtida
uppställningsplats som inte innebär anläggning på åkermark.
Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson (S) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Angelica Svensson (V), Mia Honeth (FP), Lena Fällström
(S), Hans-Olof Andersson (SD) och Christer Wallin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag till detaljplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Inga Kerstin Erikssons (C) återremissyrkandet mot Ulf
Nymarks (MP) m.fl. yrkande om avslag på det samma och finner att kommunfullmäktige avslår
återremissyrkandet.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
43 (61)
Ordföranden ställer därefter proposition på Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande mot Börje Heds (FNL)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till detaljplan för Kung Oskar 3 och 4 m.fl. i Lund, Lunds kommun, upprättad den
26 september 2014, reviderad den 25 februari 2015.
Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet och FörNyaLund reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation inges: Protokollsbilaga KF §191/01
Protokollsanteckning
Feministiskt initiativ anser att det goda kollektivtrafikläget motiverar en minskning avantalet
parkeringsplatser i förhållande till rådande norm i kommunen. Vi önskar även att planeringen för ett
gott gång- och cykelklimat i området prioriteras.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
44 (61)
§ 192
Hanna Gunnarssons (V) och Mats Olssons (V) motion om att inrätta en
kommunal bostadsförmedling
Dnr KF 2014/0102, bilaga 124
Sammanfattning
Hanna Gunnarsson och Mats Olsson (V) föreslår i motion att Lunds kommun inrättar en allmän och
avgiftsfri kommunal bostadsförmedling. Kommunkontoret har erhållit ärendet för beredning och
föreslår att om det finns politiskt intresse för att utreda frågan om bostadsförmedling, bör
fullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna i enlighet med redovisade
förslag.
Beslutsunderlag
Motionen Inrätta en kommunal bostadsförmedling 2014-09-10
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-08-20
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 299.
Anföranden
Mats Olsson (V), Christer Wallin (M), Ulf Nilsson (FP), Pernilla West (FI), Björn Abelson (S),
Angelica Svensson (V), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD), Elin Gustafsson (S), Fanny
Johansson (S) och Agneta Lindskog (KD) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Olsson (V), Pernilla West (FI) och Angelica Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Ulf Nilsson (FP), Christer Wallin (M), Hans-Olof Andersson (SD) och Agneta Lindskog (KD)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S) och Fanny Johansson (S) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med följande uppdrag: att uppdra åt
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att inrätta en allmän bostadsförmedling i Lund,
alternativt förutsättningarna för att ansluta till Boplats SYD.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Ulf Nilssons (FP) m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket förslag som ska utgöra motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden
proposition på Mats Olssons (V) m.fl. och Björn Abelsons (S) m.fl. yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar att anta Björn Abelson (S) m.fl. yrkande som motförslag i
huvudvoteringen.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande voteringsordning:
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
45 (61)
Ja för Ulf Nilssons (FP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelson (S) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Motion från Hanna Gunnarsson (V) och Mats Olsson (V) om att inrätta en kommunal bostadsförmedling
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Sverker Oredsson
Marie Henschen
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Lars Johansson
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Per Olsson
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Görild Malmberg
Lars Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Edith Escobar
Anders Almgren
Björn Abelson
Ronny Johannessen
Matthew Bonnor
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Peter Bergwall
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Ted Ekeroth
Parti
(S)
(MP)
(FP)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(FP)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(FP)
(M)
(S)
(FNL
)
(M)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(V)
(FP)
(FNL
)
(FP)
(M)
(SD)
(M)
(S)
(S)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(MP)
(M)
(S)
(FI)
(SD)
Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Ersättare
Ja
Avst
Frånv
Kvitt
0
0
0
X
X
X
X
Karin Nilsson
X
X
X
X
Zoltan G Wagner
X
X
X
Eleni Rezaii Liakou
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jörgen Forsberg
X
X
X
X
X
X
X
Anders Jarfjord
X
X
X
X
X
X
X
X
Christoffer Brinkåker
X
X
X
X
X
X
Joakim Friberg
X
X
X
Transport:
Justerare
Nej
X
X
27
23
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
Transport:
Ledamöter
Philip Sandberg
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Marcus Lantz
Vera Johnsson
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Felix Solberg
Parti
(FP)
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(FP)
(M)
(M)
(FI)
(MP)
(M)
Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
V
Alla
Alla
Alla
Ersättare
46 (61)
27
23
0
0
0
Ja
X
Nej
Avst
Frånv
Kvitt
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
Helena Falk
X
X
X
X
Nils Paulsson
X
X
Hanna Örnskär
X
SUMMA:
33
32
Omröstningen utfaller med 33 ja-röster mot 32 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Ulf Nilssons (FP) m.fl. förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
47 (61)
§ 193
Tove Persson (FNL) motion om behovet av fler platser i äldreboenden
Dnr KF 2014/0131, bilaga 125
Sammanfattning
Tove Persson (FNL) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om behovet av fler platser i
äldreboenden. I motionen yrkas att behovet av fler platser i äldreboenden inventeras med hänsyn
till
- Väntetiderna för dem som beviljats äldreboende
- Det ökande antalet äldre
- Hur många lundabor över 85 år, som känner behov av och aktivt önskar flytta till äldreboende och
att resultatet, efter avrapportering, läggs till grund för en ny äldrevårdsplan, som läggs fram senast
2016.
Beslutsunderlag
Tove Perssons (FNL) motion den 6 november 2014
Vård- och omsorgsnämnden beslut den 11 februari 2015, § 14, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 juni 2015
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 300.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
48 (61)
§ 194
Philip Sandberg (FP) m.fl. motion Satsa på föreningslivet - skapa ett
Föreningarnas Hus
Dnr KS 2015/0179, bilaga 126
Sammanfattning
Philip Sandberg (FP) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
kommunkontoret att utreda förutsättningarna för att skapa ett Föreningarnas Hus - med syfte att få
till stånd ett sådant, att kommunen verkar för att utredningen sker i nära dialog med berörda
nämnder och ideella föreningar och att driften av Föreningarnas Hus sker i föreningslivets regi, inte
i kommunens.
Beslutsunderlag
Motionen ”Satsa på föreningslivet – skapa ett Föreningarnas hus” inkommen den 13 februari 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 april 2015, § 58.
Socialnämndens beslut den 20 maj 2015, § 100.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 301.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
49 (61)
§ 195
Philip Sandberg (FP) m.fl. motion ”Inför faddersystem för nyanlända”
Dnr KS 2015/0317, bilaga 127
Sammanfattning
Philip Sandberg (FP) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun
inför ett faddersystem för nyanlända flyktingar i nära samverkan med ideella organisationer, samt
att faddersystemet finansieras inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige tilldelat.
Beslutsunderlag
Motionen ”Inför faddersystem för nyanlända” inkommen den 24 mars 2015.
Socialnämndens beslut den 20 maj 2015, § 101.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 215, § 301.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
50 (61)
§ 196
Medborgarförslag om energikälla med hållbarhetsperspektiv
Dnr KF 2014/0103, bilaga 131
Sammanfattning
Hampus Mårtensson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommun ska göra en utredning om
möjligheten att upplåta en testyta till tekniken Solar Roadways.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015. § 152.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 250.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juni 2015.
Kraftringens svar den 21 maj 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015 § 136.
Servicenämndens beslut den 5 november 2014 § 93.
Tekniska nämndens beslut den 15 oktober 2014 § 188.
Hampus Mårtensson medborgarförslag den 16 september 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till vad som anförs i kommunkontorets
skrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Hampus Mårtensson
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Kraftringen AB
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
51 (61)
§ 197
Medborgarförslag om mobbning
Dnr KS 2015/0056, bilaga 132
Sammanfattning
Ylva Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska göra en kartläggning av
mobbningen som förekommer inom kommunen, både på arbetsplatser och inom skolan.
Kartläggningen ska avse både mobbningens omfattning och kostnaderna som mobbningen orsakar.
Beslutsunderlag
Ylva Johanssons medborgarförslag den 19 januari 2015.
Tjänsteanteckning den 22 januari 2015.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 februari 2015, § 36, jämte bilaga.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 18 mars 2015, § 52, jämte bilaga.
Utbildningsnämndens beslut den 18 mars 2015, § 28, jämte bilaga.
Kommunkontorets, HR-avdelningen, yttrande den 25 mars 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 april 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2015, § 191.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 251.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti, § 153.
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara medborgarförslaget med vad som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Ylva Johansson
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lund Stad
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret/HR-avdelningen
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
52 (61)
§ 198
Medborgarförslag - Övergångsställe -Pong
Dnr KS 2015/0095, bilaga 133
Sammanfattning
Andreas Palmblad har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att Lunds kommun ska köpa
in ett paket övergångsställe-pong för placering vid någon korsning i centrala Lund.
Beslutsunderlag
Andreas Palmblads medborgarförslag: Övergångsställe-Pong, inkommet den 28 januari 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 19 mars 2015, § 44.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2015.
Tekniska nämndens beslut den 15 april 2015, § 78.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 252.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 154.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
53 (61)
§ 199
Medborgarförslag angående trafiken vid E22 Norra Ringvägen i Lund
Dnr KS 2015/0128, bilaga 134
Sammanfattning
Göran Myhrbeck föreslår i medborgarförslag 2015-02-03 att Norra Ringvägen stängs för trafik, att
trafikplanering sker så att fordonstrafiken minskar samt att åtgärder vidtas för bättre luftkvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 155.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 253.
Kommunkontorets skrivelse den 18 maj 2015.
Miljönämndens protokoll den 9 april 2015.
Tekniska nämndens protokoll den 18 mars 2015.
Medborgarförslag den 3 februari 2015.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänsyn till tekniska nämndens och miljönämndens redovisning, avslå medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Göran Myhrbeck
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
54 (61)
§ 200
Medborgarförslag om säkrat och ökat flyktingmottagande i Lunds
kommun
Dnr KS 2015/0314, bilaga 135
Sammanfattning
Olga Nilsson, Amanda Angelöw, Jacob Strindlöv m.fl. har kommit in med ett medborgarförslag
gällande säkrat och ökat flyktingmottagande i Lunds kommun. Förslagsställarna vill med förslaget
synliggöra att stödet för ett säkrat och ökat flyktingmottagande är starkt och brett förankrat i Lund, i
det civila samhället såväl som hos medborgarna. De yrkar att Lunds kommun avsevärt ska utöka det
nuvarande avtalet om antalet platser för mottagande så att det i högre utsträckning står i proportion
till kommunens invånarantal. De yrkar också att Lunds kommun ska utforma en handlingsplan som
möjliggör ett utökat mottagande. Handlingsplanen ska vara klar senast 2016 och innehålla konkreta
åtgärder som möjliggör ett ökat och förbättrat mottagande i Lunds kommun avseende exempelvis
skola, bostäder och integration. Handlingsplanen ska tas fram i samverkan och dialog med ideella
organisationer som har kontakt med den berörda målgruppen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om säkrat och ökat flyktingmottagande i Lunds kommun, inkommet den 23 mars
2015.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2015.
Socialnämndens beslut den 20 maj 2015, § 103.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 254.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 156.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
55 (61)
§ 201
Medborgarförslag - ökad säkerhet på väg 936
Dnr KS 2015/0323, bilaga 136
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om åtgärder på väg 936 vid bostadsområdet Haraldfält i
Stångby. Åtgärder som föreslås är bland annat utveckling av tätortsporten i söder, bygga ordentliga
hållplatser för skolbussen samt en rondell norr om bebyggelsen.
Beslutsunderlag
Ralph Berger Torres medborgarförslag den 23 mars 2015.
Tekniska nämndens beslut den 12 maj 2015 § 99.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 255.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 157.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
56 (61)
§ 202
Medborgarförslag angående tiggare i Lunds centrum
Dnr KS 2015/0339, bilaga 137
Sammanfattning
Piotr Wisniewski föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska besluta om särskilda
utpekade platser i Lunds centrum där tiggeri är tillåtet och att tiggeri på andra platser än dessa
bestämda ska betraktas som störande av den allmänna ordningen. Wisniewski förslår också att det
ska införas ett bokningssystem för dessa platser och att den som vill tigga ska boka exempelvis ett
fyra timmars tiggeripass för önskad plats. Vid flera sökande till en viss tiggarplats ska en väntelista
införas. Parkeringsvakter ska i samarbete med polisen åläggas att se till att denna ordning
upprätthålls. Vid tiggeri på otillåten plats kan tre varningar utfärdas, varvid den tredje varningen
skulle innebära brottet ”ohörsamhet mot ordningsmakten”.
Beslutsunderlag
Piotr Wisniewskis medborgarförslag gällande tiggare i Lunds centrum, den 28 mars 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 256.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 158.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
57 (61)
§ 203
Medborgarförslag om att återuppta TV-sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden
Dnr KS 2015/0492, bilaga 138
Sammanfattning
Margoth Wahlström, Thyra Andersson och Barbro Törnqvist föreslår i ett medborgarförslag att Tvsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden återupptas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag den 27 april 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 257.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 159.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget, då det för tillfället inte finns möjlighet att genomföra TV-sändningar.
Protokollsanteckning
Philip Sandberg (FP), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Elin Gustafsson (S), Emma
Berginger (MP), Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och Mats Helmfrid (M) : Vi kan
inte förutsätta att alla Lundabor har tillgång till internet, men eftersom Steve har lagt ner sin tvkanal ser vi inga andra lösningar i nuläget.
Feministiskt Initiativ Lund ser det som nödvändigt att sändningen från fullmäktige tillgängliggörs
mer, så att fler får insyn i den kommunala demokratin. Det är idag svårt att hitta sändningen på
kommunens hemsida.
Beslut expedieras till:
Akten
Margoth Wahlström
Thyra Andersson
Barbro Törnqvist
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
58 (61)
§ 204
Medborgarförslag - Lund en tidlös stad - uppsättning av klocka i
stadens centrum
Dnr KF 2014/0132, bilaga 139
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige med förslag att sätta upp en klocka på
Stortorget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 303.
Kommunkontorets skrivelse den 2 juli 2015.
Medborgarförslag den 7 november 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om en klocka i centrum överlämnas till tekniska nämnden för handläggning, samt
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Beslut expedieras till:
Akten
Per H Enckell
Tekniska nämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
59 (61)
§ 205
Medborgarförslag angående förtidsröstlokal i Stångby och ytor för
fritidsaktiviteter
Dnr KF 2014/0146, bilaga 140
Sammanfattning
Holger Andersson föreslår i ett medborgarförslag
att hela den yta som finns framför Torngården i Stångby asfalteras, så att den dels kan fungera som
lekyta till fritidsgruppsbarnen, dels fungera bättre för biblioteksbesökarna
att den lokal som användes som dagbarnvårdarlokal eller annan lokal används som
förtidsröstningslokal.
Beslutsunderlag
Holger Anderssons medborgarförslag inkommet den 12 december 2014
Valnämndens beslut den 20 januari 2015, § 5
Servicenämndens beslut den 11 februari 2015, § 6, jämte bilaga
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 april 2015, § 60, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2015
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 304.
Kommunfullmäktige beslutar
att, med hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse, avslå
medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Holger Andersson
Valnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
60 (61)
§ 206
Medborgarförslag om monumental fontän på Stortorget
Dnr KS 2015/0284, bilaga 141
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige med förslag att det på Stortorget skall
uppföras en monumental fontän.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 305
Kommunkontorets skrivelse den 25 juni 2015.
Byggnadsnämndens protokoll den 4 juni 2015, § 122
Tekniska nämndens protokoll den 3 juni 2015, § 120
Kommunfullmäktiges protokoll den 21 maj 2015, § 111
Medborgarförslag den 15 mars 2015.
Anföranden
Sverker Oredsson (FNL) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om vatten/fontän i stadskärnan beaktas i det uppdrag rörande torgstrategi som tekniska
nämnden, byggnadsnämnden och kultur-och fritidsnämnden erhöll av fullmäktige den 21 maj 2015,
samt
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Beslut expedieras till:
Akten
Kerstin Laurell
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Justerare
Utdragsbestyrkande
Kommunfullmäktige
Protokoll
2015-09-24
61 (61)
§ 207
Medborgarförslag angående spårvägsprojektet i Lund
Dnr KS 2015/0403, bilaga 142
Sammanfattning
Mattias Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder möjligheter och kostnader
för en spårvagnstunnel genom centrum.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-04-06.
Kommunkontorets skrivelse 2015-07-03.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-02, § 306.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga medborgarförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare
Utdragsbestyrkande