Välkommenbroschyr - Kristianstad kommun

VÄLKOMMEN till
Balsbygdens skolor
läsåret 2015-16
Kämpaställets förskola
Österslövs skola och fritidshem
Fjälkestads skola och fritidshem
Ett informationshäfte för vårdnadshavare, elever och
personal
Välkomna till läsåret 2015-16!
Vi hälsar alla förskole- och skolbarn samt deras vårdnadshavare
välkomna till ett nytt läsår med Balsbygdens skolor, d v s
Kämpaställets förskola, Österslövs skola och fritidshem samt
Fjälkestads skola och fritidshem. Vi hoppas att ni ska trivas bra
hos oss! Vår målsättning är att barnen ska utvecklas på bästa
möjliga vis utifrån sina förutsättningar. Som skolledare är vi stolta
över att få leda och utveckla just dessa verksamheter och vi
hoppas på en god samverkan med er vårdnadshavare framöver.
Under kommande läsår fortsätter förskolan med sitt arbete med
språk och kommunikation, utepedagogik och miljöarbete.
Under läsåret kommer skolorna att fortsätta sin medverkan i
Skolverkets satsning Läslyftet, vilket innebär en gemensam
kompetensutveckling för samtliga förskollärare och lärare på
skolorna, bl a med fokus på att utveckla elevernas skrivande.
Handledare kommer Eva Lindskog och Jenni Sandberg att vara.
Även fritidshemmen fortsätter sitt medvetna arbete med
språkutveckling och kommer under läsåret att presentera den
språkpolicy som tagits fram för de båda fritidshemmen. Ett av våra
utvecklingsområden under läsåret kommer att vara att ge eleverna
mer inflytande över sitt lärande, bl a genom att synliggöra målen
med undervisningen på ett tydligare sätt för dem, både under skoloch fritidshemstid.
Vi önskar ha en god, konstruktiv dialog med er vårdnadshavare
och uppskattar en öppen och rak kommunikation i vardagen. Hör
gärna av er till oss om ni vill framföra åsikter av olika slag eller om
ni har problem som vi kan lösa tillsammans. Vi finns till för er och
era barn!
Marie Sundström / Emma Lindell, förskolechef Kämpaställets
förskola
Marie Ohlander, rektor Österslövs och Fjälkestads skolor och
fritidshem
Varmt välkomna på besök i våra
verksamheter!
Som vårdnadshavare, mor- och farförälder och/eller annan
intresserad släkting är du hjärtligt välkommen att besöka våra
verksamheter för att få en inblick i vardagsarbetet. Delta gärna en
hel- eller halvdag. Det uppskattar både barn och personal. Glöm
inte att meddela pedagogerna i förväg så att de vet att du kommer.
Vid Balsbygdens skolor värnar vi om att ha ett gott samarbete
med vårdnadshavarna! Var inte rädd för att ställa frågor om
du undrar över något! Vi hjälper dig gärna!
Skolområde Norra = Näsby, Balsbygden och
Arkelstorp
Skolchef Anders Månsson, 044–135474, 0733-135474
[email protected]
Administrativ chef Mats Dragg, 044–136397, 0733-136397
[email protected]
Administrativ chef Marcus Nilsson, 044-135233, 0733-135233
[email protected]
Balsbygdens skolor
Kämpasträdet 10, 291 94 Kristianstad
Skolledare
Förskolechef Emma Lindell 044-134346, 0733-134346
[email protected]
Rektor Marie Ohlander 044-134338, 0733-134338
[email protected]
Expedition (på Kämpaställets förskola):
assistent Jessica Persson 044-134340
[email protected]
Personal som arbetar på mer än en arbetsplats
Spec ped/talpedagog förskolan Eva Svensson, 044-135841
Spec ped/talpedagog skolan Marie-Louise Rosenkvist , 044135000
Speciallärare Annika Jiwestam, 0733-171975
Skolsköterska Eivor Magnusson, 0733-134374
Kurator Mariette Persson, 0733-134368
Vaktmästare Göran Thiman, 0733-135288
Ansvarig lokalvårdare: Mats Dragg, 044-136397
Dagbarnvårdare Eva Hylén, Balsby, 044-227033
ALL personal kan du nå med mailadress:
fö[email protected]
Österslövs skola f-klass – åk 2
Kämpasträdet 10
291 94 KRISTIANSTAD
Skolans mobilnummer: 0733-134694
Köket
Kock Maria Ericsson 044-134696
Ekbitr Marie Jonasson
Solen åk 2, 0733-134349 (paviljongen)
Lärare Eva Lindskog
Lärare Marianne Huss
Fritidspedagog Fia Bengtsson
Elevassistent Tomas Varsamis
Vinden: klassen Sjön, åk 1; 0733-134352 (vån 1)
Lärare Carina Nilsson
Lärare Marianne Huss
Fritidspedagog (vik) Annelie Persson
Vinden: klassen Havet, åk 1; 044-134350 (vån 2)
Lärare Josefine Mårtensson
Lärare Marianne Huss
Fritidspedagog Åse Albin
Vattnet f-klass, 044,134694, 0733-134694 (källarplan)
Förskollärare Ingrid Andersson
Förskollärare Jenny Nilsson
Förskollärare Pia Frank
Fritidspedagog Lotte Bondesson
Speciallärare Annika Jiwestam 0733-171975
Elevassistent Anette Samuelsson
Fjälkestads skola
åk 3-5
Fjälkestadsvägen 450
291 94 Kristianstad
Åk 3
Klasslärare Bo Andersson 044-132382
Klasslärare Emma Axhem 044-132383
Åk 4
Klasslärare Stefan Persson 044-132381
Klasslärare Bengt Kjellgren 044-132380
Åk 5
Klasslärare Lars Linneros 044-132384
Klasslärare Jenni Sandberg 044-132384
Fritidshem
Mobil fritidshem: 0738-532385
Fritidshem/klubb Eva Cronert och Jessica Nilsson: 044-132385
Speciallärare Annika Jiwestam 0733-171975
Kök Aphidech (Artie) Thaprawat 044-132387
Kämpaställets förskola
Kämpasträdet 10
291 94 KRISTIANSTAD
Förskolans mobilnummer: 0733-134341, 0733-134344
Köket
Kock Maria Ericsson 044-134696
Ekbitr Marie Jonasson
Regnbågen, 044-134341
Förskollärare Karin Ewerlöf
Förskollärare Bo Nordh
Barnskötare Susanne Carlsson
Barnskötare Marianne Nilsson
Silverstjärnan, 044-134342
Förskollärare Åse Lyttkens
Förskollärare Christine Eriksson
Guldstjärnan 044-134343
Förskollärare Jessica Bengtsson
Förskollärare Jenny Persson
Vik Barnskötare Katarina Fast
Vik Barnskötare Anna Hansson
Månen röd, 044-134344
Förskollärare Anette Lilja
Förskollärare Lena Thor Olsson
Vik Barnskötare Anna Hansson
Månen blå, 044-134345
Förskollärare Caroline Fredriksson
Förskollärare Johanna Ingered
Vik Barnskötare Anna Hansson
Läsårstider 2015 - 2016
för grundskola och förskolebarn i ”Allmän förskola”
Höstterminen 150818-151221
Vårterminen 160111-160610
Lov då skoleleverna är lediga under läsåret:
26 oktober – 30 oktober höstlov
21 december 2015 – 8 januari 2016 jullov
22 februari 2016 – 26 februari sportlov
25 mars 2016 – 1 april 2016 påsklov
5-6 maj 2016 lovdagar
6 juni 2016 lovdag
Följande dagar är studiedagar för förskolan:
12/8 förskolan stängd samt ytterligare 1 dag under läsåret som
meddelas senare
Följande dagar är
studiedagar/utvärderingsdagar/planeringsdagar för
Österslövs skola och Fjälkestads skola. Då är skolorna
stängd men fritidshem (i regel Österslövs) öppet.
12-14 aug, 17 aug, 27-28 okt, 25 nov, 21 dec, 7-8 jan, 24 mars 1316 juni
Följande dagar är Österslövs och Fjälkestads fritidshem
STÄNGDA p g a kompetensutveckling för all pedagogisk
personal. Då hänvisas elever i behov av omsorg till annat
fritidshem i skolområdet:
26 oktober 2015, 24 mars 2016
Broschyren Skolstart
I broschyren Skolstart finner du som vårdnadshavare, elev eller
studerande information om alla förskole- och skolverksamheter i
kommunen samt skolskjutsar, studiedagar och start- och sluttider
för läsåret 2015/2016. Denna broschyr finns på
www.kristianstad.se samt på www.edwise.se
Balsbygdens hemsidor
Önskar du mer information om våra verksamheter är du
välkommen att besöka följande hemsida:
http://www.kristianstad.se/sv/Skolportaler/balsbygdensskolor/
Publicera bilder på Internet
Inom Balsbygdens skolor har vi för avsikt att publicera bilder på
verksamheten och dess barn/elever kontinuerligt på
skolornas/förskolans hemsida under läsåret, så att vi får levande
hemsidor som visar vad som görs i våra olika verksamheter.
Därför behöver vi ert samtycke för att kunna publicera dessa bilder
(blankett delas ut av personalen till nya elever och elever i fklassen och lämnas in snarast). Om du ändrar dig i ditt beslut som
vårdnadshavare under barnens tid på skolorna hör du av dig till
pedagog och fyller i en ny blankett. Annars gäller beslutet under
barnens samtliga skolår F-5.
På våra skolor och på vår förskola kommer det även i
fortsättningen att finnas fotoskärmar som illustrerar dagens eller
veckans aktiviteter bland barnen.
Skolorna kommer även fortsättningsvis att ge barnen e-mailadress
genom sin skola vilket är tillåtet.
Ordningsregler för Österslöv och Fjälkestads
skolor 2015/2016
KAMRATSKAP
Vi låter alla vara med, men tvingar ingen.
Vi säger bara snälla saker till varandra.
Vi lyssnar på varandra.
Vi bryr oss om varandra, så att ingen ska behöva vara ensam på
rasterna.
Vi är ärliga, artiga och snälla mot varandra.
Vi respekterar tillsägelser från både vuxna och barn.
ORDNING och REDA
Vi kommer i tid till lektionerna.
Vi tar ansvar genom att vårda skolans material.
Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter.
Vi räcker upp handen när vi vill ha ordet.
Vi stänger av mobiler och klockor med ljudsignaler under
lektionstid.
Vi använder inte våra mobiler under tiorasten (Fjälkestads skola).
Vi hjälps åt att skapa en lugn och trevlig lunchstund.
Vi är rädda om vår ute- och innemiljö.
Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt i klassrum, korridorer och i
gemensamma utrymmen.
Vi hänger våra ytterkläder i kapprummet.
Vi äter inte godis under skol- och fritidshemstid. Vi äter inte heller
godis på skolbussarna och taxi.
Vi deltar vid alla lektioner, även idrottslektioner och simlektioner,
då vi är tillbaka efter sjukdom (om inte läkarintyg finns eller
synnerliga skäl anges).
SÄKERHET
Vi lämnar inte skolans område under skol- och fritidshemstid.
Vi stannar innanför bussfållorna, när vi väntar på bussen.
Vi kastar snöboll på avsedd plats.
Vi går lugnt inomhus.
Om elev bryter mot fastställda ordningsregler vidtas åtgärder i
enlighet med Skollagen.
Ovanstående regler är bearbetade och godkända av skolornas
personal, Fjälkestads elevråd och klass F-2 Österslöv i juni 2015.
När barnet /eleven är frånvarande
Skolorna
Via EdWise: Om ert barn är sjukt eller av annan orsak ej är i
skolan registrerar ni detta i edWise (www.edwise.se) innan kl.7.45
(Österslöv), 8.00 (Fjälkestad). Tydliga instruktioner finns på
skolornas hemsidor.
Logga in på edwise och klicka på barnets namn och sedan på
frånvaro. Klicka på fliken ”anmäl frånvaro”. Ange heldag och ange
datum då eleven är sjuk.
Som vårdnadshavare ska du anmäla barnets frånvaro till skolan
vid varje enskild dag eleven är frånvarande (dock inte om
frånvaron beviljats i förväg). Om frånvaron anmäls för flera dagar
skall dessa vara tydligt redovisade. Frånvaro skall inte anmälas i
efterhand.
För vårdnadshavare som inte kan nå edWise:
Österslöv: Meddela fritids innan kl.7.45 på följande
telefonnummer: 0733-134694.
Du har också möjlighet att tala in meddelande på mobilsvar eller
skicka sms till mobilnumret. Då vill vi att ni anger barnets namn,
klass och vilken/vilka dag/ar barnet är frånvarande.
Fjälkestad: Ring klasslärarna innan kl.8 på följande nummer:
Klass 3: 044-132380, 044-132381
Klass 4: 044-132384
Klass 5: 044-132382, 044-132383
Förskolans avdelningar
Regnbågen 044-134341
Silverstjärnan 044-134342
Guldstjärnan 044-134343
Månen röd 044-134344
Månen blå 044-134345
Balsbygdens föräldraförening
En intresseförening för föräldrar med barn i Balsbygdens skolor.
En förening som drivs av föräldrar och där personalrepresentanter
från Balsbygdens skolor bjuds in. Vi pratar om både stora och små
frågor som rör era barns vistelse vid förskolan, skolorna och
fritidshemmen. Vid terminsstart utser varje klass/grupp minst en
föräldrarepresentant som närvarar vid föreningens möten. Även
om du inte är representant får du gärna komma på våra möten.
Alla vårdnadshavare är välkomna!
Följande namnlista gäller tidigare läsår.
Obs! Årsmöte med nyval tidpunkt se nedan.
Ordf Anna Nilsson, [email protected]
v.ordf Kristina Wärnbäck, [email protected]
sekr Jenny Moberg Persson, [email protected]
kassör Ingrid Olsson, [email protected]
Personalrepr/arbetsplatsrepresentant
Förskolechef Emma Lindell 044-134346, 0733-134346
[email protected]
Caroline Fredriksson Månen blå 044-134345
Rektor Marie Ohlander Fj, Öv 044-134338, 0733-134338
[email protected]
Jenny Nilsson från Österslövs skola 044-134694
Bengt Kjellgren från Fjälkestads skola 044-132380
OBSERVERA följande mötestider under ht 2015!
Årsmöte 8 september kl.18 (Österslöv, matsalen)
11 november kl.18 (Fjälkestads skola)
Ansökan om ledighet
Elever i grundskolan har skolplikt och ska delta i den verksamhet
som anordnas för att ge den avsedda utbildningen om inte eleven
har giltiga skäl att utebli. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis
sjukdom eller beviljad ledighet. I grundskolan får rektorn bevilja en
elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Hos oss innebär
detta i regel max 5 dagar. Detta beslutas av rektor i samråd med
klassläraren. Om det finns synnerliga skäl (t ex begravning) får
längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en
samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter
som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd,
elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera
den förlorade tiden. En planerad ledighet bör vara sådan att den
påverkar skolarbetet så lite som möjligt. I ledigheten, antingen
före, under eller efter, ingår att eleven får uppgifter att utföra av sin
klasslärare.
Om du har barn i år 3: Vi beviljar ingen ledighet under den period
av vårterminen då nationella prov i svenska och matematik äger
rum (14 mars – 20 maj 2016).
Om du önskar ansöka om ledighet för ditt barn gör du detta
via www.edwise i god tid innan ledigheten.
Lathund ledighetsansökan i Edwise:
Som vårdnadshavare hittar ni en länk direkt till dokumentet på
startsidan i edWise under händelser t ex ”Andreas ledighet”. Klicka
på länken.
Ni fyller i de översta rutorna (tid för ledighet, antal dagar, skäl) och
bockar i för underskrift. Vid gemensam vårdnad ska båda
vårdnadshavarna bocka i.
När ni fyllt i dokumentet, klickar ni på ”Meddela” överst i
dokumentet. En ny ruta öppnas där ni ser vilka personer som ni
kan meddela att en ledighetsansökan är gjord. Meddelandet ska
gå till barnets mentor.
Har du svårigheter är du välkommen att kontakta klasslärare eller
edwiseansvarig Josefine Mårtensson (Österslövs skola) eller
Stefan Persson (Fjälkestads skola) för att få stöd.
Lämna och hämta barn vid skolan
Många av barnen som kommer till Balsbygdens skolor är i den
åldern att de ej är mogna för att se helheten i trafikmiljön runt dem.
Därför måste alla vi vuxna hjälpas åt att göra trafikmiljön utanför
byggnaderna så trygg som möjligt för barnen.
Ett steg är att använda parkeringsplatserna som finns i anslutning
till varje skola. I Österslöv är parkeringsplatserna mot förskolan
reserverade för föräldrars hämtning och lämning av barn både till
skolan och förskolan. Dessutom finns ett mindre antal markerade
platser uppe vid skolan. Parkeringsplatser avlastar utrymmet vid
grindarna där bussar och taxibilar lämnar och hämtar barn och
därmed minskar risken för olyckor.
Därför uppmanar vi er föräldrar att utnyttja parkeringsplatserna
och gå in på skolgården och lämna resp hämta barnet. Vid våra
terminsavslutningar ber vi också er föräldrar att parkera vid
kyrkan. Detta är ett led i att förebygga olyckor och att minska den
turbulens som blir när flera barn hämtas och lämnas vid samma
tidpunkt. Denna säkerhetshetsåtgärd gäller naturligtvis även
utanför skolan i Fjälkestad.
När barn/elever undervisas utanför
skolområdet
Generella säkerhetsåtgärder utarbetade och dokumenterade av
Barn- och utbildningsförvaltningen följs.
Några exempel ur innehållet
– vid cykelutfärd ska samtliga deltagare använda cykelhjälm
– vid bilutflykt ska samtliga sitta bältade
– vid bussutflykt ska säkerhetsbälte användas
– vid båt och kanotutfärd ska samtliga bära räddningsväst.
Trafikregler och båtvett ska vara genomgångna före färd resp
resa. Badregler anpassas för ålder och mognad och repeteras före
badet.
Följande gäller vid avstigning (buss/taxi)
Sitt kvar på din plats till dess bussen har kommit fram till
hållplatsen. Avstigning skall normalt ske genom framdörren.
Ta det lugnt och knuffas inte, när du stiger av bussen. Visa hänsyn
och hjälp de yngre eleverna.
Var extra försiktig om du skall korsa vägen eller gatan:
Gör aldrig detta förrän bussen har åkt iväg och du har fri sikt
åt båda hållen. Gå aldrig framför bussen.
Det ingår i förarens arbete att hjälpa de mindre eleverna över
vägen eller gatan.
Glöm inte att även buss-/taxiresan till och från skolan utgör en
viktig del av vår gemensamma arbetsmiljö. Därför behandlar vi
varandra med ömsesidig respekt under dessa resor.
Vad händer om du struntar i våra råd och
regler i buss och taxi
Skaderisken ökar väsentligt vid av- och påstigning.
Risken för olyckstillbud under färd ökar.
Trafiksäkerheten är svår att upprätthålla.
Förarens arbetsmiljö försämras.
Elev som stör ordningen kan efter att först har varnats avvisas från
bussen.
Föraren kan också köra tillbaka till skolan för att där i samråd med
skolledningen komma fram till vilken eller vilka elever som
eventuellt ska avvisas från bussen.
Elev som upprepat uppträder störande kan mista sin rätt att åka
med ordinarie skolskjuts till och från skolan.
Vid tillfällen där elev/elever blir avvisade från buss skall föräldrar
alltid underrättas.
Om du har frågor gällande busstransporter till och från skolan
kontakta transportchef Christina Bengtsson 044-136429 eller
0733-171919.