ledare nyheter porträttet noterat ledare nyheter porträttet noterat

LEDARE
NYHETER
PORTRÄTTET
SPECIAL
AKTUELLT
NOTERAT
UKÄ-rapporten lyfter fram det som brister i klagomålshanteringen på KI, men det fnns många goda exempel
också. MF:s vice ordförande Andrea Montano Montes (till höger), som tagit studieuppehåll från biomedicinska
analytikerprogrammet och MF:s ordförande Jennie Sporre (till vänster) från samma program, nämner ett: “Vi
pratade med representanter för vårt program om att få extra tillfällen för tentamen, och de lyssnade på oss.
Resultatet blev att alla var mindre stressade och vi fck en otroligt bra och engagerad klass.”
Foto: GUNNAR ASK
4 | KIBLADET | NUMMER 1 | 2015
KIBladet_1/15_sid_1-17.indd 4
2015-02-10 16:34
Hallå KI, pass
på attityden!
MF vill att kritiska studenter får bättre bemötande
I en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ,
har studentkårer vid landets
lärosäten fått svara på frågor
om hur klagomål från studenterna hanteras.
Medicinska Föreningen
(MF) vid Karolinska Institutet
pekar på fera fall av otrevligt
bemötande från lärare och
kursansvariga.
KI har tydliga policyer, rutiner
och dokument, anser MF, vilket
ger en god grund för hantering­
en av klagomål från studenter­
na. Det som däremot saknas i
de aktuella fallen är en god dia­
log. I 21 av totalt 35 olika ärenden
till studentombudsmannen under
våren 2014 möttes studenterna av
ett otrevligt eller anklagande sätt
hos ansvariga inom en kurs eller
ett program när de framförde sina
klagomål.
DET ÄR EN BILD som MF:s nya
ordförande Jennie Sporre och nya
vice ordförande Andrea Montano
Studenter som vill
gå vidare med sina
klagomål blir ofta
ifrågasatta för sin
kompetens
SE HIT, STUDENTER
SE HIT, LÄRARE
MF:S RÅD TILL STUDENTER
SOM HAR KLAGOMÅL:
MF:S RÅD TILL LÄRARE
OCH KURSANSVARIGA:
1
1
2
3
Var inte rädd för att prata
med din lärare eller handledare, det är inte fel att påtala
brister och som student kan du
ofta påverka.
Var saklig i din beskrivning
av problemet eller kritiken.
Kontakta studentkåren om
du tycker det är svårt att
framföra ditt ärende själv, antingen sektionen (representanter
för ditt program) eller studentombudsmannen (studenter på
grund- eller avancerad nivå)
eller doktorandombudsmannen
(studenter på forskarutbildningsnivå).
2
3
Montes känner igen. De berättar
om lärare, handledare och kursan­
svariga som hamnar i försvarsställ­
ning när kritik riktas mot dem.
”Du är inte utbildad än” eller
”du håller inte det akademiska
måttet” kan vara argument som
studenterna får i retur.
– Studenter som vill gå vidare
med sina klagomål blir ofa ifrå­
gasatta för sin kompetens, säger
Andrea Montano Montes.
MF:s uppfattning är att det inte
handlar om undermåliga studen­
ter, utan om engagerade studenter
som vill påverka sin utbildning
och att en förklaring till den de­
fensiva inställningen hos enskilda
Ta inte kritiken personligt
utan se klagomål som
konstruktiv återkoppling.
Betrakta studenten som en
resurs som bryr sig om sin
utbildning.
Att bli kontaktad av
studentombudsmannen
eller doktorandombudsmannen
betyder inte att klagomålsärendet har ”gått långt” utan
att studenten vill ha en
representant för att inleda en
dialog.
medicinskaforeningen.se
Läs mer.
lärare kan handla om en ovana i
att hantera kritik.
– Om man jämför med dis­
ciplinärenden som hanteras på
central nivå, där studenterna har
upplevt ett väldigt gott bemötan­
de, fnns en vana att utreda en si­
tuation efersom det är disciplin­
nämndens huvudsakliga uppgif,
säger Jennie Sporre.
DET FINNS ingen formell träning för
det här uppdraget och många slits
mellan handledarrollen och klini­
ken, förklarar Mats Rundgren i pro­
gramnämnden för läkarprogram­
met, ett av KI:s största program.
– Men får man uppdraget ska
man också klara av allmän social
kompetens, säger han.
Däremot vill han poängtera
att i en konfikt är det två parter,
studenten och läraren, och ingen
utifrån som bedömt ärendet.
– Det innebär inte att man ska
bli olämpligt bemött. Men man
ska inte heller bara acceptera be­
skrivningen. I kursutvärderingar
får vi ofa bra resultat vilket inte
utesluter att vi har enskilda kon­
fikter, säger Mats Rundgren.
MF FÖRESPRÅKAR en bättre dia­
log mellan akademin och stu­
denterna. Till exempel genom
workshops som tar upp scenarier
som visar att klagomål kan leda
till något bättre, och Mats Rund­
gren nämner att kraven på peda­
gogisk kompetens ökar.
– I en kommande lärargenera­
tion kommer i princip alla att ha
genomgått formell pedagogisk ut­
bildning, säger han.
För att undvika att studenter
och akademin blir som två olika
läger råder studentombudsman­
nen John Håkansson fer att vända
sig till honom.
– Ofa kommer ärenden till
studentombudsmannen ganska
sent. Jag tror på att utbilda i de
rutiner som fnns och att så fort
man har ett ärende ta kontakt
med studentombudsmannen, som
kan hjälpa till att föra en bättre
dialog mellan den klagande och
motparten. Då skulle man kunna
undvika många missförstånd, sä­
ger han.
UNPLEASANT
RESPONSE FROM
TEACHERS
A survey of student
unions conducted
by the Swedish
Higher Education
Authority (UKÄ)
reveals the attitudes of students
towards the handling of complaints.
According to the
report and the
Medical Students’
Union (MF) at
KI, there have
been numerous
incidents in which
students have felt
badly treated by
teachers and course coordinators at
the university.
MADELEINE SVÄRD
[email protected]
Utbildningsdekanen: ”Allvarligt”
n – Jag ser allvarligt på detta och
det är bara att beklaga att studen­
terna upplever att vi inte tagit till
oss av kritik vi fått tidigare. Sam­
tidigt är det positivt att studen­
terna upplever att det fnns tyd­
liga policyer för att omhänderta
klagomål, säger Annika Östman
Wernerson, dekan för utbildning
vid KI.
Hon uppfattar det till stor del
som en attitydfråga som KI måste
arbeta med generellt, och att le­
darskapet är av största vikt för en
förändring.
– Naturligtvis ska vi ha en öp­
pen och konstruktiv dialog med
våra studenter då de framför
klagomål. Vi kan lära oss mycket
av studenterna och de kan bidra
till att utveckla KI:s verksamhet
och arbetsmiljö. Studenterna är
dessutom våra blivande kollegor,
säger Annika Östman Wernerson,
som nu ska ta upp och diskutera
frågan i KI:s ledning.
DEAN OF HIGHER
EDUCATION:
“URGENT AND REGRETTABLE”
Annika Östman Wernerson.
“This is a matter of urgent concern
to me, and I find it regrettable
that the students think we’ve
not taken their complaints
seriously,” says Dean of Higher
Education Annika Östman
Wernerson. “At the same time,
it’s reassuring that they feel that
there are coherent policies in place
for handling complaints.”
Läs mer om
klagomålshantering för
doktorander på
nästa sida.
KIBLADET | NUMMER 1 | 2015 | 5
KIBladet_1/15_sid_1-17.indd 5
2015-02-10 16:34
LEDARE
NYHETER
PORTRÄTTET
SPECIAL
AKTUELLT
NOTERAT
DO: Problemet är svårt
att rå på i vissa miljöer
John Steen anser att lärare
bör klara av att hantera kritik
Klagomål från forskar­
JOHN STEEN TROR även att
studerande hanteras
studenter ibland inte tas
bra centralt på KI
riktigt på allvar och
men brister på lokal
att de kan tolkas som
Fortsättning
nivå. Ofta gäller
överkänsliga.
från föregående
doktorandens
– Men även om det
uppslag
klagomål huvud­
skulle vara så måste
handledaren, och då
man kunna hantera
har institutionen ofta
det, det måste bli en del
backat upp personal och
av lärarprofessionen.
den klagande har inte tagits
Han får medhåll av Bob Harpå allvar.
ris, professor och studierektor
för forskarutbildningen, som
Enligt doktorandombudsmannen menar att det delvis handlar om
(DO), på MF, John Steen, stäm- en kultur där man inte är van vid
mer den bild som kommer fram konfrontation.
i UKÄ-rapporten (se artikel på
– Ett systematiskt problem
föregående uppslag), även
är att det fnns för lite
om den inte är represenåterkoppling och att det
tativ för KI som helhet.
är sällsynt med en ärlig
För dem som drabbas av
diskussion och att reett dåligt bemötande är
fektera över sin roll som
det allvarligt.
handledare, säger han.
– Både när det gäller
klagomål från grundutMED FLER TILLFÄLLEN för
bildningsstudenter och
feedback skulle situatiodoktorander handlar det
nen se bättre ut, menar
ofa om samma miljöer. Bob Harris.
han. Men vissa struntar
Det fnns institutioner
helt i utvecklingssamtal,
där vi har kontaktat previlket man ska ha, och träfar
fekter och även dekaner på cent- bara sina doktorander när det
ral nivå och sett att det har blivit behövs en signatur för årlig uppbättre. Men andra miljöer är svå- följning.
rare att rå på, säger han.
– En bra handledare lägger
inte över problemen på sin doktorand utan sätter ljuset på sig
själv, då är det lättare att hantera
något som inte fungerar, säger
Bob Harris, som fått pris för sitt
sätt att utveckla forskarutbildningen på KI.
– Handledarutbildningen har
Ett systematiskt
gett
resultat, men många har
problem är att det
fortfarande inte gått en sådan
fnns för lite
utbildning. Det måste fnnas en
återkoppling
vilja att förändras också, säger
han.
MADELEINE SVÄRD
[email protected]
Ibland tolkas studenterna som överkänsliga, tror doktorandombudsmannen på MF, John Steen.
Foto: GUNNAR ASK
DOCTORAL STUDENTS’ OMBUDSMAN: IT’S
OFTEN ABOUT THE SAME ENVIRONMENTS
Complaints from KI’s doctoral students are dealt with well at a
central level but poorly at the local. Many such complaints concern the students’ principal supervisors, who are often backed up
by their departments, a tendency that leaves the complainants
feeling that they have not been taken seriously.
Arbetsmiljön har fått en egen dag på KI
n Ett nytt inslag bland KI:s olika temadagar hade premiär strax före årsskifet. Då genomfördes för första
gången en arbetsmiljödag som ägnade sig helhjärtat
åt frågor om arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen.
Huvudtalare var Richard Bolden vid Bristol Business
School, University of the West of England, som talade under rubriken Vad är ett akademiskt ledarskap?
Andra talare var Malin Lohela Karlsson vid Institutet
för miljömedicin, och Christer Sandahl, arbetsmiljönämndens ordförande.
I slutet av dagen delade rektor Anders Hamsten ut
KI:s första arbetsmiljö- och hälsopris, som gick till
Dan Segerbäck vid institutionen för biovetenskaper
och näringslära för att han i mer än 20 år ”engagerat
och systematiskt arbetat med att utveckla både den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön på institutionen”. Prissumman på 30 000 kronor används för fortsatta arbetsmiljöinsatser på institutionen. Före detta
KI-medarbetaren Christina Hallgren fck ett hedersomnämnande för att hon under sin yrkesverksamma
tid varit drivande och utvecklat arbetsmiljöfrågorna på
KI, framför allt vad gäller laboratoriesäkerhet. Arbetsmiljödagen ska nu bli ett årligt inslag och den andra i
ordningen genomförs hösten 2015.
Se Rickard Boldens föreläsning på youtube: KI’s
Work Environment Day: Richard Bolden.
korta.nu/richardbolden
Du hittar Richard Boldens föreläsning via snabblänken.
6 | KIBLADET | NUMMER 1 | 2015
KIBladet_1/15_sid_1-17.indd 6
2015-02-11 09:29