Svar på Motion - angående 100% ekologiskt

STRÖMSTADS
KOMMUN
KALLELSE/ÄRENDELISTA
Sida
15 (22)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-09-10
Kf § 96
Ks § 135
Au § 150
KS/2014-0336
Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att motionen anses besvara
Beslutsmotivering
Den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicyn innehåller bland annat
skrivningar om att inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Måltidsorganisationen
kommer att följa kostpolicyns skrivelser om att öka inköpen och serveringen av
ekologiska livsmedel, vilket också inkluderar frukt och grönsaker.
I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka andelen inköp
av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt och härigenom sträva efter att
skolorna kan ha ekologiska salladsbord.
Sammanfattning av ärendet
Lars Tysklind, Margareta Fredriksson, Håkan Eriksson, Anne-Lise Lindmark, Åke
Sundemar och Anette Andersson (fp) har inkommit med en motion där de anger att i
Strömstad hade vi under 2013 en målsättning att nå 20% ekologiskt i
matorganisationen för skola och omsorg. Vi nådde 16%. 2014 är målsättningen 25%,
men det finns inga konkreta förslag till hur detta skal nås.
Folkpartiet föreslår att Kommunfullmäktige lyfter frågan vidare till Barn och
utbildningsnämnden, om matorganisationen kan installera salladsbord i alla skolor
i kommunen och fylla de med 100% ekologiskt mat.
Beslutsunderlag
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden (2015-04-29)
Tjänsteskrivelse Motion 2014 (2015-04-18)
Protokoll Kommunfullmäktige (2014-09-04)
Motion (2014-08-18)
Justerandes sign
Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: [email protected]
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
STRÖM STADS
KOMMUN
12(27)
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-04-29
BUN § 52
AU§ 47
Dnr BUN/2014-0267
Yttrande 2015 - Motion: 100 % ekologiskt salladsbord i skolorna
(KS/2014-0336)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen
2. att den samma blir Barn - och utbildningsnämndens remissvar gällande
Motion (FP) 100 % ekologiskt salladsbord i skolorna (l<S/2014-0336)
Sammanfattning av ärendet
Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärendet.
Den 9 september 2014 behandlade Kommunfullmäktige Folkpartiets motion
100 % ekologiskt sal/adsbord i skolorna. Kommunfullmäktige beslutade att
remittera motionen till Barn - och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att följa den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicyn, vilken innehåller skrivningar om att öka
inköpen av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt.
I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka andelen
inköp av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt och härigenom sträva
efter att skolorna kan ha ekologiska salladsbord.
Beslutsunderlag
Motion: 100 % ekologiskt salladsbord Folkpartiet (2014-08-18)
Protokoll l<ommunfullmäktige (2014-09-14)
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen (2015-04-18)
Arbetsutskottets protokoll (2014-04-21)
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämndens beslut
1. att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen
2. att den samma blir Barn- och utbildningsnämndens remissvar gällande
Motion (FP) 100 % ekologiskt salladsbord i skolorna (l<S/2014-0336)
Beslutet skickat till
l<ommunledningskontoret
Justerandes sign
Telefon: 0526-193 99 Fax: 0526-192 15
Strömstads Kommun
Barn- och utbildningsnämnden E-postadress: [email protected]
Kommunens hemsida: www.stromstad .se
452 80 STRÖMSTAD
STRÖMSTADS KOMMUN
Tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsförvaltningen
2015-04-18
BUN - Administrativ avdelning
Nicklas Faritzon, 0526-19 210
1 (2)
Dnr: BUN/2014-0267
Dnr: KS/2014-0336
Barn- och utbildningsnämnden
Motion 2014 – 100 % ekologiskt salladsbord i skolorna (KS/20140336)
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt
2. att den samma blir Barn- och utbildningsnämndens remissvar gällande
motion: 100 % ekologiskt salladsbord i skolorna (KS/2014-0336)
Sammanfattning av ärendet
Den 9 september 2014 behandlade Kommunfullmäktige Folkpartiets motion
100 % ekologiskt salladsbord i skolorna. Kommunfullmäktige beslutade att
remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att följa den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicy, vilken innehåller skrivningar om att öka
inköpen av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt.
I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka andelen
inköp av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt och härigenom sträva
efter att skolorna kan ha ekologiska salladsbord.
Här med anser Barn- och utbildningsförvaltningen motionen besvarad.
Ärendet
I sin motion föreslår Folkpartiet att alla skolorna ska ha ett salladsbord med
100 % ekologiska råvaror. Salladsbordet föreslås vidare bestå av en bred
fördelning av näringsämnen. Sist i motionen ställer Folkpartiet frågan till
måltidsorganisationen om det är möjligt att installera salladsbord i kommunens alla skolor.
Den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicyn innehåller bland annat
skrivningar om att inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Måltidsorganisationen kommer att följa kostpolicyns skrivelser om att öka inköpen
och serveringen av ekologiska livsmedel, vilket också inkluderar frukt och
grönsaker.
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Klockaregatan 2 A
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
STRÖMSTADS KOMMUN
Tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsförvaltningen
2015-04-18
BUN - Administrativ avdelning
2 (2)
Dnr: BUN/2014-0267
Dnr: KS/2014-0336
I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka andelen
inköp av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt och härigenom sträva
efter att skolorna kan ha ekologiska salladsbord.
Här med anser Barn- och utbildningsförvaltningen motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Motion – 100 % ekologiskt salladsbord i skolor ekologiskt salladsbord i
skolorna (2014-08-18)
Protokoll Kommunfullmäktige (2014-09-04)
Tjänsteskrivelse Motion 2014 (2015-04-18)
Annelie Gollungberg
Förvaltningschef
Barn- och Utbildningsförvaltningen
Nicklas Faritzon
Utredare
Barn- och Utbildningsförvaltningen
STRÖMSTADS
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sida
5 (11)
Sammanträdesdatum
2014-09-04
Kf § 63
Ks/2014-0336
Motion angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande
Ärendebeskrivning
Lars Tysklind, Margareta Fredriksson, Håkan Eriksson, Anne-Lise Lindmark, Åke
Sundemar och Anette Andersson (fp) har inkommit med en motion där de anger att
i Strömstad hade vi under 2013 en målsättning att nå 20% ekologiskt i matorganisationen för skola och omsorg. Vi nådde 16%. 2014 är målsättningen 25%,
men det finns inga konkreta förslag till hur detta skal nås
Folkpartiet föreslår att Kommunfullmäktige lyfter frågan vidare till Barn och
utbildningsnämnden, om matorganisationen kan installera salladsbord i alla skolor
i kommunen och fylla de med 100% ekologiskt mat?
Beslutsunderlag
Motion 2014-08-18
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges presidiet föreslår att remittera motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande
Ordförande ställer proposition på presidiet förslag till beslut och finner det bifallet.
______________________
Expedieras: Diariet
Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes sign
Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: [email protected]
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
Strömstads kommun
Kommunfullmäktige
2014 -08- 1 8
Onr .~ .?. .~J.':(~ .. 9.?.~ ..
Handl .nr ........ .. .. ......... ... .... .
Motion: 100% ekologiskt salladsbord i skolorna.
I strömstad hade vi under 2013 en målsättning att nå 20% ekologiskt i matorganisationen för
skola och omsorg. Vi nådde 16%. Nu i 2014 är målsättningen 25%, men det finns inga
konkreta förslag till hur detta skal nås. FP och Centern föreslog i den alternativa budgeten att
man skulle tilldela matorganisationen ytterligare 900.000kr i 2014 för att öka denna andel
men detta godtogs inte av majoriteten.
En studie som SVT har gjort visar att om kommuner handlar ekologisk mjölk så hamnar den
ekologiska andelen på 14%. Om vi antar att Strömstad har samma andel och sedan lägger till
lite ekologisk Bregott så är det inte svårt att räkna ut hur vi hamnade på 16%.
Idag finns det familjer i kommunen som har önskemål om att deras barn ska äta 100%
ekologiskt. Detta struntar man i från matorganisationens sida med ursäkterna att det är
krångligt och dyrt.
Vi vill att kommunens medborgare ska bli hörda och föreslår därför att alla skolor ska ha ett
salladsbord med 100% ekologiska råvaror. Salladsbordet ska bestå av en bred fördelning av
näringsämnen och bör därför innehålla ett minimum av följande ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
Protein ex bönor, linser eller ägg,
Antioxidanter ex blåbär eller hallon,
Nyttiga oljor/fetter ex. avokado, solroskärnor, mandel och/eller kokos,
Fibrer, Vitaminer, klorofyll ex. broccoli, spenat och tomater,
Beta-carotener ex. morötter,
C vitaminer ex. citroner, paprika eller vitkål,
Långsamma kolhydrater via örter ex. Quinoa
Div. extra som gurka och lök
Kan matorganisationen installera salladsbord i alla skolor i kommunen och fylla de med
100% ekologiskt mat? Folkpartiet föreslår att Kommunfullmäktige lyfter frågan vidare till
BUN.
~~T
fjlin: t;~
·~-