Mitt-BLekinge 9631 december 2014

SBO-NYTT
Information från Mitt-Blekinge skogsbruksområde december 2014
Ordföranden har ordet
December månad är här och snart har
också det året gått. Är det mer än jag
som tycker tiden går för fort!? Man har
alltid åtgärder i sin skog som man ville
gjort som inte blivit av. Tillväxten i
skogen gör att det hela tiden finns nya
saker som behövs göras i våra skogar.
Det är ju det som gör det så roligt att äga
skog tycker jag och det man inte hinner
själv i skogen kan man kontakta Södra
för att få hjälp med. I år har det varit bra
efterfrågan både sågat och massa, framtidstron är stor inom Södra och vi satsar
i Sverige dels för att öka våra volymer
samt att kunna ta hand om våra medlemmars virke. En aktuell fråga är syn
på skogspolitiken. De senaste 20 åren
sedan skogsvårdslagen ändrades till
frihet under ansvar har naturvårdhänsynen vid föryngringsavverkningar ökat
till sex procent och till åtta procent hos
certifierade medlemmar i Södra. Andelen gammalskog och död ved ökar också
i våra skogar, samtidigt har vi kunnat
hålla en hög produktion av råvara till
våra industrier. Det är viktigt att vi får
ut budskapet att vi både klara miljökrav,
biologisk mångfald och produktion i
våra skogar. Jag hoppas och tror att
våra beslutsfattare oavsett vilket parti
de kommer från, ser att vi skogsägare
värnar våra skogar och inte ger skogen
en massa nya regler och lagar utan ser
skogen som en resurs för Sverige, så den
också i framtiden kan brukas och skötas
på det sätt som vi gör nu.
God jul och gott nytt år!
Ola Persson
Ordförande
Mitt-Blekinge sbo
Skogsbrukarfest
Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari
klockan 19.00-01.00.
Vi börjar med att äta middag, därefter dans till Widebands orkester,
i pausen serveras kaffe och tårta. Kostnad 250 kronor per person.
Anmälan senast 12 januari till:
Carina Johansson 0455-750 46, [email protected]
Magnus Svensson 0454-32 60 02, [email protected]
Ekonomikväll med Johan Frej
Välkommen till AMBs lokaler vid Wasaskolan i Tingsryd
den 20 januari klockan 18.30.
Johan räknas som nordens säkraste marknadsanalytiker och skriver
marknadskrönikan i tidningarna ATL och Land. Tillsammans med
Christer Segerstéen, Södras ordförande, kommer han att reda ut
några av dessa teman:
yy
yy
yy
yy
Träden struntar i börskurserna
Gubbklubben i skogen – ett problem?
Trävaruindustrin gifter sig med marknaden
Den runda stockens förbannelse för sågverken
Anmälan senast 15 januari till Södras medlemsservice på telefon
0470-891 00 eller via e-post [email protected]
Södra stärker erbjudandet
på björktimmer
Södra stärker sitt medlemserbjudande på björktimmer
och höjer prislistan med på 25 kr/m3fub. Södra Wood ser
positivt på marknaden och har knutit till sig ett antal nya
kunder. Efterfrågan av sågbar björk ökar inför 2015 och
därför kan vi nu stärka vårt erbjudande till skogsägarna
ytterligare, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef
Södra Skog.
Efterfrågan på ektimmer är fortsatt hög. Kontakta din
inspektor om du funderar på en åtgärd i dina ekbestånd.
Virkestillredning och kvalitetsarbete
för skogsgårdens lönsamhet
Ett viktigt arbete för tjänstemän och entreprenörer i
Södra är det löpande kvalitetsarbetet i och på våra
gallringar, slutavverkningar och skogsvårdsåtaganden.
Begreppet kvalitet är vitt och omfattar allt från miljöfrågor
till tekniska frågor rörande exempelvis beståndsanpassad
gallring eller optimal aptering som ger maximalt värde för
slutavverkningen. Utbildningsdagarna är många per år i
syfte hålla en hög kompetensnivå. Som ett exempel kan
nämnas en utbildningsdag för Ronnebys slutavverkningsentreprenörer i oktober, där VMF höll en repetitionskurs
i timmertillredning med fokus på rötbestämmelser.
Parallellt med utbildningar följer VMF löpande våra krönta
skördare, som är kvalitetssäkrade och godkända för att
köra stamprisavverkningar. De högt satta mätkraven på
diameter och längd kräver ständigt kalibreringsarbete
av dugliga förare och en bra utrustning. På bilden har
nyss en av våra godkända skördare i Ronneby fått förnyat
förtroende av VMF.
Stampriskontrakt
Skördarmätning med stampris är en betalningsform för
slutavverkning. Den möjliggör snabbare redovisning av
virkeslikviden och att du som skogsägare får betalt för
den avverkade stammen, oavsett hur Södra väljer att
aptera den. Volymmätningen som utförs av skördaren
ligger till grund för betalningen och skogsägaren kan
på så sätt få ersättning för virket bara några dagar efter
avslutad avverkning. De så kallade krönta skördarna som
får utföra stamprisavverkningar kvalitetssäkras och
kontrolleras löpande av VMF.
Södra justerar priser på talltimmer och klensortiment
Södra sänker priserna för talltimmer och barrkubb med 20 kronor per
kubikmeter fast under bark (m3fub). Klentimmerpriserna sänks med 20 kr/
m3fub för gran och med 35 kr/m3fub för tall. Sänkningen är en anpassning
till lägre marknadspriser på färdigvara.
- Vi ser detta som en smärre justering utifrån en färdigmarknad som möter
sjunkande priser och där furan möter det största motståndet. Försörjningsläget är samtidigt gott, framförallt för klentimmer och kubb av barr, säger
Håkan Larsson, affärsområdeschef för Södra Skog. Priset på grantimmer
lämnas tills vidare oförändrat. Förändringarna gäller från den 1 december.
Bilvägslager och leveransvirke
Vi går nu in i en period som är logistiskt utmanande. Vädret kan vara
nyckfullt och påverkar drivningsförhållande i skogsmark och inte minst
framkomlighet på skogsbilvägar. Ett stort flöde av leveransvirke gör det
nödvändigt att styra om våra egna avverkningsresurser från vissa typer
av trakter. Hjälp oss i vår planering och var noggrann med att anmäla ditt
leveransvirke i rätt tid enligt kontrakt. Använd klarkortet du blivit tillsänd.
Aktuella bilvägslager är i skrivande stund ca en månad på massavedssortiment, och cirka två veckor på de sågbara sortimenten.
Beställ Södras
gröna skogsbruksplan
En aktuell grön skogsbruksplan är
det bästa verktyget för att ta rätt
beslut i sitt skogsbruk. Planen hjälper
dig att formulera ett övergripande
mål med ditt skogsägande. Du får
också ett stöd för att omsätta målet
till en konkret handlingsplan, där
varje åtgärd planeras till rätt tidpunkt
för att utnyttja den potential just din
fastighet har. Den gröna skogsbruksplanen blir ditt effektivaste beslutsunderlag för en god skogsskötsel,
naturvård och ekonomi på din fastighet. Skogsbruksplanen levereras på
webben skog.sodra.com under fliken
mina sidor. Du får också en vädertålig
karta med avdelningsbeskrivningar
och Södras handbok för skogsskötsel,
Så sköter Södra skog. Den aktuella
gröna skogsbruksplanen ligger även
tillgrund för PEFC™ och FSC®
certifiering. Vi rekommenderar alla
vars plan som börjar närma sig tio år
eller till och med är äldre att beställa
en ny grön skogsbruksplan.
Du vet väl om att du genom Södras
app Skogsägare får tillgång till planen
direkt i din smarttelefon/platta!
Dags att beställa plantor?
Barrot
PluggPlusEtt
Täckrot
I Södra har vi starkt fokus på att erbjuda plantor som
passar för sydsvenskt skogsbruk. Varje plantsort har sina
egenskaper och passar i olika miljöer. Det ger dig som
medlem ett brett sortiment att välja mellan, vilket gör att
just dina krav kan tillgodoses. I Södras breda sortiment
erbjuder vi tre olikaplanttyper: täckrot, PluggPlusEtt och
barrot. Kontakta din lokala skogsinspektor för rådgivning
om vilken planttyp som passar för dina förhållanden, då
var och en av planttyperna har sin karaktär och styrka.
Det är lönsamt att röja
Röjning är en lönsam investering som betalar sig redan
vid första gallringen. Välröjd skog ger bra ränta. Det är i
röjning man bestämmer vilka trädslag som ska producera
virke i beståndet. Genom att ta bort oönskade stammar
och styra mot produktionsträdslaget ökar tillväxten i den
röjda skogen. I den välröjda skogen blir träden grövre.
Skördarens arbete går då snabbare och avverkningskostnaden sjunker. Lägre avverkningskostnader och mer
virke ger ett högre netto i avverkningarna. Röjningen
gör träden stabila och beståndet blir tidigare moget att
slutavverkas. Det gör att risken för skador av snö och vind
minskar kraftigt. Röjning i rätt tid minskar också risken
för angrepp av rotröta i gran.
Skogsvårdarna
Kent & Micke AB
Kent Johansson 60 år och Mickael
Olsson 55 år har många års erfarenhet av skogsarbete och är mycket
omtyckta i bygderna. De har läst
skogsbruk i Sjöarp och började som
huggare i södra 1972, respektive
1975. Hösten 2011 startade de eget
skogsvårdsföretag. Kent & Micke
utgår från Karlshamn/Pärsgärde
och är verksamma framför allt i
Karlshamns kommun men har kommit in i Ronneby kommun mer och
mer. Förröjning och ungskogsröjning
utgör större delen av deras dag men
plantering och manuellhuggning av
löv förekommer i perioder.
Bild från vänster Kent Johansson och
Mickael Olsson.
Investeringar i massabruket i Mönsterås beslutade
Massabruket i Mönsterås är Södras största med en total årlig produktion
om 750 000 ton barr- och lövmassa. Nu har Södra beslutat att investerar
drygt 100 MSEK i massabruket där investeringen leder till effektivare energianvändning och ökar produktiviteten vid bruket genom en expanderad
indunstning. Då bruket är Södras äldsta, grundlagt 1958, syftar investeringarna till att bli ett av världens modernaste genom successiva investeringar.
Södra Timber och Södra Interiör blir Södra Wood
Södra kraftsamlar resurser inom sågade och hyvlade trävaror med interiörträ genom att fusionera affärsområdena Södra Timber och Södra Interiör.
Det nya affärsområdet får namnet Södra Wood. Sammanslagningen stärker
Södras marknadsnärvaro och industriella struktur vilket gör det möjligt att
realisera synergier på hela flödet från råvara till kund inom administration,
teknik, logistik och försäljning. Södra kommer på så sätt att kunna ge bättre
erbjudande till kunder och därigenom stärka deras konkurrenskraft. Fusionen är ett naturligt steg i Södras koncernstrategi att bli en mer sammanhållen och lönsam koncern. För mer information om sammanslagningen
besök www.sodra.com.
Södra storsatsar på utbildning
för god miljöhänsyn
Målbilderna för miljöhänsyn är en summering av
skogsvårdslagens krav och skogsägarnas frivilliga
avsättningar. Södra har aktivt arbetat i processen
med att ta fram målbilderna tillsammans med
Skogsstyrelsen, skogsbruket och ideella organisationer. Målbilderna är inte kopplade till lagens krav
eller till intrångsbegränsningar utan är en gemensam bild av hur vi höjer kvaliteten på vår hänsyn.
Kantzoner mot vatten och våtmark, hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer samt sociala värden
är exempel på framtagna målbilder. Alla avverknings- och skogsvårdsentreprenörer som är verksamma på Ronneby vo har under november månad
genomgått en endagarsutbildning med fokus på
målbilderna och intresset har varit stor bland alla
som deltagit. Otroligt roligt att få genomföra dessa
utbildningar när det finns ett så stort engagemang
och kunskap bland vår entreprenörskår, berättar
Annelie Jonsson skogsvårdsledare.
Bilderna till höger är exempel på ett urval av målbilder för naturvårdshänsyn. Bilden nedan visar
deltagarna från en av tre utbildningstillfällen.
Skuggig brantmiljö – liten baronmossa (signalart)
En bladmossa som behöver skuggiga trädbärande miljöer.
Växer främst på bergbranter och stenblock samt ibland på
basen av gamla grova ädellövträd. Beskuggade nordbranter är bra miljöer. För att mossan skall finnas kvar krävs
fortsatt beskuggning. Det finns fyra arter baronmossor i
landet, alla behöver skugga och tre av dem är signalarter.
Solig brantmiljö – Guldlocksmossa (signalart)
En bladmossa som trivs i mer solexponerade lägen. Finns
i bergsbranter, men även på gamla grova lövträd som står
öppet i brynmiljöer, i hagmarker, alléer m.m.
Kantzon mot våtmark – tjäderhöna
Tjädern har en mångsidig ekologi. Tjäderhönorna nyttjar
gärna kantzoner mot våtmarker och särskilt de sumpigare
partierna. På våren äter hon knoppar av tuvdun som är
näringsrika och viktiga för att bygga upp energi inför
äggläggningen. När kycklingarna är kläckta nyttjas gärna
kantzonernas insektsrikedom.
Från storskogsdagen
Den 4 oktober anordnade Södra en storskogsdag vid Eringsboda Brunn.
Temat för dagen var självverksamhet, intressanta utställare, aktiviteter för
barnen och ett fantastiskt väder resulterade i 500 besökare. En av stationerna
var en tipsrunda. Nedan presenteras vinnarna som tilldelas ett pris skänkt av
utställarna. Välkommen till kontoret i Ronneby för att avhämta ditt pris!
1.
2.
3.
4.
5.
Elisabeth Svensson 10p
Inez Pettersson 10p
Anders Abrahamsson 10p
Elisabeth Söderström 10p
Kjell Israelsson 10p
Bland barnaktiviteterna fanns bland annat en mycket välbesökt och välanvänd hinderbana. Samtliga deltagare skulle på tid ta sig runt en bana och
belönades på plats med ett litet pris. Här nedan presenteras de fem snabbaste
tiderna, med en fyrdelad första plats!
1.
2.
3.
4.
5.
Inez, Lukas, Lisa och Viktor – 31 sekunder
Casper – 32 sekunder
Malte – 35 sekunder
Marie – 37 sekunder
Alva – 39 sekunder
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Kontraktera biobränsle och markberedning
samtidigt som slutavverkningskontraktet och
erhåll markskoningsgaranti i hela kedjan.
Kontaktinformation
Ronneby verksamhetsområde, Västra industrigatan 5, 372 31 Ronneby
Fredrik Nilsson, områdeschef
Henrik Mollgård, produktionsledare
Annelie Jonsson, skogsvårdsledare Hans-Olof Mattsson, skogsinspektor
Inge Eriksson, skogsinspektor
Martin Petersson, skogsinspektor
Håkan Andersson, skogsinspektor Tomas Svensson, skogsinspektor Bengt-Anders Widerberg, skogsinspektor Johan Rosenquist, skogsinspektor Elsa Eneman, skogsinspektor 010-471 60 90
010-471 60 91
010-471 61 92
010-471 60 94
010-471 60 96
010-471 60 98
010-471 61 00
010-471 61 01
010-471 61 02
010-471 61 04
010-471 61 05
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Ola Persson, ordförande
070-657 59 69
[email protected]
Mats Bondesson, vice ordförande
073-332 04 03
[email protected]
Södras medlemsservice
Telefontid vardagar 08.30-12.00 och 13.00-16.00
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com
0470-891 00
[email protected]