Fördjupning e-hemtjänst

E-hemtjänst
• Biståndsbeslut – hemtjänst där händer inte
behövs
• Kameratillsyn på natten
• Bildtelefoni på dagen
• 240 verkställda beslut – flest nattkameror
Ur användarens synvinkel
E-hemtjänst
Fast bildtelefoni
(Text- och bildmeddelanden)
Mobil fjärrstyrd bildtelefon
Kameratillsyn
Beställare - utförare
• Beställaren
– Biståndsbeslutet
– Teknikupphandlingen
– Teknikkostnader
– Stödfunktionen
• Utföraren/leverantör
en
– Utför e-hemtjänst
– Genomförandeplan
– Ersätts för utförd tid
Socialtjänstlagen (SoL)
Verkställighet
Biståndsbeslut
SoL § 4.1
Utredning av behov
Riktlinjer
Genomförandeplan
När görs insatserna
Vad görs om ej kontakt
Vad görs vid tekniskt avbrott
Avgifter för den enskilde
•
•
•
•
Utförd tid
(Månadsavgift i vissa fall)
Ingår i maxtaxan
Boendestöd ingen avgift
Ersättning till utförarna
•
•
•
Ny lägre ersättning för utförd tid
Schablonersättning per tillsyn för natttillsyn
(Schablonersättning per månad i vissa
fall)
Transporter
Övrig tid
Utförd tid
E-HEMTJÄNST
HEMTJÄNST
Ersättning för utförd tid
Vår del
Utförarens
del
Övrig tid
Utförd tid
På sikt
Helt ny modell för ersättning
för nattillsyn?
Kapacitet
i stället för
prestation?
Välfärdsbredband
Kravet att individen själv ska hålla med internet
har varit en tröskel
Bredband ≠ Internet
Använd kabeln in i
hemmet för
bredbandsbaserade
välfärdstjänster
Enklare, säkrare,
driftsäkrare
Tidpunkten för vårdvalet, vanlig hemtjänst eller e-hemtjänst?
Jo, förstår du Vera.
Om vi ska välja eHemtjänst så
behöver du beställa bredband
först. Här vi har vi en lista på
50 tjänsteleverantörer av
bredband…
Tidpunkten för vårdvalet
Bredband…
tjänsteleverantörer…
Vad är det hon dillar om?
Jag vill ha hjälp,
inget annat!
Tidpunkten för vårdvalet
Jag tror jag struntar i
det däringa bandet och ehemtjänst. Kan man inte få
vanlig hjälp?
Fler argument
Jag tror jag struntar i
det däringa bandet och ehemtjänst. Kan man inte få
vanlig hjälp?
Verksamheten 1:
Vi vill inte vara
konsumentrådgivare
och ta det ansvaret!
Fastighetsägare:
Det är klart att omsorgen
sker i bostaden men om vi
investerar måste vi få
något tillbaka!
Verksamheten 2:
Dagens Internettjänst är
inte anpassad till kraven
för e-hemtjänst!
Stödfunktion för välfärdsteknologi
Biståndshandläggare
Stödfunktion
Stödfunktionför
för
Välfärdsteknologi
Välfärdsteknologi
Hemtjänst
Support/felanmälan
Stödfunktionen
Leverantören
Vår IT-support
Hemtjänsten
Implementeringarbetet
Arbetssätt
Teknik
Hur-frågorna
Juridik
IT-säkerhet
Datakommunikation
Ekonomi
Upphandling
Arbetssätt, attityder, metoder
Fråga inte om – fråga hur!
Följa den smala vägen
FÖR LÅGA KRAV
↓
Integritetsintrång
Olagligt
Ge dåligt rykte
FÖR HÖGA KRAV
↓
Inte kunna använda
Aldrig lära oss
Ingen praxis skapas
Införandeplan
Alla på en gång
Några i taget
– Kortare införandetid
– Likabehandling
– Kort tid utb-praktik
– Anpassa efter
lärdomar
– Riktade infokampanjer
Alla
Rakt
Några
i taget
Ekonomi
• Kostnader
– Teknik
– Personal
– Utbildning
• Kostnadsminskningar
– Minskade transporter
– Minskade behov
– Effektivare insatser
300 eHemtjänstanvändare
300 eHemtjänstanvändare
Kostnad
5,3 Mkr
300 eHemtjänstanvändare
+5,2 Mkr
Kostnad
5,3 Mkr
Kostnadsminskning
Lågt räknat
10,5 Mkr
300 eHemtjänstanvändare
+19,7 Mkr
Kostnad
5,3 Mkr
Kostnadsminskning
Sannolikt
25 Mkr
Budget
2013
2014
År X
(300 användare)
Ordinarie
kostnader
2 000
3 800
5 300
Införandekostnader
3 300
Totala kostnader
5 300
3 800
5 300
Kostnadsminskning
1 060 – 2 500
6 500 – 15 500
10 500 – 25 000
Nettoeffekt
Kostnad
2 800 - 4 240
Besparing
2 700 – 11 700
Besparing
5 200 – 19 700
tkr
Hur har vi räknat?
Åtgärder
Leverantör
Säkra gränssnitt
Härdade servrar
Redundans
Stark autentisering
IP-filtrering
Time out
Åtgärder
Brukare
Brandvägg
Säkrat WLAN
Säkrad hårdvara
Åtgärder
Vårdgivare
Rutiner & policys
Fysisk skydd
Brandvägg, AV
Skärmsläckare, time
out, lösenord
Stark autentisering
Åtgärder
Kryptering av kommunikation mellan, leverantör, brukare och vårdgivare
Behörigheter
Loggning och spårbarhet
Styrdokument och utbildning
Åtgärder
Leverantör
Säkra gränssnitt
Härdade servrar
Redundans
Stark autentisering
IP-filtrering
Time out
Brukare
Brandvägg
Säkrat WLAN
Säkrad hårdvara
Vårdgivare
Rutiner & policys
Fysisk skydd
Brandvägg, AV
Skärmsläckare, time
out, lösenord
Stark autentisering
Kryptering av kommunikation mellan, leverantör, brukare och vårdgivare
Behörigheter
Loggning och spårbarhet
Styrdokument och utbildning
Förberedelser
Behovsanalys
• Användarna delaktiga
• Funktionsorienterad kravspec
• Juridisk/it-säkerhetsmässig praxis saknas
Situationsanalys
• Konceptet e-hemtjänst introduceras
• Brukarnas förtroende viktigt
Marknadsanalys
• Vad finns?
• Vad kan tas fram inom t ex 9 månader?
Förfarande
•
•
•
•
•
•
Öppet förfarande
Selektivt förfarande
Konkurrenspräglad dialog
Förhandlat förfarande
Förenklat förfarande
Direktupphandling
Krav på leverantör
Storlek – inga
Kvalitetsledningssystem – inga
Miljöledningssystem - inga
Uteslutningsgrund - samtliga
Ekonomisk stabilitet – inga
Kompetens och erfarenhet - ja
Tidigare leveranser – minst tre referenser
Krav på produkt/tjänst
Behov
Funktion
Lösning
40
Krav på produkt/tjänst
Krav på produkt/tjänst
Krav på produkt/tjänst
Krav på produkt/tjänst
Krav på produkt/tjänst
Utvärdering
• Hur utvärdera användarvänlighet?
• Kan vi avhända oss det till
användarna?
• Hur skapa transparens?
• Individuella eller generella
synpunkter?
Utvärdering
Utvärdering
Viktning
Användarens upplevelse
Funktioner för användaren
Lösning för anhöriga
Lösning för hemtjänst
Säkerhet från start
Pris
45
10
5
5
5
30
Avtalsmodell
•
•
•
•
•
Kort/lång
Hyra/köpa
Bindningstider
Prismodell
Minimivolymer
Uppföljning
•
•
•
•
Senarelagda säkerhetskrav
Avtalsvillkor i övrigt
Fortsatt utveckling
Sanktioner
Resultat



Fast bildtelefoni
Text- och bildmeddelanden



Mobil fjärrstyrd bildtelefon
Tillsynskamera
upphandling
individanpassat
samverkan
utbildning
implementering
juridik
brukarmedverkan
arbetssätt