Gymnasieval ppt presentation föräldramöten

Information inför
Det som tas upp är följande...
• Utbildning Skaraborg
• Program
• Behörighet
• Tillträdesregler - högskola
• Ansökningsförfarandet
Utbildning Skaraborg
Samverkan mellan 15 kommuner.
Sök fritt bland program och skolor inom
samverkansområdet.
Möjliggör i större utsträckning att du får ditt
förstahandsval/ önskat program tillgodosett.
Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Alla
skolor beslutar själva om sitt programutbud.
Läs noga igenom programkatalogen och besök
öppet hus på skolorna för att se alla program
och inriktningar som finns.
Kommunala gymnasieskolor inom Utbildning Skaraborg
Ållebergsgymnasiet, Falköping
De la Gardiegymnasiet, Lidköping
Vadsbogymnasiet, Mariestad
Katedralskolan, Skara
Gymnasium Skövde Kavelbro/Västerhöjd
Fågelviksgymnasiet, Tibro
Rudbecksgymnasiet, Tidaholm
Lagmansgymnasiet, Vara
Naturbruksgymnasierna i Västra Götaland (VG-regionen)
Friskolor inom Utbildning Skaraborg
IT-gymnasiet, Skövde
Lichron teknikgymnasium, Skövde
Plusgymnasiet, Skövde
Vänergymnasiet, Mariestad
Volvogymnasiet, Skövde
Thorén innovation school, Lidköping
Praktiska, Skövde
Nationella program Ht-16
Yrkesprogram
Högskoleförberedande
•
Barn och fritid
•
Ekonomi
•
Bygg och anläggning
•
Estetiska
•
El och energi
•
Humanistiska
•
Fordon och transport
•
Naturvetenskap
•
Handel och administration
•
Samhällsvetenskap
•
Hantverk
•
Teknik
•
Hotell och turism
•
Industritekniska
•
Naturbruk
•
Restaurang och livsmedel
•
VVS och fastighet
•
Vård och omsorg
Lärlingsprogram
OBSERVERA! Alla skolor erbjuder
inte alla inriktningar.
Vad krävs för att ha behörighet att söka till gymnasiet?
Yrkesprogram
Minst E i
Sv + Eng + Ma + 5 ytterligare ämnen
Högskoleförberedande program
Minst E i
Sv + Eng + Ma + 9 ytterligare ämnen
Till TE och NA krävs minst E i Biologi, Kemi och Fysik
Till EK, HU, SA krävs minst E i Samhällskunskap,
Historia, Geografi och Religion
Räkna ut ditt jämförelsetal
Jämförelsetalet räknas ut på dina 16 betyg.
Du som läser moderna språk får också räkna med det i jämförelsetalet som då
grundas på 17 betyg!
A = 20 p
B = 17,5 p
C = 15 p
D = 12,5 p
E = 10 p
F=0p
Frisök
Innebär att du som elev kan söka kommunal utbildning oavsett var i
landet den finns. Du har rätt till en gymnasieplats ”i mån av plats”, ett
så kallat andrahandsmottagande.
Friskolor
Kan du söka oavsett var i landet du bor, tänk dock på att det inte är
säkert att man kan få inackorderingstillägg från CSN om utbildningen
inte är riksrekryterande.
Idrottsutbildningar
Tänk på att till vissa RIG och NIU kan det vara sista ansökningsdag
redan den 15 oktober!
Riksrekryterande utbildningar
Spetsutbildningar
Särskilda varianter
IB- International Baccalaureate
Utbildningar som alla elever i hela
landet kan söka och man konkurrerar
med sina poäng på samma villkor, men
olika former av antagningsprov är också
vanligt förekommande.
Dessa program läser man i snabbare
takt och innehåller också högskolekurser.
Det enskilda gymnasiet utformar en
inriktning på ett nationellt program som
är specifik. ex. (TE) tågteknik, (SA)
teckenspråk, (NB) sportfiske
Internationell studentexamen
Betygsskala
A
20
A-F
B
17,5
Godkänt
Betyg efter varje
avslutad kurs
C
15
D
12,5
E
10
F
0
Matematik 5
Matematik 4
Matematik 3
Matematik 2
Matematik 1
Tillträdesregler till högskola
Meritpoäng kan man få genom att läsa

Matematik

Engelska

Moderna språk
Meritpoäng ger möjlighet att kunna tillgodoräkna sig upp till 2,5 poäng extra att lägga
till sitt jämförelsetal när man söker till högskola/universitet.

Sökande med betyg från endast gymnasiet kommer premieras. Elever som
läst på yrkesprogram och valt att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten
på Komvux söker i samma urvalsgrupp som de som läst kurserna på gymnasiet.

De som läser upp betyg eller kompletterar med behörighetsgivande kurser på
t. ex. Komvux eller folkhögskola hamnar däremot i en annan urvalsgrupp vid ansökan
till högre studier.

Eleven bör därför tänka på detta i sitt val till gymnasiet och även i sina
individuella val. Det finns också möjlighet för eleven att ansöka om utökade kurser
under sin gymnasietid om den vill försöka läsa fler behörighetskurser eller
meritkurser.
Läsår 2015/16
januari
december
Gymnasieval
Öppet hus på ÅG 11/11
februari
november
Ansökningarna till RIG/NIU ska vara inlämnade antingen
15 okt eller 1 dec. Kontakta ditt idrottsförbund för
anmälningsblankett. www.svenskidrott.se
Mars
oktober
April
Preliminärantagning
Föräldrainformation om. gymnasieval
Omvalsperiod
september
Maj
Reservintagning
augusti
juni
Juli
Slutantagning
Antagningsbeskedet kommer
Studieekonomi
Busskort
Studiebidrag
Extra tillägg
Inackorderingstillägg
Minst 6 km till skolan för att erhålla busskort.
1050 kr/ månad. Du behöver inte ansöka om det, bidraget kommer
automatiskt och det börjar utbetalas i samband med skolstarten.
285-855 kr/ månad. Tillägget prövas med hänsyn till din och
dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det hos CSN.
Söks om du har långa restider och därför måste flytta hemifrån.
Söker du till en kommunal skola utanför den egna kommunen
skall du söka inackorderingstillägget hos hemkommunen.
Skall du studera vid en fristående gymnasieskola skall du
ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.
Tänk på att ansöka i god tid! CSN kan neka dig
inackorderingstillägg om de anser att du kan läsa samma
nationella program eller inriktning i hemkommunen.
Introduktionsprogrammet
Elever som inte når kraven för nationellt program har möjlighet att läsa in behörigheten på
någon av de inriktningar som erbjuds på IM -Introduktionsprogrammet.
Preparandutbildning – möjlighet att läsa in betyg och bli behörig till nationellt program
Programinriktat individuellt val ”PRIV” – riktat mot ett nationellt yrkesprogram och
är sökbart. För att kunna söka PRIV-plats finns vissa behörighetskrav.
Yrkesintroduktion – praktik och studier
Individuellt alternativ – individuellt utformat för varje enskild elev
Språkintroduktion – för nyanlända elever som behöver extra stöd i svenskan