Untitled

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor
i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i
pedagogik, psykologi, sociologi och service. Kännetecknande
för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan,
samarbete och kommunikation.
Vill du läsa vidare efter studenten har du möjlighet att välja kurser
som ger grundläggande högskolebehörighet. Dessutom erbjuds du
flera kurser som ger meritpoäng. Inom programmet kommer du att
praktisera minst 15 veckor inom barnomsorgen och fritidssektorn.
Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium erbjuder alla tre nationella
inriktningar:
FRITID OCH HÄLSA
PEDAGOGISKT ARBETE
SOCIALT ARBETE
Alla inriktningarna fokuserar på mänskliga möten och relationer
samt på vikten av en frisk och hälsosam livsstil. Därför läser du kurser
inom dessa områden.
Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta
med människors hälsa samt med olika fritids- och
friskvårdsverksamheter. Du förbereds för arbete som
till exempel personlig tränare eller idrottsplatspersonal.
Inriktningen utvecklar din förmåga att möta och
pedagogiskt leda människor i alla åldrar utifrån ett
hälsofrämjande förhållningssätt.
FRITIDSMILJÖER OCH ARENOR
Efter avslutade studier får du kunskap om hur olika fritidsmiljöer är
uppbyggda, sköts och vilken verksamhet som bedrivs.
UNGDOMSKULTURER
Du kommer att få kännedom om ungdomars levnadsförhållanden
och roll i samhället samt om olika subkulturer och hur dessa har
förändrats. Du utvecklar också din förmåga att diskutera dina egna
och andras attityder, värderingar och handlingar.
IDROTT OCH HÄLSA
Du läser både Idrott och hälsa 1 och 2 och utvecklar din förmåga
att förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras koppling till
välbefinnande och hälsa.
TEXTKOMMUNIKATION
Kursen behandlar arbetsmetoder för skapande av texter samt
produktion och analys av informerande texter och reklam. Kursen
innehåller även kritisk granskning av olika källor.
Inriktningen pedagogiskt arbete ska ge kunskaper
om barns och ungas utveckling, lärande, behov och
rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.
Du förbereds för arbete till exempel som barnskötare i
förskolan eller elevassistent i skolan.
Med utgångspunkt i värdegrunden leder
undervisningen till att du utvecklar förmågan att
möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett
etiskt förhållningssätt. Inriktningen ger dig kunskap
om specialpedagogik, relationen mellan människor
och samhället samt om olika funktionsnedsättningar.
Efter att du har fått din yrkesexamen kan du söka
arbete som elevassistent eller barnskötare.
PEDAGOGISKA TEORIER OCH PRAKTIKER
Kursen fokuserar på hur barn och ungdomar lär sig och hur de
utvecklas. Du kommer att lära dig om olika pedagogiska teorier
som t.ex. Montessoripedagogik och Walldorfpedagogik och hur du
planerar och genomför olika aktiviteter för att stödja barn
och ungas lärande.
SKAPANDE VERKSAMHET OCH DRAMAPEDAGOGIK
Ger dig kunskap om hur du planerar och genomför olika aktiviteter
inom lek och skapande verksamheter för att på bästa sätt stimulera
barns och ungdomars lärande.
SPECIALPEDAGOGIK
Ger dig kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras
konsekvenser för individen. Ämnet ger dig också kunskaper om
samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.
Du kommer att få lära dig olika specialpedagogiska arbetssätt, vilka
hjälpmedel som finns och hur dessa kan användas och utvecklas.
Inriktningen socialt arbete ger dig kunskaper om
sociala processer, förhållanden och relationer mellan
samhälle och olika grupper eller människor med
olika typer av funktionsnedsättningar. Du förbereds
för arbete med funktionshindrade, exempelvis som
personlig assistent eller med arbete inom boende och
daglig verksamhet. Du kommer att lära dig om lagar
och dokument, men även om att möta människor
med respekt och om mänskliga rättigheter.
Med utgångspunkt i detta leder undervisningen
till att du ges möjlighet att utveckla förmågan att
möta och arbeta med människor inom sociala
verksamhetsområden.
SPECIALPEDAGOGIK 1 OCH 2
Ger dig kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras
konsekvenser för individen. Ämnet ger dig också kunskaper om
samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.
Du kommer att få lära dig olika specialpedagogiska arbetssätt, vilka
hjälpmedel som finns och hur dessa kan användas och utvecklas.
TEXTKOMMUNIKATION
Kursen behandlar arbetsmetoder för skapande av texter samt
produktion och analys av informerande texter och reklam. Kursen
innehåller även kritisk granskning av olika källor.
SKAPANDE VERKSAMHET OCH DRAMAPEDAGOGIK
Ger dig kunskap om hur du planerar och genomför olika aktiviteter
inom lek och skapande verksamheter för att på bästa sätt stimulera
barns och ungdomars lärande.
Programmet riktar sig till dig som vill gå på BF-programmet,
men som inte uppfyller behörighetskraven till det nationella
programmet.
När du är antagen på IMPRO-BF kommer du i största möjliga mån
att gå tillsammans med eleverna på det nationella programmet. Du
kommer alltså att läsa samma barn- och fritidskurser som eleverna
på det nationella programmet. Samtidigt får du möjlighet att läsa
upp din behörighet till ett nationellt yrkesprogram.
Under din tid på Yrkesintroduktionen läser du under det första året
matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska, bild och
SO-blocket enligt grundskolans läroplan.
Du kommer också att läsa några av de nationella kurserna från
BF-programmet samt ha idrott som ett individuellt val. Förutom
dina teoretiska studier kommer din arbetsplatsförlagda utbildning
(praktik) att vara på en förskola i Malmö. Där lär du dig att utveckla
dina ledaregenskaper och du får kunskaper om hur en förskola
fungerar och organiseras.
Vår målsättning är att du skall bli behörig till ett nationellt
gymnasieprogram. Om du efter ett år har uppnått
gymnasiebehörighet kan du söka ett nationellt yrkesprogram eller
ett programinriktat individuellt val mot ett yrkesprogram. Om du
inte uppnått gymnasiebehörighet kommer du att få möjlighet att
förlänga din yrkesintroduktion med ett eller två år.
REKTOR
Johan Aspelin
Telefon 040-34 35 80
E-post [email protected]
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Ingela Grönqvist
Telefon: 040-34 69 53
E-post: [email protected]
BITRÄDANDE REKTOR
Klas Johansson
Telefon: 040-34 70 70
E-post: [email protected]
www.malmo.se/franssuelljorgenkock