Sandeplanskolan - Vellinge kommun

Sandeplanskolan
Matte- och NO-profil
Vellinge.se
För dig som är intresserad av matte och naturvetenskap
Tycker du det är spännande med experiment och är nyfiken på hur saker och ting
runt omkring dig fungerar? Gillar du att lösa matematiska problem och vill använda
matematiken som ett redskap i de övriga ämnena? Svarar du ja på dessa frågor, går i
årskurs 6–9 och samtidigt är beredd att lägga ner lite extra tid och energi, så kan vår
Matte- och NO-profil vara något för dig.
Läs gärna vidare i denna broschyr tillsammans med dina föräldrar.
Bakgrund
I flera nationella och internationella kunskapsundersökningar de senaste åren har
det visat sig att Sverige halkat efter i både
matematik och naturvetenskap. Samtidigt
signalerar näringslivet efter en kommande
efterfrågan på personal med goda kunskaper i dessa ämnen. Sandeplanskolan har
som ambition att utbilda sina elever för
framtiden och satsar redan i de tidigare
skolåren på att ge en inspirerande undervisning där praktik och teori integreras med
varandra. Vi ser det därför naturligt att från
och med årskurs 6 erbjuda dem som är
intresserade en extra möjlighet att utvecklas
i matematik och naturvetenskap.
Syfte
Vi föds nyfikna och med en lust av att
undersöka vår omgivning. Med vår profil
antar vi utmaningen att bevara och utveckla
intresset för matematik och naturvetenskap
genom hela grundskolan. Med varierande
undervisningsformer såsom diskussioner,
laborationer, exkursioner, studiebesök och
moderna digitala verktyg, ges eleverna de
bästa förutsättningarna till goda resultat.
2
Mål
Målet med profileringen är att bevara och
utveckla intresset för matematik och naturvetenskap samt uppnå såväl breda som
fördjupade kunskaper inom området. Vår
förhoppning är också att eleverna känner
sig väl förberedda för kommande gymnasiestudier och att fler elever än idag känner att
ett gymnasieprogram med naturvetenskaplig inriktning kan vara intressant.
Eleverna ska genom studiebesök med
mera få inblick i yrken där man arbetar med
matematik och naturvetenskap.
Kursplan/upplägg
Profilen vänder sig till alla som är intresserade och villiga att ägna mer tid åt dessa
ämnen. Inga tidigare kunskapskrav ställs,
men man ska vara medveten om att det
ingår fördjupning i kurserna.
Om man väljer profileringen så läser man
matematik och naturvetenskap tillsammans
med andra elever i samma årskurs som
också valt profileringen. Övriga lektioner
läser man som tidigare med sin klass. Man
byter med andra ord inte klass för att man
läser profileringen. En utökning av tid ges
genom profileringen i matematik och naturvetenskap.
Naturvetenskap läser man 70 minuter extra
under elevens val och matematik 40 minuter
extra i anslutning till ordinarie schema.
Elevens val blir alltså en del i profileringen
Vi arbetar efter de nya kursplanerna i
Lgr 11 genom ett varierat arbetssätt i små
gruppkonstellationer. Möjligheterna att
sammanväva teori med praktik i våra tre
välutrustade laborationssalar gör att vi kan
öka förståelsen för naturvetenskapliga fenomen. Studiebesök, exkursioner, diskussioner
och olika gruppövningar är naturliga inslag i
undervisningen.
Gymnasiematte
För de elever som önskar läsa gymnasiekurs
i matematik redan i årskurs nio finns ett
samarbete med Sundsgymnasiet. En gång
i veckan åker eleverna då buss till Sundsgymnasiet och har en lektion som leds av
en gymnasielärare. Resterande undervisning sker på Sandeplanskolan. När kursen
är slutförd tenteras den och bedöms av
undervisande lärare på gymnasiet. Eventuellt kommer denna möjlighet att kunna ges
även i de naturvetenskapliga ämnena.
3
Vellinge kommun
235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
POST
Intresseanmälan
Tycker du vår profil låter intressant anmäler du dig genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt på expeditionen och skolans hemsida Vellinge.
se/sandeplanskolan. Senast 28 februari behöver vi ha in din ansökan för
hösten 2013. Observera att både elev och vårdnadshavare ska skriva under
ansökan.
Anmälningar efter detta datum beviljas i mån av plats.
Din matematik- och NO-lärare kommer under februari att ge information
kring profilen och dela ut ansökningsformulär.
Vid frågor kontakta:
Mikael Dahlberg, rektor
[email protected]
Håkan Ingvarsson, biträdande rektor
[email protected]
Sandeplanskolan
Kronodalsvägen 41
236 33 Höllviken
Följ vår Facebook och blogg som är länkade via skolans hemsida.
Vellinge.se