här - Eftis.fi

FORTBILDNING
Krävande barn i gruppen
Målgrupp: Personal inom eftis, förskolepersonal, skolgångsbiträden, assistenter
Innehåll: Att öka kunskapen om barn som har särskilda behov i lärande- och sociala situationer
(barn med bokstavskombinationer) med fokus på det sociala samspelet. Att ge verktyg för att
hantera och på bästa sätt möta olika elevers speciella behov.
Omfattning: 1 heldag + 2 förmiddagar
Tidpunkt: start den 11.11.2015
Kursort: Helsingfors
Anmälan: via www.cll.fi/anmalan senast 27.10.2015
Avgift: kursen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Kontakt: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, [email protected], 06-324 7130
Flow och motivation
- lösninsgfokuserad samatalsmetodik i elevvårdsarbetet
Målgrupp: Undervisande och elevvårdspersonal inom grundläggande utbildning, eftis,
skolgångsbiträden, assistenter (15 deltagare)
Innehåll: Kursen lyfter fram ett arbetssätt med lösningen som fokus och också i enlighet
med läroplanens och elev- och studerandevårdslagens centrala tankegångar elevens aktiva
roll i sammanhanget.
Omfattning: 2 dagar
Tidpunkt: 7.10 och 10.11.2015 (Vasa) , 26.1 och 17.2.2016 (Hfrs)
Kursort: Vasa och Helsingfors
Anmälan: via www.cll.fi/anmalan senast 22.9.2015
Avgift: kursen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Kontakt: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, [email protected], 06-324 7130
Introduktion till ART- Aggression Replacement Training
Målgrupp: Undervisande och elevvårdspersonal inom grundläggande utbildning, eftis,
skolgångsbiträden, assistenter (15 deltagare)
Innehåll: Inom ART jobbar man korrigerande och förebyggande med beteendeförändring. Kursen
är en prodess där vi jobbar med Social färdighetsträning, Ilskekontroll och Moraliskt resonemang och
speglar mot den egna arbetsvardagen.
Omfattning: 2 dagar
Tidpunkt: 15-16.3.2016 eller enligt önskemål om en färdig grupp fyller kursen
Kursort: Österbotten eller enligt önskemål om en färdig grupp fyller kurse
Anmälan: via www.cll.fi/anmalan senast 25.2.2016
Avgift: kursen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Kontakt: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, [email protected], 06-324 7130
Lek, lärande och motorik – betydelsen av glädje och fysiska aktiviteter i den
dagliga undervisningen
Målgrupp: Klasslärare, speciallärare, förskole-, eftis- och elevvårdspersonal samt assistenter (F-åk 6)
Innehåll: Fortbildningens syfte är att öka deltagarnas förståelse för sambandet mellan motorik, lek,
glädje och inlärning hos barn. Fortbildningen ger insikter i hur skolpersonal med små medel
kan stimulera barnens motorik och samtidigt öka förutsättningarna för inlärning och skolmotivation. Under dagen erhåller deltagarna konkreta lösningar på hur de kan fylla skoldagen med
motivations- och koncentrationshöjande aktiviteter. Deltagarna får praktiska tips på hur de kan
bygga upp en teorilektion varvad med motoriska upplevelser.
Omfattning: 1 närstudiedag samt eget arbete som ett komplement till närstudierna per kursort
Tidpunkt: Kursen ordnas parallellt i Österbotten och Åboland.
Fredag 25.9.2015 i Vasa och fredag 4.3.2016 i Åbo. Bägge dagarna kl 9-15.
Kursort: : Kursen ordnas parallellt i Vasa och Åbo
Anmälan: via www.cll.fi/anmalan (senast 16.9.2015 till Vasa-kursen och senast 8.2.2016 till Åbo-kursen)
Avgift: kurserna är avgiftsfria, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Kontakt: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, [email protected], 06-324 7130
Slöjd - upplevelser och uttryck. Ett möte mellan hårda och mjuka material
inom förskola och nybörjarundervisning
Målgrupp: Lärare som undervisar i slöjd inom förskola och åk 1-2 inom grundläggande
utbildning samt eftispersonal
Innehåll: Kursen behandlar följande teman
• Slöjd och kreativitet (att uppmuntra och utveckla barns slöjdverksamhet)
• Slöjd och materialområden (mångsidig användning av mjuka och hårda material)
• Slöjd och ämnesdidaktik (didaktiska reflektioner kring fungerande innehåll i skolans
slöjdverksamhet)
Omfattning: 2 närstudiedagar (1 + 1) och eget arbete under mellanperioden
Tidpunkt: 22.1-18.3.2016
Kursort: Vasa
Anmälan: via www.cll.fi/anmalan senast 18.12.2015
Avgift: kursen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Kontakt: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, [email protected], 06-324 7130
En utbildningsmiljö för alla
Målgrupp: Undervisande personal inom förskola och grundläggande utbildning (F-åk 9)
Innehåll: Vilken roll spelar genus och jämställdhet i förskola och grundskola? Vilka faktorer bör läraren
reflektera över när det gäller jämställdhet och genus i skolan? Vilka konsekvenser kan lärarens handlingar ha för enskilda flickor och pojkar i skolan? Det finns en hel del forskning som visar att även om lärare
gärna vill bemöta alla elever lika, så blir det skillnader i hur man bemöter, ställer krav på och förhåller sig
till flickor och pojkar i skolan. Att det blir skillnader kan bero på att man inte har reflekterat över och fått
tillräckligt med kunskap kring hur genus och jämställdhet spelar roll i förskola och grundskola. Syftet
med den här fortbildningen är att öka deltagarnas insikter i hur de kan främja jämställdhetsarbete i skolvardagen för att garantera en rättvis skola där alla elever har samma möjligheter till lärande och trivsel.
Deltagarna kommer att arbeta kring vad de kan göra annorlunda i skolan så att de kan bidra till att göra
skolan till en utbildningsmiljö för alla.
Omfattning: En närstudiedag fördelad på två tillfällen under två på varandra följande dagar samt
distansuppgift som ett komplement till närstudierna
Tidpunkt: 23-24.10.2015 (fredag 23.10 kl 14-17 och lördag 24.10 kl 9-12)
Kursort: Närpes
Anmälan: via www.cll.fi/anmalan senast 21.9.2015
Avgift: kursen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Kontakt: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, [email protected], 06-324 7130
Samtala med en sakkunnig i mångkulturella frågor! (2–4 h)
Målgrupp: Undervisande och elevvårdspersonal inom grundläggande utbildning , eftis,
förskolepersonal, skolgångsbiträden, assistenter
Innehåll: En sakkunnig besöker en kommun, en skola eller ett daghem för att utbilda och/eller handleda
personalen i en specifik mångkulturell fråga enligt önskemål. T.ex. hur stöda barns flerspråkighet,
identitet och självkänsla, hur skapa ett gott samarbete med föräldrarna etc.
Omfattning: 2-4 h
Tidpunkt: enligt överenskommelse under vt 2015-ht 2016
Kursort: enligt överenskommelse
Avgift: kursen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen
Kontakt: utbildningsplanerare Linda Norrgård, linda.norrgard, 050-4365076
Lärande och utveckling genom lek
Målgrupp: Personal inom eftis, förskolepersonal, skolgångsbiträden, assistenter
Innehåll: Lekens betydelse för barnet ur ett utvecklingspsykologiskt perpektiv: Lek i olika åldrar. Lek
utvecklar barn på många delområden. Hur inspirera till lek? Hur handleda lek?
Omfattning: 4h-1 dag
Tidpunkt: enligt överenskommelse
Kursort: enligt överenskommelse
Avgift: arrangeras mot beställning (offertbegäran)
Kontakt: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, [email protected], 06-324 7130
Med eleven i fokus – ett samarbete med utgångspunkt i relationer och
rättigheter 28.9.2015 i Helsingfors, 29.9.2015 i Vasa
Har du tankar och funderingar kring samarbete med hemmen och vårdnadshavarna? Tycker du att en
god relation till dina elever och eleverna emellan är viktiga element i en god skola? Då ordnar vi
seminariet för dig: boka in den 28 eller den 29 september 2015 i din kalender och låt dig inspireras av
och reflektera tillsammans med kolleger och sakkunniga! Mera information samt program hittar du på
http://www.cll.fi/wp-content/uploads/2015/06/Elevenifokusuppdat.pdf
och www.hemochskola.fi
Anmälan: Senast 18.9.2015 till
Helsingforstillfället på https://survey.abo.fi/lomakkeet/6704/lomake.html
Vasatillfället på https://survey.abo.fi/lomakkeet/6705/lomake.html
Avgift: Avgiftsfritt, finansieras av Hem och Skola och Utbildningsstyrelsen
Kontakt: Christina Teirfolk, 06-324 7243, [email protected]