Planering för teknikämnet år 7

Teknik Granbergsskolan 79
Teknikämnets Syfte
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet
och funktion,
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta
förslag till lösningar,
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
och
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har
förändrats över tid.
Tekniksalen och en grovplanering av åk 7-9
Åk 7: Ritteknik t ex brobygge där även Sketchup och
rapportskrivning är en del.
Studiebesök i Höstbodarna där vi studerar och
dokumenterar gammal teknik.
Teknik i vardagen, forska och skriv en enkel rapport enligt
mall, hur en produkt går från råvara till färdig produkt.
Återvinning hur går det till och varför, grupparbete, vilka
tekniska system finns, skriv en individuell rapport.
Bygga en elmotor.
•
Åk 8: Bygga en stabil råttfällebil som kan gå snabbt och långt, skissa och göra en modell i
Sketchup.
•
Teknik ur ett genusperspektiv, konstruera en ny uppfinning i form av modell, fysisk eller
digital.
•
Återvinningsteknik, individuell uppgift, hitta tekniken, redovisa eventuella ekonomiska och
miljömässiga fördelar, hur gjorde man innan den senaste teknikutvecklingen och finns det
några teknikutvecklingsbehov . Skall redovisas i en powerpoint inklusive en muntlig
redovisning.
•
Åk 9: Skissa, rita och göra en modell av ett givet föremål där det ingår, gjutning,
armering, fackverk, pneumatik. Grupparbete men individuell rapportskrivning.
Tekniska system, i detta projekt jobbar ni i grupp, redovisar i en powerpoint eller
en fysisk modell, inklusive en muntlig redovisning. Individuell rapport.
Bygga den effektivaste solugnen och redovisa temperaturkurvan i ett
excelldiagram. Grupparbete med individuell rapport.
Grundläggande elektronik, lär dig rita enkla kopplingsscheman och löda ett
kretskort.
•
•
•
Öppningsbar bro, nedan ur det centrala
innehållet
Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och
balkformer.
Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet
vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya
material.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av
pneumatik eller elektronik.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord
och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala
modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och
teknikutvecklingsarbete
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har
möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska
innovationer.
Mousetrap car
Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och
elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och
tillämpningar av ett antal nya material.
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning,
förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen
samverkar.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, …..
Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering
och balkformer.
Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft
och rörelse.
Återvinningsteknik
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur
tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala
aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen
och krigsmateriel.
Tekniken i människans tjänst i ett
genusperspektiv
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska
lösningar.
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska,
etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om
utveckling och användning av biobränslen och
krigsmateriel.
• Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors
och mäns yrkesval och teknikanvändning.
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga
framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga
upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska
innovationer.
Bygg en solugn,
Nedan ur det centrala
innehållet.
Teknikutvecklingsarbetets olika faser:
identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och
utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med
förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt
dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter
som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala
aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen
och krigsmateriel.
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur
tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Från råvara till
färdig produkt
Det gäller att hitta vardagsteknik i
tillverkningsprocessen.
Hur fördelas elen från kraftverk till konsument
Ur det centrala innehållet:
Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och
distribution av elektricitet
Sketchup
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med
förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt
dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter
som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
Rita och berätta vad du lär
dig
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och
ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och
måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala
modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och
sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete
Lär dig göra en ritning
Skissa och rita dina projekt
Teknikutveckling / Teknikhistoria
Detta belyser vi i de flesta arbetsområden, i alla årskurser.
Studiebesök i Höstbodarna
Teknikhistoria i praktiken, smide och vandring i historien
Grundläggande
elektronik.
Ur det centrala
innehållet:
Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla
förstärkare.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion
och distribution av elektricitet.
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av
pneumatik eller elektronik.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord
och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala
modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och
teknikutvecklingsarbete