Genomfärgade glas

BYGGVARUDEKLARATION
Planglas – Genomfärgade glas
Handläggare, enhet / Handled by, department
Datum / Date
Beteckning / Reference
Sida / Page
Ingvar Sahlin, Byggnadsfysik
1999-12-14
99E6 0514 C
1 (2)
Tel +46 (0)33 16 56 67
Produktnamn
Genomfärgade glas att ingå i fönster, dörrar, vägg- och takelement.
Företagsinformation
Tillverkare/Leverantör
Medlemmar i Svensk Planglasförening
Miljöledningssystem/
Miljöcertifiering/Registrering
Branschen har ej antagit enhetliga regler för miljöpolicy.
Produktinformation
Innehållsdeklaration
Genomfärgade glas kan härdas, lamineras och bearbetas som vanligt
floatglas.
Användningsområde
Genomfärgade glas har en solskyddande funktion och ger ett färgat
intryck i fasader. Glaset kan användas som enkelglas eller i isolerrutor,
då oftast som ytterglas.
Miljömärkning
Ingen förekommer på produkterna.
Yttre miljö
Nr
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
Produktens del av
livscykeln
Ingående material
Råvaror/Insatsvaror >5 %
• Sand
• Soda
• Dolomit
• Kalk
Energislag
A
F-bar
B
Svensk elmix
47 %
Råvaror
Ej F-bar
C
Luft
E
Inverkan
på mark
F
Bil.:
Dagbrott
”
”
”
600 g/kg
200 g/kg
160 g/kg
60 g/kg
Tillsatser <2 % av 1.1
• Metalloxider
Återvunna material
• Glas i processen
Ursprung för råvara/
insatsvara: Europa
Produktion
Produktionsprocess
Utsläpp
Vatten
D
5 g/kg
Gruva
160 g/kg
85 %
g/kg
Svensk elmix
13,2 MJ/kg
47 %
g/kg
Bil.:
Ammoniak 3
Stoft: 1,5
NO2: 2
CO2: 600
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORÅS, Tel 033-16 50 00, Telefax 033-13 55 02, E-mail [email protected], Org.nr 556464-6874
SP Swedish National Testing and Research Institute, Box 857, SE-501 15 BORÅS, SWEDEN, Telephone + 46 33 16 50 00, Telefax + 46 33 13 55 02, E-mail [email protected], Reg.No 556464-6874
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat. / This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of SP.
BYGGVARUDEKLARATION
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
Del av livscykel
Distribution av färdig produkt
Produktionsland
Transportsätt
Distributionsformer
Emballage
Byggskedet
Byggproduktion
Produktanpassning
Datum/Date
Beteckning/Reference
Sida/Page
1999-12-14
99E6 0514 C
2 (2)
Information och data
Bil.:
Europa och Sverige.
Lastbil.
Direktleverans till byggplats eller producent.
På pall.
Bil.:
Montage sker av helfabrikat eller komplexa produkter.
Genomfärgade glas används som enkelglas eller ingår i
komplexa produkter till väggar, tak, fönster och dörrar.
Arbetet kan ske på byggplats eller hos producent.
Bruksskedet
Bil.:
Ej tillämpligt.
Drift
Underhåll i form av normal fönsterputsning erfordras.
Underhåll
Livslängd (beständighet) erfarenhetsmässigt Normalt minst 30 år.
Rivning
Demontering
Demonterbart med handverktyg. Vissa tunga lyft kan
förekomma.
Restprodukter
Bil.:
Genomfärgade glas kan återanvändas genom att skäras om
Återanvändning
och ingå i en ny komplex produkt.
Glaset kan smältas om till förpackningsglas.
Återvinning
Ej brännbar.
Energiutvinning
Avfallsprodukter
Bil.:
Deponering
Ej komposteringsbar.
Glas
Kan deponeras med beaktande av risk för skärskador på
glaskanter.
Inre miljö
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Allergiframkallande ämnen
Byggprocess
Egenemissioner
Omgivande material
Ej tillämpligt.
Inga restriktioner vid hanteringen på byggplatsen.
Ej tillämpligt.
Produkten skall ej utsättas för angrepp av alkalier, enda syra
som kraftigt angriper är fluorvätesyra.
Underlag för rekommenderade betingel- Hänvisar till företagets projekterings- och monteringsanvisser hos omgivande material
ningar för glasbranschen.
Drift och underhåll
Underhåll i form av normal fönsterputsning erfordras.
Ljudnivå
Ej tillämpligt.
Magnetiska och elektriska fält
Ej tillämpligt.
Byggvarudeklarationen har disposition och uppbyggnad enligt Byggsektorns Kretsloppsråd ”Byggvarudeklarationer”. SP har tagit fram denna byggvarudeklaration i samråd för
att få samsyn i branschen.
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Byggnadsfysik
Ingvar Sahlin