Monteringsanvisning för Bastuskorsten Modulex T600

AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
Monteringsanvisning för Bastuskorsten
Modulex T600
10
ÅRS
MATERIAL
GARANTI
Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: [email protected]
www.nspab.se
AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
Teknisk information
Modulex T600
Rökgasrör 1 mm syrafast rostfritt stål
Isolering 60 mm stenullsrörskål
Yttermantel 0,6 mm rostfritt stål
Provad och CE-märkt enligt standard
SS-EN 1856-1
10 års materialgaranti
Exempel på Produktmärkning:
Systemskorsten
60mm isolering = T600-N1-D-Vm-L60100-G50
Tillverkarnummer = 1964/1630-CPD-0818
Txxx Temperaturklass T450 alt T600 grader
N1 Tryckklass
D
Driftform D = Torrdrift
Vm Korrosionsklass
Lxx Materialtyp väljs efter anläggningstyp,se nedan.
100 Rökgasrörets tjocklek 100 = 1 mm
G
Soteldsprovad G = Godkänt
50 Minsta avstånd till brännbart material
är 50mm för 60mm isolerade moduler
Tack för att du valt en bastuskorsten från
Nordiska Skorstensprodukter AB
Läs hela anvisningen noggrant innan du
påbörjar monteringen.
Felaktigt montage kan leda till brand eller
vattenskador – så vid tveksamhet anlita en
fackman eller ring din Återförsäljare för tips
och råd, eller ring oss på NSP – 0521-65 999
När installationen är färdig ska den besiktigas
innan bastukaminen tas i drift.
Tätningsmassa (M31)
Monteringsanvisning
1.
Montera det oisolerade röret på bastukaminens anslutning, täta med tätningsmassa
M31/ tätgarn vid behov
2.
Montera den plana övergången på det oisolerade röret – täta i den utpressade delen
med tätningsmassa M31,
3.
Ta bort isolering i bjälklaget och lägg ut den blanka, 30 cm höga bjälklagsgenomföringen ovanpå
innertaket innan rörmodulerna monteras igenom vinden/rummet ovanför bastun. Montera sedan
de helisolerade römodulerna till färdig skorstenshöjd, täta i den utpressade delen med
tätningsmassa M31. Montera låsbanden i yttermantelns fasningar och skruva åt ordentligt.
4.
Lägg i de två 10 cm höga halvorna med isolering inuti den blanka bjälklagsgenomföringen
5.
Räta upp skorstenen i lod innan innertaksplåten monteras.
Återisolera vindsisoleringen mot bjälklagsgenomföringens utsida
1.
AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
PRINCIPSKISS MONTERING AV BASTUSKORSTEN
Helisolerad modul
Ø utvändig 240 mm
Tätningsmassa
+ låsband
Bjälklagsgenomföring
Ø 440 mm
Fyrkantig
innertaksplåt
460 X 580 mm
Min 500 mm
Plan övergång
Oisolerad modul
Ø invändig 115 mm
Ø utvändig 117 mm
Går att kapa i nederkant
OBS! Minst 500 mm till
brännbart material
Övergång kan behövas beroende på
bastukaminens anslutning - ingår ej
i skorstenspaketet - beställs separat
2.
AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
Monteringsanvisning Takhuv
Bastuskorsten
Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: [email protected]
www.nspab.se
3.
Installationsanvisning Takhuv
1. Börja med att loda upp för håltagning i skorstenens centrum i innertak/yttertak, och såga ett hål i innertaket med diameter minimum 350
mm, radie 175 mm. För håltagning i yttertaket blir hålet ovalt beroende
på takets lutning. Mät noga så att ni håller avståndet minst 50 mm till
skorstenens isolerade utsida från brännbart material. Vid större håltagning – tänk på måttet på innertaksplåten och på underbeslaget som
ska sitta skruvad i takunderlaget så att inte hålet blir för stort.
Ta bort erf. taktäckning och läkt ända ned på råsponten så att det
blanka underbeslaget får plats, (se Fig. 4). Vid plåttak kan hela
plåtsektionen behöva lyftas bort och klippas ur för att få plats med
underbeslaget på råsponten.
AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
Takhuven innehåller
Skorstenskrona
OBS- neder – och underbeslag är tvådelade och
inte 1 ett stycke som
bilderna visar.
Nederbeslag
Fig.1
◄
350
mm
350
Fig.2
mm ◄
◄◄
Underbeslag
Fig.3
Montera färdigt skorstenen genom yttertaket. Loda in den så den står
rakt.
2. Börja med att mäta ut taklutningen och hur hög huven ska vara.
Klipp sedan av gavelsidorna på takhuven efter taklutningen med
hänsyn tagen till huvens höjd så att huvtakets runda anslutningsstos
passar inuti skorstensröret. Montera sedan ihop de 4 sidorna genom
att skjuta ihop dem (se Fig. 6) - (detta behöver göras först för att få till
rätt avstånd när underbeslag och nederbeslag ska monteras). Prova
också in höjden på huven gentemot skorstensrörets höjd så ni inte
behöver klippa om takhuven ytterligare en gång.
Återmontera läkt in mot underbeslagets utsida så att tegel/plåt ligger
stadigt på plats och att kondensvatten kan rinna över underbeslaget
utan att ta sig in i huset. (se Fig.8)
OBS! Underbeslagets översta del
skall skjutas in under tjärpappen
Fig.5
►
3. När takbeläggning och läkt är borttagna, skär upp tjärpappen så att
underbeslagets översta del kan skjutas in under tjärpappen (se Fig 5).
Placera underbeslaget på underlaget med korrekt avstånd så att det
fyrkantiga nederbeslaget (Fig.2) får plats utanpå underbeslaget(Fig.3).
Prova in måttet på under och nederbeslag med hjälp av den fyrkantiga
huven innan underbeslaget skruvas fast och tätas med taktätningsmassa mot råspont/tjärpapp. (Fig. 7) OBS – det sista ni gör innan
fastskruvning är att kontrollera att skorstenen står i lod och centrerad
i underbeslaget.
Fig.4
Återmontera takbeläggningen tajt emot underberslagets utsida så
att nederbeslaget sedan ligger stadigt på takbeläggningen. Lägg ut
nederbeslaget (Fig. 9)
4.
AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
För extra säkerhet med tätningen av underbeslaget kan ett extra kon-
Fig.7
densskydd (tjärpapp ex.) monteras från nocken, över den befintliga
tjärpappen och över underbeslagets överdel – samt tätas hela vägen
med taktätningsmassa. Detta är viktigt om underlaget i yttertaket
består av annat material än råspont och tjärpapp.
4 Trä nu den tillklippta takhuven över nederbeslaget. Montera dit
huvtaket med stosen inuti skorstensröret och skruva fast huvtaket med
de 4 medföljande skruvarna.
Skruva sedan fast takhuven igenom takhuv, nederbeslag och in i
Fig.8
underbeslaget – på gavelsidorna enbart – inte på neder eller översidan
av huven. (Fig. 10)
Ett bra tips är att förborra hålen med 3 mm metallborr.
Tips (Fig.11 & Fig.12)
Vid tegeltak eller plåttak där man är nära taknocken kan en gummiduk
(Art.nr MGD) monteras från nederbeslagets översta del, på pannornas/plåtens ovansida och in under nockpannor/ nockplåt. (Fig. 11)
Alternativt kan en sträckplåt läggas på samma sätt ovanpå takbeläggningen för att säkerställa vattenavrinning ännu bättre.
Fig.9
MGD-gummiduk och sträckplåtar är extra tillbehör och ingår inte i
takhuvsleveransen.
Fig.10
Fig.6
Lösa mantelsidor monteras genom
att de "skjuts" i varandra, se bild
Skruvas i
gavelsidorna
5.
AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
GENERELLA AVVIKELSER
För falsade plåttak eller papptak/shingeltak krävs en plåtslagare/
pappläggare/shingelläggare som gör konstruktionen tät och anpassad efter takhuven ( i de flesta fall är det helt olämpligt med en färdig
OBS! Förlängningsplåten skall gå upp
under nockplåten. Gummiduk MGD
skall gå upp under nästa tegelrad alt
under nockplåten
takhuv till falsat plåttak)
Tack för att du valt en bastuskorsten från
Nordiska Skorstensprodukter AB
Läs hela anvisningen noggrant innan du
►
påbörjar monteringen.
Fig.11
Felaktigt montage kan leda till brand eller vattenskador – så vid
tveksamhet anlita en fackman eller ring din Återförsäljare för tips
och råd, eller ring oss på NSP – 0521-65 999
När installationen är färdig ska den besiktigas innan
bastukaminen tas i drift.
Fig.12
Fig.13
6.
AVL: UJ15.28.U1
DATUM 2015-12-6
7.