FÄRDIG BUDGET 2016

Västerås stad
Innehåll
1 Inledning .......................................................................................................................................... 4
2 Vision ............................................................................................................................................... 6
3 Trygghet och tradition ...................................................................................................................... 7
4 Psykisk ohälsa och hemlöshet.......................................................................................................... 8
5 Genus och HBTQ och EU-migranter ................................................................................................. 9
6 Infrastruktur ................................................................................................................................... 10
7 Mandatperioden 2014-2018 ........................................................................................................... 11
8 Budget 2016 ................................................................................................................................... 12
9 Ramförslag 2016............................................................................................................................ 13
10 Nämnder ........................................................................................................................................ 14
10.1 Förskolenämnden................................................................................................................. 14
10.2 Grundskolenämnden ............................................................................................................ 14
10.3 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ........................................................................... 15
10.4 Äldrenämnden ...................................................................................................................... 16
10.5 Nämnden för personer med funktionsnedsättning ............................................................... 16
10.6 Individ- och familjenämnden ................................................................................................ 17
10.7 Nämnden för idrott och friluftsliv ......................................................................................... 17
10.8 Tekniska nämnden ............................................................................................................... 18
10.9 Kulturnämnden .................................................................................................................... 18
10.10 Byggnadsnämnden .............................................................................................................. 19
10.11 Miljö- och konsumentnämnden............................................................................................ 19
11 Förslag till beslut ............................................................................................................................ 20
1 Inledning
Efter valet år 2010 blev Sverigedemokraterna för första gången invalda med tre platser i Västerås
kommunfullmäktige. Vi hade en vågmästarroll och avgjorde en del skarpa frågor. I och med att vi inte fick
några platser i några nämnder eller styrelser var insynen i det politiska arbetet i kommunen högst
begränsad. Våra förtroendevalda var fritidspolitiker, vi hade inte tillgång till egna rum på stadshuset och
hade inga möjligheter att på heltid arbeta med politiken. Förutsättningarna för att skapa stordåd var
begränsade.
Partiet har de senaste åren vuxit så det knakar, medlemmar har strömmat till och vi har haft lite lättare att
rekrytera bra företrädare. I kyrkovalet 2013 valdes 15 Sverigedemokrater in i Kyrkomötet och
Sverigedemokraterna representeras i Västerås stift med en plats som besitts av undertecknad. Vi är
representerade i alla utskotten som ersättare och har därmed insyn i Svenska kyrkans arbete. I
stiftsfullmäktige blev vi invalda med fyra platser men det saknades tyvärr kandidater och ett mandat
räknades om och tillföll istället en annan nomineringsgrupp. Vi har därmed tre mandat i Västerås
stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktiges nomineringsgrupper skapade olika konstellationer för att hålla oss
utanför så mycket som möjligt på lokal nivå.
I valrörelsen till supervalåret 2014 kände vi att vi hade ordentlig vind i seglen. Vi blev invalda till EUparlamentet med två ledamöter och i valet till kommun, landsting och riksdag blev vi tredje största parti,
andra största på flera håll i landet. I Västerås kommunfullmäktige fördubblade vi mandaten och har
därmed sex mandat under denna mandatperiod och fick ännu en gång vågmästarrollen. Övriga partier fick
ordentlig huvudbry med hur situationen skulle hanteras och det dröjde innan de blev överens och kom
fram till ett samarbete som de ansåg var hållbart. Målet med det valtekniska samarbetet var att frånta oss
rollen som vågmästare och särskilt inflytande över besluten i kommunen. Västeråsalliansen gick igenom
en skilsmässa och Kristdemokraterna och Centerpartiet fann nya partners i Socialdemokraterna och
Miljöpartiet. Därmed har man majoritet i alla beslut som ska fattas.
Vi har dock påverkat ändå. Tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet röstade vi igenom en så kallad
minoritetsåterremiss vad gällde detaljplanen för den nya byggnaden vid domkyrkan. Den återremitterades
men detaljplanen röstades tyvärr ändå igenom på nytt kommunfullmäktigemöte. Vi gör givetvis också
partiets röst hörd genom att ställa frågor, interpellationer, motioner och debattartiklar samt genom
talarstolen och andra debatter.
Vi har numera ett oppositionsråd och en politisk sekreterare som arbetar vardera 60 procent, partiet
tilldelas 10 procent per mandat i oppositionsråds- och politisk sekreterartjänst. Vi har varsitt rum på
stadshuset och partiet sitter representerade i många nämnder och i Kommunstyrelsen. Förutsättningarna
för att bedriva politik har alltså förbättrats avsevärt.
Den ekonomiska situationen för Västerås kommun ser mycket allvarlig ut. Vi har drabbats hårt av det
kommunala utjämningssystemet som ger oss en kostnad på 70 miljoner kronor. Vi har ett negativt resultat
och som det ser ut nu är det en negativ ekonomisk trend, som slår hårt mot kommunens verksamheter.
Med en allt större invandring ökar också kommunens kostnader alltmer.
Detta resulterar i att många förslag till besparingar görs på de människor som redan är socialt utsatta och i
nämnder som kostar mycket pengar, alltså de sociala nämnderna. Vi står också inför enormt kostsamma
investeringar i form av att exempelvis utveckla hamnen och förnya och förbättra stationsområdet.
Förslag finns att vi ska låna pengar för att mäkta med detta. Vi tycker att det vore ärligare att höja skatterna
i så fall, för de kostnader som kommunen har täcks inte av inkomsterna.
Vi vill inte höja skatten. Det verkar inte de andra partierna heller vilja, förutom Vänsterpartiet då förstås
som alltid vill ge allt åt alla, men faktum är att pengarna kommunen får in via skatterna inte räcker på långa
vägar till alla utgifter kommunen handskas med.
Det finns då olika vägar att gå: höja skatten, slopa en del av - eller dra ner kostnaderna på investeringarna,
låna pengar eller dra ner på kommunens kostnader i nämnderna. Vi ser att det finns möjligheter i två av
vägarna och det är att dra ner på kostnaderna för investeringarna och kostnaderna i nämnderna.
Vi Sverigedemokrater känner stor respekt inför att handskas med kommunens pengar som, till största
delen är de förvärvsarbetandes inbetalda skattemedel. Det är dina pengar, det är mina pengar och de ska
fördelas på vår gemensamma välfärd.
Vi förtroendevalda har ett enormt ansvar för att fördela våra pengar på bästa sätt. Vi Sverigedemokrater
känner en stor respekt för alla invånares lika värdighet när pengar och resurser ska fördelas. Ingen ska ha
särskilda fördelar inom något område, exempelvis för en sexuell läggning eller en viss etnicitet. Våra
invånare som inte har möjlighet att arbeta på grund av sjukdom eller annan problematik, hemlösas
förutsättningar eller andra områden där människor behöver hjälp är samhällets, alltså alla vi människors,
ansvar att ge en rättvis vardag och ett bibehållet människovärde.
Sverigedemokraterna Västerås verksamhetsplan för år 2016 innehåller först vår vision, som beskriver i
vilken riktning vi vill att Västerås kommun ska utvecklas. Sedan presenteras våra uppskattade besparingar
och prioriteringar, följt av hur vi vill att arbetet i dessa nämnder ska fortgå. Dessa ska ses som en första
åtgärd för att styra Västerås i rätt riktning under detta kommande år. Allt som vi med vår Sverigevänliga
politik vill förändra i kommunen är givetvis inte möjligt att genomföra på ett år. Vi prioriterar nu därför
enbart inom de områden vi anser vara mest akuta, även om vi vet att många områden är i behov av
förbättringar.
Vi har utgått från de budgetramar som stadsledningskontoret föreslagit.
Vi presenterar sedan vår förändring och nya budgetramar i separata
kolumner. Med vårt budgetförslag vill vi så fort som möjligt vända
Västerås ekonomi, från att redovisa negativt resultat med stora
besparingar, till att i stället redovisa ett positivt resultat och samtidigt vara
hållbar och långsiktig.
För Sverigedemokraterna Västerås
Ann-Christine From Utterstedt, Oppositionsråd
2 Vision
I vår kommun känner invånarna gemenskap med varandra och är stolta, trygga Västeråsare. Våra ledord
är: trygghet och tradition. Våra viktiga svenska traditioner tar en självklar plats i kommunens
verksamheter.
Familjen värderas högre så att föräldrar har större valfrihet i hur familjens vardag fungerar. Väljer
föräldrarna att barnen ska vistas i kommunens verksamheter från unga år så måste hela familjen känna sig
trygga i att barnen får den bästa omsorgen som kan erbjudas näst efter föräldrarnas. Väljer föräldrarna att
barnen ska vara hemma de första åren är det ekonomiskt möjligt.
Skolbarnen känner sig stolta och ser värdet i vår vardagslyx i att få gå i världens bästa skola. Vuxenvärlden
ställer krav på att eleverna sköter sin skolgång väl. De proffsiga lärarna undervisar barnen, som med glädje
tar till sig kunskapen. Elever som har svårigheter får den hjälp de behöver så att de också lyckas i
skolåren. Vår historia lärs ut till generation efter generation.
De äldre är trygga i kommunens omsorg och är mätta av den goda, närproducerade maten och rosiga på
kinden av solskenspromenaden. Mötesplatserna, gemenskapen och sångstunderna efterlängtas. Vardagen
är trygg både i hemmet och på promenaden genom staden.
Hela kommunen håller ihop och vi värnar om varandras välmående. Vi har en ren och välskött stad där var
och en känner ett ansvar för den att håller sig så.
Lantbrukarna lever på sin verksamhet, levererar bland annat livsmedel till kommunens olika verksamheter
och föder upp glada djur som får beta i hagen.
Näringslivet i Västerås kommun blomstrar och vi kan erbjuda utbildningar som matchar den arbetskraft
som efterfrågas.
Att bo i Västerås är tryggt på riktigt.
3 Trygghet och tradition
Västerås, Västra åmynningen, är en av Sveriges äldsta städer. Vår historia från den tiden till idag är vår
gemensamma bakgrund. Här har våra förfäder oförtröttligt arbetat och gnetat, generation efter generation.
Här har industrier växt fram och vi har varit mycket stolta över framgångarna som verkligen har satt
Västerås på kartan i vårt land och i världen. Här firar vi högtider som vi i mångt och mycket bär med oss
från den kristna tron. Den kristna tron har funnits här under väldigt lång tid och Västerås utnämndes till
biskopsstift på 1100-talet. Detta har i stora delar bidragit till våra grundläggande, gemensamma
värderingar. Tillsammans har generationerna före oss utvecklat vårt samhälle. Historien som vi bär med
oss är viktig att föra vidare till nästkommande generationer.
Detta är vår stad och kommun. Den är din, den är min, den är vår gemensamma plätt på jorden. Några av
oss har bott här i generationer, andra har flyttat hit under senare tid i livet. Många har flyttat hit från andra
kommuner och många är de som flyttat hit från andra länder. När människor från andra länder flyttar till
oss, efter att ibland ha de bott i någon annan kommun den första tiden i vårt land, så är det viktigt att de
fortast möjligt anammar den svenska, västmanländska kulturen. Det är de gemensamma värderingarna
som bygger ett tryggt samhälle som inte blir segregerat. En gemenskap kan inte byggas på olikheter
eftersom gemenskapen i så fall upphör. Det faktum att enskilda individer med utländska rötter på ett
positivt sätt har bidragit till Sveriges och Västerås utveckling förändrar inte detta.
Försöken att omvandla Västerås till en mångkulturell stad har i många stadsdelar lett till en ökning av
motsättningar, kriminalitet, otrygghet samt ökning av sociala och ekonomiska problem. Därför är vi
Sverigedemokrater för att de som invandrar till oss ska assimileras till vår kommun för att nå den
samhörighet som vi så väl behöver. De kommunala insatserna för s.k. integration och all verksamhet som
syftar till att befrämja den nuvarande konfliktskapande mångkulturistiska samhällsordningen ska slopas.
Detta innebär i korthet att man ska ”ta seden dit man kommer” och själv verka för att bli en del av vårt
samhälle. Huvudansvaret för anpassningen till det svenska samhället ska vila på individen själv.
Vårt svenska välfärdssystem bygger på principen om att bidra efter förmåga och få tillbaka efter behov.
Men när det på relativt kort tid har invandrat mycket stora grupper som ska ha del av den gemensamma
kakan, trots att de aldrig har bidragit till densamma, har det svenska välfärdsystemet kommit i obalans.
Detta har naturligtvis förändrat de välfärdspolitiska förutsättningarna radikalt. Det finns således en
tämligen enkel förklaring till varför svensk välfärd är på väg att falla samman. Detta märks inte minst i våra
skolor, inom vården och i hur man behandlar våra äldre.
Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av flyktingar, ensamkommande flyktingbarn
och andra asylsökande, som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga flyktingskäl, kommer
arbetslösheten såväl som kostnaderna för kommunen att minska, vilket ger stora möjligheter att
återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat.
Sverigedemokraterna vill att vi återigen ska känna stolthet och glädje över vår kommun och respektfullt
värna föregående generationers arbete. Vi ska bygga upp välfärden igen så att vi västeråsare återigen kan
ha ett tryggt liv, på riktigt.
4 Psykisk ohälsa och hemlöshet
Psykisk ohälsa
Vi har lämnat in en motion till Västerås kommunfullmäktige där vi givit kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheten att inrätta ett resurscentrum för psykisk ohälsa.
Den som drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar måste värderas högre. Just nu är det alltför
många delar i både vården och omsorgen som fungerar undermåligt eller inte alls. Den psykiska ohälsan
måste jämställas med den fysiska.
Flera områden lämnar mycket mer att önska i sammanhanget, däribland skolväsendet, speciellt på
gymnasienivå. Har du oturen att drabbas av psykisk ohälsa är det inte ovanligt att dina chanser att klara av
din skolgång är borta. Det finns inte tillräckliga resurser till att hjälpa dessa elever, patienter,
medmänniskor på någon nivå idag. Här finns en stor skillnad mellan hur människor med olika former av
psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar värderas, bedöms och bemöts i form av stöd och hjälp.
Det kan skilja extremt mycket på vilken hjälp man får och bedöms ha rätt till.
Samverkan med alla berörda instanser runt den hjälpsökande måste utvecklas och stärkas, vi måste kunna
erbjuda helheten som så väl behövs.
När någon lider av depression eller ångest är det mycket svårt att själv kontakta och besöka alla de
instanser som behöver kontaktas. Det är ett alldeles för högt krav på individen. Därför föreslår vi att ett
resurscentrum inrättas, där alla de olika personer som behövs för individens vardag och tillhörighet i
samhället finns att träffa på en och samma gång. I resurscentrumet ska det finnas exempelvis boendestöd,
personstöd, god man, kurator, socialtjänst, försäkringskassa, vårdförmedlare/patientlots, studievägledare,
arbetsförmedlare och en skolkontakt.
Hemlöshet
Det är inte värdigt Västerås att ha så många hemlösa och uteliggare. Satsningen som gjorts i Bostad först
är bra men det räcker givetvis inte. Det måste erbjudas fler egna bostäder och härbärgen. Den sociala
tryggheten för dessa individer måste stärkas och de måste få tillbaka ett fullskaligt medborgarvärde. I
samband med en stor inflyttning till staden fattas det bostäder. Då blir det ännu svårare att erbjuda
lösningar för de mest utsatta invånarna. För även om staden nu ska bygga en mängd nya lägenheter så
räcker det inte. En begränsad inflyttning till staden behövs. Vi föreslår också att man ska se över
möjligheten att inrätta en typ av servicehus för våra hemlösa som lider av psykisk sjukdom eller annan
problematik.
5 Genus och HBTQ och EU-migranter
Genus och HBTQ
Vi kommer under mandatperioden inte att verka för att genus- och HBTQ-frågor får särskilda fördelar.
I flera tidigare presenterade budgetar från övriga partier har stor vikt lagts vid dessa frågor. Vi anser dock
att de satsningarna är populistiska och vi stödjer inte särbehandling av invånare i kommunen. Vi är födda
olika, vi är alla helt unika och ska behandlas efter det. Vi tror inte på att dela in människor i fack för att
utifrån det avgöra hur vi ska bemötas. Vi ska alla bemötas med samma värdighet och respekt som de
unika individer vi är, oavsett kön eller sexuell läggning.
Vi ska sträva efter att vara jämställda varandra. Detta är dock inte samma sak som ett genustänk, som
strävar efter att vi alla ska ses och behandlas som könlösa. En människas identitet är oerhört viktig, att
försöka ta bort den är bara olyckligt. Vi är oftast födda till man eller kvinna, så enkelt har naturen gjort det.
Alla människor passar dock inte in i denna fördelning och de ska respekteras för det. Men de som känner
sig hemma i sin kropp och sitt kön ska också respekteras för det och inte bli förminskade på något sätt.
EU-migranter
EU:s medborgare har rätt till att vistas i ett annat EU-land under tre månaders tid, förutsatt att man
försörjer sig själv genom arbete, studier eller eget kapital. De tiggare vi kommit i kontakt med här i staden
har ingetdera.
Västerås stad och Stadsmissionen har under några månader berett plats åt EU-migranterna på härbärget
Eken på Viksäng. Detta har skett efter att Stadsmissionens hjälp till våra hemlösa blivit påtagligt påverkat
av EU-migranternas besök och lokalen inte räckt till. Kommunen har bistått med en halvtidstjänst och
under förmiddagarna har de kunnat sova, äta, duscha, tvätta och dylikt på härbärget. Vi sverigedemokrater
anser inte att kommunens resurser ska läggas på EU-medborgare som uppehåller sig hos oss utan egen
försörjning. Deras hemländer ansvarar för sina medborgare.
6 Infrastruktur
Västerås har den stora fördelen att ha järnväg, hamn, flygplats och vägar. De fyra transportsätten ska
bevaras då de givetvis betyder mycket för kommunen.
Flygplatsen går tyvärr med stora underskott och vi behöver hitta sätt att försöka få det mera lönsamt att
driva den. Men att lägga ner den ser vi inte som ett alternativ. Den är mycket viktig exempelvis för
försvaret, som vi nationellt vill rusta upp ordentligt. Här finns också bland annat helikopterutbildning och
flygmuséet är unikt.
Hamnen står nu också inför stora kostnader när det behöver muddras och utvecklas på andra sätt. En stor
kostnad för staden, men något som måste göras för att transporterna ska fungera tillfredsställande.
Järnvägsstationen behöver byggas om i och med att Mälarbanan utvecklas och fler spår behövs. Vi
behöver knyta ihop staden hela vägen från Centrum ner till Mälaren och arbetet med framtagande av denna
detaljplan fortskrider. Det är av största vikt att stationsområdet inte är en stoppkloss mellan City och
hamnen, det ska vara enkelt att ta sig över området och knyta samman delarna av staden.
Kollektivtrafiken har utvecklats bra i och med att Smartkoll genomfördes och kan utvecklas än mer.
Resandet med buss har ökat markant och det ser vi som mycket positivt.
Vägunderhållet har tyvärr fått stå tillbaka alltför mycket under alltför många år eftersom pengarna inte
räckt och det har sparats kraftigt på detta. Det betyder att vi i dag står med ett ”underhållsberg” som både
tjänstemän och politiker kallar det. Det här berget måste givetvis slipas ner så att vi någon gång kommer
till botten på det. Därför vill vi satsa just på vägunderhållet framöver.
7 Mandatperioden 2014-2018
Ambitionen är att våra prioriterade valfrågor ska vara vägledande genom vårt budgetarbete under hela
mandatperioden. Målet är att vi ska försöka driva på övriga partier för att få gehör för våra prioriteringar
och besparingar för Västeråsarnas bästa. Vi kommer dock givetvis även att vara lyhörda för förändringar
och nya behov som behöver prioriteras, i enlighet med vad vi vill politiskt.

Invandring

Äldreomsorg

Förskola, grundskola och utbildning

Arbete

Bostäder

Landsbygden

Hemlöshet

Flygplatsen

Idrott

Tiggeri
8 Budget 2016
SD´s besparingar
Minskat behov av försörjningsstöd
Minskat föreningsstöd
Halverade kostnader för offentlig konst
Minskat stöd till IDA
Ta bort integrationskostnaderna och minska behovet av
tolkservice
Ta bort modersmålsstöd i förskolan
Minska kommunstyrelsens bidrag
Minska kommunstyrelsens budgetreserv
Arbetsmarknadsåtgärder
SD´s prioriteringar
Mer resurser i äldrevården
Insatser för hemlösa och uteliggare
Insatser för individer med psykisk funktionsnedsättning
Förtätning av personal i förskolan
Samordning för våld i nära relationer
Munkgatan
Ökad städfrekvens i Centrum
Vägunderhåll
Bunkefloprojektet
Mer resurser till personer med funktionsnedsättning
Byggnadsnämnden, personal
Insatser för ökad trygghet
Införa lärlingsjobb
Utveckling av Anundshög
Kulturarv
Mnkr
10,0
3,5
0,75
10,0
15,0
3,0
5,0
25,0
5,0
Mnkr
16,0
10,0
10,0
14,0
0,6
0,25
0,25
3,5
2,0
7,4
0,8
3,2
5,0
2,25
2,0
Investeringar
För att klara investeringsnivån föreslår stadsledningskontoret att låna 125 Mnkr. Vi vill att staden själv ska
klara finansieringen av investeringar och föreslår därför att:
SD´s förslag till investeringsbesparingar
Nybyggnation av Lögarängsbadet skjuts upp.
Inga nya flyktingbostäder
Minska ner på befolkningsökningen så att nybyggnationen
av förskolor kan halveras.
Ökad försäljning av kommunens egendom som inte
används till kommunala verksamheter
Mnkr
+88,0
+10,0
+7,7
+19,3
9 Ramförslag 2016
Löneoch
Ingående
budgetram Förändrad prisfrån 2015 budgetram komp
-1 %
Besparings
krav
Förslag
budget- Förändring
ramar i budget2016 ramar
SD
Skattefinansierad verksamhet
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd
Äldrenämnden
Nämnden för personer m
funktionsnedsättning
Individ- och familjenämnden
Kulturnämnden
Nämnden för idrott och friluftsliv
Tekniska nämnden
Skultuna kommundelsnämnd
Byggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kommunfullm, kommunstyrelsen
Kommunrevision
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Fastighetsnämnden budgetanslag
Mälardalens Brand o Räddningsförb
Ta bort integrationskostnaderna
Delsumma
Intäktsfinansierad verksamhet
Tekniska nämnden, avfall o återvinning
Styrelsen för proAros
Styrelsen för Konsult och Service
Fastighetsnämnden
Teknisk produktionsstyrelse
Delsumma
SUMMA
Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm)
Driftbidrag Västerås Flygplats AB
852,8
1 543,2
708,4
1 307,2
17,4
52,2
-1,0
12,2
19,4
32,7
17,4
31,4
680,5
740,1
178,9
164,6
386,3
99,0
22,8
19,2
194,0
3,5
11,3
0,8
6,0
70,2
11,8
2,4
3,3
1,1
10,3
2,7
15,9
15,7
6,6
0,9
7,0
2,2
0,9
0,6
3,3
0,0
0,3
-6,8
-3,1
-1,8
-1,6
-2,3
-1,0
-0,2
-0,2
-1,9
0,0
-0,1
0,0
1,7
-0,7
6 988,8
0,3
0,9
-4,9
0,4
109,1 156,0
1%
-5,1
884,5
0,4 1 628,5
-26,3
698,5
-13,1 1 337,7
+14,0
+2,0
+16,0
701,4
755,1
187,0
165,0
401,3
102,9
23,5
19,6
195,4
3,5
11,8
1,7
1,1
71,6
+7,4
+0,6
-64,0 7 189,9
40
+4,0
+0,8
-5,0
898,5
1 630,5
698,5
1 353,7
708,8
755,7
187,0
165,0
405,3
102,9
24,3
19,6
190,4
3,5
11,8
1,7
1,1
71,6
-15
7 214,9
0,0
0,0
1,0
4,6
0,0
5,6
0,0
0,0
1,0
4,6
0,0
5,6
-64,0 7 184,3
7 209,3
-29,2
-29,2
-29,2
15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
6 987,8
4,6
4,6
0,0
104,5 156,0
Löne- och priskompensation
Central lönepott
0,0
Ökad arbetsgivaravgift unga 2016 mm
0,0
35,0
35,0
35,0
Ettårssatsningar 2015
14,9
-14,9
0,0
0,0
KS kommungemensamma reserv
25,3
41,1
66,4
-25
41,4
-64,0 7 279,5
15
7 279,5
TOTALT STADEN
7 013,8
8,0
0,0
165,7 164,0
10 Nämnder
10.1 Förskolenämnden
Den första tiden i ett litet barns liv är så oerhört viktig och betydelsefull för den fortsatta utvecklingen i
livet. Både som barn och förälder måste man känna sig trygga med att förskoleverksamheten är den allra
bästa. Trygga barn är en förutsättning för att långsiktigt skapa ett tryggt samhälle där vi värnar om
varandra.
För de föräldrar som vill att deras barn ska få enskild pedagogisk omsorg ska det valet givetvis finnas och
vara möjligt att få.
Våra viktiga svenska traditioner och svensk identitet ska genomsyra verksamheten och ge barnen en
meningsfull vardag där de känner sig sedda. Barngrupperna ska hållas på en nivå som gör att både barn,
personal och föräldrar mår bra. Personalen ska kunna gå hem efter arbetsdagens slut och vara nöjda med
sin dag med känslan av att ha utfört ett bra arbete under bra förutsättningar.
Vi vill ta bort modersmålsundervisningen i förskolan. Vårt svenska språk ska användas i förskolan för att
barnen snabbt ska lära sig att kommunicera på sitt nya hemspråk. Hemmet ansvarar själva för att lära
barnet sitt modersmål och ska inte vara kommunens ansvar.
 Förtätning av personal.
 Ta bort modersmålsstöd, förutom till de nationellt erkända minoritetsgrupperna.
10.2 Grundskolenämnden
Den viktiga skoltiden ska vara en förlängning i tänket som råder under förskoleåren och fortsätta erbjuda
barnen trygghet och traditioner. Eleverna ska känna stolthet och att det är ett stort och viktigt steg i livet
att börja i skolan. Också här ska vår svenska identitet stärka eleverna så att de känner sig delaktiga och
viktiga i det övriga samhället. Kunskaper om den svenska historien och vårt kulturarv bör ges större
utrymme i undervisningen.
Vi främjar fysisk aktivitet och verkar för att mera idrottstimmar ska läggas under skoltid, då vi tror att
elevernas inlärning och koncentration då kraftigt förbättras. Detta har visat sig bland annat i samband med
ett projekt kallat Bunkefloprojektet, som vi sverigedemokrater ställer oss starkt positiva till.
Bunkefloprojektet är ett samarbetsprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning och påbörjades i
Malmö 1999. Projektet syftar till att lägga in minst en halvtimmes schemalagd fysisk aktivitet under
skoldagen och mäta benmassan för att se om den förstärks i samband med den ökade rörligheten.
Resultaten har varit slående positiva.
Skolan bör främja respekten för demokrati, kritiskt tänkande och åsiktsfrihet. Pedagogerna ska aldrig
framföra sina egna åsikter och påverka barnen. Undervisningen ska vara neutral i alla lägen så att eleverna
själva kan utveckla sitt kritiska tänkande. Elevernas oliktänkande bör inte värderas i ”rätt” eller ”fel” åsikter
enligt pedagogens bedömning.
Omdömen bör ges även under barnets tidiga skolår, vi förslår från år fyra, för att i tidigare ålder upptäcka
barn som är i behov av extra stöd av något slag. Vi vill också betona vikten av att det under skolgången
förväntas en prestation av eleverna. Vi behöver stärka känslan av att skolan är till för lärande och inte är en
plats för stök. Lärande och bildning ska vara betydelsefullt, roligt och givande och med det följer ett ansvar
att göra det bästa man kan av skoltiden från både elevernas och deras föräldrars sida.
Skolans ansvar är att se till att personalen som arbetar där är rätt utbildade, tillräckligt många och i
toppklass. Målet är att vi återigen ska vara en skola av världsklass. Läraren ska lägga sin tid på
undervisning. Annan personal kan sköta det administrativa arbetet, exempelvis en lärarsekreterare. Därför
vill vi att fler vuxna ska arbeta i skolan.
Nämnden har ett allvarligt ekonomiskt läge och omprioriteringar måste göras. Både Bäckby- och S:t
Ilianskolan går med stora budgetunderskott. Trots att elevunderlaget räcker till så väljer eleverna och deras
föräldrar från upptagningsområdet andra skolor. Vi har av flera personer fått veta att detta beror på att
skolorna upplevs som stökiga och att de flesta elever som går där är från flera främmande kulturer, enligt
uppgift är hela 95 % av S:t Ilians elever invandrare. Vi har sett att detta sker på flera håll i landet. När
invandringsvolymerna blir för stora väljer de som har bott och verkat här under lång tid att flytta.
 Minska kostnaden för IDA.
 Effektivisera elevtransporterna.
 Starta upp Bunkefloprojektet.
10.3 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Vi vill satsa på att bättre matcha utbildningar efter arbetsmarknadens behov. I Västerås har vi många
människor som får försörjningsstöd under lång tid. För att stävja detta måste vi kunna erbjuda bra
utbildningar som leder till arbete. Det ska givetvis också löna sig att arbeta och förutsättningarna för att
försörja sig själv måste bli bättre. Reglerna för bidrag som betalas ut till människor som inte kommer i
arbete ska vara lika för alla. Försörjningsstöd ska inte betalas ut samtidigt som personen uppbär annan
inkomst i form av lön eller personliga bidrag.
I och med de nya a-kassareglerna har det blivit svårare för lokala småföretagare att rekrytera arbetskraft.
Intresset för att arbeta som timvikarie har till stor del svalnat.
Det är av största vikt att vi bryter ungdomsarbetslösheten. Vår tanke är därför bland annat att en
anställningsform som heter lärlingsjobb ska införas.
SFI bör förbättras med högre krav på att lära sig det svenska språket inom rimlig tid.
 Förbättringar för individer med psykisk funktionsnedsättning.
 Inför lärlingsjobb.
10.4 Äldrenämnden
På ålderns höst kan man komma att behöva omsorg och då ska det ske med allra största respekt för
individen. Vi vill införa en övre begränsning för beviljade insatstimmar i hemtjänsten och i stället utöka
mängden särskilda boenden. Rätten till att få flytta till ett särskilt boende måste omvärderas. Det kan vara
skäl som exempelvis för lite social stimulans, individens egen vilja eller ålder.
Indikatorerna för Västerås stad visar tyvärr på att en alltför stor del av de äldre inte känner sig trygga med
sin omsorg och att trenden också är nedåtgående. Detta är oerhört allvarligt och måste av oss
förtroendevalda tas på största allvar. Därför behövs mer resurser, främst för att de äldre ska få mer tid
tillsammans med personalen men också till att förbättra den digitala tekniken.
Vi vill bevara de äldres mötesplatser då de skapar en trygg och meningsfull aktivitet i deras vardag. Maten
som serveras våra äldre ska vara näringsriktig, närproducerad och kanske det viktigaste av alltvälsmakande.
Risken för halkskador när åldern tar ut sin rätt är stor, därför föreslår vi också att gratis halkskydd erbjuds
till alla från 65 år.






Öka antalet platser till särskilt boende
Övergång till digitala trygghetslarm.
Utbyte av larm i särskilda boenden
Trådlöst nätverk i äldreboenden
Dagverksamhet för dementa
Biståndshandläggare för äldre
+ 9,8 Mnkr
+ 0,3 Mnkr
+ 0,7 Mnkr
+ 0,7 Mnkr
+ 1,5 Mnkr
+ 3,0 Mnkr
10.5 Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Tillgängligheten för funktionsnedsatta personer ska alltid vara i fokus i kommunens verksamheter.
Förutsättningarna för att kunna utnyttja kultur, friluftsliv, omsorg, restaurangbesök, utbildning med mera
ska vara lika för alla invånare i kommunen.
Vi ställer oss inte bakom att avgiftsbelägga boendestödet, vilket föreslagits. Boendestödet är en otroligt
viktig del i att vardagen ska fungera för de individer som behöver det. Vi prioriterar också träffpunkter och
annan social verksamhet.
Kostnaderna för nämnden har ökat avsevärt de senaste åren. Det innebär att kontrollerna över beviljade
biståndstillstånd måste följas upp med större noggrannhet så att endast de som verkligen behöver dem får
sådana. Vi måste komma tillrätta med det bidragsfusk som förekommer. Därför kommer vi att verka för att
endast specialistläkare får skriva intyg. Det behövs också fler handläggare för att ansökningarna ska kunna
få en rättvis och riktig bedömning.




Boendestöd
Ökad bemanning, biståndsenheten
Ökad nattbemanning på boenden
Dagverksamhet
+ 1,8 Mnkr
+ 3,0 Mnkr
+ 1,5 Mnkr
+ 1,1 Mnkr
10.6 Individ- och familjenämnden
Vi ser att försörjningsstödet som utnyttjas under längre tid ökar. Detta tillsammans med att invånarna i
Västerås ökar i alltför snabb takt gör att det ekonomiska läget kraftigt och snabbt försämras. Vi vill minska
behovet av försörjningsstöd och i stället se en förbättrad och effektivare SFI för att så fort som möjligt
göra människor anställningsbar. För att komma till rätta med de stora summor som skattebetalarna bidrar
till att betala ut i försörjningsstöd ser vi också ett behov av att satsa på att utveckla och förnya utbudet av
utbildningar.
Antalet familjehem bör öka och arvoderingen till dessa bör ses över. Vi vill införa ett tak på hur mycket en
familjehemsplats får kosta, för vem som än behöver den. Detsamma gäller kostnaden för flyktingbostäder
och bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Även om det inte är kommunen som i början betalar för
dessa är det i alla fall skattebetalarnas pengar som används på statlig nivå. Efter tre år, då statens bidrag
till kommunen avslutats är det kommunens ansvar att försörja dem som inte har egen försörjning. I
genomsnitt dröjer det cirka sju år innan de kan försörja sig själva, vilket givetvis kommer att kosta mycket
pengar.
Avtalen med migrationsverket bör ses över och inte förnyas. Vi har idag brist på bostäder, platser i
allehanda omsorg, pedagoger och mycket mer. Dessutom har nämnden en mycket ansträngd ekonomi. Vi
behöver ett andrum för att kunna prioritera andra områden. Lagom är bäst.
 Förnya inte avtalen med migrationsverket.
 Minska behovet av försörjningsstöd .
 Omfördela 5 Mnkr av försörjningsstödet till att förbättra hemlösas situation.
 Samordning Våld i nära relationer.
 Inga fler flyktingbostäder.
10.7 Nämnden för idrott och friluftsliv
Idrott och friluftsliv är viktiga inslag i människors vardag. Kroppen blir starkare och de positiva effekterna
av endorfiner som rusar i kroppen av fysisk aktivitet och föreningsliv är till allas nytta. En av de viktiga
positiva effekterna är också att den psykiska hälsan kan förbättras genom motion. Kommunen bör se
bredden i idrotten och fördela resurserna på ett rättvist och hållbart sätt. Den uppgiften är givetvis inte
alldeles enkel när de stora sporterna behöver ha nya arenor och dylikt.
Vi står nu inför önskemål om flera nya arenor till friidrott, innebandy och ishockey. Samtidigt håller ett
efterlängtat och välbehövligt ridhus på att färdigställas. Badhusen är snart uttjänta. Vi vill föra en dialog
med de olika idrottsföreningarna för att utröna var prioriteringarna behöver läggas. En av våra valfrågor
var att prioritera friidrottsarenan och det står vi fast vid.
10.8 Tekniska nämnden
Våra vägar visar nu resultatet av ett långvarigt och hårt sparkrav för Tekniska nämnden. Vägunderhållet
har på senaste år varit ordentligt underdimensionerat. Detta är givetvis inte hållbart. Det är uppenbart att
en hel del pengar måste skjutas till för att så fort som möjligt komma i fas med fungerande vägar. Stora
som små hål samt sprickor i vägbanan behöver lagas, vägsträckor behöver läggas om och vägmarkeringar
fyllas i. Vi föreslår också att Bjurhovdabadet säljs eller skänks till intresserad aktör.
 Ökat vägunderhåll
 Åtgärda omgivningen på Munkgatan.
 Ökad städfrekvens i centrum.
10.9 Kulturnämnden
Vårt kulturarv ska fungera som ett sammanhållande kitt, varje samhälle behöver kollektiva minnen för att
känna gemenskap och att man delar normer och värderingar. Kulturarvet ska hanteras varsamt och att
värna om det är att visa respekt mot tidigare generationer och att med stolthet minnas vad de
åstadkommit. Fokus bör ligga på att bevara och vidareutveckla det svenska och lokala kulturarvet. Att
stärka intresset för vårt lands kultur och historia samt värna vår gemensamma identitet underlättar också
assimilera av nyinflyttade invandrare.
Vi ska ha ett levande, brett och tillgängligt folkligt kulturliv där bland annat sevärdheter, musik- och
kulturskolor fyller en viktig funktion. Kommunalt kulturstöd bör inte gå till politisk eller politiserad
verksamhet. Inte heller ska kulturstödet betalas ut till föreningar som inte delar våra demokratiska
värderingar.
Vallby friluftsmuseum är ett populärt utflyktsmål för många barnfamiljer. Medel för att underhålla
byggnader och omgivning ska vara tillräckligt.
 Minska föreningsstödet
 Halvera kostnaden för offentlig konst
 Omfördela föreningsstöd till utveckling
av Anundshög.
 Öka kunskapen om vårt kulturarv och vår historia.
10.10
Byggnadsnämnden
Bostäderna i Västerås är för få och vi måste bygga ikapp. Befolkningsmängden har ökat i alltför snabb takt
och vi inte har kunnat möta det ökade behovet av bostäder. Fokus i nybyggnationen bör främst ligga på att
uppföra hyresrätter till ungdomar som vill flytta hemifrån.
Vi ska bevara historiskt förankrade miljöer och hänsyn ska tas till vårt kulturarv när nya bostäder uppförs.
Byggnader med starkt symbolvärde och som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk
byggnadstradition ska inte uppföras.
I kommunfullmäktige röstade vi nej till förslaget på att godkänna detaljplanen vid Domkyrkan. Detta är en
känslig miljö som bör bevaras som den är. Vi känner oss inte trygga med att den byggnad som nu ska
uppföras kommer att byggas på ett sådant sätt att den smälter in i övrig bebyggelse.
 Lönesatsning
 Utbildningssatsning
 Ny servicetjänst
10.11
Miljö- och konsumentnämnden
Kommunen bör gynna miljön och spara energi på olika sätt, bland annat genom att använda miljöfordon i
den egna verksamheten.
Fjärrvärme är att föredra medan vindkraft inte bör uppföras i storskalighet. Vindkraften är mycket kostsam
och det har visat sig att det är svårt att få lönsamhet i det. För att vindkraft ska vara effektivt så behöver
det blåsa varje dag året runt vilket det inte gör samt att vi vet att det har påverkat fågellivet negativt.
Vid upphandling av livsmedel ska kommunen beakta att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och
framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djurhållning. Allt kött i
kommunens verksamheter bör vara närproducerat och inte slaktat enligt några särskilda ritualer som inte
är förenliga med svenska värderingar.
11 Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:


att fastställa skattesatsen för år 2016 till 20,36 procent.
att anta Sverigedemokraternas förslag till ramförändrigar samt uppdrag till nämnder och
kommunstyrelsen.
Uppdrag
1. Förskolenämnden får i uppdrag att ta bort kostnaden för modersmålsstöd.
2. Förskolenämnden får i uppdrag att se över kostnaden för IDA-verksamheten.
3. Grundskolenämnden får i uppdrag att minska kostnaden för IDA-verksamheten med 10 Mnkr.
4. Grundskolenämnden får i uppdrag att minska kostnaderna för elevtransporter.
5. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att inom nämnden omfördela 5 Mnkr till
åtgärder för individer med psykisk funktionsnedsättning.
6. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att rikta om en del av kostnaden för
arbetsmarknadsåtgärder och i stället införa lärlingsjobb.
7. Äldrenämnden får i uppdrag att införa ett rimligt tak för beviljade hemtjänsttimmar.
8. Äldrenämnden får i uppdrag att utöka antalet platser på särskilda boenden.
9. Äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda gratis halkskydd till alla över 65 år.
10. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att inte förnya avtal med migrationsverket.
11. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att minska behovet av försörjningsstöd.
12. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att minst dubblera antalet härbärgesplatser samt
förbättra för socialt utslagna svenska medborgares vardagliga situation.
13. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att inom nämnden omfördela 5 Mnkr till åtgärder för
individer med psykisk funktionsnedsättning.
14. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att inte köpa in fler flyktingbostäder.
15. Kulturnämnden får i uppdrag att inom nämnden omfördela 2,25 Mnkr från föreningsstödet till
utveckling av Anundshög.
16. Kulturnämnden får i uppdrag att se över riktlinjerna för utbetalning av föreningsstöd samt att
kontinuerligt kontrollera de föreningar som uppbär föreningsstöd.
17. Kulturnämnden får i uppdrag att inom nämnden omfördela 2,0 Mnkr från föreningsstödet samt
den offentliga konsten till att öka kunskapen om vårt kulturarv och svenska, västmanländska
historia.
18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att gemensamt med alla nämnder hålla budgeten i balans.
19. Alla nämnder får i uppdrag att ta bort integrationskostnaderna samt kraftigt minska kostnaderna
för tolkservice.