4. Prioritering av detaljplaner 2015

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Anette Karlsson
Samhällsbyggnadskontoret
Datum
2015-04-23
Ärendebeteckning
KS 2015/0374
Kommunstyrelsens planutskott
Prioritering av detaljplaner 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planutskott antar samhällsbyggnadskontorets förslag om
prioritering av detaljplaner.
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret kommer att presentera ett förslag till prioritering av
detaljplaner två gånger per år, i april och oktober. Förslaget bereds i
kommunens planberedning. I kommunstyrelsens reglemente § 18 anges att
planutskottet beslutar om prioritering av planarbete.
Samhällsbyggnadskontoret utgår från sju prioriteringsgrunder i arbetet med att
prioritera detaljplaner. Det är:
•
•
•
•
•
•
•
demografi
genomförbarhet
riktlinjer bostadsplanering
samhällsviktig
kommunal ekonomi
volym
personella resurser
Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller
respektive prioriteringsgrund. I bedömningen har samhällsbyggnadskontoret
tagit hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och som påbörjades innan
prioriteringsgrunderna användes. De detaljplaner som inom kort är redo att
antas har prioriterats av den anledningen att det vore ineffektivt användande av
resurserna att stoppa dem.
Kalmar kommun har som målsättning att bygga en planberedskap som medger
en årlig produktion av minst 300 bostäder, varav 100 ska vara villatomter.
Samhällsbyggnadskontoret har utformat förslaget till prioritering av
detaljplaner så att kommunens målsättning ska kunna uppnås.
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│[email protected]
KS 2015/0374
2 (3)
Prioritering av detaljplaner 2015
Samhällsbyggnadskontoret föreslår följande prioritering av detaljplaner 2015:
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Priolista
Hagby 16:5 förskola
Bergagården
Karlssons äng etapp 1
Lustgården/Muren/Bönhasen
Svensknabbev/Tallhagsv
Lindsdals förskola
Norrlidens förskola
Djurängsskolan, inkl förskola
Ljungbyholm södra bostäder
Svanebergsrondellen
Svalan
del av Oxhagen 2:1, Kungsgårdsv
13 Valfisken 2
14 Lindsdals centrum
15 Fredriksskans etapp 1, inkl förskola
16 Norrliden centrum
17 Falkenbergsvägen/Stensbergsvägen
18 Södra staden etapp 1
19 Söder om Slöjdaregatan
20 Fjölebro etapp 4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Flodhästen inkl förskola
Stensö camping
Tingsrätten, del av Malmen 2:2
T-bryggan, del av Stensö 2:3
Trekanten Ester bagerskas v, inkl
förskola
Spiggen 3 + del av Tallhagen 2:13
Tjärhovet, Barlastholmen
Hotell i Ölandshamnen
Smedby tågstation Högalidsvägen
Jungs väg
Pantern 5 o 7
Laboratorieholmen bro
Bilen 6, 12, 13 samt 10
Norrliden norr om Bergauddsvägen
Fågelsudd
Halltorp tomter Lyckhult 1:111
37 Rockneby seniorboende
Dnr
2014-5788
2015-2043
2015-0163
2011-1725,
2013-0069
2014-3955
2013-2998
2013-4366
NY
2011-2138
2014-2642
2012-2917
NY
2015-1823
2012-4318
2011-3019
2011-5532
2014-5267
2015-1410
2014-2793
2012-3675
2009-1160
2008-2177
NY
NY
2011-4768
2008-3304
2014-2747
2014-4278
NY
2014-4958
NY
2013-5479
2013-1435
2011-5534
2014-3960
2013-2732
2011-1062
Kommentar
Demografiskt behov, snart färdig
Bostadsmål lgh
Bostadsmål villor
Samhällsviktig
Bostadsmål, snart färdig
Demografiskt behov, snart färdig
Demografiskt behov, snart färdig
Demografiskt behov, snart färdig
Bostadsmål villor
Samhällsviktig
Bostadsmål lgh, demografiskt behov
Bostadsmål lgh studenter
Bostadsmål lgh
Bostadsmål lgh, demografiskt behov
Bostadsmål lgh, demografiskt behov
Bostadsmål lgh, demografiskt behov,
samhällsviktig
Bostadsmål lgh
Demografiskt behov, bostadsmål lgh
och villor
Bostadsmål lgh
Bostadsmål villor
Bostadsmål lgh och demografiskt
behov
Samhällsviktig
Samhällsviktig
Bostadsmål villor och lgh
Bostadsmål villor
Bostadsmål lgh
Samhällsviktig
Samhällsviktig
Bostadsmål
Bostadsmål lgh
Samhällsviktig
Pågående, samhällsviktig
Pågående, samhällsviktig
Bostadsmål
Pågående, bostadsmål
Pågående bostadsmål villor
Pågående bostadsmål, demografiskt
behov
KS 2015/0374
Förslaget till prioritering av detaljplaner innebär att kommunen under sista
kvartalet 2015 har antagna detaljplaner för cirka 1 000 bostäder, varav drygt
600 är hyresrätter, 200 bostadsrätter samt knappt 200 äganderätter
(villatomter). Under 2015 finns det redan laga kraft vunna detaljplaner för cirka
200 bostäder.
Sedan 2012 fram till dagens datum har kommunen antagit nya detaljplaner som
medger byggnation av drygt 1 230 bostäder. Samtidigt har det byggts cirka 675
bostäder under åren 2012-2014.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer samhällsbyggnadskontoret att
kommunen har en god planberedskap som med föreslagen prioriteringslista
bedöms bli ännu bättre.
Genom samhällsbyggnadskontorets befintliga planberedskap samt förslag till
prioritering av detaljplaner uppnås kommunens målsättning om planberedskap
för minst 300 bostäder varav 100 villatomter med god mariginal.
Anette Karlsson
utredare
Samhällsbyggnadskontoret
3 (3)