Protokoll samverkansgrupp Finspångs kommun

Minnesanteckningar
1 (3)
Datum:
2015-03-18
Grupp:
Omsorgsberedningen
Tid och plats:
Kl. 14.00 - 16.00, konferensrum Glan
Deltagare:
Conny Lindgren, ordförande, V
Ing-Marie Jeansson, S
Towe Mikmar, MP
Lilian Bressler, M
Per-Olof Hårsmar, KD
Ulrika Jeansson, socialråd
Kerstin Sjöberg-Axelsson, sektorchef vård och omsorg
Kristina Muda, utvecklingsstrateg social omsorg
Eleonore Engström, SD
Hakon Fältström, FP
Britta Gustavsson, C
Bill Johansson S
Frånvarande:
Minnesanteckningar
Dagordning
Genomgång av dagordningen för dagens sammanträde.
Föregående minnesanteckningar
Inga minnesanteckningar gjordes vid föregående sammanträde då många
olika diskussioner skedde.
Presentation av representanter från sektor social omsorg och sektor vård och
omsorg
Kerstin och Kristina informerade om den omorganisation som gjordes då
nya sektorn social omsorg bildades. Omsorgsberedningen fick en bild av hur
det ser ut i dag inom respektive sektor.
Frågan kom upp om det fanns något som blev bra och mindre bra som vi ser
idag i och med omorganisationen.
Beredningen får informationen om att idag så finns fortfarande Myndighetsutövningen LSS inom sektor vård och omsorg kvar. Detta är organiserat så
på grund av att de håller på att införa ett nytt handläggningssystem ÄBIC
(äldres behov i centrum) samtidigt som det är ett stort arbete som pågår
inom IFO och myndighetskontoret där och att risken skulle vara att LSS
myndighetskontor då skulle försvinna i det arbetet. Nu kommer det ske en
uppföljning gällande det om ca 1 år om det blev bra att ha det uppdelat eller
om LSS myndighetskontor ska in i IFO och sektor social omsorg.
Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post [email protected] Webbplats www.finspang.se
2 (3)
Hälso- och sjukvården är idag organiserad inom sektor vård och omsorg
men den delen finns även inom sektor social omsorg LSS-verksamheter.
Detta är en följd för att samla kompetensen och säkerhetsställa personerna
som är i behov av omsorg.
Rapport från mötet med fullmäktiges presidium
Conny informerar om att efter Kommunfullmäktiges sammanträde
2015-03-25 kommer uppdrag till beredningen komma.
Omsorgsberedningen är överens om att det är viktigt att uppdragen är tydliga och att om det råder oklarheter ska det tas tillbaka till Kommunfullmäktige för förtydligande av uppdragen.
Kommande uppdrag
-
Revidering av Äldreomsorgsplanen
Kerstin påtalar vikten av att revideringen av Äldreomsorgsplanen kopplas
samman med kommunens Strategiska plan.
Det är även viktigt att belysa människorna som invandrar till Sverige i nya
Äldreomsorgsplanen då dessa människor åldras i Sverige så kräver det att
äldreomsorgen följer samhällsutvecklingen.
-
Rutin gällande Tekniska hjälpmedel inom omsorgen
Omvärldskoll gällande Tekniska hjälpmedel är viktigt och Kerstin uppmanar att titta på hur Västerås arbetar med det då de är framåt gällande hjälpmedel. Likaså är det viktigt att se hur forskning ser på tekniska hjälpmedel.
Beredningen är överens om att det är viktigt att se till hela omsorgen och
hur tekniska hjälpmedel kan gagna personerna som är i behov av dem.
Kompetens behövs i personalgrupper för att kunna stötta dem som behöver
det.
Beredningshandboken
Conny önskar att Omsorgsberedningsgruppen håller sig uppdaterad gällande
den handbok som finns för beredningen
Övriga frågor
Ett eget ”rum” på intranätet önskas. Kerstin och Kristina undersöker möjligheten med Carina (administratör). Syftet med det rummet är att omsorgsberedningens minnesanteckningar och övrig dokumentation kring arbetet läggs
på den sidan.
3 (3)
I det fall beredningen får uppdraget att revidera äldreomsorgsplanen kommer Ann-Christin Ahl Vallgren att vara koordinator och i samband med det
också föra minnesanteckningar.
Diskussion att omsorgsberedningen önskar faktakunskap gällande hur aktuella läget i samhället ser ut i Finspångs kommun. Flera upplever att de inte
vet vad som händer. Tjänstemännen som är på plats kan delge information
och är det så att behovet finns att bjuda in personer från Finspångs kommun
så söker vi efter tjänstemän som sitter med fakta kunskapen.
Omsorgsberedningen
Kristina Muda
Utvecklingsstrateg, sektor social omsorg