Tips till Fy2-läxa NV13 v.47: Interferens mekaniska vågor och mer

TipstillFy2-läxaNV13v.47:Interferensmekaniskavågorochmeromljud.
1. Ritautvägskillnaden:detvåsträckornaAPochBP.Skillnadenmellandessasträckor
skamotsvara 1,5λ eftersompunktenPliggerpådenandranodlinjenfrån
centralmaximum(sommaninteserifiguren).Dennanodlinjekallasävenandra
ordningensminimum.(Jmfmeddestencilerviritadepåitorsdags)
Eftersomvåglängdenär1cmärdetenkeltattfåframvägskillnadenochdärmed
sträckanBP.
2. Nodlinjeärdärvågornatarutvarandra,d.v.s.ringmötermellanrum.
3. Pliggerpåförstaordningensmaximum.VägskillnadenPB-PAärdärförenvåglängd.
Ljudhastighetenberäknasmedsuperformelnsedanvåglängdenberäknats.
4. Påminneromuppgift1.Väljenpunktpånågonavnodlinjerna.Mätavståndettill
respektivevågkälla(vägskillnaden).Dennaärsedanlikamed 0,5λ eller 1,5λ beroende
påvilkennodlinjeduvaltdinpunkt.
5. a) Verifieraattvägskillnaden P1S2 − P1S1 =ettheltantalvåglängder
b) FunderaöverhurvägskillnadenändrasunderpromenadenmotP2.
Hurmångagångerstämmervägskillnadenöverensmedheltalsmultiplerav25cm?
ellerannorlundauttryckt:vilkenordninghardetmaximummanstartadeifråni
P1?ManärjupåvägtillsammaordningpåandrasidaniP2.
Läroboken:
⎛ 5,0 ⋅10−10 ⎞
13.1 a) L = 10lg ⎜
≈ 27 dB −12
⎝ 1,0 ⋅10 ⎟⎠
b)
⎛ 25,0 ⋅10−10 ⎞
L = 10lg ⎜
≈ 34 dB −12
⎝ 1,0 ⋅10 ⎟⎠
13.2 Eftersomljudnivåharenlogaritmiskskalakanmanintebaratänkaattvarjeljudkälla
stårför10dB.Däremotkanmantänkaattdestårförentiondelavljudintensitetenvar.
90%avintensitetenkommerattförsvinna,vilketger0,1iförändringsfaktor.
ΔL = 10lg ( 0,1) = −10 dB 100dB–10dB=90dB
Svar:90dB