Handelsbanken Fondbolag AB

Handelsbanken Fondbolag AB
Helsingfors den 11 augusti, 2015
Handelsbanken Funds Europe Selective – Viktig information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Fonden Handelsbanken Funds Europe Selective (överlåtande delfond) kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken Europa Selektiv (övertagande fond). Fusionen genomförs den 25
september 2015. Det ska noteras att den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken
Funds SICAV, registrerad i Luxemburg och den övertagande fonden Handelsbanken Europa
Selektiv förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och är registrerad i Sverige.
Behöver något göras och vad innebär fusionen
Placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Det är däremot viktigt att ta del av informationen om vad fusionen innebär.
Fusionen innebär inte någon förändring av placeringsinriktningen.
Mer information
• Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för den övertagande fonden
• Risknivån är samma i båda fonderna (riskindikator 6 av 7) 1
• Fusionen medför inga kostnader till dig som andelsägare
• Den övertagande fonden är registrerad i Sverige och den överlåtande delfonden i Luxemburg. Det betyder att den teckningsskatt (subscription tax) som Luxemburg debitterar kommer
att försvinna i samband med fusionen. Fusionen medför inga ytterligare skattekonsekvenser
för andelsägare med skattehemvist i Finland
• Sista dag för handel i den överlåtande fonden är den 21 september 2015. Det över
förda innehavet är åter tillgängligt för handel 28 september 2015
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken
Europa Selektiv. Utförlig information om fusionen och effekter för månadssparande finns på
baksidan av brevet. I försändelsen bifogas även faktablad för Handelsbanken Europa Selektiv.
Informationsbroschyr och fondbestämmelse finns tillgängliga på handelsbanken.fi/fonder.
Vid frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken på telefon 010 444 2442*.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fondbolag
1
Per den 1 februari 2015
* Kostnad för samtal 0,0835 e/samtal + 0,1203 e/min
Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors
Organisationsnummer: 1105019-3
Postadress:
00100 Helsingfors Besöksadress:
Alexandersgatan 11
Telefon:
010 444 11*
Handelsbanken Funds
Handelsbanken Funds Europe Selective
Fusion
CSSF och Finansinspektionen har gett Handelsbanken Funds
SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera
Handelsbanken Funds Europe Selective (överlåtande fond) med
Handelsbanken Europa Selektiv (övertagande fond). Det ska
noteras att den överlåtande fonden är en delfond av
Handelsbanken Funds SICAV och den övertagande fonden,
Handelsbanken Europa Selektiv, är en fond registrerad i Sverige.
Det innebär att den överlåtande fonden genom absorption
kommer att uppgå i den övertagande fonden. Efter fusionen
kommer detta att resultera i en förlust av rösträtt för andelsägare i
den överlåtande fonden. Det är den övertagande fondens,
Handelsbanken Europa Selektiv, fondbestämmelser som gäller
efter fusionen.
Placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den
övertagande fonden. Fonderna är aktivt förvaltade aktiefonder
som främst investerar i europeiska bolag.
Det finns inga praktiska konsekvenser för den övertagande
fonden då placeringsinriktningen är oförändrad. Vid
fusionstillfället kommer större delen av portföljen vara
densamma som i den övertagande fonden.
Risk
Risknivån i både den överlåtande och den övertagande fonden
uppgår till sex på en sjugradig skala enligt risk/
avkastningsindikatorn som presenteras i fondernas faktablad. 1
Andelsklasser
Andelsägare i den överlåtande delfonden får andelar i den
övertagande fonden till ett värde som motsvarar deras innehav i
den överlåtande delfonden. Andelsägare i den överlåtande fonden
i Finland kommer att erhålla andelar i den icke utdelande
andelsklassen (A1 EUR).
Handel och avgifter
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.
Den årliga avgiften för den övertagande fonden är idag 1,85%
enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift,
räntekostnader och övriga kostnader exklusive
transaktionskostnader 2. Den högsta förvaltningsavgift som får tas
ut i den övertagande fonden enligt fondbestämmelserna är 2,0%
vilket är lägre än den högsta förvaltningsavgift som får tas ut ur
den överlåtande delfonden på 2,8%.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att
belasta dig som andelsägare.
Kostnader som uppstår i samband med fusionen för eventuella
förändringar i innehaven i den överlåtande delfonden samt
överlåtelse av värdepapper och likvida medel kommer inte att
belasta andelsägare utan kommer att tas av fondbolaget för den
övertagande fonden, Handelsbanken Fonder AB.
Inga rättsliga eller administrativa kostnader i samband med
förberedelserna eller genomförandet av fusionen kommer att
belasta den överlåtande delfonden eller den övertagande fonden,
eller någon av dess andelsägare. Dessa kostnader kommer att tas
av fondbolaget för den övertagande fonden, Handelsbanken
Fonder AB.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel
Luxemburg den 11 augusti 2015
(köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens
tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttid för handel är i
normalt fall fortsatt 15.00. För att kunna utföra din teckning eller
inlösen med samma bankdags andelsvärde behöver vi alltså ditt
uppdrag innan kl 15.00.
Basvaluta
Den överlåtande och den övertagande fonden har samma
basvaluta (EUR).
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande
fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV)
för den överlåtande fonden.
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur
många andelar som respektive andelsägare ska få i den
övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande
fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som
överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i
den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare
innehav.
Faktablad
Bifogat är faktablad för den övertagande fonden. Faktabladet
innehåller relevant information för blivande andelsägare.
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på
fondbolagets hemsida handelsbanken.fi/fonder och
Handelsbanken Funds hemsida handelsbanken.lu/funds.
Skattekonsekvens
Den övertagande fonden är registrerad i Sverige och den
överlåtande delfonden i Luxemburg. Det betyder att den
teckningsskatt (subscription tax) som Luxemburg debitterar
kommer att försvinna i samband med fusionen. Fusionen medför
inte någon skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i
Finland. Tänk på att en försäljning utlöser
kapitalvinstbeskattning. Vänligen kontakta din skatterådgivare för
ytterligare frågor.
Månadssparande
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken till din
nuvarande fond flyttas över automatiskt. Månadssparande från
konto i annan bank flyttas inte automatiskt till den nya fonden
vid fusionen. Vänligen kontakta ditt Handelsbankskontor för
information om hur du styr om ditt sparande till den nya fonden.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det
yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av
vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd
fusion.
Under 30 dagar innan fusionen har andelsägare som brukligt rätt
att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista
försäljningsdagen före fusionen är den 21 september 2015.
Tidplan för fusion
21 sep 2015
(15:00)
22- 25 sep 2015
25 sep 2015
28 sep 2015
1
Per den 1 februari 2015
Per den 1 juli 2015 är den årliga avgiften i den övertagande fonden 1,63%
enligt fondens faktablad och utgör betalning för drift av fonden inklusive
marknadsföring, distribution och köp av extern analys.
2
Sista dag för handel i Funds Europe Selective
Den överlåtande fonden är stängd för handel
Fusionsdag - Avstämningsdag och beräkning av
utväxlingsförhållandet
Innehavet är nu överfört till Handelsbanken
Europa Selektiv och är tillgängligt för handel
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Europa Selektiv ­ Ackumulerande (A1 EUR) ISIN: SE0005936945 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, som koncentrerar innehavet till ett mindre antal företag. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt effektivisera förvaltningen. Fondens målsättning är att skapa god avkastning över tiden genom långsiktiga investeringar huvudsakligen på den europeiska aktiemarknaden. I andelsklassen lämnas ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 europeiska företag. Vi väljer ut företag som historiskt har bevisat att de har en stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 EUR) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn ska baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats genom att förlänga fondens egen avkastningshistorik bakåt med avkastningen för den finska Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv så att fem års historik uppnås. Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Fondbolag Ab i Finland och placeringsfonden har förvaltats av Handelsbanken Fonder AB. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp­ och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan riskindikatorn för andelsklassen ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp­ och nedgångar i fondens aktieplaceringar och i valutakurserna. På grund av att fonden placerar i ett begränsat antal företag, har den en högre risk än en fond som har många innehav.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte dessa: Likviditetsrisk ­ risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja dina fondandelar. Mer information om risker i fonden får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. 2(2) Avgifter Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring, distribution och köp av extern analys. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader som fonden har betalat. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift Uttagsavgift 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer att ta ut. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,89% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. Tidigare resultat Fonden startade 17 oktober 2014. Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (17 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Europa Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion. Grafen visar fondens resultat (avkastning) i euro. Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. I procent inklusive utdelning Fond 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19,93% ­11,87% ­31,49% 35,57% 38,15% ­5,07% 22,16% 16,27% 3,52% Praktisk information Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, årsredovisningen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.fi/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.fi/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.fi/fonder eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 20.02.2015.