Remiss - Detaljplan för del av Gymnasiet 5, normalt planförfarande

BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-19
FSN-2015/360.313
1 (5)
Förskolenämnden
Jansson Rejto, Elaine
08- 535 360 25
[email protected]
Remissvar - Detaljplan för del av Gymnasiet 5, vid
Kvarnbergsplan i Stuvsta
Förslag till beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till samhällsbyggnadsavdelningen.
Sammanfattning
Planområdet ligger vid Kvarnbergsplan, drygt en kilometer nordöst om
Huddinge centrum och omfattar cirka 6 300 kvadratmeter. I norr gränsar
området till Huddingehallen och Huddinge gymnasium, i söder mot Lännavägen samt till Gymnasievägen i öst.
Huge Fastigheter AB äger fastigheten Gymnasiet 5, planen bedöms kunna
medföra cirka 150 lägenheter.
I planprogrammet för del av Gymnasiet 5 som hösten 2012 var ute på remiss
föreslogs en bebyggelse uppföras med cirka 100 lägenheter. Aktuellt planförslag innebär cirka 50 lägenheter fler än vad som angetts tidigare.
Förvaltningen gjorde i planskedet bedömningen att det inte var lämpligt att
inrymma förskoleverksamhet i de planerade flerbostadshusen inom
Gymnasiet 5. De markytor som återstod efter bostadshusens inplacering var
alltför små för att kunna skapa tillräcklig lekyta utomhus och dessutom var
läget olämpligt utifrån den hårt trafikerade närmiljön. Även i planärendet
gjordes bedömningen att platsen var olämplig till förskola.
Veidekke Bostäder AB:s byggande av bostadsrättslägenheter och en förskola
med tre avdelningar vid korsningen Lännavägen och Kansligränd planerades
för cirka 80 lägenheter. Efter ett tillägg till befintlig detaljplan skedde en
utökning av antal våningar och därmed en fördubbling av antalet lägenheter.
Totalt har exploateringsgraden inom ovanstående två projekt höjts från
tidigare cirka 180 lägenheter till 320 lägenheter. Detta skapar problem som
innebär att planeringen för utbyggnad av nya förskolor påverkas.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge
Gymnasietorget 1
08-535 300 00
08-535 360 02
[email protected]
www.huddinge.se
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-19
FSN-2015/360.313
2 (5)
Förvaltningen bedömer att behovet av förskoleplatser inte kommer att kunna
tillgodoses till följd av ökad exploateringsgrad varken genom befintliga
förskolor i närområdet eller genom den planerade förskolan med tre
avdelningar vid korsningen Lännavägen och Kansligränd.
Förvaltningen anser att utredning gällande tomtmark för en ny större förskola
måste tas fram för att möta kommande behov av förskoleplatser så att platstillgången ligger i fas med befolkningsprognos och planerat framtida bostadsbyggande.
Nuvarande cirka 120 parkeringsplatser för besökare till Huddingehallen och
för besök i gymnasiet och aulan kommer att försvinna och ersättas med
parkering inom fastigheten Gymnasiet 4. I dag används parkeringsområdet för
anställda och besökare på Barn-och utbildningsförvaltningen, Social- och
äldreomsorgsförvaltningen, lärare i Huddingegymnasiet och
Kvarnbergsskolan.
Drygt en tredjedel av parkeringsområdet med cirka 240 platser upptas i dag
av en paviljonguppställning under ombyggnadstiden av Kvarnbergsskolan.
Förvaltningen vill peka på att problem med parkeringsplatser sannolikt
kommer att uppstå under den tid paviljonguppställningen finns kvar.
Förvaltningen vill därutöver lyfta fram att antalet parkeringsplatser kan visa
sig vara för få även efter det att paviljongbyggnaden har flyttats från
parkeringsområdet.
Förvaltningen ställer sig i övrigt positiv till planförslaget som innebär en
bostadsförtätning i ett redan befintligt bebyggelseområde och med ett
kollektivtrafiknära läge.
Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger vid Kvarnbergsplan, drygt en kilometer nordöst om
Huddinge centrum. I norr gränsar området till Huddingehallen och Huddinge
gymnasium, i söder mot Lännavägen samt till Gymnasievägen i öst. Planområdet omfattar cirka 6 300 kvadratmeter.
Planeringen syftar till att stärka området kring Kvarnbergsplan och ta tillvara
befintliga kvaliteter:
– en högre utnyttjandegrad av Kvarnbergsplans centrala läge med fler
bostäder i ett kollektivnära läge
– vidareutveckla en stadsmässig plats
– ett förbättrat gaturum längs Kvarnbergsplan
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-19
FSN-2015/360.313
3 (5)
Förslaget innebär ett tillskott av bostäder i ett befintligt bebyggelseområde i
ett kollektivtrafiknära läge kring Kvarnbergsplan. Bebyggelsen planeras att
uppföras i en sammanhängande bebyggelse för att skydda mot buller. Planen
bedöms kunna medföra cirka 150 lägenheter och en mindre verksamhet som
ska fungera som mötesplats. I väst och mot Lännavägen planeras sju våningar
och längs med Gymnasievägen åtta och nio våningar. Lägenheterna varierar
från ett rum och kök till fyra rum och kök där ettorna kan fungera som
ungdomslägenheter.
Huge Fastigheter AB äger fastigheten Gymnasiet 5, inga särskilda
kommunala anläggningar planeras.
I hörnet Lännavägen och Gymnasievägen planeras en minder verksamhet,
café, kiosk, restaurang eller liknande icke störande verksamhet som kan
användas som mötesplats för bland annat ungdomar.
Planområdet består i dag av en parkeringsplats med knappt 120 parkeringsplatser och angöring till Huddingehallen. Området tjänar också som parkering
för besök i gymnasiet och aulan. Platserna kommer vid genomförandet av
planen att försvinna och ersättas av bilparkering för boende. Inom fastigheten
Gymnasiet 4 finns ett större parkeringsområde som bedöms tillräckligt för att
kunna tillgodose behovet av parkeringsplatser för besökande till Huddingehallen och för gymnasieskolans behov av parkeringsplatser till lärare och
elever.
Lännavägen
Det har tidigare föreslagits att på- och avfarten vid Lännavägen ska stängas
av vilket skulle innebära ett högre tryck på avfarten norr om planområdet,
därmed skulle mycket av trafikflödena flyttas från Lännavägen till Gymnasievägen.
Gymnasievägen
Gång- och cykelbanan på Gymnasievägen kommer i och med genomförandet
av planen att rätas ut och flyttas något närmare bilvägen. Gymnasievägen är i
kommunens översiktsplan utpekad som prioriterad väg för kollektivtrafik.
Detaljplanen beräknas kunna vinna laga kraft efter antagande i kommunfullmäktige under andra kvartalet 2016 förutsatt att inga överklaganden
försenar detaljplaneprocessen. Genomförandetiden för detaljplanen är fem år.
Planhandlingen finns i sin helhet på; www.huddinge.se/gymnasiet5
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-19
FSN-2015/360.313
4 (5)
Förvaltningens synpunkter
I planprogrammet för del av Gymnasiet 5 som hösten 2012 var ute på remiss
föreslogs en bebyggelse uppföras med cirka 100 lägenheter i fem våningar.
Aktuellt planförslag innebär cirka 50 lägenheter fler än vad som angetts
tidigare.
Förvaltningen gjorde i planskedet bedömningen att det inte var lämpligt att
inrymma förskoleverksamhet i de planerade flerbostadshusen inom
Gymnasiet 5. De markytor som återstod efter bostadshusens inplacering var
alltför små för att kunna skapa tillräcklig lekyta utomhus och dessutom var
läget olämpligt utifrån den hårt trafikerade närmiljön. Även i planärendet görs
bedömningen att platsen var olämplig till förskola.
Veidekke Bostäder AB:s byggande av bostadsrättslägenheter och en förskola
med tre avdelningar vid korsningen Lännavägen och Kansligränd planerades
för cirka 80 lägenheter. Efter ett tillägg till befintlig detaljplan skedde en utökning av antal våningar och därmed en fördubbling av antalet lägenheter.
Totalt har exploateringsgraden inom ovanstående två projekt höjts från
tidigare cirka 180 lägenheter till 320 lägenheter. Detta skapar problem som
innebär att planeringen för utbyggnad av nya förskolor påverkas.
Förvaltningen bedömer att behovet av förskoleplatser inte kommer att kunna
tillgodoses till följd av ökad exploateringsgrad varken genom befintliga
förskolor i närområdet eller genom den planerade förskolan med tre
avdelningar vid korsningen Lännavägen och Kansligränd.
Förvaltningen anser att utredning gällande tomtmark för en ny större förskola
måste tas fram för att möta kommande behov av förskoleplatser så att platstillgången ligger i fas med befolkningsprognos och planerat framtida bostadsbyggande.
Förvaltningen ställer sig i övrigt positiv till planförslaget som innebär en
bostadsförtätning i ett redan befintligt bebyggelseområde och med ett
kollektivtrafiknära läge.
Nuvarande cirka 120 parkeringsplatser för besökare till Huddingehallen och
för besök i gymnasiet och aulan kommer att försvinna och ersättas med
parkering inom fastigheten Gymnasiet 4. I dag används parkeringsområdet för
anställda och besökare på Barn-och utbildningsförvaltningen, Social- och
äldreomsorgsförvaltningen, lärare i Huddingegymnasiet och
Kvarnbergsskolan.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-19
FSN-2015/360.313
5 (5)
Drygt en tredjedel av parkeringsområdet med cirka 240 platser upptas i dag
av en paviljonguppställning under ombyggnadstiden av Kvarnbergsskolan.
Förvaltningen vill peka på att problem med parkeringsplatser sannolikt
kommer att uppstå under den tid paviljonguppställningen finns kvar.
Förvaltningen vill därutöver lyfta fram att antalet parkeringsplatser kan visa
sig vara för få även efter det att paviljongbyggnaden har flyttats från
parkeringsområdet.
Jukka Kuusisto
Utbildningsdirektör
Mia Bergström
Lokalplaneringschef
Bilagor
Remisshandlingar maj 2015
Beslutet delges
Samhällsbyggnadsavdelningen
Akten
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
HANDLÄGGARE
MISSIV
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-05
KS-2015/270
SBU 2015-18
1 (3)
Berörda fastighetsägare
Maria Springman Kjell
Tel: 08-535 365 64
[email protected]
Detaljplan för del av Gymnasiet 5, plansamråd
Detaljplanen för del av Gymnasiet 5 är från och med 6 maj 2015 ute på
samråd. Planläggningen syftar till att stärka området kring Kvarnbergsplan
och ta tillvara befintliga kvaliteter. Planen ska möjliggöra en högre utnyttjandegrad med fler bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samt
vidareutveckla en stadsmässig plats och ett förbättrat gaturum, bland annat
genom att skapa utrymme för en mötesplats.
Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till
insyn och påverkan. Planförslaget har även samråtts med Samhällsbyggnadsutskottet 15 april 2015. Synpunkter lämnades då bland annat kring antalet
handikappanpassade parkeringsplatser till Huddingehallen. Framförda
synpunkter har beaktats i samrådsförslaget.
Planarbetet sker med normalt förfarande och är nu i första skedet. Ärendegången i ett normalt planförfarande beskrivs på nästa sida.
Upplysningar i ärendet lämnas av undertecknad. Synpunkter på planförslaget
lämnas helst skriftligen till Plansektionen, Sjödalsvägen 29, 141 85
Huddinge, senast 15 juni 2015. Ange planärendets namn och i förekomande
fall berörd fastighets beteckning. Vi ser gärna yttranden som e-post till
[email protected] för att underlätta fortsatt handläggning.
Ett informationsmöte hålls 2 juni, kl. 18.00 i A-salen i kommunhuset,
Kommunalvägen 28. Förutom allmän information kommer det att finnas
möjligheter att ställa frågor till representanter från plansektionen, gatu- och
trafiksektionen och mark- och exploateringssektionen som deltar i
planeringen och genomförande av planen. Välkomna!
Med vänlig hälsning
Maria Springman Kjell
Planarkitekt
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Kommunstyrelsens förvaltning
Plansektionen
141 85 Huddinge
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 366 00 (kundtjänst)
08-535 363 80
[email protected]
www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
SBU 2015-18
Planläggning (normalt planförfarande)
Kommunstyrelsens förvaltning med samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar
för att ny detaljplan upprättas enligt reglerna i plan- och bygglagen. I planprocessen ingår att samråda med fastighetsägare och andra sakägare, myndigheter, organisationer m.fl. remissinstanser. Samrådsremisser sker av såväl
detaljplaneprogram som planförslag. Förslagen arbetas ofta fram i den
projektgrupp som bildats för projektet och med representanter från berörda
kommunala förvaltningar.
Programsamråd
Detaljplaneprogram kan upprättas om det bedöms nödvändigt. Programmet
anger förutsättningar, utgångspunkter och mål för planen. Programhandlingar
upprättas och samråd sker med remissinstanser, fastighetsägare och andra
sakägare. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Samrådssynpunkter och förändringar i
förslaget redovisas för samhällsbyggnadsnämnden, som beslutar om program
och överlämnar till kommunstyrelsen för godkännande efter genomfört
samråd. I förekommande fall träffas också ramavtal om projektet med en
eventuell exploatör i detta skede.
Plansamråd
Ett planförslag med plankarta, bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning m.m. upprättas med utgångspunkt från programmet.
Samhällsbyggnadsutskottet informeras om planförslaget inför samrådet. Planförslaget skickas till samrådskretsen och ofta hålls ett samrådsmöte.
Synpunkter på planförslaget lämnas helst skriftligen till kommunen.
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redovisar synpunkter på
samrådsförslaget samt kommunens kommentarer och förslag med anledning
av synpunkterna. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov och ett
planförslag för granskning upprättas.
Granskning
Samhällsbyggnadsutskottet informeras om planförslaget inför granskning.
Berörda fastighetsägare m.fl. underrättas om granskningen som pågår under
minst tre veckor. Planen ställs ut i Tekniska nämndhuset. Den som inte
framfört sina synpunkter skriftligen senast under granskningstiden kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet om antagande.
Efter granskningen upprättar kommunen ett utlåtande som redovisar de
skriftliga synpunkter som kommit in under granskningen och kommunens
förslag med anledning av dem. Planhandlingarna revideras.
Antagande
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner detaljplanen och överlämnar den till
kommunfullmäktige för antagande. Samtidigt upprättas eventuellt exploate-
2 (3)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
SBU 2015-18
ringsavtal och detaljplan och avtal behandlas samtidigt i kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Efter det att kommunfullmäktige antagit detaljplanen underrättas de besvärsberättigade om hur beslutet kan överklagas. Om detaljplanen inte överklagas
vinner den laga kraft ca 4 veckor efter antagandebeslutet.
3 (3)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
MISSIV
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-05
KS-2015/270
SBU 2015-18
1 (2)
HANDLÄGGARE
Maria Springman Kjell
Tel: 08-535 365 64
[email protected]
Samråd
Detaljplan för del av Gymnasiet 5
Översänt för yttrande till
Länsstyrelsen i Sthlms län
Lantmäterimyndigheten
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Natur- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Huddinge handikappråd
Huddinge pensionärsråd
Hembygdsföreningen Huddinge
Stuvsta gårds villaägarförening
Friluftsfrämjandet Huddinge
Hyresgästföreningen i Huddinge
För kännedom:
Bygglovsavdelningen
Gatu- och trafiksektionen
Gatu- och parkdriftsavdelningen
Lantmäteriavdelningen
Polisen, Södertörns polismästardistrikt
Stockholms läns museum
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Huge fastigheter AB
SRV återvinning AB
Stockholm Vatten AB
Storstockholms lokaltrafik AB
Svenska Kraftnät
Södertörns Brandförsvarsförbund
Södertörns Fjärrvärme AB
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Sakägare enligt fastighetsförteckning
Övriga som har ett väsentligt intresse
av förslaget
KS utvecklingsavdelning
Mark- och exploateringssektionen
Miljötillsynsavdelningen
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
E-POST
TELEFON OCH TELEFAX
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsavdelningen
Plansektionen
141 85 Huddinge
Sjödalsvägen 29
[email protected]
08 535 300 00
08 535 363 80
Synpunkter lämnas skriftligen, senast 15 juni 2015. Upplysningar lämnas av
Maria Springman Kjell tel: 08-535 365 64 eller E-post [email protected] Synpunkter lämnas skriftligen till Plansektionen,
Sjödalsvägen 29, 141 85 HUDDINGE. Vi ser gärna yttranden som e-post till
[email protected] för att underlätta fortsatt handläggning. Planhandlingar
finns utställda i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 och tillgängliga på
kommunens hemsida www.huddinge.se/gymnasiet5.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsavdelningen
Plansektionen
141 85 Huddinge
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 366 00 (kundtjänst)
08-535 363 80
[email protected]
www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-05-05
KS-2015/270
SBU 2015-18
1 (31)
Planbeskrivning
Samrådshandling
Detaljplan för
del av Gymnasiet 5
Samhällsbyggnadsavdelningen, maj 2015
PBL 2010:900
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Information
Kommunen har i månadsskiftet mars-april 2015 genomgått en organisationsförändring vilket innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte
längre finns. Plan-, Mark- och exploatering- och Gatu- och trafikavdelningen
tillhör nu Samhällsbyggnadsavdelningen på Kommunstyrelsens förvaltning.
2 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Innehållsförteckning
Information ......................................................................................................................... 2
Sammanfattning ................................................................................................................... 5
Planområdet ............................................................................................................................ 5
Detaljplanen ............................................................................................................................ 5
Behov av miljöbedömning ................................................................................................. 6
Genomförande .................................................................................................................... 6
Avtal..................................................................................................................................... 6
Tidplan ................................................................................................................................ 6
DETALJPLAN ..................................................................................... 7
Planens syfte och huvuddrag .......................................................................................... 7
Plandata ................................................................................................................................. 7
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden .......................................................... 7
Tidigare ställningstaganden ............................................................................................. 7
Regionplan .......................................................................................................................... 7
Översiktsplan ...................................................................................................................... 7
Detaljplan ............................................................................................................................ 8
Planuppdrag och program för detaljplanen .................................................................... 8
Planens förenlighet med miljöbalken ............................................................................. 8
Behovsbedömning ............................................................................................................... 8
Sammanfattning och motiverat ställningstagande .......................................................... 9
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser ....................................................... 9
Natur.................................................................................................................................... 9
Mark och vegetation ........................................................................................................ 9
Ekologisk kompensation/balanseringprincipen ........................................................... 10
Hydrologiska förhållanden ........................................................................................... 10
Miljökvalitetsnormer för vatten..................................................................................... 10
Bebyggelse ......................................................................................................................... 11
Landskapsbild/stadsbild................................................................................................. 11
Bostäder och arbetsplatser ............................................................................................ 11
Offentlig service ............................................................................................................. 13
Kommersiell service ....................................................................................................... 14
Lek och rekreation ......................................................................................................... 14
Tillgänglighet................................................................................................................. 14
Kulturhistoriska miljöer ................................................................................................ 14
Gator och trafik ................................................................................................................ 15
Gatustruktur .................................................................................................................. 15
Gång- och cykeltrafik .................................................................................................... 15
Kollektivtrafik ................................................................................................................ 16
Biltrafik .......................................................................................................................... 16
Parkering ....................................................................................................................... 16
Cykelparkering .............................................................................................................. 17
3 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Angöring ........................................................................................................................ 17
Störningar och risker ....................................................................................................... 17
Markföroreningar.......................................................................................................... 17
Luft, lukt ........................................................................................................................ 18
Kemikalier i Huddingehallen ........................................................................................ 18
Buller ............................................................................................................................. 19
Farligt gods .................................................................................................................... 23
Teknisk försörjning .......................................................................................................... 24
Vattenförsörjning, spillvatten ........................................................................................ 24
Dagvatten ....................................................................................................................... 24
Elförsörjning ................................................................................................................. 26
Energiförsörjning .......................................................................................................... 26
Avfallshantering ............................................................................................................ 26
Räddningstjänst ............................................................................................................. 26
Organisatoriska frågor ..................................................................................................... 27
Planförfarande .................................................................................................................. 27
Tidplan .............................................................................................................................. 27
Genomförandetid.............................................................................................................. 27
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap ............................................................................ 27
Drift- och gatuunderhåll ............................................................................................... 27
Avtal................................................................................................................................... 28
Fastighetsrättsliga frågor ................................................................................................ 28
Fastighetsbildning ............................................................................................................ 28
Ledningsrätt ...................................................................................................................... 29
Servitut .............................................................................................................................. 29
Ekonomiska frågor ............................................................................................................ 29
Kommunalekonomiska konsekvenser ............................................................................ 29
Kostnader för fastighetsägarna ....................................................................................... 29
Vatten och avlopp .......................................................................................................... 29
Ersättning vid markförvärv/försäljning ........................................................................ 30
Bygglovavgift ................................................................................................................. 30
Planavgift ....................................................................................................................... 30
Fastighetsbildning ......................................................................................................... 30
Tekniska utredningar....................................................................................................... 30
Administrativa frågor........................................................................................................ 30
4 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Sammanfattning
Planområdet
Planområdet omfattar ca 6 300 m2 och ligger vid Kvarnbergsplan, drygt en
kilometer nordöst om Huddinge centrum. I norr gränsar planområdet till
Huddingehallen och Huddinge gymnasium, i söder mot Lännavägen och flerbostadshusområden samt till Gymnasievägen i öst.
Idag består planområdet av en parkeringsplats och angöring till Huddingehallen. Området tjänar också som parkering för besök i gymnasiet med aulan. En
förutsättning för planläggningen är att parkering kan ordnas som ersätter de
befintliga platserna för Huddingehallen samt att behovet av boendeparkering
för den nya bebyggelsen tillgodoses. De ersättande platserna bedöms rymmas
på Huddingegymnasiets parkering på norra delen av fastigheten Gymnasiet 4,
invid Huddingevägen, Björkängsvägen och Gymnasievägen.
Detaljplanen
Detaljplanen finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014 - 2016. Syftet med planläggningen är att stärka området kring
Kvarnbergsplan och ta tillvara befintliga kvaliteter. Planen ska möjliggöra en
högre utnyttjandegrad med fler bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära
läge samt vidareutveckla en stadsmässig plats och ett förbättrat gaturum.
Planen bedöms kunna bidra med ca 150 lägenheter och en mindre verksamhet
som ska fungera som mötesplats.
Planområdet markerat med grön linje.
5 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Behov av miljöbedömning
Det bedöms inte finnas behov av att göra någon miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljöbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande.
Planen berör inte något riksintresse och medför ingen risk för överskridande
av miljökvalitetsnormer. Den medför heller inte risker för människors hälsa
eller miljön.
Planområdet nyttjas före planläggning som parkeringsplats och är till större
delen hårdgjord. Förslaget innebär ett tillskott av bostäder i ett befintligt bebyggelseområde i ett kollektivtrafiknära läge kring Kvarnbergsplan. Befintlig
infrastruktur kan därmed utnyttjas mer effektivt. Planens betydelse för en
hållbar utveckling är främst kopplad till ett effektivt nyttjande av tätortens
markresurser. I enlighet med kommunens trafikstrategi samt Översiktsplan
2030 ska bostadsbyggandet främst koncentreras till områden där infrastrukturen är utbyggd. Att bygga bostäder och verksamheter i läget kring Kvarnbergsplan skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande med högre andelar kollektiv-, gång- och cykeltrafik.
Hälsoaspekten beaktas genom att bullerutredningar gjorts som påverkat planförslagets och bebyggelsens utformning.
Genomförande
Planens genomförandetid är fem år från och med den dag planen vinner laga
kraft.
Avtal
Huge Fastigheter AB äger fastigheten Gymnasiet 5 idag och inga särskilda
kommunala anläggningar planeras. Projektet har bedömts kunna drivas utan
att ramavtal tecknas.
I samband med att den nya detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal antas
som närmare reglerar kostnads- och genomförandeansvar med mera.
Tidplan
Detaljplanen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige under första kvartalet 2016.
6 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Detaljplan
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planläggningen är att stärka området kring Kvarnbergsplan och ta
tillvara befintliga kvaliteter. Planen ska möjliggöra en högre utnyttjandegrad
med fler bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samt vidareutveckla en stadsmässig plats och ett förbättrat gaturum, bland annat genom att
skapa utrymme för en mötesplats.
Bebyggelsen planeras att uppföras i en sammanhängande bebyggelse för att
skydda mot buller. Planen bedöms kunna medföra ca 150 lägenheter och en
mindre verksamhet.
Huge Fastigheter AB äger fastigheten idag och inga särskilda kommunala
anläggningar planeras. Projektet har bedömts kunna drivas utan att ramavtal
tecknas.
Plandata
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar drygt 6 300 m2 och ligger vid Kvarnbergsplan, drygt en
kilometer nordöst om Huddinge centrum. I norr gränsar planområdet till
Huddingehallen och Huddinge gymnasium, i söder mot Lännavägen och flerbostadshusområden samt till Gymnasievägen i öst.
Fastigheterna Gymnasiet 4 & 5 ägs av Huge fastigheter AB. Även delar av
den kommunalägda fastigheten Stuvsta gård 1:32 berörs i planen.
Tidigare ställningstaganden
Regionplan
I Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen anges området som
Regional stadsbygd med utvecklingspotential.
Översiktsplan
Planen ingår i strukturplanen för Huddinge centrum som är utpekat som ett
lokalt centrum i kommunens Översiktsplan 2030. Planområdet pekas ut som
ett område där kommunen uppmuntrar till och ser mycket positivt på exploa-
7 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
tering med byggnader, gator och utveckling av allmänna platser. Planen bedöms kunna bidra till utvecklingen av Huddinge centrum med omnejd.
Detaljplan
Gymnasiet 5 omfattas av stadsplan för lanthemsområdet m.fl. gymnasium,
idrottshall m.m. fastställd 27 januari 1971 (officiell aktbeteckning 0126K –
8792). Planen medger allmänt ändamål. Planens genomförandetid har gått ut.
Planen berör dessutom till viss del planen för Sammanträdet 7 m.fl. (officiell
aktbeteckning 0126K – 14258) beslutad 2006. Den del som berörs är planlagd
som huvudgata. Planen har genomförandetid som går ut i november 2020.
Planuppdrag och program för detaljplanen
Ett planprogram för del av Gymnasiet 5 har tagits fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet föreslår att ny bebyggelse inom del
av fastigheten Gymnasiet 5 uppförs med cirka 100 bostadslägenheter i fem
våningar i en sammanhängande kropp, anpassat till den nyuppförda bebyggelsen i kvarteret på andra sidan Lännavägen.
Programmet för del av Gymnasiet 5 godkändes av kommunstyrelsen 27 januari 2014, samtidigt gavs Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
detaljplan i enlighet med programmet.
Huge Fastigheter AB äger fastigheten och inga särskilda kommunala anläggningar planeras. Projektet har bedömts kunna drivas utan att ramavtal tecknas.
Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt
2014- 2016.
Planens förenlighet med miljöbalken
Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34 § PBL (2010:900) ska en miljökonsekvensbeskrivning för en
detaljplan upprättas om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning
med mark- och vattenområden enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken.
Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormerna kommer inte att överskridas med föreslaget ändamål.
8 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Planen
Ett nytt byggnadskvarter infogas i en delvis splittrad stadsbild med både stora
och höga byggnader som tål denna skala. Ett nytt stadsrum bildas i en kvartersstruktur.
Mot de stora vägarna överstiger bullernivåerna angivna riktvärden vid ny
bostadsbebyggelse. Den föreslagna bebyggelsestrukturen har dock förutsättningar att ge en bullerskyddad gårdsmiljö genom en sammanbyggd huskropp.
Platsen
De ytor som planläggs används huvudsakligen för parkering. Platsen ger bra
förutsättningar för hållbart resande med kollektivtrafik.
Påverkan
Stadsbilden kommer att förändras då ytterligare fasader kommer sluta stadsrummet kring Kvarnbergsplan. Även om det finns god kollektivtrafikförsörjning kommer biltrafiken att öka med åtföljande miljöstörningar.
Sammanfattning och motiverat ställningstagande
Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms enligt ovan inte bli följden av planens genomförande
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Aulan och Huddingehallen ligger i ett parklandskap med gräsytor och en del
träd. De berörda delarna av Gymnasiet 5 utgörs av parkering och angöring till
Huddingehallen. Ett flertal oxlar finns på parkeringsytan. Mellan fastigheten
och Lännavägen finns en vacker allé med uppvuxna lönnar i dubbla rader.
Genom allén leder en gång- och cykelväg. Det går knappast att bevara trädraden närmast fastigheten, men fastighetensgränsen anpassas efter gång- och
cykelbanan och trädraden närmast vägen på sätt så att stora delar av denna
kan sparas. Dock kommer uppskattningsvis två träd på den yttre raden att
försvinna på grund av anläggningen av en angöringsficka för verksamheten
längs med Lännavägen.
9 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Ekologisk kompensation/balanseringprincipen
Kommunfullmäktige uppdrog den 11 maj 2009 åt kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden att gemensamt utreda hur en metod som bygger på den så kallade balanseringsprincipen kan utformas och hur
metoden skulle kunna tillämpas och integreras i Huddinge kommuns fysiska
planeringsprocess.
Ekologisk kompensation ska tillämpas när ingrepp sker i befintlig miljö som
påverkar natur-, kultur-, eller rekreationsvärden. Kompensationsåtgärd ska
göras så att kompensationen fyller en liknande funktion som det den kompenseras för. Det innebär att när ingrepp sker som påverkar naturvärden ska
kompensationen öka naturvärden och när ingrepp sker som påverkar rekreationsvärden ska kompensationen påverka rekreationsvärden o.s.v.
I princip hela planområdet består av en parkeringsplats, vilken används av
besökande till Huddingehallen. Inom det tänkta planområdet finns inga naturvärden. Exploatering av området påverkar dock den trädallé (lönn) som delvis
(halva) ligger i och i direkt anslutning till området utmed gång- och cykelbanan på Lännavägen. I och med exploatering av området kommer ena raden av
träd behöva tas ner för att ge plats åt bebyggelsen.
Som kompensation för trädraden längs med Lännavägen kommer det i det
fortsatta planarbetet möjligheten undersökas om kompensation kan ske den
inom planområdet eller i dess närhet.
Hydrologiska förhållanden
Området har relativt hög grundvattennivå och svårinfiltrerbar mark på grund
av lera.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Dagvatten från området avrinner via Solfagradiket till sjön Trehörningen som
ingår i Tyresåns sjösystem. Trehörningen är den mest övergödda sjön och den
är en av de sjöar som i Tyresåns åtgärdsprogram 2010-2015 är angivna som
prioriterade för åtgärder som rör minskning av näringsbelastningen. Vattenkvaliteten i sjön påverkar Magelungen och Drevviken nedströms, som omfattas av miljökvalitetsnormer.
10 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Risk för översvämning
Risken för översvämning anses i den geohydrologiska undersökningen vara
låg.
Bebyggelse
Landskapsbild/stadsbild
Den nya bebyggelsen placeras med en liten förgårdsmark mot fastighetsgränsen mot gata, vilket leder till att gaturummet sluts med bättre rumsbildningar.
Bebyggelsen ska uppföras i en sammanhängande huskropp med balkonger
och entréer vända ut mot gatan. Detta bidrar till ett mer stadsmässigt uttryck
och ett förbättrat gaturum längs Kvarnbergsplan.
Bostäder och arbetsplatser
Bebyggelsen har utformats med sex sammanhängande husvolymer för att
skärma buller från Huddingevägen, Lännavägen, Kvarnbergsplan och Gymnasievägen på motsvarande sätt som bebyggelsen i kv. Kansliet på andra sidan Lännavägen. I öster ansluter byggnaden mot en kulle som till viss del kan
dämpa buller från Gymnasievägen. I väst och mot Lännavägen planeras sju
våningar och längs med Gymnasievägen åtta och nio våningar, vilket är något
högre än vad som angetts i planprogrammet. Den nedersta våningen är utformad som en hög sockelvåning. Höjden regleras i planen med nockhöjd.
Fasader mot Lännavägen och Gymnasievägen utförs sammanhängande med
hänsyn till buller och placeras mot en liten förgårdsmark. Storlekarna på lägenheterna varierar från ett r.o.k. till fyra r.o.k. där ettorna kan fungera som
ungdomslägenheter.
Gårdsnivån anpassas till den nivå som anges av entrénivån i Huddingehallen,
något över den nuvarande parkeringen har. Parkeringen ordnas till största del
i ett garage i ett plan under innegården. Till viss del kommer även markparkering att anordnas på innergården.
I hörnet Lännavägen – Gymnasievägen planeras en mindre verksamhet, som
skulle kunna användas som en mötesplats för bland annat ungdomar. Verksamheten regleras med bestämmelsen för centrum i två våningar och föreslås
vara exempelvis café, kiosk, restaurang eller annan likande verksamhet av
icke störande karaktär. Även bottenvåningen i angränsande byggnadskroppar
tillåter centrumändamål.
11 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Illustration på situationsplan. Observera att bilden enbart är uppbyggd på en
skiss. Den slutliga byggnationen kan se annorlunda ut. (Bild: Sundell arkitekter)
Gestaltning
Den nya bebyggelsen kommer att anpassas mer till den nyuppförda bebyggelsen i kv. Kansliet, snarare än till den befintliga bebyggelsen i kv. Gymnasiet
(kontorshus, gymnasium, sim- och idrottshall). Huskroppen placeras sammanhängande och stegvis mot förgårdsmark och huvudgata. En mindre halvprivat förgårdsmark lämnas mot gaturummet med syfte att minska insyn och
till att använda för planteringar.
Bebyggelsen inom Gymnasiet 5 föreslås vara i huvudsak sju våningar, men
med en något uppstickande höjd för volymerna längs med Gymnasievägen
som föreslås uppföras i åtta respektive nio våningar. Våningsantalet inkluderar en halvvåning garage på nedre botten som från gatan upplevs som en
sockel. Lägenhetsplanet ligger därmed förhöjt i förhållande till gatuplan och
som på så vis blir insynsskyddat. Planen reglerar höjden på byggnaderna, inte
våningsantal.
12 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Entréerna till husen utformas genomgående, det vill säga med ingång från
såväl gata som gård, vilket regleras genom bestämmelse i planen. Detta stärker liv och rörelse i det offentliga rummet och husen upplevs orienterade mot
Kvarnbergsplan. Detta möjliggör även angöring med bil från gårdssidan.
Balkonger planeras på samtliga fasader ut mot Länna- och Gymnasievägen.
Lännavägen söder ut
Illustration på sektion A-A (se situationsplan ovan). Observera att bilden enbart är uppbyggd på
en skiss. Den slutliga byggnationen kan se annorlunda ut. (Bild: Sundell arkitekter)
Ljusförhållanden
Bebyggelsen uppförs sammanhållen vilket ger en skyddad men till stor del
skuggad gård. Orienteringen av bebyggelsen är inte optimal med hänsyn till
ljusförhållandena men styrs av kvartersstrukturen och bullerförhållandena på
platsen.
Illustration ljusförhållanden. Observera att bilden enbart är uppbyggd på en skiss. Den
slutliga byggnationen kan se annorlunda ut. (Bild: Sundell arkitekter)
Offentlig service
Planområdet ligger i upptagningsområdena för Solfagraskolan, Tomtbergaskolan respektive Kvarnbergsskolan. Inom en radie av 500 meter finns även
flertalet förskolor, varav två är kommunalägda
13 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Kommersiell service
Matvarubutik, frisör, pizzeria med mera finns i kvarteret Runan vid Kvarnbergsplan. Utbudet i området planeras öka då kvarteret Runan byggs om vilket ger möjlighet till ytterligare handel.
Ett stort serviceutbud finns även i Huddinge centrum, cirka en kilometer från
planområdet.
Lek och rekreation
Inom bostadsområdet kan mindre ytor för lek och utevistelse anordnas. Dessutom finns närhet till Huddingehallen och dess motionsanläggningar.
Tillgänglighet
Tillgänglighet ska anordnads enligt Boverkets byggregler.
En angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna
ordnas inom 25 m gångavstånd från en sådan entré som ska vara tillgänglig
för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och parkeringsplatser.
Området är relativt plant varför en god tillgänglighet till byggnaderna inom
kvarteret är möjlig. Angöring med bil ska ske på innergården.
Kulturhistoriska miljöer
Huddinge gymnasium anges som en solitär i Huddinge kommuns reviderade
kulturmiljöinventering (Rapport 2013:11, Stockholms läns museum). Byggnaden är "värd uppmärksamhet och varsamhet tack vare sina arkitektoniska
eller kulturhistoriska värden. Särskild hänsyn bör tas till dessa solitärer vid
bygglovhandläggning och planarbete”.
Kommunens översyn av kulturmiljöinventering i Huddinge inför Översiktsplan 2030 (Rapport 2013:11, Stockholms läns museum), fastslår att exploatering i anslutning till Huddinge gymnasium är möjlig utan att påverka dess
värden. Byggnaden med sin storlek och utformning står sig väl i förhållande
till ny bebyggelse.
14 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Huddinge gymnasium, kommunens bild
Gator och trafik
Gatustruktur
Detaljplaneområdet ligger invid korsningen Länna- /Gymnasievägen. I anslutning till området ligger även Kommunalvägen. Vägarna är del av det
kommunala huvudvägnätet och Gymnasievägen samt del av Lännavägen utgör del av kommunens stamnät för kollektivtrafik. En regional gång- och cykelförbindelse går längs Huddingevägen, som nås med separata gång- och
cykelbanor längs både Lännavägen och Gymnasievägen. Närmaste spårförbindelse är Huddinge pendeltågstation som ligger på ca 15 minuters gångavstånd. Kollektivtrafikburna resenärer i området anländer huvudsakligen från
busshållplats vid Kvarnbergplan i söder.
Trafikverket håller just nu på med en åtgärdsvalstudie (ÅVS) för att hitta gemensamma planeringsförutsättningar för utformning och gestaltning av stråket väg 226 – Huddingevägen. Det har tidigare föreslagits att på-/avfarten vid
Lännavägen ska stängas av vilket skulle innebära ett högre tryck på avfarten
norr om planområdet och därmed flytta mycket av trafikflödena från Lännavägen till Gymnasievägen. Det finns dock ännu inget som tyder på att detta
kommer ske och konsekvenserna av åtgärdsvalstudien är fortfarande oklara.
Gång- och cykeltrafik
Utmed gatorna vid planområdet finns idag gång- och cykelbanor på båda sidorna av vägarna. Området kan nås via det regionala cykelstråket på Hud-
15 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
dingevägen. Gymnasievägen utgör del av kommunens lokala cykelvägnät och
Lännavägen utgör del av kommunens huvudcykelnät. Gång- och cykelbanorna är separerade från biltrafiken. Längs Lännavägens ena sida går gångoch cykelbana om ca 4 meter i bredd, varav 1,8 meter gångbana. Denna gångoch cykelbana följer strukturen i kvarteren söder om planområdet, vilket är
strukturen för kommunens huvudcykelnät.
För gående och cyklister till, från och inom området finns flera målpunkter,
exempelvis livsmedelsbutik, Huddingehallen och skola. Gående och cyklister
måste korsa gator för att nå de olika målpunkterna.
I och med genomförandet av planen kommer gång- och cykelbanan på Gymnasievägen att rätas ut och flyttas närmare bilvägen något. Gång- och cykelvägen ska upprätthålla den standard som krävs för kommunens lokala cykelvägnät. En cykelöverfart anläggs på Lännavägen vid infart till bostäder och
handikapparkering vid Huddingehellen enligt typritning 14 i Huddinge kommuns handbok för gata. Infart endast tillåten med högersväng.
Kollektivtrafik
Kvarnbergsplan har utformats för busshållplatser som kan rymma två dubbelbussar. Ett stort antal bussar trafikerar Kvarnbergsplan och för linje 703 och
710 finns hållplats på Gymnasievägen. Huddinge station med pendeltåg och
fler bussar ligger cirka en kilometer från planområdet. Gymnasievägen är i
kommunens översiktsplan utpekad som prioriterad väg för kollektivtrafik.
Biltrafik
Planen innebär att antalet trasporter med bil kommer att öka i området. Den
planerade lokalen kommer även innebära ökad mängd varutransporter/leveranser. Planområdet omges av väl utbyggd gatustruktur för resor med
bil. Som bilist nås området från Huddingevägen via Lännavägen eller från
Huddingevägen via Björkängsvägen och Gymnasievägen. Tillåten hastighet i
området är 30-50 km/h. Både Lännavägen och Gymnasievägen är huvudgator enligt Huddinge kommuns typsektioner. Planen innebär inga färändringar
i gatuklass.
Parkering
Utanför Huddingehallen finns innan planläggning knappt 120 parkeringsplatser, som kan användas i högst fyra timmar med p-skiva. Området tjänar också
som parkering för besök i gymnasium och aula. Dessa platser kommer vid
genomförandet av planen att försvinna och ersättas av bilparkering för boende. Inom grannfastigheten Gymnasiet 4 finns ett större parkeringsområde i
den norra delen av tomten. En parkeringsutredning visar att detta större par-
16 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
keringsområde bedöms tillräckligt för att kunna tillgodose behovet av parkeringsplatser för besökande till Huddingehallen och för gymnasieskolans behov av parkeringsplatser till lärare och elever. Detta är under förutsättning att
de baracker som står på parkeringsområdet idag flyttas. De fyra befintliga
handikapplatserna, tillhörande Huddingehallen, kommer dock att ersättas
inom de 25 meter till entrén som krävs enligt Boverkets byggregler, 3:122.
Huddinge kommun reviderar för närvarande kommunens parkeringsnormer.
En viss reducering av parkeringstalen kan bli aktuellt då Huge Fastigheter AB
åtagit sig att genomföra vissa åtgärder för att ordna goda förutsättningar för
ökad andel gående och cyklister. Största delen av boendeparkeringen för den
nya bebyggelsen planeras i ett parkeringsgarage under byggnaden men i viss
mån planeras även markparkering.
Cykelparkering
Inom planområdet ska Huddinge kommuns cykelparkeringsnorm tillämpas.
Cykelparkering planeras intill portarna på gatusidan, i cykelförråd på gården
samt i ett cykelrum under markplan som nås via en ramp från gatunivån intill
verksamheten.
Angöring
Angöring direkt från Lännavägen och Gymnasievägen är mindre lämplig på
grund av gatornas funktion (huvudgata samt stamnät för kollektivtrafik) och
trafiksituationen i anslutning till cirkulationsplatsen. Angöring till bostäderna
ska därför göras antingen via innegården eller via parkeringsgaraget under
byggnaden. En angöringsficka kommer dock att anläggas längs med Lännavägen intill gång- och cykelvägen enbart för lastning/lossning till verksamheten. En konsekvens av detta blir att ca två träd kommer att försvinna.
Angöringsmöjligheter för rörelsehindrade till Huddingehallen ska finnas kvar.
Störningar och risker
Markföroreningar
En jordprovtagning har utförts inom planområdet. Fem samlingsprover har
tagits från två borrkärnor med hjälp av borrigg: en från norra änden av parkeringen och en från södra änden av parkeringen. Samtliga jordprover har halter
som understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark.
Provsvaren visar att marken är ren i punkterna på norra och södra sidan om
Huddingehallens parkering.
17 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Bilden visar Huddingehallens parkering och de ungefärliga provpunkterna 1 och 2.
Luft, lukt
De analyser som har gjorts i Huddinge och regionen ger inte anledning att
befara överskridanden av miljökvalitetsnormer vid Kvarnbergsplan 1. Den
trafikökning som planens genomförande innebär bedöms inte medföra att
miljökvalitetsnormerna överskrids lokalt.
Kemikalier i Huddingehallen
Den närliggande simbassängen i Huddingehallen får leveranser av och hanterar klor i sin verksamhet att rena badvattnet med. Klor är en giftig gas som
omfattas av ADR-regelverket och det har därför utretts om klorhanteringen i
Huddingehallen medför risk för tillkommande bostäder. Vid hantering av
kemiska preparat i hallen används en ventilation med utblås för att skapa extra sug. Ventilationskanalen kan vid incident innehålla giftig klorgas. Utblåset
är i dagsläget placerat på hallens västra sida i riktning mot parkeringen (se röd
pil). För att skydda den tillkommande bebyggelsen föreslås att mynningen för
ventilationskanalen flyttas så att den inte blåser rakt mot tillkommande innergård och fasad. Lämplig placering är den rakt motsatta i Huddingehallens
östra hörn (se blå pil i bilden nedan). Utredningen visar att det inte föreligger
någon förhöjd risk om åtgärden genomförs.
1
Kartor för Huddinge finns bl.a. för PM2,5 2010, Bens(a)pyren 2009, Kvävedioxid
2006, PM10 2005, Bensen 2003 på www.slb.nu.
18 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Den röda pilen illustrerar utblåset i dagsläget, den blåa visar
ny lokalisering.
Buller
Vid planering av nya bostäder gäller riksdagens riktvärden, proposition
1996/97:53, ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” som antogs av
Riksdagen 20 mars 1997. Enligt denna bör följande riktvärden för trafikbuller
normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Som huvudregel gäller att följande krav bör uppfyllas genom bebyggelsens
placering och utformning samt med hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar,
trafikomläggningar, tyst asfalt etcetera:
• att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.
• att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas så
att 55 dB A ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller.
• att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder utformas så att 70
dB A maximalnivå vid ute-plats i anslutning till bostad uppfylls.
(Buller i planeringen, Boverket Allmänna råd 2008:1, s. 32)
Avstegsfall
När riksdagens riktvärden inte uppfylls, kan i vissa fall avsteg från riktvärdena accepteras. Boverket skriver i sina Allmänna Råd 2008:1 att: ”I vissa
19 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna
råd. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör kunna
övervägas i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av
stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.” Därutöver skriver Boverket att avsteg kan motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse
längs kollektivtrafikstråk i större städer med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer. Under
förutsättning att ovanstående innehålls kan principerna för intresseavvägning
övervägas.
Gymnasiet 5 ligger i ett centralt läge med tillgång till goda kollektivtrafikförbindelser. Vidare utgör bebyggelsen en betydelsefull komplettering av ett
mindre centrum. Planen innebär en förtätning med bebyggelse av stadslik
karaktär. Principerna för intresseavvägning bedöms därmed kunna övervägas.
Trafikbullersituationen har utretts i samband med framtagandet av planförslaget (Structor, rapportnummer 2014-165 r01). Utredningen visar att planen
med en väl anpassad byggnadsutformning med slutet kvarter kan byggas med
bostäder som har god ljudkvalitet. På gården beräknas ljudnivån ligga under
50 dBA ekvivalent ljudnivå och även 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats
klaras. Beräkningen i utredningen baserar sig på trafikflöden på en kombination av trafikflöden för 2015 och 2030 för att motsvara det högsta trafikbullret
mot samtliga våningar.
Trafikuppgifter
Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Erhållna flöden är trafikräkningar år
2013 eller 2014, vilka har räknats upp med 1,5 % per år. Trafikflödena i Tabell 1 avser år 2030.
Tabell 1. Trafikflöden år 2030.
20 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Resonemang och åtgärdsförslag
De dygnsekvivalenta ljudnivåerna uppgår till 63 dBA vid fasad vid bostadshuset mot Lännavägen (Situation 1). Om korsningen Huddingevägen – Lännavägen stängs av kommer trafiken istället att öka längs med Gymnasievägen. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår då till 63 dBA vid fasaden till bostadshuset mot Gymnasievägen (Situation 2). Bostäderna är planerade så att
alla lägenheter har tillgång till en bullerdämpad sida i både Situation 1 och
Situation 2. Med anpassad lägenhetsplanlösning, där minst hälften av boningsrummen i varje bostad ligger mot ljuddämpad sida, innehåller samtliga
lägenheter högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå på den bullerdämpade sidan. Av
dessa innehåller ca 90 % högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på ljuddämpad
sida. En gemensam uteplats kan anordnas på ljuddämpad sida.
Situation 1, ekvivalent ljudnivå
21 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Situation 2, ekvivalent ljudnivå
Situation 1, max ljudnivå
22 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
För att erhålla högst 50 dBA på bullerdämpad sida i samtliga lägenheter
måste en lokal åtgärd med skärm på balkong (alternativt skärm vid fransk
balkong vid smålägenheter) monteras. En gemensam uteplats kan anordnas på
ljuddämpad sida. Med någon av följande åtgärder kommer högst 50 dBA på
bullerdämpad sida vid samtliga lägenheter uppnås. Alternativa åtgärder är
skärm på balkong alternativt skärmande glasräcke på fransk balkong enligt
bilderna nedan. Balkongskärmarnas placering måste anpassas efter vägtrafikbullrets infall vid den aktuella lägenheten. Inga enkelsidiga lägenheter kommer att ligga mot den bullriga sidan.
Lokal
skärm
på balkong
Skärm
på balkong
Tätt
vidvid
fransk
balkong
Tättglasräcke
glasräcke
fransk
balkong
Farligt gods
Länsstyrelsen rekommenderar att olycksriskerna vid framtagande av detaljplaner ska beaktas inom 150 meter från transportleder för farligt gods (Riskhantering i detaljplaneprocessen, 2006).
(Figur från Länsstyrelsens Riskhantering i detaljplaneprocessen, 2006)
23 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Planområdet ligger ca 130 meter från Huddingevägen som utgör en sekundär
transportled för farligt gods och ska därför omfattas av riskpolicyn. De sekundära transportlederna är avsedda för lokala transporter till och från det
primära vägnätet. Det sekundära nätet ska inte nyttjas som genomfartsleder
för farligt godstrafik.
Utifrån zonindelningen för riskhanteringsavstånd i riskpolicyn, befinner sig
planområdet som närmast i zon C. Zon C anger bland annat bostäder och
handel vilket stämmer överens med planförslaget.
Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten
Området ingår i Stockholm Vattens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Dagvatten
Dagvatten är ytavrinnande regn-, och smältvatten som rinner på hårdgjorda
ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter.
Huddinge kommun har tagit fram en dagvattenstrategi vars syfte är att skapa
förutsättningar för en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen samt vid drift och underhåll. Målet är att uppnå en hållbar dagvattenhantering.
Inom kommunen eftersträvas bland annat att:
• Minimera uppkomsten av dagvatten.
• Hantera dagvattnet inom det område där det bildas.
• Infiltrera dagvattnet, och om det inte går, utjämna dagvattenflödet.
• Undvika att avleda vattnet.
• Vid exploatering inte öka flödes- och föroreningsbelastningen på vattenområden nedströms jämfört med före exploateringen.
• Använda dagvattnet som en pedagogisk, rekreativ och estetisk resurs samt
gynna den biologiska mångfalden.
Nuläge
Eftersom i princip hela parkeringen är belagd med asfalt sker idag ingen infiltration eller fördröjning innan avledningen till dagvattennätet. Dagvatten
från området avleds obehandlat till sjön Trehörningen, se även ”Hydrologiska
förhållanden”. Trehörningen är den mest övergödda sjön i Tyresåns sjösystem
och dagvatten bedöms vara den största fosforkällan. För att minska tillförseln
av näringsämnen via dagvatten bör dagvatten i största möjliga mån omhändertas lokalt inom området genom infiltration/perkolation. Om detta inte kan
24 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
uppfyllas tillfredsställande bör fördröjning ske innan dagvattnet avleds till
dagvattensystemet. Detta är i linje med kommunens dagvattenstrategi samt
Tyresåns åtgärdsprogram.
Dagvattenutredning
En dagvattenutredning (Geoveta, 2015-02-06, uppdrags nr. 230455) visar på
att dagvattenledningarna klarar både 10- och 20-årsregn men avseende 100årsregn är det osäkert om systemet är tillräckligt dimensionerat. På grund av
leran i fyllningen, vilket ger begränsad genomsläpplighet, kan effektivare
utnyttjande av planområdets nuvarande jordlager för infiltration inte ensamt
anses som en tillräcklig åtgärd för att förhindra föroreningars spridning till
dagvattennätet eller att översvämning sker.
Med tanke på att Trehörningen är kraftigt övergödd samt att de nedströms
belägna sjöarna Orlången, Magelungen och Drevviken omfattas av miljökvalitetsnormer bör av den anledningen fördröjning av dagvattnet ske innan utsläpp till dagvattennätet. Genom olika slags åtgärder går det att få ner flödet
av dagvatten från området. Genomsläpplig yta för parkering på gården, gröna
ytor och vegetation utmed fasaderna fördröjer dagvattnet vilket bidrar till att
flödena minskar. Se exempel ur kommunens dagvattenfolder för flerbostadshus nedan.
1.
2.
1. Gångväg med gräsarmerad betonghålsten. Landstingsparken,
Stockholm. Foto: Annika
Blomquist.
2. Grön gård ovanpå garage uppbyggd med Veg Techs system.
Luxområdet, Lilla Essingen, Stockholm. Foto: Veg Tech AB.
3. Nedsänkt växtbädd. Till växtbädden avvattnas takvatten som leds ner
i växtbädden genom stuprör. Överskottsvatten bräddas via utsläpp i
kantsten och ut på gatan. Portland,
USA.
Foto: Dagvattengruppen, Sweco.
3.
25 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Elförsörjning
Närmsta transformatorstation ligger invid korsningen Lännavägen - Huddingevägen. Behovet av ytterligare station utreds i kommande planarbete.
Energiförsörjning
Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla krävs för bostadens eller lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar
energi väljas. Området går att försörja med fjärrvärme.
Avfallshantering
Sopsortering för bostäderna är tänkt att lösas på gården med exempelvis moloker nedsänkta under gårdsytan. Utrymme ska finnas för SRVs fordon att
komma åt och tömma kärlen. I anslutning till cykelförråden ska ett grovsoprum anordnas.
Sophantering för verksamheten ska lösas på kvartersmark. Vid hämtning av
avfall från verksamheten har SRV möjlighet att angöra via lastning/lossningfickan längs med Lännavägen, för att kunna rulla fram sopkärlen till sopbilen.
Sophantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående källsortering och återvinning.
Räddningstjänst
Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående framkomlighet
och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen.
Räddningstjänst till Huddingehallen har tillgodosets genom att säkerställa
brandbils framkomlighet vid utrymning (se illustration på s. 12).
26 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Planen genomförs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Planen
har föregåtts av ett program.
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande i kommunfullmäktige
Laga kraft*, tidigast
6 maj 2015 – 15 juni 2015
kvartal 3 2015
kvartal 1 2016
kvartal 2 2016
(*Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft cirka 4 veckor efter antagandebeslutet.)
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar det datum planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden börjat, kan bygglov enligt planen lämnas. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter, som
uppkommit genom planen, hindrar detta. Planen fortsätter att gälla om inte
kommunen ändrar eller upphäver planen.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Drift- och gatuunderhåll
Huddinge kommun har huvudmannaskapet för omkringliggande gator och så
kommer det även fortsättningsvis att vara. Gator och anläggningar inom fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.
Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och drift av byggnation, anläggningar och vatten- och avloppsledningar inom kvartersmark.
27 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Stockholm Vatten AB ansvarar för VA-ledningar och dagvattenledningar/anläggningar på allmän platsmark. Stockholm Vatten AB ansvarar därmed för
att ovanstående anläggningar byggs ut och de ansvarar också för drift och
underhåll. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på allmän
platsmark och på kvartersmark fram till proppskåp i byggnad. Teliasonera AB
ansvarar för teleledningar på allmän platsmark och på kvartersmark fram till
första telefonjacket. Södertörns fjärrvärme AB ansvarar för fjärrvärmanläggningar på allmän platsmark och på kvartersmark fram till undercentral i
byggnad.
Avtal
Ett mark- och exploateringsavtal ska tecknas med exploatören innan planen
vinner laga kraft. Avtalet reglerar åtaganden som krävs för att genomföra
exploatering av kvartersmark för bostäder så som marköverlåtelser, standard
och kostnader för utbyggnad av allmän platsmark mm. Gymnasiet 5 och
Huddingehallen är samma fastighetsägare och ett avtal om omlokalisering av
entrén till Huddingehallen ska tecknas.
Ett avtal som reglerar överlåtelse av mark utlagd som kvartersmark inom del
av fastigheten Gymnasiet 5 ska tecknas mellan Huddinge kommun och fastighetsägaren.
Fastighetsrättsliga frågor
I fastighetsrättsliga åtgärder ingår t ex avstyckning (bilda ny fastighet), marköverföring genom fastighetsreglering och bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut mm. Lantmäterimyndigheten i Huddinge
kommun genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning. Detta kan ske efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
Fastighetsbildning
Bostäderna inom del av Gymnasiet 5 bildar lämpligen en egen fastighet genom avstyckning från fastigheten Gymnasiet 5.
En mindre markremsa ska överföras från kommunens fastighet Stuvsta gård
1:32 till den tillkommande fastigheten för bostäderna. Ett mark-och exploateringsavtal ska tecknas mellan Huddinge kommun och aktuell fastighetsägare
som reglerar marköverlåtelsen. Ett mindre markområde ska även överföras
från grannfastigheten Gymnasiet 4 till den tillkommande fastigheten för bostäderna.
28 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Ledningsrätt
Planområdet berör Vattenfall Eldistribution ABs ledningsrätt 0126K-13880.1
för starkström, samt Södertörns Fjärrvärme ABs ledningsrätt 0126K-14150.3
för fjärrvärme. Området är i planen försett med prickmark med bestämmelse
om att byggnad ej får uppföras.
Servitut
Parkeringen till Huddingehallen, Gymnasiet 5, ska lösas inom Gymnasiet 4
varav ett servitut bör bildas för att säkra parkeringsmöjligheterna på lång sikt.
Ett servitut ska också bildas mellan bostadsfastigheten och stamfastigheten
Gymnasiet 5 vilket ger stamfastigheten (Huddingehallen) rätt att använda väg
för att nå parkeringar och lastkaj för Huddingehallen.
Ekonomiska frågor
Kommunalekonomiska konsekvenser
Den föreslagna bebyggelsen kan till stor del använda sig av befintlig infrastruktur. Vissa kostnader för nya trafiklösningar och trafiksäkerhetshöjande
åtgärder m.m. kommer dock att uppstå för kommunen. Eventuella förändringar som krävs i gatumark för att möjliggöra att exempelvis lastning och
lossning samt sophantering till lokalen ska bekostas av exploatören vilket
regleras via mark- och exploateringsavtal.
Kostnader för fastighetsägarna
Kostnader för förändringar i gatumarken och de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som krävs för att möjliggöra bostadsbebyggelsen kommer bekostas av
exploatören. Kostnaderna regleras via mark- och exploateringsavtal.
Vatten och avlopp
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas enligt
Stockholm Vatten ABs Va-taxa. Anläggningsavgiftens storlek är bland annat
beroende av fastighetens storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts
till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.
Marköverföringar
Planerade ändringar av fastighetsgränser inom kvartersmark innebär att
mindre markområden överförs mellan den tillkommande bostadsfastigheten
och kommunens angränsande vägfastighet Stuvsta Gård 1:32. Ca 50 m2
kommer tillföras till kvartersmarken för bostäderna. Även ca 60 m2 från Hu-
29 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
ges angränsande fastighet Gymnasiet 4 kommer att regleras till den nya fastigheten för bostäderna.
Ersättning vid markförvärv/försäljning
Markregleringen mellan de ingående fastigheterna ska ske enligt marknadsmässiga villkor där marginalvärdet på marken ska vara vägledande.
Bygglovavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat, har
fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt planen. Bygglovavgiften debiteras
enligt kommunens bygglovtaxa.
Planavgift
Kostnaderna framtagandet av denna detaljplan bekostas av exploatören
genom ett plankostnadsavtal som tecknats med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (numera kommunstyrelsens förvaltning),
varför ingen planavgift ska utgå.
Fastighetsbildning
Fastighetsägaren står för kostnaderna vid fastighetsreglering samt för att bilda
servitut.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Följande utredningar har gjorts:
- Bullerutredning
- Dagvattenutredning
- Jordprovtagning
- Utredning av klorhanteringen i Huddingehallen
- Parkeringsutredning
Administrativa frågor
Projektgruppen för denna detaljplan
bestod vid samrådshandlingarnas färdigställande av:
Mattias Carlswärd, mark- och exploateringssektionen (KSF)
Tora Landgren, gatu-, och trafiksektionen (KSF)
Carina Lindberg, plansektionen (miljö, KSF)
Maria Springman Kjell, plansektionen (KSF)
30 (31)
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA
KS-2015/270
Emelie Ulander Gille, lantmäteriavdelningen (NBN)
Agnetha Sjödin, bygglovsavdelningen (NBN)
Maria Springman Kjell
Planhandläggare
31 (31)
26.9
Lr
30
26.6
Lr
31.3
27.2
28
34.6
30.8
26.4
Lr
26.9
Lr
Kvartersmark
26.1
26.5
26.6
B (C)
27.6
Lr
27.5
B
32.5
27.6
31.8
Lr
27.1
C (B)
27.5
+48.5
under markplan.
Lr
27.2
GYMNASIET 5
26.9
27.4
33.4
31.8
26.8
27.2
27.5
26.9
31.8
26.7
MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
31.5
27.3
27.6
27
31.4
26.8
31.3
30.5
27.6
27.3
27
+48.5
KANSLIET
Lr
+54.5
27
30
26.8
31.2
ga:2
B (C)
26.9
27.4
Utformning
27.1
28
+51.5
+0.0
26.8
C (B)
28.4
27.6
27.2
27.6
27
1
27.5
Lr
27.1
Lr
27.1
27.1
27.1
Grundkarta
Planprogram
Planbeskrivning
Beteckningar
Gymnasiet 5
HUDDINGE
KOMMUN
7
Illustration
6
inom kommundelen Fullerst/Stuvsta
i Huddinge kommun
2014
Staket,
bullerplank
del av Gymnasiet 5
Beslutsdatum
Instans
Antagande
Koordinatsystem
Huddinge kommun
+00.0
Laga kraft
+00.0
Skala 1:1000 (orginalformat A3)
0
10
20
30
40
50
100 m
KS/KF
Bef. huvudbyggnad, geodetisk
resp. fotogrammetrisk
Bef. uthus eller garage geodetisk
resp. fotogrammetriskt
Dike
KS 2015/270
Maria Springman Kjell
Planarkitekt