YTTRANDE 2015-10-16 Ärendenr: NV-01461-10

1(3)
SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
YTTRANDE
2015-10-16 Ärendenr:
NV-01461-10
Mark- och miljööverdomstolen
Svea Hovrätt
Box 2290
103 17 Stockholm
[email protected]
Yttrande i mål M 5375-14 angående ansökan om tillstånd för fortsatt och
utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks
kalkbrott på Gotland
Förelagda att inkomma med yttrande över aktbilaga 101 anför Naturvårdsverket
följande.
Naturvårdsverkets ställningstagande
Naturvårdsverket vidhåller de yrkanden som framställts i överklagandet av den
19 juni 2014.
Den fortsatta prövningen
Naturvårdsverket anser att mark- och miljödomstolens dom bör upphävas och att
bolagets ansökan borde avvisats alternativt avslagits redan på det underlag som
förelåg vid huvudförhandlingen i mars 2015. Utökningen av Bästeträsks Natura
2000-områden som beslutades av regeringen i slutet av augusti 2015 måste dock
tas med vid en prövning av verksamheten. Vid en prövning enligt 7 kap. 28 a-b §
ska det göras en fullständig, exakt och slutlig prövning om påverkan på Natura
2000-områdena. Det går därför inte att bortse från de nytillkomna områdena. Det
är också direkt olämpligt att besluta om verkställighet när frågan om påverkan
på Natura 2000-området är tvistig, jfr NJA 2012 s 623.
Enligt 4 kap. 8 § miljöbalken får en myndighet som ska pröva en verksamhet
inte fatta beslut om en markanvändning som kräver ett tillstånd enligt 7 kap. 28
§ om inte ett sådant tillstånd har lämnats. Det går vid en Natura 2000-prövning
inte att bortse från de nyligen utpekade Natura 2000-områdena.
Naturvårdsverket konstaterar att de nya omständigheterna inte är prövade i lägre
instans varför prövningen enligt instansordningsprincipen bör göras av mark-
– V A L H A L L A V Ä G E N 195
– F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
P O S T : 106 48 S T O C K H O L M
T E L : 010 -698 10 00
F A X : 010 -698 10 99
E-POST: [email protected] .SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
BESÖK: STOCKHOLM
ÖSTERSUND
NATURVÅRDSVERKET
2(3)
och miljödomstolen. Finner Mark- och miljööverdomstolen trots allt att man är
behörig att pröva ansökan bör huvudförhandling hållas.
Utökad yta av Natura 2000
Naturvårdsverket anser att bolagets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
redovisar påverkan på det nyligen utökade Natura 2000-området Bästeträsk,
vilket bland annat omfattar nybrytområdet. Det framgår t.ex. inte tydligt hur
stora ytor av karsthällmarker som skulle försvinna inom Natura 2000-området
om tillstånd meddelas.
Utbrytning av området J-M riskerar att skada Natura 2000-området Bästeträsk
även med områdets tidigare avgränsning. Att bryta ned till 0 m kommer medföra
ökad grundvattenpåverkan inom Natura 2000-området och en ökad risk för
problem med inläckande saltvatten. När nu Natura 2000-området utökats och
ansluter direkt till täktområdet är risken ännu större. Naturvårdsverket delar
därför inte bolagets uppfattning att brytning av A-H är jämförbart med brytning
av J-M. Brytningen av A-H gällde till betydligt mindre djup och med
kilometerstort avstånd till dåvarande gräns för Natura 2000-området Bästeträsk.
En täkt till föreslaget djup för J-M kan, på en plats som den aktuella med bl.a.
grundvattenförande sprickor i karstsystemen, påverka grundvattenförhållanden
och därmed grundvattenberoende naturtyper långt från täktkanten.
Kilometerlånga påverkansavstånd kan förekomma. Naturvårdsverket har mer
utförligt redogjort för detta i tidigare yttranden.
Det område där bolaget föreslagit att man ska återskapa karsthällmarker
omfattas nu av tillståndsplikten i 7 kap. 28 a-b § miljöbalken. För området där
åtgärderna planeras finns vad Naturvårdsverket känner till inte något aktuellt
ingivet material som visar de skyddade naturtypernas utbredning och hur dessa
skulle påverkas av förslaget. Även åtgärdernas konsekvenser för skyddade arter
som nu är inom området är oklara.
Ändrad vattenhantering
Den förändrade vattenhantering som föreslås i inlagan är enligt Naturvårdsverket
en betydande ändring av ansökan, som inte är tillräckligt väl beskriven.
Miljökonsekvenserna av den ändrade vattenhanteringen är inte alls beskrivna.
Kompletteringar behövs således även i detta hänseende.
Det nya förslaget till villkor 25, om halter för ämnen i vatten som ska avledas
mot Hau träsk, är enligt Naturvårdsverkets mening inte tillräckligt för att
säkerställa att skada ej uppstår på ytor som nyligen pekats ut som blivande
Natura 2000.
Föreslagna metoder, ultrafiltrering med jonbyte eller omvänd osmos, kan bland
annat ge upphov till betydande mängder rejektvatten, d.v.s. vatten som inte
kommer kunna föras åt Hau träsk-hållet eftersom det innehåller för höga
mängder av oönskade ämnen. I Nordkalkmålet har nämnts att det kan röra sig
om 20-25 procent av vattenvolymen. SMA redovisar ingen siffra och anger inte
heller närmare detaljer om det nya vattenhanteringsförslaget. Om mängden
vatten som tillförs Natura 2000-området åt Hau träsk-hållet minskar riskerar det
3(3)
NATURVÅRDSVERKET
att medföra skada på naturtyper och/eller arter som ska bevaras. Effekterna av
den ändrade vattenhanteringen är inte redovisade i MKB. Inte heller är det
tydligt redovisat vart eventuellt rejektvatten ska föras i stället, och vad
konsekvenserna av detta blir.
Det uppges i inlagan att den planerade våtmarken utgår såvitt avser vatten mot
Hauträsk. I stället uppges att våtmarken ska nyttjas till att ”minska
kvävebelastningen på havet” genom att behandla länshållningsvatten, rejekt- och
eventuellt regenereringsvatten som uppkommer vid drift av ultrafiltrerings- och
jonbytesanläggningar. Naturvårdsverket anser att beskrivningen är mycket
knapphändig och behöver kompletteras. Rejektvatten kan innehålla mångdubbelt
högre halter av oönskade ämnen. Detta leder till frågan i vilken grad vatten från
våtmarken kommer ta sig ut i grundvattenflödena utanför täkten, vart det i så fall
kommer ta vägen, och hur vattenbalansen för våtmarken kommer se ut under
olika driftskeden. Dessa åtgärder är inte konsekvensutredda i varken MKB eller
ansökan. Naturvårdsverket bedömer att ett tillstånd enligt 7 kap. 28 a-b §
miljöbalken krävs för den föreslagna nya användningen av våtmarken. För den
prövningen krävs bland annat mer information om vilka volymer vatten det
kommer röra sig om och vilka egenskaper vattnet kommer ha (exempelvis halter
av oönskade ämnen), men även beräkningar av läckage till grundvattnet på
saklig grund.
Det finns således frågetecken kring det nya förslaget till vattenhantering. Med de
förslag som nu nämns anser Naturvårdsverket att det föreligger en uppenbar risk
för skada på Natura 2000-området Bästeträsk.
_______
Beslut om detta yttrande har fattats av biträdande avdelningschefen Rikard
Janson.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biologen Conny Jacobson
och miljöjuristen Torunn Hofset, den sistnämnda föredragande.
För Naturvårdsverket
Rikard Janson
Torunn Hofset