Ovarialcystor

Ovarialcystor
Berörda enheter
Samtliga mottagningar inom Kvinnosjukvården Norrbotten.
Syfte
Enhetlig bedömning och handläggning av slumpmässigt upptäckta
asymtomatiska ovarialcystor.
Bakgrund och teori
Asymtomatiska ovarial- och adnexcystor hos både premenopausala och
postmenopausala kvinnor är en vanlig frågeställning inom gynekologin. Men
även inom angränsande discipliner (framförallt kirurgin och röntgen) skapar
slumpmässigt upptäckta ovarialcystor frågor om behandling eller kontroll är
nödvändig. Många gånger skapar denna osäkerhet både onödiga
undersökningar och obefogad oro hos patienten.
Vid slumpmässig ultraljudsundersökning hos friska, asymtomatiska kvinnor
mellan 25-40 år uppvisade 38% ovarialcystor mellan 1,0-2,4cm. En stor del
av dessa försvinner spontant inom 3 månader. Hos postmenopausala kvinnor
visar olika studier en frekvens av enkla cystor på 3,3-14,8%. Även en
betydande del av dessa försvinner spontant. Följaktligen är sannolikheten
stor för att hitta en ovarialcysta som bifynd vid till exempel DT eller MRundersökning av buken. Hos barn och ungdomar kan också ovarialcystor
förekomma men i betydligt mindre grad. Dessa försvinner nästan alltid av
sig själv men vid symtom kan behandling i symtomlindrande syfte behövas.
Maligna ovarialcystor hos barn är ovanliga och uppkommer i så fall oftast
från odifferentierade äggceller (groddceller). För utförligare information se
ref 1-3.
Bedömning av risk för malignitet
Hos kvinnor före menopaus dominerar funktionella och benigna
ovarialcystor vid sidan av andra benigna adnexresistenser såsom till exempel
endometriom. Handläggningen av asymtomatiska cystor hos kvinnor före
menopaus bör därför präglas av en avvaktande hållning. Detta gäller i
princip även postmenopausala kvinnor. Emellertid ökar risken för
ovarialcancer med stigande ålder varvid man därför bör vara mer frikostig
med kontroller och kirurgi. S-CA125 är ett mycket bra komplement till
undersökningsfyndet. Ett värde inom normalintervallet tillsammans med
kriterier för benign cysta innebär låg malignitetsrisk. Med hjälp av
nedanstående kriterier och Ca-125 samt menopausstatus kan sedan RMI
beräknas, se nedan.
Bedömningskriterier för benign cysta:
Enkelrummig Slät
Inget innehåll Avsaknad av septa
Bedömningskriterier för misstänkt malign cysta:
Flerrummig Exkrescenser Solida partier Bilaterala tumörer Ascites
En vedertagen metod för att bedöma risken för malignitet i en ovarialcysta är
det så kallade RMI (Risk of malignancy index).
RMI = M x U x värdet av s-CA125
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Övrig benign gynekologi
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 3
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
VARD-5-161
2015-09-23
2.0
M=1 om premenopausal (eller<50 år om hysterektomerad)
M=3 om postmenopausal (eller >50 år om hysterektomerad
U=1 om 0-1 av följande fynd: Multicystisk, solida områden, ascites,
bilaterala tumörer, metastaser.
U=3 om 2-5 av ovanstående
RMI>200 är klart misstänkt för malignitet.
Handläggning, postmenopasuala kvinnor
Fynd
Rekommenderad åtgärd
Enkelrummig, ekofri och
slätväggig
cysta <40 mm
(gränsområde 30-50 mm i
litteraturen)
Ingen åtgärd. Kontrollera ev Ca-125.
Enkelrummig, ekofri och
slätväggig
cysta 40-50 mm
Ultraljudskontroll och Ca-125 efter 4 resp 12
månader varefter ktrl avslutas om cystan
krymper eller är oförändrad.
Enkelrummig, ekofri och
slätväggig cysta >50 mm
Ultraljudskontroller enligt ovan alternativt
operation. Ca-125 skall tas.
Hydrosalpinx, peritoneala
cystor
Vid säker diagnos expektans.
Vid osäker diagnos second opinion-ultraljud
alt MR, ev oepration.
Alla andra cystor och
tumörer från
ovarier/adnexae, bilaterala
cystor eller cysta med
samtidigt förekommande
ascites
Skall utredas under misstanke
ovarialmalignitet. Ca-125 skall tas och RMI
beräknas.
Handläggning, premenopausala kvinnor
Fynd
Rekommenderad åtgärd
Enkelrummig, ekofri och slätväggig
follikel/cysta < 40 mm
Ingen åtgärd.
Enkelrummig, ekofri och slätväggig
cysta diam 40 – 50 mm
Ingen åtgärd, alternativt (vid
tveksamhet) kontroll efter 3
månader
En enkelrummig, ekofri och slätväggig cysta 50 – 70 mm
Kontroll efter 3 månader. Om
persisterande: second opinionultraljud inkl doppler, ev operation
En enkelrummig, ekofri och slätväggig cysta >70 mm
Second opinion-ultraljud inkl
doppler alt operation. Ca-125 bör
tas.
Andra cystor och solida tumörer,
Skall utredas på misstanke om
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Övrig benign gynekologi
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 3
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
VARD-5-161
2015-09-23
2.0
bilaterala cystor eller cysta med
ascites
ovarialmalignitet, Ca-125 skall tas
och RMI beräknas.
Hydrosalpinx, peritoneala cystor
Vid säker diagnos expektans.
Vid osäker diagnos remiss för
second opinion-ultraljud alt MR.
Handläggning av cystor >50 mm hos gravida
Fynd
Rekommenderad åtgärd
Enkelrummig, ekofri och slätväggig
cysta < 80 mm
Expektans och kontroller
Enkelrummig, ekofri och slätväggig
cysta > 80 mm
Ev operation i andra trimestern
Osäkra eller suspekta tumörer
Operation i andra trimestern
Referenser
1. SFOG-riktlinjer för handläggning av cystor. SFOG:s medlemsblad 5:
2009.
2. Nationella vårdprogrammet för ovarialcancer 2012.
3. ABC om ovarialcystor (Läkartidningen nr 24-25: vol106; 2009.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Övrig benign gynekologi
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
3 av 3
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
VARD-5-161
2015-09-23
2.0