Motionärer vill införa krav på medlemskap i SBK för att

hundsporter
Motionärer vill införa
Text: Mari Edman. Foto: Robert Widholm
krav på medlemskap i SBK
för att få tävla rallylydnad, agility och freestyle
Förutom att delegaterna på SBKs kongress ska rösta om
förslaget på nya rallylydnadsregler, så ska de tycka till om
en motion som kan komma att påverka bland annat rallytävlandet för en del. Motionärerna vill nämligen att SBK
ska införa krav på medlemskap i Svenska Brukshundklubben för att få tävla på SBK-klubbar – oavsett tävlingsgren.
Under två remissrundor det senaste
halvåret har rallylydnadsutövare via sina
klubbar skriftligen kunnat framföra till
Svenska Brukshundklubben (SBK) hur
de vill att rallylydnadsreglerna ska förändras.
Först skulle de förutsättningslöst
skicka in förslag. Totalt inkom 22 svar från
SBK -distrikt, lokala kennelklubbar och
SHU . Dessa togs emot av UG Rallylydnad (Utskottsgrupp rallylydnad), som har
fått i uppdrag av SB K s förbundsstyrelse
att under regelrevideringsprocessen ta
fram ett förslag på nytt regelverk.
Gruppen har också tagit del av kommunikation via SBK s kanaler och en regelkonferens. Utifrån denna information sammanställde UG Rallylydnad ett
förslag på konkreta regeländringar som
skickades ut på remiss till samtliga rallyaktiva klubbar inom SKK . Remissvaren skulle vara inne i januari.
Den 20 mars publicerades sedan förbundsstyrelsens förslag på nya rallylydnadsregler, tillsammans med övriga
kongresshandlingar, på SBK s hemsida. Några av ändringarna som föreslås
tas upp i artikeln här intill.
Motion om medlemskrav
Den som inte nöjer sig med att läsa regelförslaget, utan även går igenom motionerna från SBK s klubbar och distrikt,
förstår dock att det inom SBK finns
önskemål om att införa ännu en stor
förändring för en del av dem som tävlar rallylydnad.
I motion nummer 6 står det nämligen:
”Varför det ska vara skillnad på medlemskravet då man tävlar i de olika
hundsporterna som SBK arrangerar
förstår inte vi. Vi anser att det ska vara
samma regler för alla inom vår organisation och inte bara gälla vissa.
Vi motionerar därför för en ändring
av kravet på medlemskap på tävlingar/
prov arrangerade av SBK organisation,
så att alla deltagare ska vara medlemmar i vår organisation, dvs. i någon av
SBK lokalklubb eller SBK rasklubb.
Med undantaget för ungdomar upp till
25 år som då kan vara medlem i Sveriges Hundungdom.”
I dag lyder medlemkravet i de särskilda bestämmelserna för rallylydnad:
”Deltagande hunds förare skall vara
medlem i till SKK ansluten länsklubb,
specialklubb eller ungdomsförbund, eller
erkänd utländsk kennelklubb.”
Exakt samma krav återfinns i reglerna
för agility och freestyle, vars tävlingar
oftast arrangeras av lokala brukshundklubbar.
Andra regler i lydnad
Medlemskravet i lydnadsreglerna är annorlunda, trots att SKK räknar den tävlingsgrenen till en av de allmänna
hundsporterna. De övriga är rallylydnad,
agility och freestyle. Framöver kommer
även den helt nya sporten nose work
att höra dit.
– Samma grundprinciper ska gälla i
samtliga allmänna hundsporter. De ska
inte ha diskriminerande regler, utan alla SKK -klubbar har rätt att arrangera
tävlingar och alla medlemmar i SK K ska
ha rätt att delta i dem, förklarar SKKs
vd Ulf Uddman.
Men i lydnadsreglerna har det under
många år stått:
”För förare bosatt i Sverige krävs att
deltagande förare skall vara
medlem i klubb
inom SKK -organisationen, såvida inte annat
särskilt angivits
vid provets kungörande.”
I
reglerna
som började gälla 2012 förtydligade SBK detta
krav med meningen:
”Vid lydnadsprov inom SBK
krävs för förare,
bosatt i Sverige,
medlemskap i
SBK .”
Bland annat
på grund av att
SBK har haft
detta krav i
många år var det
endast några få
procent av de
798 lydnadsprov
som ägde rum
2014 som arrangerades av lokala
kennelklubbar,
rasklubbar, länsklubbar
eller
hundungdomsklubbar.
Dessa klubbar
har helt enkelt
inte många lydnadstävlande som
medlemmar. Vill man tävla lydnad regelbundet måste man ju vara medlem
i just SBK .
– Lydnad är en sport som SBK har
tagit ett jättestort ansvar för ända sedan 1970-talet. Det är inom SBK som
sporten har utvecklats och fått sin volym. Lydnad är också den hundsport
som mest liknar bruksproven. Men ett
krav på medlemskap i SBK går emot
Förslaget på nya rallyregler är klart
Honnören försvinner, flera skyltar tillkommer och championat
införs. Iallafall om UG rallylydnads, och därmed SBKs förbundsstyrelses, förslag på nya
rallylydnadsregler accepteras
av SBKs kongress och SKKs
prov- och tävlingskommitté.
Text: Mari Edman
86
Det är nog få tävlande och domare som
kommer att sakna honnören. Till exempel var det många klubbar som, när de
skickade in sina förslag på regelförändringar till SBK s UG Rallylydnad i höstas, föreslog att honnören skulle bort
eller förändras. Under den andra remissrundan, i december-januari, då det
för remissinstanserna fanns konkreta
regeländringsförslag att tycka till om,
hade UG Rallylydnad inte hörsammat
dessa önskemål. Men uppenbarligen
har gruppen nu ändrat sig.
Högre poängkrav
Det som däremot fanns med som förslag under den andra remissrundan var
att höja poänggränsen för kvalificerande resultat. Hittills har den legat på 70
poäng i samtliga klasser. Men tydligen
anses det för lätt att ta diplom och avancera i klasserna. Så i regelförslaget
som ska presenteras på SBK s kongress höjs gränsen i fortsättningsklass
till 75 poäng, i avancerad klass till 80
poäng och i mästarklass till 85 poäng.
För mästarklassekipage föreslås
intentionen med de allmänna hundsporterna, säger Ulf Uddman.
I rallylydnad ser tävlingsstatistiken annorlunda ut än i lydnad. 15 procent av de
313 tävlingarna förra året arrangerades
inte av någon SBK -klubb, vilket tyder på
att även andra klubbar har en hel del rallyverksamhet. Än så länge i alla fall.
Ulf Uddman berättar också att det
faktiskt var en annan specialklubb än
SBK , det vill säga Svenska Pudelklubdessutom att det ska införas championat och att alla hundar som får över 95
poäng ska tilldelas certifikat/certifikatresultat. Förslaget att certifikat/certifikatresultat endast ska gå till vinnande hund, under förutsättning att den får
över 95 poäng, har alltså ändrats sedan
UR Rallylydnad fick in den senaste rundans remissvar.
Fler skyltar
Även några av förslagen på nya skyltar
som klubbarna kunde tycka till har fått
stryka på foten. Men flera av dem, fördelade på samtliga klasser, är kvar.
Dessa skyltar känns logiska när man
jämför dem med de befintliga skyltar-
hundsporter
ben, som motionerade till kennelfullmäktige 2009 om att rallylydnad borde bli en officiell hundsport för alla
SKK-medlemmar, vilket den också
blev 2011.
Förbundsstyrelsen kluven
Motion nummer 6 är så klart bara ett
förslag till kongressen. Och i sitt yttrande förklarar förbundsstyrelsen att
det är skillnad på bruksprov, som endast SBK har rätt att anordna, och
allmänna hundsporter. Förbundsstyrelsen nämner också att SBK inte
längre råder över agilityns regelverk,
sedan sporten förra året fick en egen
specialklubb med verksamhetsansvar.
Freestyle nämns märkligt nog inte alls, varken i motionen eller yttrandet, trots att motionärerna påpekar
att deras förslag gäller alla tävlingar/
prov arrangerade av SBK . Men även
freestyle har som bekant en egen
specialklubb sedan 2013.
Förbundsstyrelsen avslutar sitt yttrande så här:
”Att tillföra ett krav på medlemskap
för tävlande i rallylydnad skulle troligtvis inte tillföra så mycket i pengar,
förlusten i goodwill skulle kanske vara större.
Sammantaget har förbundsstyrelsen lite olika åsikt om denna motion.
I stort så kan den tillstyrkas men vi
bör diskutera vidare hur det påverkar
rallylydnaden och dess utövare. Tillstyrkandet kan dock inte gälla agilitytävlingar annat än att vi då skall
agera aktivt och försöka påverka Agilityklubbens regelarbete.”
Det sistnämnda har SBK redan
misslyckats med en gång – trots att
SBK var huvudman för agilityn då. I
det regelverk som gällde för agility
mellan 2007 och 2012 försökte man
nämligen smyga in kravet på medlemskap i SBK för att få delta i tävlingar arrangerade av SBK -klubbar.
Men när de agilityaktiva i sista sekund
upptäckte detta mejlbombade de
SKK och SBK , vilket fick förbundsstyrelsen att backa.
Kanske är det den händelsen som
förbundsstyrelsen syftar på när den
skriver ”förlusten i goodwill”. Men
Hundsport får ingen information om
detta av Barbro Olsson, ledamot i
SBK s förbundsstyrelse och den som
kommer att föredra motion nummer
6 på kongressen. Hon hänvisar istället till SKK s föreningskommittés sena. UG Rallylydnad har också passat
på och gå igenom och förtydliga texterna som beskriver hur skyltarna ska
utföras, ifall de till exempel innebär
tempoväxlingar eller sidbyten, vilket
var välbehövligt.
Precis som i agility och freestyle (i
alla fall än så länge) kommer domarna i rallylydnad att tillåtas döma och
tävla samma dag, dock inte i de klasser där de själva tjänstgör. Förhoppningen är nog att det ska bli lättare
för tävlingsarrangörer att få tag i domare. Men det lär också leda till en
hel del knepigt pusslande, ifall domarna vill passa på och tävla själva,
med tanke på att det ofta körs olika
naste protokoll. Där står det:
”Kommittén uttalar att man generellt som medlem, och särskilt som
styrelsefunktionär, bör avstå från att
driva debatt i sociala medier inför årsmötet.”
Detta tolkar Barbro Olsson som
att det är olämpligt av henne att på
något sätt kommentera motionen eller yttrandet. Istället säger hon:
– Det här är sådant som man diskuterar på kongressen.
På kongressen är dock endast delegaterna välkomna att yttra sig. Inga
av dem som skulle drabbas av ett krav
på medlemskap i SBK får alltså möjlighet att komma till tals innan kongressen fattar sitt beslut.
Foto: Åsa Lindholm
!
k
s
i
g
Ener
Principfrågan behöver lyftas
För samtliga allmänna hundsporter
har SKK skrivit avtal med de klubbar
som huvudmannaskapet har delegerats till. Avtalen är nästan identiska
och i det som gäller rallylydnad står
det bland annat:
”SBK ansvarar för hantering av regelrevideringar som sker med femårsintervaller. I detta arbete ska klubbar inom SKK-organisationen involveras på lämpligt sätt. Reglerna för
rallylydnad fastställs av SKK , enligt
den praxis som tillämpas för samtliga regelverk inom SKK .”
Enligt Ulf Uddman innebär detta
att även om kongressen skulle bifalla motion nummer 6 så är det inte säkert att SKKs prov och tävlingskommitté och centralstyrelse säger ja till
att SBK inför medlemskrav på rallylydnadstävlingar som arrangeras av
SBK -klubbar.
– Regelförslaget kan säkert bli föremål för uttolkning. Nu har vi en ny
situation med ”verksamhetsklubbar”.
Bara det gör att SKK måste uttala sig
tydligt om vad som ska gälla. Och det
här är en typisk principfråga som behöver lyftas, säger Ulf Uddman.
SBKs kongress
Äger i år rum den 9-10 maj.
I kongressen deltar 107 delegater från
SBKs distrikt och rasklubbar.
Antalet delegater är baserat på hur många
medlemmar som distrikten och rasklubbarna har. Hur distriktens medlemsklubbar vill
att deras delegater ska rösta bestäms på
distriktens vårmöten, som äger rum strax
före kongressen.
Kongresshandlingarna finns att läsa på
www.brukshundklubben.se.
Vad har din hund för
personlighet?
Orädd, matglad eller ovanligt förtjust i
människor? Gå BPH-banan i vår och lär
känna din hund ännu lite bättre!
klasser på flera banor samtidigt.
Nya regler 2017
När delegaterna från distrikten och
rasklubbarna på SBK s kongress har
sagt sitt om förslaget på nya rallylydnadsregler kommer det att skickas
vidare till SKK s prov- och tävlingskommitté för granskning. De slutliga
reglerna klubbas av SKK s centralstyrelse sommaren 2016, träder i kraft
den 1 januari 2017 och kommer sedan
att gälla i fem år.
UG Rallylydnads, och därmed SBK s
förbundsstyrelses, förslag på nya regler finns att läsa bland kongresshandlingarna på SBK s hemsida.
www.skk.se/bph
87