Handelsforum 2016 Offentlig kvalitet och pedagogik

Reserveradagen!
Eneftermiddagmedtema:Offentligkvalitetsmat2016
Nätverksträffföraktörerinomoffentligförvaltningochskolamdintresseavjordensom
pedagogiskresurs.
Handelsforumärmötesplatsenfördigsomproducerar,förädlar,säljerellerarbetarmed
regionalmat.Välkommensomoffentligaktörattdeltaidialogen!
Datum:7marsTid:kl13.00-17.30/19.30Plats:MedborgarhusetArboga
Handelsforumbjuderintilldialogochinspirationsträffförfjärdeåretiradmellan
Mellansverigesspjutspetsarinomoffentligupphandling,kök,matochpedagogik.
Mingelmedandraprofessionellainomregionalmatbranschen,fika,delikatesstallriktill
kvällenochföreläsningmedblandandraMats-EricNilsson.
OBS!Preliminärtprogramfördenoffentligamaten:
13.00InformationomMatärLivet.Landsbygdsnätverketsplanerpåettnationellt
projektförattökakunskapochmedvetenhetommatochproduktionsamtföratt
tillvaratamöjlighetertillpedagogisktochintegrationsmässigtpositivaeffekteravmaten
somresursiskolan.
13.30InformationavAnitaÅbergsammankallandeiKostochNäringsfokusgrupp
berättaromdetnyaupphandlingsverktyget
14.30FikamedföretagenpåHandelsforum
15.00PaulSvensson–Regionalmatirestaurangen-Enutmaningellerenvälsignelse?
16.00Informationominnovationsbehovochåtgärderföratttillgodosebehoven
16.20Speedejtning,träffaandraduvillbytatankarmed
17.30Mingeltallrikmeddesenasteät-ochdrickbararegionalanyheterna
18.00MatsEricNilsson–ÄktaskadetVara
19.30Föreläsningöver–barenäröppen-Lokaldryck-Vadinnebärdet?
ANMÄLNINGSLÄNKKOMMERINOMKORT!
Prisetinklusivefika,föreläsningarochmingeltallrikär1300exklmoms.
HöravertillUlfJohanssonpåArbogaturistinformation0589-87446
[email protected]överboende.
Frå[email protected]
Välkomnatillendagfylldavinspiration,kunskapochaffärerhälsar,
SmakapåVästmanlandmedvänner