Inkomstförfrågan Barnomsorg.indd

INKOMSTFÖRFRÅGAN / FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG
BARN:
PERSONNR :
GATUADRESS OCH POSTNUMMER :
TELEFON :
FÖRÄLDER/VÅRDNADSHAVARE NAMN :
PERSONNR :
ARBETSGIVARE :
TELEFON ARB :
FÖRÄLDER/VÅRDANDSHAVARE/SAMBO NAMN :
PERSONNR :
ARBETSGIVARE :
TELEFON ARB :
MÅNADSINKOMST
GÄLLER FR O M DATUM:
VÅRDNADSHAVARE 1
VÅRDNADSHAVARE/SAMBO 2
Kontant skattepliktig bruttolön (inkl semesteresättning)
samt värdet av skattepliktiga förmåner
kr
kr
Skattepliktig ersättning från försäkringskassan och från arbetslöshetskassan,
kontant arbetsmarknadsstöd samt familjebidrag.
kr
kr
Pension, livränta, (Ej barnpensioner)
kr
kr
Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen)
kr
kr
Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
kr
kr
Familjehemsersättning (arvodesdelen)
kr
kr
Egen företagare = senaste deklaration skall bifogas
Aktiebolag = styrkt av revisor eller annan i företaget
kr
AVGÅR:
-
Kostnader för intäkternas förvärvande (p.2 särsk eller förenklad
självdeklaration). Avdrag skall styrkas genom intyg
SUMMA KR:
kr
-
kr
kr
kr
Om den sammanlagda inkomsten överstiger 43,760 kr/mån, sätt endast kryss i rutan.
Inkomsten skall styrkas av arbetsgivaren genom intyg eller påskrift på blanketten.
Övriga ersättningar med intyg. T.ex CSN beslut.
Datum
Datum
Arbetsgivarens underskrift
Vårdnadshavares underskrift (1)
INFORMATION
Arbetsgivarens underskrift
Vårdnadshavares underskrift (2)
Sambos underskrift
1
Avgiften för barnomsorg är baserad på den sammanlagda bruttoinkomsten per månad.
När Du erhållit plats i barnomsorgen för Ditt/Dina barn är Du skyldig att omedelbart lämna uppgift om inkomst på denna blankett.
Du skall lämna uppgifterna innan placeringen påbörjas.
2
Om Du inte lämnar inkomstuppgift, innan barnets placering påbörjas, debiteras efter högsta avgiften, 1,313/mån.
När du sedan lämnar inkomstuppgift justeras avgiften vid nästföljande månadsskifte.
3
Du som får ändrad inkomst är skyldig att snarast och utan anmodan anmäla inkomständringen.
4
Insänd blanketten till; Bollnäs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 821 80 BOLLNÄS
Postnummer
Ortsnamn
Besöksadress
Telefon
Telefax
821 80
BOLLNÄS
Stadshustorget
0278- 250 00 vx
0278-253 43