Överförmyndarnämnden 2015-05-19

Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Plats och tid:
Kommunhuset Örkelljunga, tisdagen den 19 maj 2015 kl 14.00
Beslutande:
Helena Vestman(KD), ordförande
Ingmar Svensson(S), vice ordförande 37§ - 47§
Lennart Anderberg(SD), ordinarie ledamot,
Agneta Lindau Persson(S) 48§ - 48§
Övriga deltagande:
Agneta Lindau Persson(S), ersättare, Anneli Eskilandersson(S), ersättare
Michael Werner, sekreterare
Utses att justera:
Lennart Anderberg(SD)
Plats och tid
Kommunkansliet, 2015-05-22 kl 13.30
Sekreterare:
paragrafer 37 - 49
Michael Werner
Ordförande:
Helena Vestman(KD)
Justerande:
Lennart Anderberg(SD)
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd:
Överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum:
2015-05-19
Datum för
anslags uppsättande:
Datum för
anslags nedtagande:
2015-05
Förvaringsplats
för protokoll:
Kommunkansliet, Örkelljunga
2015-
_______________________________________________________________________________ Sid 1(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 37§
Ordföranden förklarar mötet öppnat och kontrollerar att mötet är behörigen kallat och att
mötet är beslutsfört.
Överförmyndarnämnden finner:
Att mötet är behörigen kallat och att mötet är beslutsfört.
________________________________________________________________________________Sid 2(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 38§
Val av protokolljusterare
Nämnden lämnar förslag att Lennart Anderberg(SD) ska väljas till protokolljusterare.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att välja Lennart Anderberg(SD) till protokolljusterare.
Sid 3
(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 39§
Anmälan om övriga frågor att behandlas under 48§ ”Övriga frågor”
Nämnden anmäler följande fråga att tas upp under 48§, ”Övriga frågor”
Telefonmeddelande från migrationsverket att god man hotat och förolämpat handläggare hos
migrationsverket i telefon.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§ och förvaltningslagen 11§ p.1
_____________________________________________________________________Sid 4(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 40§
Fastställande av dagordningen
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att fastställa dagordningen.
________________________________________________________________________________Sid 5(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 41§
Anmälningar till nämnden
Nämndsekreteraren anmäler till nämnden att ordföranden(KD) i samråd med överförmyndarhandläggare beslutat att befria dödsbo efter god man att lämna slutredovisning. Skälen härför är
att räkenskaperna är av enkel beskaffenhet och att ny god man enkelt kan sätta sig in i räkenskaperna.
Nämndsekreteraren anmäler till nämnden att ordföranden(KD) i samråd med överförmyndarhandläggare beslutat att betydande belopp, med överförmyndarhandläggarens skriftliga samtycke
och med krav på särskild redovisning från god man, tillåts att flyttas mellan huvudmans konton
utan att uttag sker för förbrukning av medel. Beslutet är ett tillåtet undantag från huvudregeln, att
nämnden ska fatta beslut när uttag sker från huvudmans konto med större belopp.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§ och med stöd i delegationsordningen:
Att godkänna ordförandens(KD) beslut.
________________________________________________________________________________Sid 6(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 42§
Ekonomi – budget
Nämndsekreteraren redogör för att återsökning hos migrationsverket, för utbetalda god man arvoden, för utfört uppdrag för ensamkommande flyktingbarn, mellan 2012 – 2014, inte skett i tillräcklig omfattning.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att lägga föredragningen till handlingarna.
____________________________________________________________________ Sid 7(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 43§
Föregående protokoll
Agneta Lindau Persson(S) lämnar som förslag att punkten föregående protokoll fortsättningsvis
ska behandlas som punkt tre(3) på dagordningen.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att punkten föregående protokoll fortsättningsvis ska behandlas som punkt tre(3) på dagordningen.
____________________________________________________________________ Sid 8(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 44§
Delegationsordningen
Ingmar Svensson(S) lämnar som förslag att sammanfattning av delegationsordning ska skrivas om
med gemener istället för versaler.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att delegationsordningen ska skrivas om med gemener.
_____________________________________________________________________sid 9(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 45§
Ärenderedovisning
Ordföranden(KD) lämnar som förslag att uppdaterad statistik ska redovisas vid nämndens fortsatta sammanträden när akt systemet ordnats i tillräcklig omfattning. Ingmar Svensson(S) lämnar
som förslag att begreppet medförmyndare ska utredas.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att uppdaterad statistik ska redovisas vid nämndens fortsatta sammanträden och att begreppet
medförmyndare ska utredas av handläggare.
____________________________________________________________________Sid 10(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 46§
Överförmyndarträffar i regionen
Nämndsekreteraren informerar om att nätverket för överförmyndarträffar i regionen inte önskar
att politiker och ställföreträdare medverkar på träffarna.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________________Sid 11(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 47§
Utbildningsbehov för nämnd och gode män
Det konstateras att överförmyndarnämnden är ny och att utbildningsbehovet av det skälet är särskilt viktigt.
Agneta Lindau Persson(S) lämnar som förslag att hela nämnden, inklusive ersättare, ska utbildas
på SKL:s kurs i Stockholm.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§
Att utbildningsbehov ska utredas av nämndsekreteraren till kommande sammanträden och att
nämnden ska avvakta med beslut om utbildningar för nämnden.
_______________________________________________________________________________Sid 12(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
§Öfn 48§
Övriga frågor
Nämndsekreteraren redogör för telefonsamtal från Migrationsverket och inspelning av samtal
inkommen från god man.
Överförmyndarnämnden beslutar med stöd i KL 3 kap 13§ och med ledning i förvaltingslagen 11§
Att vänta med att yttra sig och besluta om migrationsverkets samtal om hot och förolämpning, till
migrationsverket inkommer med rapport över tillbudet till Örkelljunga kommun.
_______________________________________________________________________________Sid 13(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
2015-05-19
Öfn 49§
Mötets avslutas
Ordföranden(KD) förklarar mötet avslutat.
_______________________________________________________________________________Sid 14(14)
Justerande signatur 1)
2)
Utdragsbestyrkande