tillstånd för att märka trä eller träemballage med

ANSÖKAN
- tillstånd för att märka trä eller träemballage
med sundhetsintyg
Regelenheten
För att få märka trä eller träemballage med sundhetsintyg ska
träet vara behandlat mot skadegörare. Du kan ansöka om att
få märka med de här två sundhetsintygen.
KD 56°C/30 min-märket:
ISPM15-märket:
Skicka din ansökan till:
[email protected]
eller
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
SE-Xxxxx
Villkor för att märka finns i Jordbruksverkets föreskrifter
(SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med
sundhetsintyg.
Läs anvisningarna på baksidan så att du lämnar rätt uppgifter.
Företagsuppgifter
Namn och adress
Organisationsnummer
Besöksadress (om annan än adress)
SJV E11.43 2015-02 www.jordbruksverket.se- PDF
Faktureringsadress (om annan än adress)
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer
E-postadress
Typ av verksamhet som ansökan gäller
Märkning med sundhetsintyg när märkning sker i samband med värmebehandling
i form av KD 56°C/30 min-märke1
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
Märkning med sundhetsintyg när märkning sker i samband med värmebehandling
i form av ISPM15-märke2
...i samband med nyproduktion av emballage
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
...i samband med reparation av emballage
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
...i samband med återuppbyggnad av emballage eller ommärkning av inte korrekt märkt emballage
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
Märkning med sundhetsintyg när märkning inte sker i samband med värmebehandling
i form av ISPM15-märke
...i samband med nyproduktion av emballage
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
...i samband med reparation av emballage
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
...i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
1
Märkning som innebär att trä har värmetorkats genom att det har upphettats till minst 56°C under minst 30 minuter i hela den
behandlade produkten. Efter värmetorkningen får träet ha en medelfuktkvot på högst 20 %.
2
Märkning som får användas på behandlat trä som är barkat och som kan användas vid tillverkning av träemballage eller på
träemballage som består av behandlat trä som är barkat.
Märkning med sundhetsintyg när märkning inte sker i samband med värmebehandling
i form av KD 56°C/30 min-märke
...i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel
Tillståndet ska gälla för följande produktionsplats/er (ange namn och besöksadress):
Uppgifter om värmebehandlingen
Om din ansökan gäller märkning i samband med värmebehandling ska du också lämna följande uppgifter (se
anvisningar på sista sidan):
Identifierande
benämning för varje
värme- eller
torkanläggning:
Typ av värmebehandling
enligt nedan
Fabrikat av värme- eller torkanläggning/ar
I samband med att du lämnar in din ansökan ska du också bifoga:
• en skiss över varje produktionsplats och
• ett besiktningsprotokoll
Avgifter
I samband med ditt tillstånd för att märka trä eller träemballage med sundhetsintyg kommer du att få betala avgifter
till Jordbruksverket. Följande avgifter kommer vi att fakturera dig i de fall de är aktuella för din ansökan.
Ansökningsavgift för handläggning av din ansökan för att märka trä och träemballage:
— 1 000 kronor
Avgift för beslut om tillstånd att märka trä och träemballage:
— 5 000 kr vid märkning i samband med värmebehandling
eller
— 3 000 kr vid märkning som inte sker i samband med värmebehandling
eller
— 3 000 kr vid märkning som sker i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel.
Avgifter
Du kommer dessutom att få betala en årlig grundavgift och en årlig kontrollavgift enligt nedan.
Årlig grundavgift vid tillstånd att märka trä och träemballage:
— 1 800 kr vid märkning i samband med värmebehandling
eller
— 1 100 kr vid märkning som inte sker i samband med värmebehandling
eller
— 1 100 kr vid märkning som sker i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel.
Årlig kontrollavgift vid tillstånd att märka trä och träemballage:
— 5 500 kr vid märkning i samband med värmebehandling
eller
— 3 500 kr vid märkning som inte sker i samband med värmebehandling
eller
— 3 500 kr vid märkning som sker i samband med enklare bearbetning, sortering eller i samband med handel.
Avgifterna finns reglerade i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter.
Publicera ditt företagsnamn på Jordbruksverkets webbplats
Vill du att ditt företagsnamn, adress och registreringsnummer publiceras på Jordbruksverkets
webbplats?
Genom att publicera ditt företag på Jordbruksverkets webbplats kan dina kunder enkelt se att ditt
företag har tillstånd för att märka med sundhetsintyg i form av KD 56 oC/30 min-märke eller
ISPM15-märke.
Underskrift av firmatecknare
För att få märka trä eller träemballage med sundhetsintyg ska vissa villkor vara uppfyllda. Dessa villkor finns i
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg.
När jag lämnar in denna ansökan intygar jag att jag tagit del av dessa villkor och kan uppfylla dem.
Datum
Underskrift av behörig firmatecknare
Namnförtydligande
Ja
Nej
Anvisning
Anvisningföruppgifteromvilkentypavverksamhetsomansökangäller
Du anger genom att markera med ett kryss vad du ansöker om tillstånd för. Du kan behöva markera med kryss på flera alternativ. Anvisningföruppgifteromvärmebehandling
Skissövervarjeproduktionsplats
Av skissen ska det framgå var anläggningarna för värmebehandling är placerade i förhållande till
varandra och till andra byggnader på produktionsplatsen. Skissen ska du bifoga din ansökan om den gäller märkning i samband med värmebehandling. Besiktningsprotokoll
Du ska lämna in ett besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll av varje anläggning för värmebehandling som ingår i ansökan. Besiktningsprotokollet för värmetorkning i torkanläggning och för värmebehandling i värmekammare ska visa att det finns förutsättningar för att uppnå minst 56°C under en sammanhängande period av minst 30 minuter i hela det behandlade träet eller träemballaget. För en anläggning för värmetorkning i torkanläggning ska dessutom den tekniska kontrollen ha visat att det finns förutsättningar för att uppnå en medelfuktkvot i det färdigbehandlade träet eller träemballaget som inte överstiger 20 %. Besiktningsprotokollet för en anläggning för dielektrisk värmebehandling ska visa att det finns förutsättningar för att uppnå minst 60°C under en sammanhängande period av minst en minut i hela det behandlade träet eller träemballaget inom 30 minuter från det att behandlingen inleds. Besiktningsprotokollet/en ska du bifoga din ansökan om den gäller märkning i samband med värmebehandling. Typavvärmebehandling
Du kan ange följande alternativ för värmebehandling 

Värmetorkning – träet värmebehandlas i samband med torkning Värmebehandling – träet värmebehandlas utan krav på torkning 
Dielektrisk värmebehandling– träet värmebehandlas med mikrovågor. Denna metod för värmebehandling är ny för behandling av träemballage. Kontakta gärna oss innan du lämnar in en ansökan som gäller en anläggning för dielektrisk värmebehandling.