ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Larm……
•Fisk nedströms svenska reningsverk är påverkade av östrogena
ämnen (Larsson et al, 1999)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Larm……
•Fisk nedströms svenska reningsverk är påverkade av östrogena
ämnen (Larsson et al, 1999)
•Diklofenak (Voltaren) hotar utrota tre gamarter i Pakistan (Oaks et
al, 2004).
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Larm……
•Fisk nedströms svenska reningsverk är påverkade av östrogena
ämnen (Larsson et al, 1999)
•Diklofenak (Voltaren) hotar utrota tre gamarter i Pakistan (Oaks et
al, 2004).
•Antibiotika – utveckling av resistenta bakterier (Alexy et al. 2004)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Miljö och Läkemedel, Läkemedelskommittén:
Mål:
att med patienten i fokus verka för att minska miljöpåverkan och
folkhälsopåverkan av läkemedelsutsläpp
Delmål:
a/ ökad medvetenhet och kunskap om miljö och läkemedel
b/ mer miljöanpassat sortiment med patienten i fokus
c/ minska mängden överblivna läkemedel
d/ i praktiken infoga miljöaspekter i läkemedelsanvändning
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Överbliven medicin
”Blev det någon medicin över efter användning?”
100
80
66
63
Ja
Nej
Tveksam, vet ej
60
40
31
30
20
6
5
0
2004
Källa: Apoteket
2001
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Enkät på två Apotek i Örebro, 281 pers. 2006.
Lämnar du tillbaka överbliven medicin till
Apoteket?
21%
46%
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
19%
14%
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Enkät - läkemedelsrester
Hur gör du med plåstermediciner?
37%
52%
2%
0%
1%
8%
Lämnar in dem på
Apoteket
Slänger dem i
soporna
Spolar ner dem i
avloppet
Lämnar dem på
miljöstation
Lämnar dem på
vårdcentralen
Vet ej
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Överbliven medicin
ƒ Startförpackningar
ƒ Inlämning på Apotek
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Överbliven medicin
ƒ 2007 1000 ton insamlat på Apoteken (inkl fp)
ƒ Motsvarar 1 miljard kr
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Tillverkning / import
Distribution / försäljning
Vårdinrättningar
Oanvända
läkemedel
Hushåll
Medicinering
Utsöndring via
urin och fekalier
Oanvända
läkemedel
Medicinering
Utsöndring via
urin och fekalier
Avloppsreningsverk
Reningsverksslam
Deponi/förbränning
Jordbruksmark
Vattenrecipient
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Läkemedelsrester i avloppsvatten Örebro län
ƒ 85 substanser
ƒ 0-5300 ng/L till recipient
ƒ ex (Skebäck) Naproxen 2000 ng/L ^= 90 g/d (c:a 400 g/d förskrivs)
ƒ Är det farligt?
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Läkemedel är ofta...
ƒ Biologiskt aktiva (de allra flesta)
ƒ Persistenta (skall ofta passera mag-tarmkanalen)
ƒ Vattenlösliga
ƒ Kan ha sin effekt på DNA-nivå
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Miljörisk
Beräknad koncentration av substansen i miljön
jämförs med det som i tester visat sig vara en
”säker koncentration”, där inga effekter på
vattenlevande organismer identifierats
Predicted
Environmental
Concentration
Predicted No
Effect
Concentration
PEC / PNEC
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Miljöfarligheten
= substansens inneboende miljöskadliga egenskaper i
termerna:
• PERSISTENS – förmåga att stå emot nedbrytning i
vattenmiljö
• BIOACKUMULATION – ansamling i fettväv hos
vattenlevande organismer
• TOXICITET– giftighet för vattenlevande organismer
Ger ett PBT-index 0-9.
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ƒ Sammanställning baserad på:
ƒ riskklassificering
ƒ PBT (SLL-systemet)
ƒ DDD (Apoteket AB)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Problem
ƒ Det finns cirka 1000 aktiva substanser på den
svenska marknaden, cirka 500 har nu avhandlats
ƒ Data är inte konsistenta
ƒ Osäkerhetsfaktor
ƒ Försiktighetsprincipen
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Miljöindex för läkemedel, ÖLL
Substans
Citalopram
Ketoprofen
Ketoconazole
Paracetamol
Sulfametoxazol
Atenolol
Naproxen
Tetracyklin
Erytromycin
Felodipin
Ramipril
Sertralin
Östriol
Utmängd kg/år Mängdklass Miljöfarlighet PBT
1,06
4
9
3,72
4
7
0,11
3
9
7,15
4
5
1,51
4
6
14,22
5
4
19,79
5
4
1,28
4
5
0,59
3
6
0,05
2
9
0,23
3
6
0,25
3
6
0,12
3
6
Miljöindex
36
28
27
20
24
20
20
20
18
18
18
18
18
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
I praktiken
ƒ Att värdera och jämföra kostnaden för ett läkemedel ur ett
miljömässigt resp hälsoekonomiskt perspektiv är svårt
ƒ Om två medicinskt likvärdiga alternativ finns väljs det minst miljöfarliga
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Iska Vagu, Patancheru, Indien
”Enough antibiotics being
dumped into the water
everyday to treat every person
in a city of 90,000 people”
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Halter i utgående vatten i reningsverket i Patancheru
(Indien)
Active ingredient
Ciprofloxacin*
Losartan
Cetirizine
Metoprolol
Enrofloxacin
Citalopram
Norfloxacin
Lomefloxacin
Enoxacin
Ofloxacin
Ranitidin
Type of drug
antibiotic-fluoroquinolone
angiotensin II rec antagonist
H1 -receptor antagonist
β1 -adrenoreceptor antagonist
antibiotic-fluoroquinolone (vet.)
serotonin reuptake inhibitor
antibiotic-fluoroquinolone
antibiotic-fluoroquinolone
antibiotic-fluoroquinolone
antibiotic-fluoroquinolone
H2 -receptor antagonist
Range (μg/L)
28,000-31,000
2,400-2,500
1,300-1,400
800-950
780-900
770-840
390-420
150-300
150-300
150-160
90-160
(Larsson, de Pedro, Paxeus, J Haz Mat. 2007, 148 (3), 751-755 )
*) en miljon gånger koncentrationen från Skebäcks reningsverk
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Antibiotikas miljöeffekter
ƒ Vad händer i Sverige?
ƒ Vad är på sikt skadligast – antibiotikas effekter i naturen…
ƒ ……eller i vår närmiljö, dvs våra bakterier i tarmen, på hud och
slemhinnor?