Räkning för pedagogiskt stöd

2015-03-26
Räkning för pedagogiskt stöd
Fylls i av dig som har arbetat för oss
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
Postnummer och ort
E-post
Vad har du arbetat som?
Anteckningsstöd
Tentamensvakt
Mentor
Studentassistent Lektör
Mentor (doktorand)
När har du arbetat och hur mycket?
Datum
Antal timmar
(fylls i av alla)
(mellan vilka klockslag)
Tentamensvakt
Ort och datum
Namnteckning
Fylls i av dig som är student med giltigt beslut om stöd
Ort och datum
Förtydligande
Personnummer
Vilket program/vilken kurs läser du?
Tidredovisning görs på räkningsbilaga (s 2). Schema måste bifogas för anteckningsstöd.
Fylls i av Pedagogiskt stöd
Antal timmar: _________ á kronor: __________ OB-tillägg _________ Summa kronor:__________
Kostnadsställe: 809910
Verksamhetsgren:
1
Aktivitet: 809910
Attest: _____________________________
Pedagogiskt stöd, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
www.lu.se/pedagogisktstod
Räkningsbilaga
DATUM
TID
DATUM
TID
Intygas:
Student
Personen som har utfört arbetet
Information om utbetalning
Lönekontoret kan bara betala ut via Nordea eller utbetalningsavi. Enklast är att du kontaktar din bank
och berättar att du väntar en utbetalning från Nordea. Varje bank gör olika - antingen noterar de det per
telefon eller så vill de att du skriver på ett papper. Detta gör du bara en gång, så i fortsättningen om du
jobbar inom universitetet ska utbetalningarna ske direkt till ditt bankkonto.
Du lämnar in räkningsblanketten senast den siste februari för höstens arbete och senast den siste september för vårens arbete.
Om du lämnar in din räkning senast den 25:e i en månad sker utbetalningen vid nästa månadsslut. Detta
gäller alla månader utom december och juni då Pedagogiskt stöd stänger över jul/sommar. I december
och juni måste du alltså lämna in din räkning senast den 15:e för att du säkert ska få din lön vid följande
månads slut. Lämnar du in senare än den 15 juni riskerar du att få vänta till slutet av september med att
få din lön till följd av semestrar både hos oss och lönekontoret.