Graviditetsövervakning efter äggdonation

Graviditetsövervakning
efter äggdonation
Berörda enheter
Samtliga MVC i Norrbotten samt samtliga
specialistmödravårdsmottagningar inom VO Obstetrik och Gynekologi,
Norrbotten.
Syfte
Enhetlig handläggning av patienter som är gravida efter äggdonation.
Bakgrund
Hos patienter som blivit gravida efter oocytdonation föreligger ökad risk
för graviditetskomplikationer jämfört med andra graviditeter efter
IVF/ICSI. Följande komplikationer finns beskrivna:
Blödningar i första trimestern
Graviditetshypertoni och preeklampsi (16-40 %)
Intrauterin tillväxthämning
Gestationsdiabetes
Ökad frekvens sectio
Post partum-blödningar
Utöver MVC-basprogram rekommenderas därför nedanstående regim för
graviditetsövervakning av dessa patienter.
I tidig graviditet
Ultraljudkontroll på Gynmottagningen enligt IVF-klinikens
rekommendationer, i normalfallet kring graviditetsvecka 7.
Inskrivning på MVC på sedvanligt sätt med sedvanliga prover.
Observera att de som gjort äggdonation utomlands skall genomgå MRBscreening! För landstingsövergripande rutiner, ser MRB-portalen:
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Smittskydd/Nya-MRB-portalen-i-Norrbotten/
Indikation för fosterdiagnostik p g a maternell ålder föreligger i de flesta fall
inte. Åldern räknas utifrån donatorns ålder.
Vid rutinultraljudet
Rutinultraljud utförs på samma sätt som för alla gravida. Observera att
omdatering inte skall göras. Datum för embryotransfer styr BP på samma
sätt som vid IVF/ICSI utan oocytdonation.
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3785
2015-04-26
2.0
Kontroller på MVC/SMVC utöver basprogram

Fr. o. m graviditetsvecka 20 t. o. m graviditetsvecka 28: Kontroll av
bltr och u-sticka varannan vecka
 Fr. o. m graviditetsvecka 30: Kontroll av bltr och u-sticka varje
vecka.
 Tillväxtkontroll graviditetsvecka 32, 36 och 40. Vid kontroll v 40
skall även CTG och cervixbedömning samt ställningstagande till
induktion göras
 Kvinnor som blivit gravida genom äggdonation p g a Turners
syndrom utgör ett specialfall. De skall handläggas i samråd med
ordinarie läkare och ha en individuellt utformad vårdplan.
Förlossningssätt planeras på sedvanligt sätt utifrån obstetrisk indikation.
Sammanställd utifrån arbetssätt i VGR. Saknas referenser.
ICD: O26 O35
Nyckelord: Äggdonation, oocytdonation
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3785
2015-04-26
2.0