Hämta - Janome

Instruktionsbok
Memory Craft 500E
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas:
Denna symaskin är utformad och tillverkad enbart för användning i hemmet.
Läs samtliga anvisningar innan du använder denna maskin.
— För att minska risken för elchock:
FARA
1. En maskin ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är ansluten till eluttaget. Dra alltid ut kontakten från eluttaget
direkt efter användning och före rengöring.
VARNING— För att minska risken för brännskador, brand, elchock eller personskada:
1. Låt inte maskinen användas som en leksak. Var uppmärksam när denna symaskin används av eller i närheten
av barn.
2. Använd endast denna maskin för dess avsedda användning enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren enligt anvisningar i denna bruksanvisning.
3. Använd aldrig denna symaskin om dess sladd eller kontakt är skadad, om den inte fungerar korrekt, om den har
tappats eller skadats eller fallit ned i vatten. Lämna in symaskinen till närmaste auktoriserade återförsäljare eller
servicecenter för undersökning, reparation av elektriska eller mekaniska justeringar.
4. Använd aldrig maskinen om någon av luftöppningarna är blockerade. Håll ventilationsöppningarna på
symaskinen och fotpedalen fri från tygrester, damm och lösa tyger.
5. Tappa aldrig in eller för in något föremål i någon av öppningarna.
6. Får ej användas utomhus.
7. Använd inte maskinen där aerosolsprayer används eller där syrgas hanteras.
8. När du ska koppla från maskinen ska alla reglage ställas i frånläget (“0”) och därefter tas kontakten ut ur
eluttaget.
9. Ta inte ut kontakten genom att dra i sladden. När du ska ta ur kontakten, ta tag i kontakten - inte i sladden.
10. Hållfingrarnaundanfrånallarörligadelar.Varsärskiltuppmärksamruntsymaskinsnålen.
11. Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan leda till att nålen bryts.
12. Använd inte böjda nålar.
13. Dra eller pressa inte fram tyget när du syr. Det kan få nålen att böja sig och leda till att den bryts.
14. Stäng av symaskinen (“0”) när du ska göra några inställningar runt nålen, som t.ex. trä nålen, byta nål,trä spolen
eller byta pressarfot.
15. Koppla alltid från symaskinen från strömförsörjningen när du ska ta av lock, smörja eller när du gör andra
inställningar som nämns i den här bruksanvisningen.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Endast för Europa:
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de har fått vägledning eller utbildning gällande säker användning av
apparaten och förstår riskerna det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får
inte utföras av barn utan översikt.
Utanför Europa (ej U.S.A. eller Kanada):
Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller psykiska
färdigheter, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, utan övervakning eller instruktioner för
användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn ska övervakas för att kontrollera att de inte leker med apparaten.
OBS! Uttjänt produkt ska levereras in för elektronikåtervinning och miljöriktigt omhändertagande.
Om du har några frågor, vänligen kontakta din återförsäljare.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRBEREDELSER INNAN DU SYR
Symaskinens delar .................................................................... 3
Standardtillbehör ....................................................................... 4
Extra broderibord ....................................................................... 5
Antiglid sticker (för broderiram RE28b) ..................................... 5
Ansluta till vägguttaget .............................................................. 6
Maskinens kontrollknappar ........................................................ 6
Lyfta och sänka pressarfoten .................................................... 7
Vanliga tangenter....................................................................... 7
Sätta i trådrullen ........................................................................ 8
Extra trådrullehållare ............................................................... 8
Spola upp tråd på spolen......................................................8-10
Ta bort spolen .......................................................................... 8
Spola upp tråd på spolen ........................................................ 9
Sätta i spolen ........................................................................ 10
Trä maskinen ........................................................................... 11
Inbyggd nålträdare................................................................... 12
Byta nål.................................................................................... 13
Tyg- och nåltabell .................................................................... 13
Direkthjälp................................................................................ 14
Ta bort och montera broderifoten ............................................ 15
Spolkorg för broderi (hög trådspänning) .................................. 16
Broderiramar............................................................................ 16
Underlägg ................................................................................ 17
Olika typer av mellanlägg ...................................................... 17
Placera tyget i en broderiram .................................................. 18
Montera broderiramen på symaskinen .................................... 19
Trådhållare .............................................................................. 20
Välja inbyggda broderimönster ................................................ 20
Alfabet ..................................................................................... 21
Funktionstangenter .................................................................. 22
Programmera en text ..........................................................23-24
Färgbyte ................................................................................ 23
Placering av text .................................................................... 23
Monogram med 2 bokstäver ................................................. 24
Redigera ett monogram ........................................................... 25
Klar att sy-fönstret ..............................................................26-31
Funktionstangenter ............................................................... 26
Mönsterinformation ............................................................... 26
Stygn bakåt/framåt-tangenterna ............................................ 27
Hoppatangent ........................................................................ 27
Kryssmarkering ..................................................................... 27
Tangent för färgsektion .......................................................... 27
Spåratangent ......................................................................... 28
Trådfärg/jog-tangent .............................................................. 28
Tangentförfinposition/vinkeljustering ................................... 29
Rotera ett mönster ................................................................ 29
Flytta ett mönster .................................................................. 29
Tangent för färglista ............................................................... 30
Justeringstangent .................................................................. 30
Automatisk trådspänningsnivå ............................................ 30
Justera längd på hopptrådar ............................................... 30
Tangentsomflyttartillbakaramen ........................................ 31
Börja sy ett broderi .................................................................. 32
Redigeringsläge..................................................................33-43
Välja en ramstorlek ............................................................... 33
Öppna broderimönstren ........................................................ 33
Information om redigeringsverktygsfältet .............................. 34
Välja ett mönster ................................................................... 34
Flytta ett mönster .................................................................. 34
Kopiera ett mönster ............................................................... 35
Radera ett mönster ............................................................... 35
Ändra storlek på ett mönster ................................................. 35
Rotera ett mönster ................................................................ 36
Vända ett mönster ................................................................. 36
Göra ett monogram i en båge ............................................... 37
Gruppera mönster ................................................................. 38
Anpassa skärmens färger ..................................................... 39
Färggruppering ...................................................................... 40
Syordning .............................................................................. 41
Mittpositionering .................................................................... 41
Skapa en fyrkantig ram ......................................................... 42
Sömnad med en färg ............................................................. 42
Zooma i redigeringsfönstret .................................................. 43
Skafferi Design till applikationer .........................................44-45
Alternativ metod .................................................................... 45
Vimpel Design ......................................................................... 46
Armbands Design .................................................................... 47
ANPASSA MASKINENS INSTÄLLNINGAR
Maskinens inställningsläge ...................................................... 48
Registrera de anpassade inställningarna .............................. 48
Läge för vanliga inställningar ..............................................49-50
ANPASSA BRODERILÄGETS INSTÄLLNINGAR
Broderilägets inställningar ..................................................51-54
Läge för val av språk ............................................................... 54
Sparaochöppnaenfil............................................................. 55
Skapa en ny mapp ................................................................ 55
Raderaenfilellermapp ........................................................ 56
Öppnaenfil ........................................................................... 56
Ändranamnpåenfilellermapp ........................................... 57
Direktlänk till dator ................................................................... 57
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengöra griparområdet ........................................................... 58
Rengöra trådledaren................................................................ 59
Smörja symaskinen ............................................................60-64
Felsökning ............................................................................... 65
DESIGN ÖVERSIKT
Broderi ................................................................................66-71
FÖRBEREDELSER INNAN
DU SYR
t y
we
Symaskinens delar
qr
!1
u
i o !0
!2 !3
!4
q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
Trådtilldragare
Övre trådledare
Förspänningstrådledare
Spolens trådledare
Trådrullehållare
Trådrullestopp (stor)
Hål för extra trådrullehållare
Undertrådskniv
Spolens axel
Spolens haspelstopp
!1
!2
!3
!4
!5
Sidokåpa
Start/stopp-knapp
Trådknivsknapp
Tryckskärm
Broderienhet
!6
!7
!8
!9
@0
@1
@2
@3
@4
@5
@6
Trådkniv/hållare
Nålträdare
Fästskruv
Broderifot
Stygnplåt
Trådkniv
Undre trådledare
Nålklämskruv
Nål
Spollucka
Knapp för spollucka
@7
@8
@9
#0
#1
#2
#3
#4
Bärhandtag
Handhjul
Tryckskärmens penna
USB-port (typ B)
USB-port (typ A)
Pressarfotslyft
Strömbrytare
Strömingång
!5
@2
!6
@3
@4
!7
@5
!8
@6
!9
@0
@1
@7
#2
@8
@9
#3
#0
#4
#1
*Designochspecifikationerkanändrasutanföregåendemeddelande.
3
OBS:
Om du ska bära symaskinen håller
du i bärhandtaget med ena handen
och stöder symaskinen med den
andra handen.
Standardtillbehör
q
w
t
e
r
y
i
o
u
!0
!2
q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
@0
@1
@2
@3
@4
!1
!3
Spolar x 5 st (1 st i maskinen)
Skruvmejsel (stor)
Skruvmejselnyckel (för stygnplåt)
Rengöringsborste
Sax
Nålset
Trådrullestipp (stor) x 2 st(1 st i maskinen)
Spolstopp (liten) x 2 st
Spolstopp (special) x 2 st
Extra trådrullehållare
Spolkorg till broderi (hög trådspänning)
Tryckskärmens penna
Rengöringsolja till spolkorg
Instruktionsbok
Snabbreferensguide
InstruktionsfilmpåDVD
Embroidery Editor/Installations CD
Plasthuv
USB-kabel
Nätkabel*
Broderiram SQ20b (med schablon)
Broderiram RE28b (med schablon) och antiglid sticker
Magnetklämma x 8
Extra broderibord
!4
* Nätkabeln som medföljer kan skilja sig från bilden.
!5
!6
!8
!7
@1
@3
!9
@0
4
@2
@4
Extra broderibord
Använd det extra broderibord när broderiram RE20b, SQ20b
eller RE28b är monterad på maskinen.
Dra ut de fyra benen som sitter på undersidan av bordet.
Placera det extra breda bordet på maskinen.
OBS:
Justera höjden för det extra broderibordet till höjden för
maskinens bord genom att vrida justeringsskruvarna
på alla fyra benen. I annat fall kan broderibordet slå i
broderienheten. Använd en stjärnskruvmejsel för att vrida
justeringsskruven.
q Justera skruven
*Stjärnskruvmejsel medföljer inte maskinen.
q
Antiglid sticker (för broderiram RE28b)
Broderiram RE28b inkluderar en glidskydds stickerl.
Dra av och klistra fast stickern på broderiramen RE28 enligt
bilden för att undvika att tunna tyger glider.
5
Ansluta till vägguttaget
z
z Se först till att strömbrytaren q är avstängd.
x Stick in symaskinens elkontakt w i symaskinens eluttag e.
c Stick in elkontakten r i vägguttaget t och slå på
strömbrytaren q.
q
q Strömbrytare
w Kontakt till symaskinen
e Strömingång
r Nätkontakt
x
t Vägguttag
w
e
OBS:
Se till att du använder nätsladden som medföljer
symaskinen.
Om du slår av strömbrytaren, vänta 5 sekunder innan du
slår på den igen.
t
r
VARNING:
Då du använder maskinen, håll hela tiden ett öga på
sömnadsområdet och rör inte vid några rörliga delar som
trådtilldragare, handhjul eller nål.
Slå alltid av strömbrytaren och koppla bort symaskinen från
strömförsörjningen:
- när du lämnar maskinen utan tillsyn.
- när du monterar eller tar bort delar.
- när du rengör maskinen.
c
Gäller endast USA och Kanada
Polariserad kontakt (ett stift bredare än det andra):
För att minska risken för elektriska stötar kan denna kontakt
bara sättas in på ett sätt i ett polariserat vägguttaget. Vänd på
den om den inte passar i uttaget. Kontakta en behörig elektriker
som kan installera ett korrekt uttag om den fortfarande inte
passariuttaget.Dufårintemodifierakontaktensjälvpånågot
sätt.
Maskinens kontrollknappar
q Start/stopp-knapp
Tryck på denna knapp för att starta och stoppa symaskinen.
Knappen blir röd när symaskinen kör och grön när den stannar.
w Knapp för trådklipp
Tryck på denna knapp när du sytt klart och vill klippa av
trådarna. Nålstången höjs automatiskt efter att trådarna klippts
av.
q
OBS:
Om du trycker på start/stopp-knappen utan att sänka
pressarfoten visas ett varningsmeddelande (sänk
pressarfoten) e på tryckskärmen. Sänk pressarfoten och
tryck på start/stopp-knappen.
w
e
6
Höj och sänk pressarfoten
Du kan höja och sänka pressarfoten med pressarfotslyften.
q Pressarfotslyft
w Extra högt läge
w
Du kan höja pressarfoten ca 7 mm högre än det normala
upp-läget genom att trycka hårdare då du höjer
pressarfotslyften.
q
OBS:
Vrid inte på handhjulet när pressarfoten är i det extra höga
läget.
Funktions tangenter
FÖRSIKTIGT:
Tryck inte på tryckskärmen med hårda eller vassa
föremål som pennor, skruvmejslar eller liknande. Använd
tryckkärmens penna som medföljer standardtillbehören.
q
q Hem-tangent
Tryck på denna tangent för att ange val av kategori.
w
w Öppna fil-tangent
Tryckpådennatangentsåöppnasöppnafil-fönstret.
Du kan öppna broderimönster som är sparade på symaskinens
interna minne eller på ett USB-minne.
e
e Inställningstangent
Tryck på denna tangent för att använda inställningsläget. Du
kan anpassa maskinens inställningar enligt dina önskemål.
Symaskinens inställningar för allmänna inställningar, broderi
och val av språk är tillgängliga i detta läge.
r
r Hjälp-tangent
Tryck på denna tangent för att visa den visuella steg-för-stegguiden om de viktigaste funktionerna.
t
u
t Låstangent
Tryck på denna tangent för att låsa symaskinen när du trär den,
byter tillbehör osv.
För att minska risken för personskador är alla knappar och
tangenter avaktiverade.
För att låsa upp symaskinen, tryck på låstangenten t igen.
y
y Nästa sida-tangent
Tryck på tangenten för nästa sida för att visa nästa sida.
u Föregående sida-tangent
För att se föregående sida, tryck på tangenten: föregående
sida.
7
Sätta i trådrullen
Lyft upp trådrullehållaren. Placera trådrullen på
trådrullehållaren.
Sätt fast den stora trådrullestopp och tryck den ordentligt mot
trådrullen.
OBS:
Använd den lilla trådrullestopp för att hålla smala eller små
trådrullar.
Användtrådrullestopp(special)föratthålladenspecifika
storleken på trådrullar så som visas.
q
Storlekarna på trådrullarna är följande:
Rullens håldiameter har ett intervall på 9,5 till 10,5 mm och
rullens längd har ett intervall på 70 till 75 mm.
q Trådrullestopp (special)
w Håldiameter (9,5 till 10,5 mm)
e Spollängd (70 till 75 mm)
w
e
q
Sätt i trådrullestopp (special) ordentligt i hålet och håll rullen
enligt bilden.
w
Extra trådrullehållare
Använd den extra trådrullehållaren när du behöver linda en
spole utan att ta bort tråden när maskinen arbetar med att sy.
Sätt i den extra trådrullehållaren i hålet enligt bilden.
Placeraentrådrullepådenextratrådrullehållarenochfixera
rullen med trådrullehållaren.
q
e
q Extra trådrullehållare
w Hål för extra trådrullehållare
e Stor trådrullestopp
w
Dra tråden åt vänster och framåt runt spolens trådförare så
som visas.
Dra tråden stadigt åt höger.
Följ proceduren från x till , på sidan 9 för att linda spolen.
Spola upp tråd på spolen
Ta bort spolen
z
FÖRSIKTIGT:
w
Tryck på låstangenten eller slå av strömbrytaren.
q
z Skjut knappen för spolluckan q till höger och ta bort
spolluckan w.
q Knapp för öppning av spollucka
w Spollucka
x Ta bort spolen e från spolkorgen.
e Spole
x
OBS:
Använd plastspolarna för liggande spole markerad med
ett ”J” r. Att använda andra spolar, såsom färdigspolade
pappersspolar, kan orsaka problem med sömmen och/
eller skador på spolkorgen.
e
r
8
Spola upp tråd på spolen
z
z Dra tråden från rullen.
För in tråden runt spolens trådledare.
q Spolens trådledare
q
x Sätt spolen på spolens axel.
w Spole
e Spolens axel
c
x w
e
c Dra tråden till spolen.
Håll i tråden med båda händerna och vira den medurs runt
spolenfleravarv.
v För in tråden i någon av skårorna t på plattan r och dra i
tråden för att skära av den.
r Platta
t Skåra
v
r
t
b Skjut spolens axel e till höger.
Den tryckskärmen visar symbolen för spolning.Om du vill
spola tråden snabbare eller långsammare kan du justera
den maximala spolningshastigheten genom att trycka på
”+”-tangenten y eller ”–”-tangenten u.
b
e
u
n
OBS:
Flytta inte spolens axel när symaskinen är igång.
y
n Tryck på start/stopp-knappen i.
i Start/stopp-knapp
m
När spolen är helt lindad slutar den automatiskt att snurra.
Tryck på start/stopp-knappen i för att stoppa symaskinen.
m Förtillbakaspolentillursprungslägetgenomattflyttaaxeln
åt vänster.
i
, Ta bort spolen.
För in tråden i någon av skårorna på plattan och dra i tråden
för att skära av den.
,
OBS:
Av säkerhetsskäl stannar symaskinen automatiskt 1,5
minuter efter att spolning påbörjats.
9
Sätta i spolen
z Tryck på låstangenten.
Placera spolen i spolhållaren så att tråden rullas av moturs,
såsom visas på spolluckan.
q Låstangent
w Trådänden
e Spolhållare
r Spollucka
z
w
e
q
r
x Hållspolenmedfingretsåattdeninteroterar.
För in tråden i den främre skåran i spolhållaren.
Dra tråden åt vänster för att leda den under trådledaren.
t Främre skåra
y Ledare
x
t
y
c
c Dra tråden åt vänster för att dra in den i trådledarkanalen
med markeringen ”1”.
u
Se till att tråden kommer ut genom spolkorgen sidoskåra.
u Trådledarkanal 1
i Sidoskåra
i
i
i
v
OBS:
Om tråden inte kommer genom sidoskåran, börja om från
steg z.
Fel
Rätt
v Fortsätt att dra tråden genom trådledarkanalen med
markeringen ”2” och dra sedan tråden åt höger genom
skåran. Tråden kommer att klippas av till lämplig längd och
hållas på plats.
o Trådledarkanal 2
!0 Skåra (trådkniv)
o
!0
b
b För in spolluckans vänstra kant i öppningen.
Tryck ned spolluckan för att sätta den på plats.
r
10
Trä maskinen
Höj pressarsfotlyften.
Tryck på låstangenten för att låsa symaskinen.
Vrid handhjulet mot dig för att höja nålen till sitt högsta läge.
q Låstangent
Trä tråden i ordning från z till m.
q
z Dra tråden från trådrullen.
Håll tråden med båda händerna och för in tråden i skåran
på förpänningstrådledaren.
w Skåra
z
w
x Linda tråden runt förspänningstrådledaren en gång såsom
visas.
Dra tråden runt hörnet på den övre trådledaren.
Dra tråden stadigt mot dig längs höger kanal tills tråden
brister.
e Förspänningstrådledare
r Övre trådledare
t Höger kanal
x
e
r
y
OBS:
Om tråden glider ut från förspänningstrådledaren medan
du syr, linda tråden genom hålet enligt bilden y när du trär
genom förpänningstrådledaren.
OBS:
Om nålen som kommer ut från nålsögat är för kort efter
automatisk trådklippning och hoppstygn förekommer, dra
tråden genom förspänningstrådledaren såsom visas u.
u
t
c
v
c Dra tråden nedåt längs den högra kanalen och runt botten
av trådledarplattan.
Dra upp tråden längs den vänstra kanalen.
t Höger kanal
i Trådledarplatta
o Vänster kanal
!0
o
v Medan du håller i tråden vid rullen, dra tråden uppåt och för
den till baksidan av trådtilldragaren. Dra tråden framåt för
att dra in den i trådtilldragarens öga.
!0 Trådtilldragarens öga
t
i
b Dra sedan ner tråden längs den vänstra kanalen och genom
den undre trådledaren.
!1 Undre trådledare
bnm
n Dra tråden från höger om trådföraren ovanför nålen till
vänster.
!2 Nålstångens trådledare
!1
m Trä i nålen med nålträdaren (se nästa sida).
!2
11
Inbyggd nålträdare
z
w
OBS:
Nålträdaren kan användas med nålar i storlek #11 till #14.
Trådstorlek 50 till 90 rekommenderas.
Använd inte trådstorlek 30 eller tjockare.
z Tryck på låstangenten för att låsa symaskinen.
Sänk pressarfoten.
Vrid handhjulet mot dig tills nålträdarsymbolen w visas i det
övre högra hörnet av låsfönstret.
q Låstangent
w Nålträdarsymbol
q
x Dra tråden genom skåran e på nålträdaren. Tråden ska
passera under haken r.
e Skåra
r Hake
x
er
c Dra tråden uppåt och dra den mellan trådkniven och
frontkåpan bakifrån.
c
Dra tråden mot dig för att skära av tråden.
v
v Dra ner nålträdarens spak så långt det går.
b
b Höj trådledaren sakta så att en ögla av tråden dras upp
genom nålsögat.
n
n Dra trådöglan för att ta ut trådänden genom nålsögat bakåt.
OBS:
Om tråden fastnar på haken och trådöglan inte bildas, ta
bort tråden från kroken och dra i den för att ta ut trådändan
genom nålsögat.
12
Byta nål
FÖRSIKTIGT:
Var alltid noga med att trycka på låstangenten för att låsa
symaskinen eller slå av strömbrytaren innan du tar bort
nålen.
Höj nålen genom att vrida handhjulet.
Stäng av strömbrytaren eller tryck på låstangenten.
q Låstangent
q
Lossa nålklämskruven genom att vrida den moturs.
Ta bort nålen från klämman.
w Nålklämskruv
Sätt i en ny nål i nålklämman med den platta sidan av nålen
riktad bakåt.
e Platt sida
När du sätter i den nya nålen i nålklämman, tryck den mot
stoppstiftet och dra åt nålklämskruven ordentligt med en
skruvmejsel.
w
Kontrollera att nålen är rak, placera den platta sidan av nålen
mot någonting platt (en stygnplåt, glasruta eller liknande).
Avståndet mellan nålen och den platta ytan bör vara jämnt.
r Avstånd
Använd aldrig en trubbig nål.
e
FÖRSIKTIGT:
Se till att dra åt nålklämskruven ordentligt med en
skruvmejsel när du monterar en nål till maskinen, annars
kan nålen brytas av eller orsaka felfunktion.
OBS:
Använd storlek 11 Blue tip-nål för tunna tyger.
Använd nålstorlek 14 för medeltunga eller tunga tyger.
r
Tyg- och nåltabell
Tyg
Fint
Tråd
Medium
Broderitråd
Tjockt
Nål
Broderi/Blue tip
eller
HAx1SP
Storlek 12/80
Broderi
Universalnål
eller
HAx1SP
Storlek 14/90
Stark, tunn polyestertråd rekommenderas som
broderiundertråd. Exempelvis WonderFil förspolade på Janome
orginal undertrådsspolar.
13
Direkthjälp
Tryck på hjälpknappen för att öppna Hjälp-menyn.
Härfinnerduinstruktioneromfyraolikaämnensombeskriver
symaskinens viktigaste funktioner.
Välj hjälpavsnitt genom att trycka på bok-ikonen och steg-försteg-instruktionerna öppnas.
q Hjälp-tangent
w Bok-ikon
q
w
Tryck på tangenten för nästa sida för att visa nästa sida.
Tryck på tangenten för föregående sida för att visa föregående
sida.
Tryck på X-tangenten för att stänga det aktuella fönstret.
e Nästa sida-tangent
r Föregående sida-tangent
t X-tangent
t
r
e
14
Ta bort och montera broderifoten
Ta bort broderifoten när du tar bort stygnplåten för underhåll
och liknande.
z
FÖRSIKTIGT:
Var alltid noga med att trycka på låstangenten för att låsa
symaskinen eller slå av strömbrytaren innan du tar bort
eller sätter dit broderifoten.
För att ta bort:
q
z Stäng av strömbrytaren eller tryck på låstangenten.
Höj nålen genom att vrida handhjulet mot dig.
q Låstangent
x Lossa fästskruven med skruvmejseln och ta bort
broderifoten.
w Fästskruv
x
w
För att montera:
z x
z Montera broderifoten på pressarstången från den vänstra
sidan.
q Fästskruv
w Broderifot
w
x Dra åt fästskruven ordentligt med skruvmejseln.
q
15
Spolkorg för broderi (hög trådspänning)
Byt ut den vanliga spolkorgen mot spolkorgen för broderi (hög
trådspänning) om undertråden visas på ovansidan.
q
FÖRSIKTIGT:
Var alltid noga med att trycka på låstangenten för att låsa
symaskinen eller slå av strömbrytaren innan du monterar
spolkorgen.
z
OBS:
Den särskilda spolkorgen för broderi (hög trådspänning) är
markerad med en gul prick för att kännas igen.
q Gul prick
z Ta bort nålen, broderifoten och stygnplåten (se sidorna 13,
15 och 58).
Ta ut den vanliga spolkorgen.
w Vanlig spolkorg
w
x Lägg i spolkorgen för broderi. Var noga med att passa
knoppen på spolkorgen med stoppet på symaskinen.
Montera stygnplåten, pressarfoten och nålen.
e Vred
r Stopp
t Spolkorg för broderi (hög trådspänning)
x
e
r
OBS:
Använd den vanliga spolkorgen vid sömnad av quiltmönster
som använder samma undertråd som övertråd.
t
Broderiramar
q
q Broderiram SQ14b (extra tillbehör)
En fyrkantig broderiram med ett 14 cm fyrkantigt
broderiområde.
w
w Broderiram RE20b (extra tillbehör)
En extra stor broderiram med ett 14 cm x 20 cm broderiområde.
e
e Broderiram SQ20b
En fyrkantig broderiram med ett 20 cm fyrkantigt
broderiområde.
r
r Broderiram RE28b
En extra stor broderiram med ett 20 cm x 28 cm broderiområde.
t Magnetklämma (RE20b, SQ20b och RE28b)
Magnetklämma för att hålla tyget till broderiramarna RE20b,
SQ20b och RE28b.
t
* Broderiramarna som medföljer symaskinen kan variera
beroende på modell.
16
Underlägg
För att skapa broderi av bästa kvalitet är det viktigt att använda
mellanlägg.
Hur du använder:
Fäst mellanlägget på tygets avigsida.
Det kan behövas mer än ett lager.
För kraftiga tyger kan du placera ett tunt papper under tyget.
Icke-självhäftande mellanlägg bör användas vid brodering av
tyg som inte får strykas eller där det är svårt att stryka.
För att förhindra glapp i tyget, klipp mellanlägget större än
broderiramen och ställ in det på ramen så att hela biten är fäst
på ramen.
Fästa mellanlägget
Lägg ihop tygets avigsida med mellanläggets glansiga sida.
Vik upp ett hörn på mellanlägget och smält det med ett
strykjärn.
OBS:
Vik upp ett hörn av mellanlägget för att göra det lättare att
drabortöverflödigtmellanläggeftersömnad.
Temperaturen på strykjärnet beror på vilken typ av
mellanlägg du använder.
Olika typer av mellanlägg
Typ
Användning
Egenskap
Avrivbart
Stadiga vävda tyger
Tillverkatavenfibersomlättrivssönder.
Påstrykbart
Stickat och alla typer av ostabila tyger
Självhäftande typ som smälts samman
med ett strykjärn.
Avklippbart
Stickat och alla typer av ostabila tyger
Icke-vävt tyg som inte rivs sönder.
Vattenlösligt
Hålbroderi eller spetsbroderi
Rätsidan på frottétyger som handdukar, för att förhindra att
öglorna kommer upp igenom broderiet
Entunnfilmsomlösesuppivatten.
Heat-away
Hålbroderi eller spetsbroderi
Entunnfilmsomkommerattsmältabort
med värme.
OBS:
Självhäftande mellanlägg kan användas för att fästa en liten bit tyg eller arbete som inte kan fästas i ramen, eller för att fästa
sammet och annat ruggat tyg som kan få permanenta märken av ramen.
Rengör spolhållaren efter sömnad eftersom lim kan fastna på den.
17
z
Placera tyget i en broderiram
q
z Förbered ett tyg och fäst ett mellanlägg vid tygets avigsida.
Tyget och mellanlägget ska vara större än ramen.
Rita mittlinjerna på tyget med en skräddarkrita.
q Tyg
w Mittlinjer
w
x Lägg innerramen och mallen på tyget och passa in
mittlinjerna på tyget med mallen.
e Innerram
r Mall
x
e
r
c Lossa på ramens fästskruv på ytterramen.
Placera innerramen och tyget på ytterramen.
t Ramens spännskruv
y Ytterram
c
y
t
v Tryck in innerramen och tyget i ytterramen.
Dra åt skruven på ytterramen så att tyget spänns. Se till att
tyget är spänt hårt i ramen.
Avlägsna mallen.
v
b Kläm tyget i ramen med klämmorna vid användning av
broderiram SQ20b, RE20b eller RE28b.
u Klämma
b
OBS:
Tjocka lager av tyg och mellanlägg kan orsaka hoppstygn
eller brustna trådar och nålar.
Undvik att sy lager som är tjockare än 3 mm.
u
18
z
Montera broderiramen på symaskinen
q
För att montera:
z Höj pressarfoten.
Vrid handhjulet mot dig för att höja nålen till sitt högsta läge.
Slå på strömbrytaren.
Om broderienheten inte är i utgångsläget visas ett
varningsmeddelandeomattflyttabroderienhetentill
utgångsläget.
TryckpåOK-tangentenförattflyttabroderienhetentill
utgångsläget.
q OK-tangent
e
y r
Välj eller redigera önskat mönster och tryck på OKtangenten. Klar att sy-skärmen visas och broderienheten
flyttastillstartläget.
w
Tryck på låstangenten för att låsa symaskinen.
w Låstangent
x
e
x Placera den förberedda ramen på broderimaskinen.
Placera ramen genom att rikta in skårorna på ramen med
stiften.
e Skåra
r Broderienhetens stift
t Broderienhet
y Spak
t
e
r
e
y
r
r
e
c
v
b
c Flytta spaken i pilens riktning.
y Spak
v Fäst ramen genom att dra den mot broderienhetens stift.
b Skjut spaken i pilens riktning för att låsa ramen på plats.
y
z
x
För att ta bort:
z Höj pressarfoten. Vrid handhjulet mot dig för att höja nålen
till sitt högsta läge.
Tryck på låstangenten för att låsa symaskinen.
x Flytta spaken i pilens riktning och ta bort ramen.
y Spak
y
FÖRSIKTIGT:
u
• Var noga med att inte placera överskjutande tyg mellan
broderienheten och maskinkroppen u.
• Försökaldrigflyttabroderienhetenförhandellertrycka
på broderienheten när den är i rörelse.
19
Trådhållare
Placera övertrådens trådända i trådhållaren/trådavskäraren så
syr du inte över den av misstag.
För övertråden genom hålet i broderifoten och dra upp tråden
till trådhållaren.
Häng tråden på trådhållaren/trådavskäraren, framifrån och
bakåt.
q Trådhållare/trådavskärare
q
Välja inbyggda broderimönster
w e
Tryck på tangenten för inbyggda mönster så öppnas den första
sidan i mönsterlistan för Petite-mönster.
q Tangent för inbyggda mönster
Tryck på tangenten för mönsterkategori för att bläddra i
mönsterlistan via mönsterkategori, eller tryck på tangenten för
val av ram för att bläddra bland mönster via ramstorlek.
w Tangent för mönsterkategori
e Tangent för val av ram
q
Mönsterkategori
Tryck på tangenten för mönsterkategori w för att visa
mönsterlistor via kategori.
Tryck på tangenterna för föregående/nästa sida för att bläddra i
mönsterlistorna.
r Föregående sida-tangent
t Nästa sida-tangent
Sidan 1 av 3
• Petite Design
• Favorit Design
• Bård Design
• Geometriska Design
Sidan 2 av 3
• Köks Design
• En värld av Design
• Blomalfabet Design
• Quilt Design
r
Sidan 3 av 3
• Armband Design
• Fest Design
• Kalibrering Design
t
Tryck på önskad kategori så öppnas fönstret för val av mönster.
Bläddra i mönsterlistan med tangenterna för föregående/
nästa sida och välj önskat mönster genom att trycka på
mönsterikon-tangenten.
20
Välja mönster enligt ramstorlek
Tryck på tangenten för val av ram e för att öppna fönstret för
val av ram. Välj en ramstorlek som har samma storlek eller
mindre än den du ska montera.
e
Bläddra i mönsterlistan med tangenterna för föregående/
nästa sida och välj önskat mönster genom att trycka på
mönsterikon-tangenten.
Alfabet
Tryck på alfabettangenten för att öppna alfabetfönstret.
Tryck på tangenten för val av typsnitt för att öppna fönstret för
val av typsnitt.
q Alfabettangent
w Tangent för val av typsnitt
w
Du kan välja ett av 10 typsnitt för skrift samt monogram med 2
eller 3 bokstäver, kantmönster och vanliga symönster.
Följandetypsnittochmonogramfinnstillgängliga:
q
Sidan 1 av 2
• Gothic
• Script
• Cheltenham
• Cyrillic 1
• Cyrillic 2
• Cyrillic 3
Sidan 2 av 2
• 2 bokstäver
• 3 bokstäver
• Kantmönster
• Vanliga symönster
Tryck på ikontangenten för önskat typsnitt så öppnas.
Bläddra med tangenterna för föregående/nästa sida.
Du kan ange alfabetiska bokstäver, siffror, symboler, kyrilliska
och europeiska bokstäver.
e Föregående sida-tangent
r Nästa sida-tangent
e
r
21
Funktionstangenter
q
w
e
r
y
q Tangent för val av typsnitt
Tryck på denna tangent för att öppna fönstret för val av typsnitt.
u
w Tangent för bokstavsorientering
Tryck på denna tangent för att välja horisontell eller vertikal
orientering.
t
e Tangent för bokstavsstorlek
Med denna tangent kan du välja mellan följande tre
bokstavsstorlekar.
Ungefärlig bokstavsstorlek för versaler är följande:
L (stor):
30mm(1,2˝)
M (mellan): 20mm(0,8˝)
S (liten):
10mm(0,4˝)
i
i
r Tangent för val av stora/små bokstäver
Genom att trycka på denna tangent ändrar du från versaler till
gemener och tvärtom.
t Tangent för att spara fil
När du trycker på denna tangent öppnas fönstret för att spara
filochdukansparatextenellermonogrammetsomenfil
(se sidan 55).
y OK-tangent
Tryck på denna tangent för att bekräfta din inmatning och
öppna klar att sy-skärmen eller föregående redigeringsfönster.
o
u X-tangent
Tryck på denna tangent för att avsluta.
i Markörtangent
Tryckpådessatangenterförattflyttamarkörenåtvänstereller
höger.
!0
o Radera-tangent
Tryck på denna tangent för att radera tecknet ovanför markören
eller tecknet framför markören.
!0 Tangent för utrymmesjustering
Denna knapp aktiveras endast när ett blanksteg infogas.
Om utrymmena mellan tecknen ser ojämna ut, kan du infoga
ett blanksteg mellan tecken och justera utrymmet så att det blir
jämnt.
Tryck på denna tangent för att öppna fönstret för
utrymmesjustering.
Tryck på ”+”-tangenten för att öka utrymmet.
Tryck på ”–”-tangenten för att minska utrymmet.
OBS:
Avståndsbredden visas endast i millimeter.
22
Programmera text
q
Exempel: Programmera ”R&B” med typsnittet Gothic.
Matain”R”såflyttasmarkörenåthögeroch”R” memoreras
automatiskt.
Tryck på tangenten för bokstavsstorlek och välj liten storlek.
q Tangent för bokstavsstorlek
Matain”&”såflyttasmarkörenåthögeroch”&” memoreras
automatiskt.
Tryck på tangenten för bokstavsstorlek och välj storleken
mellan.
Matain”B”såflyttasmarkörenåthögeroch”B” memoreras
automatiskt.
Tryck på OK-tangenten.
Fönstret för bekräftelse av ram visas.
Skärmen ändras till klar att sy-fönstret.
OBS:
Fönstret för bekräftelse av ram visas inte om alternativet
bekräfta ram är avaktiverat (se sidan 51).
w
Färgbyte
Dukansyenflerfärgadtextgenomattbytatrådfärgenför
varje bokstav genom att trycka på tangenten för färgbyte
innan du börjar sy. Tangenten för färgbyte ändras till
när
färgbytesfunktionen är aktiverad.
Maskinen stannar automatiskt när varje tecken har sytts.
Ändra tråden till nästa färg och börja sy igen.
w Tangent för färgbyte
Placering av text
Du kan välja mellan tre olika placeringar av monogram:
vänsterjustera, centrera och högerjustera.
q
q Vänsterjustera
Tryck på
-tangenten för att börja sy från den vänstra
referenslinjen på mallen.
w
w Centrera
Tryck på
-tangenten för att sy i mitten av broderiramen.
e
e Högerjustera
Tryck på
-tangenten för att sy från den högra referenslinjen
på mallen.
23
Monogram med 2 bokstäver
Exempel: 2 bokstäver i en åttahörning
z
q
z Tryck på tangenten för teckensnittsval q.
Välj 2 bokstäver w.
w
x Välj åttahörningen e.
x
c
e
c Mata in ”A” och ”B”.
Tryck på OK-tangenten och ett varningsmeddelande visas.
Tryck på OK-tangenten för att få vagnen att gå till startläget.
Fönstret för bekräftelse av ram visas.
Tryck på OK-tangenten.
Skärmen ändras till klar att sy-fönstret.
OBS:
Monogram med 3 bokstäver sys på samma sätt som
monogram med 2 bokstäver.
Placeringen av monogram med 2 och 3 bokstäver är i
mitten av ramen.
Fönstret för bekräftelse av ram visas inte om alternativet
bekräfta ram är avaktiverat (se sidan 51).
24
Redigera ett monogram
z
Radera ett tecken: Radera ”R” från ”MART”
z Tryck på markörtangenten qförattflyttamarkörenunder
”R”.
q
x Tryck på raderatangenten w och bokstaven ”R” raderas.
x
w
Infoga ett tecken: Infoga ”E” i ”MAT”
z
z Tryck på markörtangenten qförattflyttamarkörenunder
”A”.
q
x Mata in ”E”.
Bokstaven ”E” matas in före ”A”.
x
25
Klar att sy-fönstret
Klar att sy-fönstret visar funktionstangenterna och information
om det valda mönstret.
Tryck på nedåtpilen t eller uppåtpilen y för att visa nästa
uppsättning av funktionstangenter (u till o).
Funktionstangenter
q Tangent för färgsektion
w Tangent för mönsterspårning
e Trådfärg/jog-tangent
r Finposition/vinkeljusterings -tangent
t Nedåtpil
y Uppåtpil
u Tangent för färglista
i Justeringstangent
o Tangentsomflyttartillbakaramen
!0 Stygn framåt-tangent
!1 Stygn bakåt-tangent
!2 Hoppatangent
!3 Jog-tangenter
y
q
u
w
i
e
o
r
t
!0
!1
!2
!3
Mönsterinformation
Tryckskärmen visar följande information:
q
w
e
r
q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
t
y
u
i
o
!0
!1
26
Ramstorlek
Mönstrets mått
Högsta syhastighet
Inställning av trådspänning
Antalet trådfärger (lager)
Tid som krävs för att sy mönstret
Förhandsgranskningsfönster
Kryssmarkering (aktuell sypunkt)
Förloppsindikator
Stygnantal
Trådfärg
Stygn bakåt/framåt-tangenterna
Tryck på ”–”-tangenten qförattflyttatillbakaramentill
föregående sypunkt.
Tryck på ”+”-tangenten wförattflyttaramenframåt.
Ramenflyttasettstygnitagetvarjegångtangententrycksin.
Hålltangentenintrycktförattflyttasnabbareochhoppa10,100
eller 500 stygn i taget. Stygntal e och det totala antalet stygn
r visas i stygntalsfönstret.
Dukananvändadessatangenterförattflyttabroderiramentill
den plats där tråden har gått av eller tagit slut.
q Styng bakåt-tangent
w Stygn framåt-tangent
e Stygnantal
r Totala antalet stygn
t
Den ljusblåa indikatorn i stygnantalsfönstret är
förloppsindikatorn. Förloppsindikatorn t visas när stygnantalet
ökar, och visar förloppet för broderisömnadsprojekt. När
projektet är klart återgår förloppsindikatorn till 0.
t Förloppsindikator
w
q
y
e r
Hoppatangent
Om du vill hoppa till önskad sypunkt direkt, tryck
på hoppatangenten y så öppnas det numeriska
tangentbordsfönstret u. Ange önskat antal stygn och tryck på
OK-tangenten.
Ramenflyttastilldensypunktduangav.
y Hoppatangent
u Numeriskt tangentbordsfönster
u
Kryssmarkering
Kryssmarkeringen o i förhandsgranskningsfönstret i visar den
aktuella sypunkten. Tryck på förhandsgranskningsfönstret i för
att dölja kryssmarkeringen.
i Förhandsgranskningsfönster
o Kryssmarkering (aktuell sypunkt)
i
o
!0
Tangent för färgsektion
Tryck på denna tangent !0 för att visa den kompletta bilden
från det valda mönstret eller en del av bilden med endast en
färgsektion.
För att visa nästa färgsektion, tryck på Nästa sida-tangenten !2.
För att visa föregående färgsektion, tryck på Föregående sidatangenten !1.
Omduvillsyendastdenspecifikafärgsektionen,tryckpå
tangenterna för nästa/föregående färg tills den önskade
sektionen visas.
!0 Tangent för färgsektion
!1 Föregående sida-tangent
!2 Nästa sida-tangent
!1
!2
27
Spåratangent
Du kan kontrollera storleken på ett broderiområde genom att
spåra mönstrets kontur utan söm eller med tråckelsöm.
Tryck på spåratangenten för att öppna fönstret för
spårningsalternativ.
q Spåratangent
q
Följandetrealternativfinnstillgängliga:
1. Spåra utan söm
Tryck på
-tangenten för att öppna fönstret för spårning utan
söm.
Tryck på spåratangenten
för att påbörja spårning eller tryck
påenavtangenternaförattflyttaramentillett
hörn.
2. Spåra och tråckla (enkel)
Tryck på
-tangenten för att öppna fönstret för spårning och
tråckling (enkel).
Sänk pressarfoten.
Tryck på start/stopp-knappen för att påbörja spårning med
tråckelstygn.
3. Spåra och tråckla (dubbel)
Tryck på
-tangenten för att öppna fönstret för spårning och
tråckling (dubbel).
Sänk pressarfoten.
Tryck på start/stopp-knappen för att påbörja spårning med
tråckelstygn. Först tråcklar maskinen inuti mönstret och spårar
sedan mönstrets kontur med tråckelsöm.
OBS:
Maskinen tråcklar runt broderiområdet med 5 mm
sömsmån.
Sömsmånen blir dock noll om mönstret går utanför
broderiområdets maxgräns.
För att stänga fönstret för spårningsalternativ, tryck på
X-tangenten.
w
e
Trådfärg/jog-tangent
Tryck på trådfärg/jog-tangenten för att visa eller dölja
jog-tangenterna. Trådfärgslistan för valt mönster visas när
jog-tangenterna är dolda.
Justera ramens placering med jog-tangenterna så att
nålpositionen placeras precis ovanför mitten av tygets
referenslinjer.
w Trådfärg/jog-tangent
e Trådfärgslista
r Jog-tangenter
r
28
Tangent för finposition/vinkeljustering
Dukangörafinjusteringaravpositionenellervinkelnpå
broderimönstret utan att avlägsna broderiramen från maskinen.
Tryckpåtangentenförfinposition/vinkeljusteringq.
Broderimönstrets ursprungliga position förhandsgranskas som
en rektangel w.
w
q
Den röda rektangeln evisasnärdufinjusterarbroderimönstret
och den visar skillnaden mellan originalpositionen och den
justerade positionen.
e
Rotera ett mönster
Dukangörafinjusteringaravvinkelnpåbroderimönstret.
Tryck på
-tangenten r för att rotera mönstret 0,5 grader
medurs.
Tryck på
-tangenten t för att rotera mönstret 0,5 grader
moturs.
Vinkelvärdet visas i fönstret y.
OBS:
Vinkeln för ett broderimönster som kan justeras från -5,0 till
5,0 grader.
Vinkeln på broderimönstret kan inte ställas in till att
överskrida syområdet.
y
r
t
Flytta ett mönster
Dukangörafinjusteringaravpositionenförbroderimönstret.
Tryckpåvinkel-/flytta-tangenten!1.
Jog-tangenterna visas på skärmen.
Tryck på eller -tangenterna uförattflyttamönstret0,5
mm höger eller vänster (X-fönster o).
Tryck på eller tangenterna iförattflyttamönstret0,5mm
framåt eller bakåt (Y-fönster !0).
Flyttavståndet från den ursprungliga positionen visas som
koordinater i X- och Y-fönstren.
OBS:
Positionenförettbroderimönsterkanfinjusterasfrån-5,0
mm till 5,0 mm.
Positionen för broderimönstret kan inte ställas in till att
överskrida syområdet.
Flyttavståndet från den ursprungliga positionen visas
endast i millimeter.
o
!0
i
!1
u
29
Tangent för färglista
Tryck på nedåtpilen q eller uppåtpilen w för att visa nästa
uppsättning funktionstangenter.
Tryck på tangenten för färglista e för att visa en lista över
trådfärger som används i det valda mönstret.
w
e
q
r
t
Tryck på tangenten för stygnantal r för att visa ett antal stygn
för varje färg i det valda mönstret.
Tryck på spoltangenten t för att visa en lista över trådfärger
som används i det valda mönstret.
Justeringstangent
Tryck på justeringstangenten för att öppna fönstret för manuella
inställningar. Du kan justera följande inställningar i detta
fönster.
y Justeringstangent
y
u Automatisk trådspänningsnivå
Tryck på ”+”- eller ”–”-tangenten för att justera trådspänningen
enligt ditt önskemål.
u
i Justera längd på hopptrådar
Detta alternativ kan användas när ”skärlängd på hopptrådar”
eller ”skärkommando” aktiveras (se sidan 53).
Tryck på ”+”- eller ” – ”-tangenten för att justera längden på
hopptrådar.
i
30
Tangent som flyttar tillbaka ramen
Vrid handhjulet mot dig för att höja nålen till den högsta
positionen om nålen är nedsänkt.
Höj pressarfoten.
Tryckpåtangentenförattflyttatillbakaramenq så öppnas
fönstretföralternativförattflyttatillbakaramen.
Tryck på
-tangenten w så öppnas bekräftelsefönstret.
TryckpåOKförattflyttatillbakabroderienhetentill
utgångspositionen och återgå till klar att sy-skärmen.
Tryckpåenav-tangenternaförattflytta
broderienheten till ett standbyläge.
TryckpåX-tangentenförattstängafönstretförattflyttatillbaka
ramen.
w Tangentsomflyttartillbakaramen
q
w
Tryck på start/stopp-knappen.
Varningsmeddelandet visas.
TryckpåOK-tangentenochramenflyttastillbakatillsitt
ursprungliga läge.
31
Börja sy ett broderi
q
z Välj önskat mönster.
Tryck på trådfärg/jog-tangenten q. Jog-tangenterna visas.
z
w
x Justera ramens placering med jog-tangenterna så att
nålpositionen placeras precis ovanför mitten av tygets
referenslinjer.
w Jog-tangenter
x
c Tryck på start/stopp-knappen och sy 5 till 6 stygn.
Tryck på start/stopp-knappen igen för att stoppa
broderimaskinen.
c
Klipp av den lösa tråden nära början av startpunkten.
e Lös tråd
Tryck på start/stopp-knappen för att börja sy igen.
Maskinen stannar (och klipper av trådarna om automatiskt
trådklipp är aktiverat) automatiskt när den första
färgsektionen är klar.
Byt tråd till nästa färg och sy nästa sektion.
Du kan justera sypositionen med jog-tangenterna när du
syr, om nödvändigt.
Tryck på start/stopp-knappen för att stoppa
broderimaskinen.
Tryckpåjog-tangenternaförattflyttaramenvidönskad
position. Tryck på start/stopp-knappen igen för att fortsätta
sy.
e
OBS:
Nålens islagsläge går tillbaka till den ursprungliga
positionen efter att alla färgsektioner är klara.
Resultat
Broderimönstret sys mot mittlinjerna på tyget såsom visas.
r Mittlinjer på tyget
OBS:
Se sidan 53 för hur du ställer in automatiskt trådklipp.
r
32
Redigeringsläge
I redigeringsläget kan du redigera och kombinera mönster för
att skapa originella broderimönster.
Tryck på tangenten för redigeringsläge q och
redigeringsfönstret för ram SQ20b öppnas.
q Tangent för redigeringsläge
q
Välja en ramstorlek
Du kan välja andra ramstorlekar.
z
z Tryck på tangenten för val av ram q för att öppna fönstret
för val av ram.
q Tangent för val av ram
q
x Tryck på nästa sida-tangenten w för att visa de andra
broderiramarna.
Tryck på ramikon-tangenten för att välja önskad ram.
Skärmen kommer att återgå till redigeringsfönstret.
w Nästa sida-tangent
x
OBS:
• I redigeringsläget kan du inte välja mönster som är
större än storleken på vald ram.
• Vissa ramar medföljer inte symaskinen.
w
Öppna broderimönstren
Du kan öppna inbyggda mönster, monogram och mönster från
ett USB-minne i redigeringsfönstret.
q
För att öppna designmönster, tryck på hemtangenten q.
Tryck på tangenten för inbyggda mönster w.
Välj önskat mönster från mönsterlistan (se sidan 66-71).
q Hem-tangent
w Tangent för inbyggt mönster
w
33
rte
q
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
@0
@1
Information om redigeringsverktygsfältet
Redigeringsverktygsfältet innehåller följande tangenter såsom
visas.
Tryck på tangenten för nästa uppsättning w för att visa
nästa uppsättning redigeringsverktyg. Tryck på tangenten för
föregående uppsättning e för att visa föregående uppsättning
redigeringsverktyg.
q Layout-tangenter
w Tangent för nästa uppsättning
e Tangent för föregående uppsättning
r Bläddringstangent
t Zoom-tangent
y Tangent för val av ram
u Kopiera-tangent
i Radera-tangent
o Ändra storlek-tangent
!0 Rotera-tangent
!1 Tangent för horisontell spegelbild
!2 Tangent för vertikal spegelbild
!3 Bågform-tangent
!4 Gruppera-tangent
!5 Tangentförattsparafil(sesidan55)
!6 Tangent för anpassad färg
!7 Tangent för färggruppering
!8 Tangent för syordning
!9 Tangent för mittposition
@0 Tangent för hörnlayout
@1 Tangent för sömnad med en färg
w
Välja ett mönster
För att välja det mönster som ska redigeras, tryck på bilden av
mönstret i redigeringsfönstret.
Den gröna ramen visas runt det valda mönstret.
Flytta ett mönster
Förattflyttabroderimönstretiredigeringsfönstrettryckerdupå
och drar mönstret till önskad plats med tryckskärmens penna
ellerfingertoppen.
OBS:
Dra inte mönstret på skärmen med ett vasst föremål.
Detgårävenattflyttavaltmönstermedlayout-tangenterna.
Tryck på layout-tangenterna qförattflyttamönstrettillönskad
position i redigeringsfönstret.
Tryck på mittpositionstangenten wförattflyttamönstrettill
mitten av redigeringsfönstret.
q Layout-tangenter
w Tangent för mittposition
Broderienheten rör sig inte när man trycker på layouttangenternaeftersomattmönstretspositionflyttasiförhållande
till ramen, inte till maskinen.
q
w
34
Kopiera ett mönster
z Tryck på kopiera-tangenten för att göra en kopia av det
valda mönstret.
q Kopiera-tangent
z
x Det kopierade fönstret kommer att läggas över
originalmönstret. Flytta kopian för att se originalmönstret.
x
q
Radera ett mönster
z Tryck på mönstret för att radera.
z
x Tryck på radera-tangenten för att radera det valda mönstret.
q Radera-tangent
x
q
Ändra storlek på ett mönster
z
z Tryck på ändra storlek-tangenten för att öppna fönstret med
alternativ för att ändra storlek.
q Ändra storlek-tangent
x
x Du kan ändra storleken på broderimönstret från 80 % till
120 % av originalstorleken.
Tryck på ”+”-tangenten w för att öka mönstrets storlek.
Tryck på ”–”-tangenten e för att minska mönstrets storlek.
Storleken ändras med 1 % varje gång du trycker på ”+”eller ” – ”-tangenten. Håll ned ”+”- eller ”–”-tangenten för att
snabbt ändra storlek.
Skalan på ett storleksändrat mönster visas i procent r.
Tryck på OK-tangenten för att bekräfta den nya storleken.
q
e
r
w
35
z
Rotera ett mönster
z Tryck på tangenten för nästa uppsättning q för att visa
nästa uppsättning redigeringsverktyg.
Tryck på rotera-tangenten w för att öppna
rotationsvalsfönstret.
w Rotera-tangent
x
x Tryck på
-tangenten e för att rotera det valda mönstret
Tryck på
-tangenten r för att rotera det valda mönstret
Tryck på
-tangenten t för att rotera det valda mönstret
Tryck på
-tangenten y för att rotera det valda mönstret
1 grad medsols.
1 grad motsols.
45 grader medsols.
45 grader motsols.
Vinkeln på ett roterat mönster visas i fönstret u.
Tryck på OK-tangenten för att bekräfta.
q
w
u
y
r
e
t
z
q
Vända ett mönster
z Tryck på den vertikala eller horisontella
spegelbildstangenten.
q Tangent för horisontell spegelbild
w Tangent för vertikal spegelbild
x
x Tryck på
-tangenten q för att skapa en horisontell
spegelbild av ett valt mönster.
w
c Tryck på
-tangenten w för att skapa en vertikal
spegelbild av ett valt mönster.
c
36
Göra ett monogram i en båge
I redigeringsläget kan du göra ett monogram i en övre eller
undre båge.
z Ange tecknen och tryck på OK-tangenten.
z
x De angivna tecknen visas i redigeringsfönstret.
Tryck på formbåg-tangenten för att öppna fönstret för
bågformlayout.
q Bågform-tangent
x
q
c
c Tryck på den övre bågformtangenten w för att skapa en
övre båge.
Tryck på den nedre bågform-tangenten e för att skapa en
nedre båge.
Tryck på förstora-tangenten r för att göra en båge längre.
Tryck på förkorta-tangenten r för att göra en båge kortare.
Tryck på OK-tangenten för att bekräfta.
w
r
e
t
w
e
r
t
37
Tangent för övre båge
Tangent för nedre båge
Förstora-tangent
Förkorta-tangent
Gruppera mönster
z Du kan gruppera mönster tillsammans.
Tryck på tangenten för nästa uppsättning q för att visa
nästa uppsättning redigeringsverktyg.
Tryck på gruppera-tangenten w för att öppna fönstret för
grupperingsalternativ.
z
q Tangent för nästa uppsättning
w Gruppera-tangent
w
q
x Tryck på gruppera alla-tangenten e och tryck på OKtangenten för att gruppera alla mönster i redigeringsfönstret.
x
e Gruppera alla-tangent
e
c Om du bara vill gruppera de valda mönstren trycker du på
grupperingsvalstangenten r.
c
Välj önskat mönster genom att trycka på mönsterbilderna.
Tryck på det valda mönstret igen för att avmarkera
mönstret.
Tryck på OK-tangenten för att gruppera de valda mönstren.
r Grupperingsvalstangent
r
v Degrupperademönstrenkanflyttasochkopierassomen
enhet.
v
När du grupperar enbart de utvalda mönstren blir de andra
mönstren grå och kan inte väljas.
För att avgruppera mönstren trycker du på
grupperatangenten igen.
38
Anpassa skärmens färger
Du kan imitera det verkliga tygets och trådarnas färger på
skärmen genom att anpassa färgerna på mönsterbilden och
redigeringsfönstret.
z
z Tryck på tangenten för anpassad färg för att öppna fönstret
för anpassad färg.
q Tangent för anpassad färg
q
x Om du vill ändra färgen på mönstret trycker du på
tangenten för mönsterfärg.
Tryck på bläddringstangenterna tills önskad sektion visas i
förhandsgranskningsfönstret.
x
w
w Tangent för mönsterfärg
e Bläddringstangenter
Tryck på en av 12 färgbrickorna för att välja färg.
e
r
För att ändra nyansen på den markerade färgen, tryck på
nästa sida-tangenten, föregående sida-tangenten eller dra
skjutreglaget åt vänster eller höger.
r
t
y
u
Färgbrickor
Skjutreglage
Nästa sida-tangent
Föregående sida-tangent
Du kan namnge den anpassade färgen för färgsektionen
genom att trycka på namntangenten.
i
Det tilldelade namnet visas istället för namnet och koden för
trådfärgen i broderifönstret.
i Namntangent
t
y
u
o
c För att ändra bakgrundsfärg trycker du på tangenten för
bakgrundsfärg och väljer önskad färg.
c
Tryck på en av 12 färgbrickorna för att välja färg.
För att ändra nyansen på den markerade färgen, tryck på
nästa sida-tangenten, föregående sida-tangenten eller dra
skjutreglaget åt vänster eller höger.
!0
o Tangent för bakgrundsfärg
OBS:
Om ett mönster i *.JPX-format har en bakgrundsbild kan du
visa bakgrundsbilden i redigeringsfönstret genom att trycka
på tangenten för bakgrundsbild.
!0 Tangent för bakgrundsfärg
39
Färggruppering
När du kombinerar kopierade mönster, kan du minska antalet
färgsektioner med färggruppering.
z
z Till exempel så har det kombinerade mönstret som
skapades på sidan 42, 12 färgsektioner.
x
x Tryck på tangenten för färggruppering q så öppnas fönstret
för färggruppering.
Tryck på OK-tangenten för att ena alla färgsektioner som
har samma färg. Klar att sy-fönstret visas.
q Tangent för färggruppering
q
c Antalet färgsektioner minskas nu till tre.
c
OBS:
Färggrupperingen avbryts när du återgår till
redigeringsfönstret.
40
Syordning
Du kan ändra på syordningen i en mönsterkombination.
Tryck på tangenten för syordning q och sedan på bilderna av
mönstren en efter en.
Mönstren sys då i den ordning som du trycker på bilderna.
Tryck på tangenten för syordning q igen för att återgå till
föregående skärm.
q Tangent för syordning
q
Mittpositionering
Dukanflyttadetvaldamönstrettillmittenpositionen.
z Tryckpåmönstretförattflytta.
z
x Tryck på tangenten för mittposition qförattflyttadenvalda
mönstret till mittpositionen.
q Tangent för mittposition
x
q
41
Skapa en fyrkantig ram
z Välj mönstret Geometric Design SQ14B-56.
Flytta mönstret upp och till höger.
z
x Tryck på tangenten för hörnlayout.
Mönstret kopieras automatiskt och placeras symmetriskt i
fyra hörn.
Tryck på OK-tangenten.
q Tangent för hörnlayout
x
q
c Klar att sy-fönstret öppnas.
c
Sömnad med en färg
Om du vill sy ett mönster eller en mönsterkombination i endast
en färg, tryck på tangenten för sömnad med en färg q.
Maskinen stannar inte förrän hela mönstret är sytt.
z
x
z Tryck på tangenten för sömnad med en färg q.
x Tryck på OK-tangenten.
q
c Designen visas i grått.
Tryck på start/stopp-knappen för att starta sömnad med en
färg.
Designen sys utan stopp för färgbyte.
c
42
Zooma i redigeringsfönstret
Tryck på zoom-tangenten för att öppna fönstret för att zooma
in/zooma ut.
Välj vystorlek från normal, stor eller största genom att trycka på
en av tangenterna för vystorlek.
q Zoom-tangent
w Tangent för normal vystorlek
e Tangent för största vystorlek
r Tangent för största vystorlek
Bläddringsfunktionen aktiveras automatiskt när du zoomar in.
Dra fönstret i önskad riktning för att bläddra genom det
förstorade fönstret.
Tryck på bläddringstangenten för att avbryta
bläddringskommandot.
t Bläddringstangent
q
w e r
t
43
Skafferi Design till applikationer
Köks Design SQ14b-67 till SQ14b-69 är specialmönster för
maskinbroderiapplikationer.
Du kan fästa applikationsstycket till bakgrundstyget och
broderiapplikationsmönstret på samma gång.
Exempel: Köks Design SQ14b-67
Förbered bakgrundstyget och applikationstyget.
Välj köks Design SQ14b-67 och montera bakgrundstyget i
ramen.
Fäst ramen på broderienheten och tryck på spåra-tangenten.
Tryck på
-tangenten för att välja spåra och tråckla (enkel)
(se sidan 28).
Starta maskinen för att markera runt broderimönstret med
tråckelstygn.
Klipp applikationstyget i samma storlek som den markerade
ytan.
Placera applikationsstycket på den markerade ytan och sy den
första sektionen (färg).
OBS:
Nåla fast applikationsstycket eller använd sprejlim för att
fästa det på plats.
Ta bort ramen från maskinen utan att ta bort tyget från ramen.
Taborttråckelstygnen.Klippbortöverflödigtapplikationstygså
nära sömlinjen som möjligt.
Fäst ramen på maskinen igen.
Sy de resterande sektionerna (färger) av applikationsmönstret.
44
Alternativ metod
Förbered applikationstyg större än ramstorleken.
Montera applikationstyget i ramen.
Sy endast den första sektionen (färg).
Ta bort ramen och ta bort applikationstyget från ramen.
Klipp applikationstyget längs sömlinjen för att göra ett
applikationsstycke.
Förbered bakgrundstyget och montra i ramen.
Fäst ramen på broderienheten.
Tryck på föregående sida-tangenten för att gå tillbaka till den
första sektionen (färg) och sy den första sektionen (färg) för att
markera applikationspositionen.
q Föregående sida-tangent
q
Placera applikationsstycket på bakgrundstyget och rikta in
applikationsstycket med positioneringsmarkeringen. Fäst
applikationsstycket på plats med tejp eller en knappnål.
Sy de resterande sektionerna (färger) av applikationsmönstret.
45
Vimpel Design
z
Dukanskapaenegenflagg-girlangmedfestdesignen.
x
z Välj mönsterlistan efter ramstorlek och välj ram SQ20b.
Välj designmönster SQ20b-39.
x Redigera din vimpeldesign i redigeringsläget.
c
c Tryck på OK-tangenten för att öppna klar att sy-fönstret.
Ställ in tyget i ramen och fäst ramen i vagnen.
Tryck på start/stopp-knappen för att börja sy.
v
v Ta bort ramen från vagnen när du har sytt klart. Ta bort
tyget från ramen.
Klipp ut vimpeldesignen längs den yttre sömmen.
b Vik tillbaka överdelen av vimpeln mot tygets avigsida såsom
visas.
Använd pressduk och stryk den vikta kanten.
b
n
n Sy den vikta kanten eller klistra avigsidan av den vikta
kanten med dubbelhäftande tejp eller lim.
Var noga med att lämna utrymme för att dra snöret.
m
m Dra snöret genom hålet såsom visas.
,
, Klipp tyget till samma storlek som vimpelmönstret.
Sy tyget så att det täcker baksidan av vimpeln.
.
. Upprepaprocedurenovanochskapaenegenflagg-girlang.
46
Armbands Design
Du kan skapa ett eget armband genom att sy armbandsmönster
på ett vattenlösligt mellanlägg.
Använd samma tråd för både under- och övertråden.
Använd en fullt lindad spole.
Ställ in varningsnivån för lite undertråd till 3 eller 4
(se sidan 51).
Ställ in den maximala syhastigheten till 600 spm eller mindre
(se sidan 51).
Sätt i det vattenlösliga mellanlägget i ramen.
Se till att mellanlägget är spänt hårt i ramen.
Välj önskat armbandsmönster och sy.
Ta bort det vattenlösliga mellanlägget från ramen.
Klipp bort det vattenlösliga mellanlägget som omger mönstret
med en sax.
Ta bort mellanlägget genom att blöta armbandsmönstret i en
skål med varmt vatten.
Fäst kedjeringarna* i änden på varje armband.
q Kedjering
* Kedjeringar medföljer inte symaskinen.
q
q
47
ANPASSA MASKINENS INSTÄLLNINGAR
w
e
Maskinens inställningsläge
Tryck på inställningsknappen för att komma till maskinens
inställningsläge.
Dukanväljamellanfleraalternativochanpassa
maskininställningarna så att de passar dina önskemål.
q Tangent för inställningsläge
Tryckpåenavdetreflikarnaförattväljalägetsomska
anpassas.
r
w Läge för vanliga inställningar
Tryckpåflikenförlägetförvanligainställningarförattkomma
till läget för vanliga inställningar.
I detta läge kan du anpassa de allmänna maskininställningarna
och alternativen.
e Inställningsläge för broderi
Tryckpåflikenförinställningslägetförbroderiförattkommatill
inställningsläget för broderi.
I detta läge kan du anpassa maskinens inställningar och
alternativen för broderi (se sidorna 51-54 för mer information).
q
r Läge för val av språk
Tryckpåflikenförattväljaspråkförattkommatilllägetförval
av språk.
I detta läge kan du välja önskat språk för skärmmeddelanden.
För att bläddra mellan sidorna i varje läge, trycker du på
tangenterna för nästa eller föregående sida.
t Föregående sida-tangent
y Nästa sida-tangent
t
y
Registrera de anpassade inställningarna
Efter att du har anpassat inställningarna trycker du på OKtangenten för att aktivera de nya inställningarna.
För att avbryta inställningarna trycker du på X-tangenten och
fönstret för inställningsläge stängs.
48
Läge för vanliga inställningar
q Skärmkontrast
Du kan justera kontrasten på den visuella pekskärmen genom
att trycka på ”+”- eller ”–”-tangenten.
q
w Ljudvolym
Signalvolym kan justeras genom att trycka på ”+”- eller
”–”-tangenten.
Ställ in värdet till ”OFF” (AV) genom att trycka på ”–”-tangenten
upprepade gånger för att stänga av signalens ljud.
w
e Alternativet tum/mm
Du kan ställa in din maskinens måttenhet på antingen tum eller
millimeter genom att trycka på ”tum”- eller ”mm”-ikontangenten.
Standardinställningen är millimeter.
Tryck på nästa sida-tangenten för att visa nästa meny.
e
r Kalibrering av pekskärm
Du kan kalibrera tangenternas positioner på tryckskärmen om
du märker att tangenterna inte reagerar korrekt.
Tryck på YES-tangenten (JA) för att öppna kalibreringsfönstret.
Tryck på ”+”-tecknet med tryckskärmens penna när tecknet
visas.
När du tryckt på det sista tecknet visar skärmen ”END” (KLART)
och kalibreringsfönstret stängs.
r
49
t Formatera minnet
Om maskinens minne eller USB-minnet inte fungerar på grund
av att minnesbanken skadats, måste du återaktivera det genom
att formatera minnet.
Tryck på maskinikon-tangenten för att formatera maskinens
minne och ett bekräftelsemeddelande visas. Tryck på OKtangenten för att formatera.
För att formatera ett USB-minne, tryck på USB-ikonen och
bekräftelsefönstret öppnas. Tryck på OK-tangenten för att
formatera.
FÖRSIKTIGT:
t
Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-minnet
medan ett varningsmeddelande visas, eftersom detta kan
skada minnesbanken.
y Standbytimer
Sylamporna stängs av och maskinen går in i standby-läge om
du inte använder maskinen inom den tid som ställts in på denna
timer. Om du trycker på någon tangent så tänds lamporna och
skärmen på igen.
Standbytimern kan ställas in från 1 till 30 minuter.
Håll ”+”-tangenten intryckt tills “OFF” (AV) visas i timerfönstret
om du vill stänga av timern.
y
Tryck på nästa sida-tangenten för att visa nästa meny.
u Övertrådssensor
Om du måste köra maskinen utan tråd ska du stänga av
övertrådstrådsensorn.
u
i Sylampor
Sylamporna kan slås på eller av.
Tryck på ON-tangenten för att slå på sylamporna.
Tryck på OFF-tangenten för att stänga av sylamporna.
i
o Tyst läge
Om du vill att symaskinen ska köras tystare, aktivera detta
alternativ så att signalljudet och maximal broderingshastighet
ställs in på lägsta nivån.
Inställningen tyst läge åsidosätter tidigare inställningar för
dessa parametrar.
o
!0 Meddelande om ren spolhållare
När detta alternativ är aktiverat visas varningsmeddelandet
för rengöring av spolkapseln och skyttelbanan visas när en
bestämd tid har gått.
Varningsmeddelandet visas inte när detta alternativ är
avaktiverat.
!0
!1
!1 Bakgrundsfärg
Du kan välja färggranna bakgrunder som bakgrund på
pekskärmen genom att trycka på den relevanta ikonen.
!2
!2 Återställa allt till standardinställningarna
Tryck på Yes-tangenten (Ja) för att återställa alla parametrar
till de ursprungliga värdena (fabriksinställningar) förutom val av
språk.
50
ANPASSA BRODERILÄGETS
INSTÄLLNINGAR
Broderilägets inställningar
Tryck på inställningsläget för broderi (se sidan 48).
q
q Automatisk trådspänning
Den automatiska trådspänningsnivån kan justeras med ”+”eller ”–”-tangenten. Öka värdet när du använder samma tråd på
spole och nål.
w
w Undertrådens varningsnivå
Varningsnivån för lite undertråd kan justeras med ”+”- eller
”–”-tangenten. För att stänga av detta alternativ, tryck på ”–” tills
”OFF” (AV) visas i fönstret.
Tryck på nästa sida-tangenten för att gå till nästa meny.
e Maximal broderingshastighet
Den maximala broderingshastigheten kan ställas in från 400
till 860 spm i 100 spm intervall genom att trycka på ”+”- eller
”–”-tangenten.
e
r
r Ett stygn-stopp
När denna funktion är aktiverad, syr maskinen ett stygn och
stannar automatiskt så att du kan få upp undertråden innan du
börjar sy.
t
t Löpande färg-gruppering
Omenimporteraddesignfilförenmönsterkombination
innehåller efterföljande sektioner i samma färg grupperas dessa
sektioner automatiskt tillsammans som en sektion när du öppnar
filenellergårtillklarattsy-fönstret.Dennafunktionfungerar
inte när du kombinerar de inbyggda mönstren med ett externt
mönster.
Stäng av detta alternativ om du inte vill gruppera sektionerna
tillsammans.
y Rambekräftelse
Rambekräftelsemeddelandet visas varje gång innan klar att syfönstret öppnas. Men du kan stänga av detta alternativ genom
att välja OFF (AV).
y
51
u Ramkalibrering
Du kan kalibrera mittenpositionen för ramarna.
Tryck på Yes-tangenten.
u-1 Yes-tangent
u-1
Broderienhetenflyttarsigtillmittenpositionen.
Tryck på tangenten för val av ram för att öppna fönstret för val
av ram.
u-2 Tangent för val av ram
Välj ramen och montera den på vagnen. Ställ in mallen i ramen.
Justera rampositionen genom att trycka på jog-tangenterna så
att nålen är rakt över hålet i mallen och tryck på OK-tangenten.
Tryck på nästa sida-tangenten för att gå till nästa meny.
u-2
52
Trådavklippning
o
i Enkel inställning
När den här inställningen är aktiverad kommer maskinen att
klippa av trådarna om hopptrådarna är 3 mm eller längre, eller
när maskinen stoppas för att ändra tråden till nästa färg.
Tryck på OK-tangenten för att bekräfta den enkla inställningen.
o Avancerad inställning
Närdenhärinställningenäraktiveradkandukonfigurera
alternativen Hopptrådsklippning !0, Trådklipp vid färgförändring/
avslutning !1 och Trådklippkommando !2 individuellt.
Tryck på OK-tangenten för att bekräfta den avancerade
inställningen.
i
Detfinnstretrådavklippningsalternativförbroderi.
!0 Trådklipp av hopptrådar
När detta alternativ är aktiverat klipper maskinen hopptrådarna
om hopptrådslängden är samma eller mer än det inställda
värdet.
!1 Trådklipp vid färgförändring/avslutning
När detta alternativ är aktiverat klipper maskinen av tråden när
den stannar för att ändra tråden till nästa färg.
!2 Trådklippkommando
När detta alternativ är aktiverat klipper maskinen av trådarna
efterklippkodenomdenimporteradestygndatafileninnehåller
ett kommando (klippkommando).
!0
!1
!2
!3 Trådval
Detfinnsniotyperavbroderitrådattväljamellan.Tryckpå
tangenten för den tråd som du vill använda. Färgkoden för det
valda märket visas i listan över trådfärger tillsammans med
namnet på färgen.
Om du använder importerad broderstygnsdata som innehåller
rätt trådinformation, tryck på behåll ursprunglig färg-tangenten
för att spara denna information.
!3-1 Behåll ursprunglig färg-tangent
!3-1
!3
53
!4 Rutnätslinje på/av
Aktivera detta alternativ för att visa rutnät i redigeringsfönstret.
Rutnätets storlek kan ställas in på mellan 10 och 30 mm med
”+”-eller”−”-tangentennärdettaalternativäraktiverat.
Stäng av detta alternativ för att dölja rutnätet.
!4
!5 Återupptagningsläget
När återupptagningsläget aktiveras kommer den senaste
sömmen sydd innan strömmen stängdes att återupptas när du
slår på strömmen igen.
!5
När du slår på strömmen öppnas bekräftelsefönstret. Tryck på
OK-tangenten för att återuppta det sista mönstret.
Efter att du har anpassat inställningarna trycker du på OKtangenten för att aktivera de nya inställningarna.
Tryck på X-tangenten för att avsluta inställningsläget utan att
ändra inställningarna.
Läge för val av språk
Välj önskat språk och tryck på OK-tangenten.
Pekskärmen visar meddelanden på det valda språket.
54
Spara och öppna en fil
Dukansparadeursprungligabroderimönstrensomfileridet
inbyggda minnet och/eller på USB-minnet.
Tryckpåsparafil-tangentenförattöppnasparafil-fönstret.
q Tangentförattsparafil
q
q
En mapp med namn ”Embf ” visas på skärmen.
w
Tryck på mapp-ikonen för att välja en mapp.
Filnamn tilldelas automatiskt i nummerordning och börjar med
M_001.....
TryckpåOK-tangentensåsparasfilenidenvaldamappen.
Förattgefilenettsärskiltnamn,tryckpåbytnamn-tangenten.
w Byt namn-tangent
Tangentbordsfönstret öppnas.
Ange ett nytt namn och tryck på OK-tangenten.
Filen sparas med den nya namnet.
Omduförsökerattsparaenfilmedettnamnsomredanfinns
visas ett bekräftelsemeddelande.
TryckpåOK-tangentenförattskrivaöverdenexisterandefilen
ellertryckpåX-tangentenförattinteskrivaöverfilen.
Skapa en ny mapp
q
Tryck på tangenten för ny mapp för att öppna
tangentbordsfönstret.
q Tangent för ny mapp
Ange ett nytt mappnamn och tryck på OK-tangenten.
En ny mapp skapas med det tilldelade namnet.
55
Radera en fil eller mapp
Tryckpåradera-tangentenochväljdenfilellermappsomskaraderas.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
TryckpåOK-tangentenförattraderafilenellermappen.
q Radera-tangent
q
Öppna en fil
Förattöppnasparadefiler,tryckpåöppnafil-tangentenföratt
öppnafil-fönstret.
q Öppnafil-tangent
Välj platsen för mappen, antingen i broderimaskinens inbyggda
minne eller på ett USB-minne.
q
Öppnamappensominnehållerönskadfilgenomatttryckapå
mapp-ikonen.
Fillistan över vald mapp visas.
Tryckpåfil-ikonenförattöppnafilen.
Filattributenkanvisaspåfil-ikonen.
w
Förattsefilattributen,tryckpå”Storikon”-tangenteneller
”Fillista”-tangenten.
w Stor ikon-tangent
e Fillista-tangent
e
Detfinns5filattributenligtföljande:
: *.JEF (Janome broderiformat)
: *.JEF+ (redigerbart Janome broderiformat)
: *.JPX (*.JEF+ med en bitmapp-bild som bakgrund)
:*.JPX(Acufilbroderiformat)
:*.DST (Tajima broderiformat)
Tryckpålitenikon-tangentenförattdöljafilattribut.
r Liten ikon-tangent
r
OBS:
Formatet Tajima (*.DST) innehåller inte information
om trådfärg. Janomes trådfärg tilldelas automatiskt vid
öppningen.
56
Ändra namn på en fil eller mapp
q
Tryckpåbytnamn-tangentenochväljdenfilellermappsomdu
vill ändra namnet på.
Tangentbordsfönstret öppnas.
Ange ett nytt namn och tryck på OK-tangenten.
Namnetpåfilenellermappenändras.
q Byt namn-tangent
Omduangerettnamnsomredanfinnsvisasmeddelandet
”Thesamenameexists”(Sammanamnfinnsredan).
Tryck på X-tangenten och ange ett annat namn.
Direktlänk till dator
Du kan ansluta MC 500E till en dator med USB-kabeln som
ingår i standardtillbehören.
Du måste installera Embroidery Editor och USB-drivrutinen för
MC 500E på din dator.
EmbroideryEditorochUSB-drivrutinenfinnspåCD-ROMskivan Embroidery Editor som ingår i standardtillbehören.
Starta MC 500E och datorn och sätt i USB-kontakten av typ ”A”
i datorn.
Sätt i kontakten av typ ”B” i MC 500E.
Du kan skicka ursprungliga broderimönsterdata från datorn till
MC 500E.
Se Embroidery Editors skärmhjälp för mer information.
FÖRSIKTIGT:
Stäng inte av strömmen eller dra ur USB-sladden medan
data överförs. Detta orsakar dataförlust och kan skada
maskinens minne.
57
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengöra griparområdet
Rengör griparområdet minst en gång i månaden.
När meddelandet för att rengöra spolkorgen aktiveras
visas varningsmeddelandet för att rengöra spolkorgen och
skyttelbanan när en viss tid har gått (se sidan 50).
FÖRSIKTIGT:
Se alltid till att stänga av strömmen innan du rengör
griparområdet.
Montera inte isär maskinen på annat sätt än som beskrivs i
detta avsnitt.
Stäng av strömbrytaren eller koppla bort broderimaskinen.
Ta bort stygnplåten genom att vrida fästskruvarna med
skruvverktyget.
Ta bort nålen och pressarfoten.
Ta ut spolen och spolkorgen.
q Spolkorgen
e
q
w
Rengör spolkorgen med en rengöringsborsten.
Applicera några droppar av spolkorgrengöringen (medföljer
standardtillbehören) på en mjuk trasa och torka av spolkorgen
både invändigt och utvändigt.
w Rengöringsborste
e Spolkorgrengöring
r Mjuk trasa
r
t
Gör ren den automatiska trådklippenheten med
rengöringsborsten.
t Automatisk trådklippenhet
Rengör insidan och kanten av skyttelbanan med en mjuk trasa.
y
Sätttillbakaspolhkorgensåattflikenpassarbredvidstoppeti
skyttelbanan.
Sätt i spolen.
y Flik
u Stopp
Montera stygnplåten, pressarfoten och nålen.
u
58
Rengöra trådledaren
Rengör ludd och vax i trådspänningsområdet med en bit
papper.
För in en pappersbit längs höger kanal och skrapa ur ludd.
Rengör trådledaren ovanför nålen med rengöringsborsten.
59
Smörja symaskinen
VARNING:
Flytta broderienheten till startläget (se sidan 31) och slå
av strömbrytaren och/eller koppla bort maskinen innan du
smörjer maskinen.
Vänta tills motorn har svalnat innan du börjar smörja.
Montera inte isär maskinen på annat sätt än som beskrivs i
detta avsnitt.
Smörj inte några andra delar än som beskrivs i detta
avsnitt.
z
OBS:
Smörj punkterna såsom visas minst en gång i månaden om
du använder symaskinen dagligen.
Använd symaskinsolja av god kvalitet.
En eller två droppar olja är tillräckligt.
Tabortöverflödigolja,eftersomdetkanfläckatyget.
Om maskinen inte används under en längre tid, ska du
smörja den innan du börjar sy igen.
Du behöver en stjärnskruvmejsel för att montera/ta bort
locken och fästskruvarna.
q
Smörj nålstången, pressarstången och trådtilldragaren
z Ta bort fästskruven q.
q Fästskruv
x Dra frontkåpan för att haka av den främre haken.
w Främre hake
x
w
r
r
c Fäll frontkåpan i pilens riktning för att lossa de bakre
hakarna.
Ta bort frontkåpan.
e Frontkåpa
r Bakre hakar
c
e
60
v Smörj punkterna vid pilarna såsom visas i bilden.
t Nålstång
y Pressarfotstång
u Trådtilldragare
v
För att montera frontkåpan, utför proceduren z till c i
omvänd ordning.
t
y
u
Smörj oljeveken
Dra av skyddet q högst upp på symaskinens baksida.
Smörj oljeveken w inne i maskinen.
q Skydd
w Oljeveke
w
w
q
61
Smörj det undre axelstödet (framsida)
OBS:
Var försiktig så att inga delar skadas när maskinen lyfts upp.
Ta bort skyddet q och fästskruv A w med en skruvmejsel.
Ställ maskinen så att handhjulsidan hamnar mot maskinens
undersida.
För in skruvmejseln från hålet på undersidan av
trådknivsskyddet. Lossa fästskruven B e.
Ta bort trådknivsskyddet r.
w
r
q
q
w
e
r
e
Skydd
Fästskruv A
Fästskruv B
Trådknivsskydd
Smörjpunktenvidpilen(filt)såsomvisasibilden.
Smörj det undre axelstödet (baksida)
OBS:
Var försiktig så att inga delar skadas när maskinen lyfts upp.
Ställ maskinen så att handhjulsidan hamnar mot maskinens
undersida.
Ta bort skyddet q på undersidan av maskinen med en
skruvmejsel.
q Skydd
Smörjpunktenvidpilen(filt)såsomvisasibilden.
q
62
Smörja Y-broderienheten
z Ta bort fästskruven q.
q Fästskruv
z
q
e
x Ta bort fästskruven w.
Ta bort sskyddet e.
w Fästskruv
e Skydd
x
w
c Smörjpunktenvidpilen(filt)såsombildenvisar.
c
För att sätta på skyddet, gör om proceduren z till x i
omvänd ordning.
63
Smörja X-broderienheten
Smörjpunktenvidpilen(filt)påinsidan.
64
Felsökning
Tillstånd
Orsak
Referens
Maskinen är högljudd.
1. Tråden har fastnat i griparområdet.
Se sidan 58.
Övertråden går av.
1.
2.
3.
4.
5.
Övertråden är inte korrekt trädd.
Övertrådens spänning är för hård.
Nålen är böjd eller trubbig.
Nålen är felaktigt isatt.
Övertråden var inte isatt i trådhållaren när du
började brodera.
Se sidan 11.
Se sidan 51.
Se sidan 13.
Se sidan 13.
Se sidan 20.
Undertråden går av.
1. Undertråden är inte korrekt trädd i spolhållaren.
2. Ludd har samlats i spolhållaren.
3. Spolen är skadad och snurrar inte jämnt.
Se sidan 10.
Se sidan 58.
Byt ut spolen.
Nålen går av.
1. Nålen är felaktigt isatt.
2. Nålen är böjd eller trubbig.
3. Nålklämskruven är lös.
Se sidan 13.
Se sidan 13.
Se sidan 13.
Tryckskärmen är otydlig. 1. Skärmens kontrast är inte korrekt inställd.
Se sidan 49.
Maskinen gör hoppstygn 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Se sidan 13.
Se sidan 13.
Se sidan 11.
Byt ut nålen.
Se sidan 19.
Se sidan 18.
Se sidan 17.
Se sidan 11.
Nålen är felaktigt isatt.
Nålen är böjd eller trubbig.
Övertråden är inte korrekt trädd.
Nålen är defekt (rostig, ojämn i nålsögat eller på spetsen).
Broderiramen är inte korrekt isatt.
Tyget sträcks inte tillräckligt hårt på broderiramen.
Inget mellanlägg används.
Tråden som kommer ut genom nålsögat är för kort efter automatiskt
trådklipp.
Maskinen fungerar inte.
1. Tråden har fastnat i griparområdet.
2. Maskinen är inte inkopplad.
Se sidan 58.
Se sidan 6.
Onormalt ljud hörs när
maskinen är påslagen.
1. Något har fastnat mellan broderienheten och armen.
Avlägsna föremålet.
Mönstren är förvrängda. 1. Tyget sträcks inte tillräckligt hårt på broderiramen.
2. Broderiramen är inte fastsatt ordentligt.
3. Broderienheten slår emot något bredvid maskinen.
4. Tyget fastnar eller dras av någon anledning vid broderisömnad.
5. Inget mellanlägg används.
Funktionstangenterna
fungerar inte.
1. Tangentpositionerna är inte rätt inställda.
2. Styrkretsen fungerar inte korrekt.
3. Spolaxeln är i upplindningsläget.
USB-minnet fungerar
inte.
1. USB-minnet är inte isatt korrekt.
Se sidan 18.
Se sidan 19.
Placera inga hinder runt
maskinen.
Sätt tillbaka tyget.
Se sidan 17.
Se sidan 49.
Kontakta ett servicecenter
eller butiken där symaskinen
köptes.
Se sidan 9.
Sätt in USB-minnet på rätt
sätt.
Byt ut eller formatera
USB-minnet.
2. USB-minnet är skadat.
Det är inte onormalt att höra ett svagt surrande från de interna motorerna.
Tryckskärmenochområdetruntfunktionstangenternakanblivarmtefterfleratimmarskontinuerliganvändning.
65
DESIGN ÖVERSIKT
Små Design
Mönsterbilderna är inte skalenliga.
Broderi
(SQ14b)
Favorit Design
(SQ14b)
(SQ20b)
66
DESIGN ÖVERSIKT
Bård Design
Mönsterbilderna är inte skalenliga.
Broderi
(SQ14b)
(SQ20b)
Geometriska Design
(SQ14b)
Skafferi Design
(SQ14b)
(SQ20b)
67
DESIGN ÖVERSIKT
En värld av Design
Broderi
Mönsterbilderna är inte skalenliga.
(SQ14b)
(SQ20b)
Blomsteralfabet Design
(SQ14b)
68
DESIGN ÖVERSIKT
Quilt Design
Broderi
Mönsterbilderna är inte skalenliga.
(SQ14b)
(SQ20b)
Armbands Design
(SQ20b)
Vimpel Design
(SQ20b)
Kalibrerings Design
(SQ14b)
69
DESIGN ÖVERSIKT
Gothic
Broderi
Cyrillic 1
Script
Cyrillic 2
Cheltenham
Cyrillic 3
70
DESIGN ÖVERSIKT
2- och 3-bokstävers monogram
Broderi
Kant
Sömmar
71
864-800-077 (SE)