841684_SE_montanv_QLM_EC_Q_Safe_201503

Montageanvisning
Q-Safe
Version │ 201503
Dokument │ 841684
INNEHÅLL
1.
Säkerhetsföreskrifter
6
1.1.
Allmänt
6
1.2.
Checklista säkerhet
6
1.3.
Nomenklatur
6
2.
Kontroll av leveransinnehåll
7
2.1.
841373 Maskinelsats Q-safe QLM
7
2.2.
841376 Maskinelsats Q-safe DC2 med QLM
7
3.
Montage av systemet
8
3.1.
Område C (Sticka)
9
3.1.1. Ledningsdragning och infästning - översikt
3.2.
Område B (Nedre Sticka)
9
10
3.2.1. Montering av fästplåt
10
3.2.2. Inkoppling av CAN M12 5pol
10
3.2.3. Inkoppling av CAN M12 5pol med DC2
11
3.2.4. Inkoppling av redskapsfäste på maskin (givarkablage M12 8pol)
11
3.2.5. Inkoppling av redskapsfäste under tiltrotator (givarkablage M12 8pol)
12
3.2.6. Inkoppling av redskapsfäste med EC-Oil (givarkablage M12 8pol)
12
3.3.
13
Område G (Hytt)
3.3.1. Inkoppling av spänningsmatning
13
4.
Larm och övervakning
14
4.1.
Övervakning dekalfönster
14
4.1.
Ljud- och ljusalarm
15
4.3.
Ljud- och ljusalarm
16
5.
Tekniska data
17
5.1.
Kontaktdonsöversikt
17
5.2.
Systemöversikt
19
2
ALLMÄNT
Detta system är byggt för övervakning av tiltrotatorns och/eller maskinens redskapsfästen.
Syftet med denna monteringsanvisning är att belysa relevant information för att montera Q-safe
varnande system. Angiven säkerhetsinformation är oberoende av bärarmaskin och direkt knuten till
Q-safe varnande system. Utöver denna monteringsanvisning så ska ni ha tagit del av och förstått
gällande säkerhetsinformation för den aktuella bärarmaskinen samt eventuell övrig utrustning.
Notera att om en maskinanpassad instruktion finns för just din maskin så är den överordnad.
VARNING!
Försök inte montera, använda eller underhålla tiltrotatorn/rotatorn och dess medföljande
utrustning innan du läst och har förstått all information om tiltrotatorn/rotatorn, tilläggsutrustning
och basmaskin. Var mycket uppmärksam på säkerhetsinformationen.
3
FÖRSÄKRAN OM INBYGGNAD
Försäkran avser styrsystemet Q-safe varnande system.
Microprop AB försäkrar att styrsystemet överensstämmer med nedan angivna grundläggande
säkerhetskrav enligt bilaga 1, punkterna 1 och 3, i direktiv 2006/42/EG, och att relevant
dokumentation enligt bilaga 7, avsnitt B har sammanställts.
Microprop AB åtar sig att på nationell myndighets motiverade begäran, brevledes överlämna
relevant information om maskinen. Styrsystemet får inte tas i drift förrän den fullständiga maskinen
den ska byggas in i har förklarats överensstämma med direktiv 2006/42/EG.
Vi försäkrar att styrsystemet överensstämmer med nedanstående direktiv: 2004/108/EG samt
2006/42/EG.
Harmoniserade standarder
Benämning
SS-EN ISO 13849-1:2008
Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper
SS-EN ISO 12100:2010
Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper Riskbedömning och riskreducering
SS-EN 474-1:2006+A3:2014
Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav
SS-EN 474-5:2006+A3:2014
Anläggningsmaskiner - Säkerhet - Del 5: Krav för hydrauliska
grävmaskiner
SS-EN 60204-1:2006
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna
fordringar
SS-ISO 15998:2008
Anläggningsmaskiner - System för funktionsstyrning med
elektroniska komponenter - Prestandakriterier och -provning
för funktionssäkerhet
SS-EN 13309:2010
Anläggningsmaskiner - Elektromagnetisk kompatibilitet för
maskiner med elinstallationer
Ansvarig för att sammanställa den tekniska dokumentationen:
Roberth Jonsson, produktansvarig Microprop DC2
Fredrik Jonsson
2015-03-30 Umeå
Microprop AB
Formvägen 16
906 21 Umeå
4
SYSTEMÖVERSIKT – Q-SAFE
5
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1.
1.1.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ALLMÄNT
Det är av yttersta vikt att du tagit del av samt förstått samtliga varningstexter innan
monteringsarbetet och användandet av Q-safe varnande system påbörjas. Varningstexterna belyser
potentiella risker samt hur dessa undviks. Vid minsta osäkerhet – kontakta arbetsgivare eller
leverantör.
Kom ihåg - med gott omdöme och stor maskinkännedom reduceras många onödiga risker.
1.2.
CHECKLISTA SÄKERHET
VARNING!
Underhåll och reparation av elsystem får endast utföras av fackutbildad person.
VARNING!
Montage och installation får endast utföras av tillverkaren auktoriserad verkstad. Förändringar i
montaget får inte utföras utan tillverkarens medgivande.
1.3.
NOMENKLATUR
Förkortning Förklaring
QCM
Q-safe control module
EC
Redskapsfäste under tiltrotatorn
RF
Redskapsfäste på maskinen
DI
Digital ingång
DO
Digital utgång
VCC
Matningsspänning
6
KONTROLL AV LEVERANSINNEHÅLL
2.
KONTROLL AV LEVERANSINNEHÅLL
2.1.
841373 MASKINELSATS Q-SAFE QLM
Position Artikel
Benämning
Antal
1
842110
Elektronikmodul QLM – Q-safe
1
2
842146
Kabel - spänningsmatning - M12 – Q-safe
1
3
842147
Kabel - maskinkabel - M12 till M12 - 15m – Q-safe
1
4
842165
Montagesats Q-safe
1
2.2.
841376 MASKINELSATS Q-SAFE DC2 MED QLM
Position Artikel
Benämning
Antal
1
842110
Elektronikmodul QLM – Q-safe
1
2
842165
Montagesats Q-safe
1
3
1031938
Adapterkabel
1
7
MONTAGE AV SYSTEMET
3.
MONTAGE AV SYSTEMET
8
MONTAGE AV SYSTEMET
3.1.
3.1.1.
OMRÅDE C (STICKA)
Ledningsdragning och infästning - översikt
9
MONTAGE AV SYSTEMET
3.2.
OMRÅDE B (NEDRE STICKA)
3.2.1.
Montering av fästplåt
3.2.2.
841373 - Inkoppling av CAN M12 5pol
Position Artikel
Benämning
1
842110
QLM
2
842147
Maskinkabel 15m
10
MONTAGE AV SYSTEMET
3.2.3.
841376 – Inkoppling av CAN M12 5pol med DC2
Position Artikel
Benämning
1
842110
QLM
2
1031938
Adapterkabel
3
842xxx
Maskinkabel DC2
3.2.4.
Inkoppling av redskapsfäste på maskin (givarkablage M12 8pol)
Position Artikel
Benämning
1
842110
QLM
2
842149
Givarkabel
11
MONTAGE AV SYSTEMET
3.2.5.
Inkoppling av redskapsfäste under tiltrotator (givarkablage M12 8pol)
Position Artikel
Benämning
1
842110
QLM
2
842148
Givarkabel
3.2.6.
Inkoppling av redskapsfäste med EC-Oil (givarkablage M12 8pol)
Position Artikel
Benämning
1
842110
QLM
2
842150
Givarkabel
12
MONTAGE AV SYSTEMET
3.3.
3.3.1.
OMRÅDE G (HYTT)
Inkoppling av spänningsmatning
Position Artikel
Benämning
1
842147
Maskinkabel 15m
2
842146
Spänningsmatning
13
LARM OCH ÖVERVAKNING
4.
LARM OCH ÖVERVAKNING
4.1.
ÖVERVAKNING DEKALFÖNSTER
Position
1
Beskrivning
-
Spänningsmatning ok
2
Larmindikering
3
Givare krok för redskapsfäste på maskinen
4
Givare utstötare för redskapsfäste på maskinen
5
Givare krok för redskapsfäste under tiltrotatorn
6
Givare utstötare för redskapsfäste under tiltrotatorn
14
LARM OCH ÖVERVAKNING
4.1.
LJUD- OCH LJUSALARM
Beteende
Beskrivning
Kommentar
Kontinuerligt
Blinkande vitt och
pulserande siren.
Osäkert kopplat redskap
Kontrollera infästningen.
Fyra gröna ljuspulser
Korrekt kopplat redskap
Detta kommer endast då redskapet
varit helt bortkopplat.
15
LARM OCH ÖVERVAKNING
4.3.
LJUD- OCH LJUSALARM
Röd Lysdiod
Beskrivning
Inaktiv
Inget fel
1 blinkning
Kortslutning matning till givare i RF
2 blinkningar
Kortslutning matning till givare i EC
16
TEKNISKA DATA
5.
TEKNISKA DATA
5.1.
KONTAKTDONSÖVERSIKT
QLM:X1 Funktion
Beskrivning
1
2
VCC
3
GND
4
CANH
5
CANL
Inspänning 9-32VDC 10A
QLM:X3 Funktion
Beskrivning
1
+24V
Matning till givare
2
GND
Jord till givare
3
DI
Induktiv givare för krok (RF)
4
+24V
Matning till givare
5
GND
Jord till givare
6
DI
Induktiv givare för utstötare (RF)
7
8
17
TEKNISKA DATA
QLM:X4 Funktion
Beskrivning
1
+24V
Matning till givare
2
GND
Jord till givare
3
DI
Induktiv givare för krok (EC)
4
+24V
Matning till givare
5
GND
Jord till givare
6
DI
Induktiv givare för utstötare (EC)
7
8
18
TEKNISKA DATA
5.2.
SYSTEMÖVERSIKT
19
www.engcon.se
R E D S K AP S S Y S T E M F Ö R Ö K AD L Ö N S AM H E T
engcon Sweden AB Transportgatan 5, SE-833 36 Strömsund | Tel 0670 650 400 | Fax 0670 650 457 | Email [email protected]
20