Ärende 5 Överenskommelse. mellan Region Örebro län och

Tjänsteskrivelse
2015-01-23
2015-02-04 reviderad
1 (2)
SN 2015.0035
Handläggare:
Patrik Jonsson, 22. socialkansliet
Socialnämnden
Överenskommelse mellan Region Örebro län och
kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för
hemsjukvård i ordinärt boende för personer med
psykisk störning
Sammanfattning
Vid Vilmergruppens 1 möte i mars 2011 presenterades utredningen
”Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i
Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk
störning”. Vilmergruppen fattade då beslut om en kompletterande
utredning.
En ny arbetsgrupp tillsattes i april 2014 med uppdraget att ta fram ett
förslag till en överenskommelse av övertagande av ansvaret där
kommunerna kompenseras för de faktiska kostnader som uppstår. Ett
förslag till överenskommelse har tagits fram och länets socialchefer har
ställt sig bakom denna.
Samverkansgruppen för hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och
skolvård – Maritgruppen 2, har vid sitt sammanträde den 12 december
2014 beslutat rekommendera kommunerna och landstinget (nuvarande
Region Örebro län), att anta överenskommelsen.
För att ge tid för verksamheterna att anpassa sig till överenskommelsen
föreslås nämnden att anta överenskommelsen från och med 1 november
2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2015
1
Arbetsgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – vuxna
(psykiatri och beroendeproblematik). Är en tjänstemannagrupp.
2
Politiska representanter från Regionförbundet och Landstinget.
2 (2)
2015-01-23
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden antar överenskommelsen och den kommer att gälla från
och med 1 november 2015.
Patrik Jonsson
Socialchef
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Region Örebro län
1(
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg
2014-10-24
BETECKNING
Hemsjukvård vid psykisk störning
Beslutsunderlag grundat på tidigare, av Vilmergruppen, antagen
överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro
län avseende ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende för personer med
psykisk störning
Bakgrund
Vid Vilmergruppens möte i mars 2011 presenterades utredningens förslag ”Överenskommelse
mellan Örebro Läns Landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård
för personer med psykisk störning”.
Förslagen som lyftes fram i utredningen antogs av Vilmergruppen. För att komma vidare fattades
beslut om att tillsätta en kompletterande utredning för att närmare utröna hur många individer
som berörs av utredningens förslag. Inventeringen har genomförts och redovisats till
Vilmgruppen.
En ny arbetsgrupp har tillsatts (140411) med representanter från Vilmergruppen (Ingmar
Ångman, Sofia Persson, Agneta Westman och Erik Sjöberg) samt Jörgen Klingborg från Örebro
kommun.
Denna nya arbetsgrupp har till uppdrag att arbeta fram ett förslag till avtal där kommunerna
kompenseras för de faktiska kostnader som uppstår p.g.a. överenskommelsen om hemsjukvård i
ordinärt boende.
Sammanfattning av förslag till överenskommelse om hemsjukvård i ordinärt boende för
personer med psykisk störning
1. En samordnad individuell plan (SIP) och en samordnad vårdplan måste föregå alla
insatser i hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk störning, när både
landstinget och kommunerna är involverade i vården
2. Bedömning om egenvård ska uföras enligt rutin (Överenskommelse om samverkan vid
bedömning av egenvård). Riskanalys inkluderas i handläggningen
3. Det kommunala uppdraget utökas till att omfatta även hemsjukvård i ordinärt boende för
personer med psykisk störning. Det utökade uppdraget omfattar insatser upp till och
med sjuksköterskenivå
4. För att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt ovan på ett säkert sätt
förutsätts att läkarstöd finns tillgängligt
5. Den kommunalt anställda arbetsterapeuten ansvarar för specifik rehabilitering till
personer med lättare och/eller okomplicerade psykiska funktionshinder (inkluderar
allvarlig psykisk sjukdom som gått över i en lugnare fas). Rehabliteringsansvaret gäller
både för personer i ordinärt boende och i särskilt boende. Förskrivning av alla typer av
tekniska hjälpmedel samt stöd till baspersonal inkluderas i uppdraget
6. Psykiatrins arbetsterapeuter ansvarar för specifik rehabilitering till de personer som är
”inskrivna” för behandling i psykiatrin eller på annat sätt har behov av
specialistbehandling för sina psykiatriska funktionshinder. Dessa ansvarar också för
förskrivning av kognitiva hjälpmedel samt stöd till baspersonal.
2
Förslag till beslut

Ett avtal tecknas för två år där överenskommelsens förslag tillämpas

Avtalet förlängs efter två år under förutsättningen att samarbetet och tillämpningen av
avtalet fungerat tillfredställande. Beslutas efter uppföljning.

En delavstämning görs efter 1 år.

En SIP (Samordnad Individuell Planering) och en samordnad vårdplanering ska alltid
föregå ett kommunalt övertagande av ansvar inom ramen för detta avtal. I SIP:en ska det
framgå bl.a. hur kommunens personal ska göra när patienten inte är motiverad till den av
psykiatrin ordinerade medicinska behandlingen. Rutinen för SIP bifogas som en bilaga.
I arbetet med att upprätta en samordnad individuell plan ska eventuella risker med att
kommunen övertar hemsjukvårdsansvaret undanröjas.

Konkret handlar kommunens förväntade hemsjukvårdsinsats om läkemedelsadministration
till personer med psykisk sjukdom, där behandlingsansvaret ligger hos psykiatrin i ÖLL.

Avtalet som är kopplat till merkostnader för kommunen berör därför inte de fall där
patienten/brukaren får delat medicin för psykisk sjukdom samtidigt som hen får läkemedel
för somatiska sjukdomar.

Kommunerna ersätts per fall och styckevis utifrån faktiska kostnader för insatser av
sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

För uppdraget betalar ÖLL, område psykiatri:
Omvårdnadspersonal (undersköterska/motsvarande) 383 kr per utförd timma (räknas per
utförda 30 minuter och som aktiv tid hos patienten) inkl. administration/dokumention.
Sjuksköterska 490 kr per utförd timma (räknas per utförda 30 minuter och som aktiv tid
hos patienten) inkl. administration/dokumention.
Bilersättning utgår med 2,80 kr/km.

Kommunen fakturerar ÖLL, område psykiatri för utfört uppdrag månadsvis. Faktura
adress:
Örebro läns landsting
Fakturaservice
Box 1500
701 15 ÖREBRO
Referensnr: 040-…….
I fakturan ska det framgå vilka kostnader som är relaterade till varje specifik åtgärd1.
Likaså om åtgärden är utförd av sjuksköterska eller boendestödjare/motsvarande.
1
Åtgärder som specificeras är läkemedelshantering (innefattar: upprättande av och uppföljning av dokument,
iordningställande av läkemedel, injektionsgivning, förnyelse av recept, uppföljning av läkemedelsbehandling,
läkemedelsgenomgångar och överlämnande av läkemedel), direktkontakt med brukare och anhöriga, kontakter med
psykiatrin, dokumentation, resor, delegering och stöd till personal.
3

Den kommunalt anställda arbetsterapeuten ansvarar för specifik rehabilitering till
personer med lättare och/eller okomplicerade psykiska funktionshinder (inkluderar allvarlig
psykisk sjukdom som gått över i en lugnare fas). Rehabliteringsansvaret gäller både för
personer i ordinärt boende och i särskilt boende. Förskrivning av alla typer av tekniska
hjälpmedel samt stöd till baspersonal inkluderas i uppdraget. Insatsens inriktning och
omfattning beslutas i samband med upprättandet av en SIP.

Psykiatrins arbetsterapeuter ansvarar för specifik rehabilitering till de personer som är
”inskrivna” för behandling i psykiatrin eller på annat sätt har behov av specialistbehandling
för sina psykiska funktionshinder. De ansvarar också för förskrivning av
kognitivahjälpmedel samt stöd till baspersonal. Insatsens inriktning och omfattning
beslutas i samband med upprättandet av en SIP.

En arbetsgrupp tillsätts med tre personer från landstinget och länets kommuner vardera,
med uppdraget att arbeta fram en implementeringsplan för överenskommelsen om
hemsjukvård.
 Landstinget åtar sig att anordna utbildning för de sjuksköterskor och arbetsterapeuter i
kommunerna som omfattas av detta uppdrag. Arbetsgruppen som ska arbeta med
implementering föreslår ett utbildningsupplägg som ger ett relevant kunskapsstöd till
kommunens sjuksköterskor för att dessa ska kunna ta ett utökat ansvar.
 Vilmergruppen/motsvarande gruppering 2015 får i uppdrag att ansvara för uppföljningen
av denna överenskommelse.
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg
2011-03-31
BETECKNING
Arbetsgrupp - psykiatrisk hemsjukvård
Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende
ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning
Bakgrund
Vilgotgruppen har beslutat att uppdra till Vilmergruppen att utse en arbetsgrupp med uppdrag att
utreda ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning.
Det har sedan 1995 genomförts två utredningar om ansvarsfördelningen kring det som tidigare
kallats psykiatrisk hemsjukvård i ordinärt boende. Utredningarna har bara delvis klargjort hur
ansvaret ska fördelas mellan landsting och kommuner. Någon skatteväxling har inte gjorts för
området psykiatrisk hemsjukvård i ordinärt boende varför resursfördelningsfrågan väntar på en
hållbar lösning.
Utredningens syfte och uppdrag
Syftet är att skapa förutsättningar för landstinget och kommunerna att arbeta enligt en
sammanhållen vårdkedja för brukarna och med tydlighet i huvudmännens ansvar och uppdrag. I
uppdraget ingår att ge en lägesbeskrivning, inventera ev. problem med nuvarande
ansvarsfördelning och arbetssätt. Vidare att föreslå en samverkansmodell som harmonierar med
den generella hemsjukvårdsöverenskommelsen ”Överenskommelse avseende ansvar för den
somatiska hemsjukvården mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län”. I
uppdraget ingår att särskilt beakta behovet av arbetsterapeutiska insatser hos brukarna och hur
dessa ska tillgodoses. Uppdraget begränsas till hemsjukvård för personer med psykisk störning i
ordinärt boende. Ekonomiska konsekvenser av förslaget utreds separat.
Utredningen ska mynna ut i ett förslag till överenskommelse mellan Örebro läns landsting och
kommunerna i länet.
Arbetsgruppens sammansättning
Följande personer har ingått i arbetsgruppen:
Erik Sjöberg, bitr. psykiatrichef (sammankallande)
Jan Blomqvist, verksamhetschef, Närpsykiatrin
Tommy Strandberg, verksamhetschef, Beroendecentrum
Kristina Sandberg, Socialchef, Degerfors
Lars Bäckman, förvaltningschef, Örebro
Sara Olander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Örebro
Maria Stenevang, medicinskt ansvarig arbetsterapeut, Hallsberg
Lennart Svärd, vårdcentralschef, Kumla
Hemsjukvård
I Socialstyrelsens termbank definieras termen hemsjukvård enligt följande; ”hälso- och sjukvård
när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är
sammanhängande över tiden”.
I Socialstyrelsens kartläggning av hemsjukvården ”Hemsjukvård i förändring” står vidare att
hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som
utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal med delegering
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses
även den som biträder legitimerad yrkesutövare.
2
Probleminventering
En välfungerande hemsjukvård för personer med psykisk störning förutsätter en systematiserad
samverkan mellan landstinget och kommunerna. Denna utredning har som ambition att fokusera
på samverkan mellan landstingets och kommunernas insatser i ordinärt boende. En enkät har
skickats ut till samtliga kommuner i länet där dessa fått svara på ett antal för utredningen
relevanta frågor.
Först kan konstateras att psykiatrin har det formella ansvaret för det som tidigare kallades
”psykiatrisk hemsjukvård” i ordinärt boende, vilket också har konstaterats i tidigare utredningar.
Psykiatrins möjligheter att svara upp mot detta ansvar är dock begränsade. Problemet handlar till
stor del om bristande tydlighet i den praktiska tillämpningen av fördelningen av ansvar mellan
psykiatrin och kommunerna. Mycket tyder också på att det över tid skett en förskjutning av det
praktiska arbetet (inom ramen för hemsjukvård i ordinärt boende) från landstinget till
kommunerna.
Trots de oklarheter som råder beträffande den praktiska tillämpningen av ansvarsfördelningen
har utredningen funnit att man oftast löser eventuella problem på ett pragmatiskt sätt. En vanlig
lösning blir då att kommunpersonalen utför insatser som är att beteckna som hemsjukvård. Detta
är också huvuproblemet, att medicindelning och närbesläktade uppgifter oftast faller på
kommunens lott, trots att dessa inte ingår i det formella uppdraget.
Kommunerna har svårt att kvantifiera de insatser som man ger i ordinärt boende och som ligger
utanför givet uppdrag. I de enkätsvar som tidigare hänvisats till uppskattar man att det i Örebro
finns c:a 50 personer med psykisk störning i ordinärt boende som får hemsjukvård av kommunal
personal. Grovt räknat handlar det om samma procentuella numerärer i förhållande till
befolkningsantalet i övriga kommuner i länet. Dock kan inte utredningen uttala sig om vilken
resursmängd som detta kräver av kommunerna.
År 2001 gjordes en inventering i länets kommuner av personer med allvarlig psykisk störning
och/eller psykiskt funktionshinder. Man fann då att det fanns 296 personer i länet som passade in
i kriterierna. Av dessa hade 80 personer kontakt med landstingets verksamheter och 246 personer
med verksamhet i kommunerna. En stor grupp hade kontakt med både landstingets och
kommunens personal. Man fann också att en mindre grupp personer föll mellan stolarna, mycket
beroende på bristfälligt samarbete mellan aktörerna. Undersökningen inkluderade både ordinärt
och särskilt boende. Dock framgår det inte i utredningen hur många av de 296 personerna som
bor i ordinärt boende.
Sammantaget indikerar de båda refererade undersökningarna ovan, att gruppen personer med
psykiska problem i ordinärt boende är av betydande storlek även om några exakta siffror inte går
att presentera. Utredningen kan ej uttala sig om hur många av dessa personer som får medicin
och uppföljning av kommunal personal.
Utredningen kan också konstatera att psykiskt funktionshindrade personer i ordinärt boende med
psykiska problem har mycket liten tillgång till kommunala arbetsterapeuter. I uppdraget till
Socialpsykiatrins arbetsterapeuter i Örebro framgår att de inte har något ansvar för personer i
ordinärt boende. I de fall de behöver kognitiva hjälpmedel sköts förskrivningen av arbetsterapeut
från Vård- och omsorgsförvaltningen.
Uppdraget för psykiatrins arbetsterapeuter omfattar endast de patienter som är under behandling i
psykiatrin. Om patienten inte har en allvarlig psykiatrisk problematik får han/hon ingen
rehabilitering för sitt psykiska handikapp av arbetsterapeut.
3
FÖRSLAG TILL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING
HEMSJUKVÅRDEN FÖR PERSONER MED PSYKISK STÖRNING INOM
ÖREBRO LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNERNA I ÖREBRO LÄN
Utgångspunkten för detta förslag till överenskommelse är den lagstiftning som trädde i kraft
1 januari 2010 som handlar om överenskommelser om samarbete. Överenskommelsen ska
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan landstinget och kommunerna i Örebro län i samband med
hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk störning. Den primära målgruppen för
denna hemsjukvård är personer med komplex problematik, med en allvarlig psykisk störning och
eventuellt i kombination med missbruk.
Gemensam målsättning
En välfungerade hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk störning förutsätter en
god samverkan mellan berörda aktörer. Många brukare behöver insatser från både hälso- och
sjukvård och socialtjänst och ibland också från andra myndigheter för sin återhämtning och
re/habilitering. Den övergripande ambitionen ska vara att ge insatser som förbättrar
möjligheterna till att leva som andra och vara delaktiga i samhällslivet.
Samordnad vårdplanering
Den samordnade vårdplaneringen är ett utomordentligt viktigt redskap för att samordna
vårdinsatserna, skapa en gemensam planering och optimera samarbetet mellan berörda aktörer.
Detta stöds också av den lagstiftning som infördes den 1 januari 2010 i både HSL (3 f §) och
SOL (2 kap. 7§) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när
den enskilda har behov av insatser från båda huvudmännen. Av planen ska det framgå vilka
insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas
av någon annan och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Frågan om egenvård ska behandlas i vårdplaneringen. I den överenskommelse om samverkan
mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård framgår att
om patienten/brukaren behöver praktisk hjälp ska den som bedömt egenvården samråda med
närstående, socialtjänst eller annan aktör. Som en del i bedömningen ska det ingå en riskanalys
som ska behandla bedömning, planering, uppföljning och omprövning samt dokumentation av
egenvården.
Kvalitén i den samordnade vårdplaneringen, i riskanalysen och i utfallet av insatta åtgärder ska
säkras genom att bygga in moment av uppföljning och utvärdering i processen.
4
Sammanfattning av förslag till överenskommelse om hemsjukvård för
personer med psykisk störning
1. En samordnad vårdplanering måste föregå alla insatser i hemsjukvård i ordinärt
boende för personer med psykisk störning, när både landstinget och
kommunerna är involverade i vården
2. Bedömning om egenvård ska uföras enligt rutin (Överenskommelse om
samverkan vid bedömning av egenvård). Riskanalys inkluderas i handläggningen
3. Det kommunala uppdraget utökas till att omfatta även hemsjukvård i ordinärt
boende för personer med psykisk störning. Det utökade uppdraget omfattar
insatser upp till och med sjuksköterskenivå
4. För att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt ovan på ett säkert sätt
förutsätts att läkarstöd finns tillgängligt
5. Den kommunalt anställda arbetsterapeuten ansvarar för specifik rehabilitering till
personer med lättare och/eller okomplicerade psykiska funktionshinder
(inkluderar allvarlig psykisk sjukdom som gått över i en lugnare fas).
Rehabliteringsansvaret gäller både för personer i ordinärt boende och i särskilt
boende. Förskrivning av alla typer av tekniska hjälpmedel samt stöd till
baspersonal inkluderas i uppdraget
6. Psykiatrins arbetsterapeuter ansvarar för specifik rehabilitering till de personer
som är ”inskrivna” för behandling i psykiatrin eller på annat sätt har behov av
specialistbehandling för sina psykiatriska funktionshinder. Dessa ansvarar också
för förskrivning av kognitiva hjälpmedel samt stöd till baspersonal.
Kommentarer och förtydliganden till ovanstående förslag
Utredningens förslag syftar till att skapa en sammanhållen vårdkedja som på bästa sätt tillgodoser
behoven hos den enskilda brukaren med psykiska problem i ordinärt boende. Samhällets resurser
ska användas så effektivt som möjligt för att på bästa sätt svara mot medborgarens behov. Denna
överenskommelse har tagit detta som utgångspunkt och förslagen syftar till att skapa en effektiv
vård utifrån ett helhetsperspektiv.
Konkret föreslås att kommunerna i länet får ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende
för personer med psykisk störning på motsvarande sätt som de i dag har ansvar för särskilda
boenden för personer med psykisk sjukdom. Förslaget överensstämmer med motsvarande
överenskommelse avseende ansvaret för den somatiska hemsjukvården i länet.
Med detta förslag skapas en ökad tydlighet beträffande ansvarsfördelningen mellan landsting och
kommuner.
Sannolikt kan förslaget i en del kommuner medföra ökat behov av sjuksköterskor, vilket kan
kräva vissa förberedelser innan avtalet träder i kraft.
Även frågan om behov av rehabilitering av arbetsterapeut eller förskrivning av hjälpmedel ska
behandlas och beslutas vid den samordnade vårdplaneringen.
Lite förenklat utför den kommunala arbetsterapeuten insatser inom ramen för det uppdrag
som kommunen har för stöd i boende till personer med psykiska funktionshinder (specifik
5
rehabilitering). Konkret kan dessa insatser omfatta exempelvis förskrivning av tekniska
hjälpmedel, upprättande av handlingsplaner för stöd i boende etc.
Ett systematiserat samarbete mellan primärvården och kommunala arbetsterapeuter måste
utvecklas, i de fall detta inte redan är etablerat.
Psykiatrins arbetsterapeuter erbjuder specifikt rehabiliterande insatser till personer med
allvarlig psykiatrisk problematik och som är under behandling i psykiatrin. I dessa fall
ansvarar de då också för förskrivning av kognitiva hjälpmedel.
Till sist kan konstateras att arbetsterapeuterna i psykiatrin och kommunerna till vissa delar utför
likartade insatser. Detta faktum innebär vissa svårigheter när man ska avgränsa huvudmännens
olika ansvar inom rehabiliteringsområdet. Även i detta sammanhang blir den samordnade
vårdplaneringen avgörande för hur ansvarsfördelningen ska se ut i det enskilda fallet. Den
bedömning som görs vid vårdplaneringen avgör vem som ska göra vad.
Den rehabilitering som arbetsterapeuterna bedriver förutsätter dessutom en nära samverkan
mellan psykiatrin och kommunen både i enskilda ärenden och på organisatorisk nivå.
Ansvarsfördelningen mellan kommunerna och psykiatrin när det gäller insats av arbetsterapeut är
ett komplicerat område. Den skrivning som finns i detta förslag till överenskommelse
(Sammanfattning av förslag - punkt 5 och 6) är en förenkling som trots sina brister tydliggör att
också kommunens arbetsterapeuter har ett ansvar för rehabiliteringsinstatser till psykiskt sjuka i
ordinärt boende. Detta är ett icke obetydligt steg framåt eftersom det medför att också
kommunens arbetetsterapeuter får ett ansvar i ordinärt boende, vilket de inte haft tidigare. Dock
kommer det sannolikt på sikt att krävas ytterligare översyn av samarbete och ansvarsfördelning
kring de rehabiliterande insatserna.
Det föreslagna utökade kommunala ansvaret får ekonomiska konsekvenser som denna
utredning inte har i uppdrag att ta ställning till. Förslaget förutsätter dock att de ekonomiska
konsekvenserna ses över och att kommunerna kompenseras för ett utökat ansvar för hemsjukvård
i ordinärt boende för personer med psykisk störning.
Referenser:
1. Ansvaret för psykiatrisk hemsjukvård i eget (ordinärt) boende (PM 1995-12-29)
2. Psykiatrisk hemsjukvård i ordinärt boende – problem eller möjlighet? (februari 1999)
3. Cirkulär 4.2000, Kommunförbundet, Örebro län.
4. Psykiatrisk hemsjukvård (oktober 2003)
5. Överenskommelse avseende ansvar för den somatiska hemsjukvården mellan Örebro läns
landsting och kommunerna i Örebro län, reviderad i augusti 2008
6. Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län
angående bedömning av egenvård
7. En länsgemensam inventering av förekomst av personer med allvarlig psykisk störning
och/eller psykiskt funktionshinder i T-län
inventering-psyk
störning 2001