Läsåret 2015/16 ANSÖKAN OM

Skickas till
respektive skola.
Se adress på
”Information
till ansökan om
inack.tillägg”.
Läsåret 2015/16
ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
PERSONUPPGIFTER
Personnummer
Adress
Telefon (även riktnummer)
E-mailadress
Efternamn och förnamn
Postadress
Mobiltelefon
Folkbokföringskommun
STUDIER
Skolans namn
Skolort
Utbildning/program
Årskurs
Utbildningens längd
Inackorderingstid
Inackorderingsadress
Postadress
BANK
Betalningsmottagarens bank
Clearingnr
Kontonummer
Avstånd mellan hemort och skolort _________ km
Underskrift av myndig elev eller vårdnadshavare för omyndig elev
Adress
Beslut inackorderingstillägg
Bifall
Telefon (även riktnummer)
Postadress
Resestipendium
Tid
Datum
Kronor/månad
Signatur
Avslag
För att Lapplands Gymnasium ska kunna behandla din ansökan registrerar vi ovanstående personuppgifter. Lapplands Gymnasium ansvarar
för att personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Den registrerade har rätt att begära rättelse och registerutdrag.
Bokenskolan
Hjalmar Lundbohmsskolan
Laestadiusskolan
Välkommaskolan
INFORMATION TILL ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
(OBS! Ansökan måste förnyas varje läsår)
Blanketten kan skrivas ut här eller hämtas på någon av gymnasieskolorna, se kontaktuppgifter
nedan.
Berättigad till inackorderingstillägg
Du som går i gymnasieskola utanför hemorten kan få inackorderingstillägg till och med det
första kalenderhalvåret det år Du fyller 20 år. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är
att Du är folkbokförd i Gällivare/Jokkmokk/Kiruna/Pajala kommun och att Du faktiskt är
inackorderad på skolorten eller i dess närhet och att gymnasienämnden har tillstyrkt sökt
utbildning.
Dessutom krävs att reseavståndet mellan hemmet och skolan är minst 45 km enkel väg.
OBS! Elever som blir mottagna i andra hand (frisök) är inte berättigade till
inackorderingsbidrag enligt skollagen.
Inackorderingstillägget för 2015 är 1480 kr/månad (1/30 av basbeloppet) och beviljas
september – maj.
OBS! Du kan inte erhålla både inackorderingstillägg och färdbevis.
Inackorderingstillägg på hemorten kan beviljas
-
om dina föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året, men du bor kvar på hemorten,
p.g.a. sociala skäl. Intyg från social myndighet eller skolkurator ska bifogas ansökan.
Resestipendium för elever som studerar inom Lapplands Gymnasium
För elever som är folkbokförda i Gällivare/Jokkmokk/Kiruna/Pajala kommun och som är
inackorderade på respektive skolort utgår ett resestipendium för veckoslutsresor till hemorten.
Ersättningen grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolorten. Resestipendiet utbetalas
månadsvis från september till maj.
Km
45 - 100
100 - 150
150 -
Ersättning under nio månader
450:-/månad
550:-/månad
900:-/månad
Var lämnas ansökan?
Inför varje läsår lämnas ansökan till hemkommunen. Det är hemkommunen som ansvarar för
inackorderingstillägget för elever som studerar i en gymnasieskola som drivs av kommun
eller landsting. Elever som studerar på en fristående skola eller folkhögskola får ansöka om
inackorderingstillägget hos CSN.
Du måste också skicka en blankett till Nordea som förmedlar utbetalningen av
inackorderingstillägget. På blanketten till Nordea uppger du vilket konto pengarna ska
utbetalas till. Fyll i båda fälten för omyndig och myndig elev. Fyller du inte i båda fälten
så fungerar inte utbetalningen till dig när du fyller 18 år. Det är Nordea som styr vilket
konto pengarna utbetalas till. Denna blankett kan skrivas ut eller hämtas på gymnasieskolan.
Om du är omyndig betalas tillägget till den förälder som står som mottagare till
barnbidraget/studiebidraget från CSN. Om du är myndig betalas tillägget direkt till dig.
Studieavbrott/ändring av folkbokföringskommun
Om du avbryter dina studier eller ändrar folkbokföringskommun ska du omgående anmäla
detta till din skola. För omyndig elev är det vårdnadshavarens skyldighet att se till att skolan
får in denna anmälan.
Återbetalning
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.
Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan.
Utbetalning
Inackorderingstillägget utbetalas månadsvis. För att den första utbetalningen ska kunna ske i
slutet av september måste ansökan vara respektive skola tillhanda senast 15 augusti 2015.
Endast om ansökan om inackorderingstillägg avslås får den sökande ett skriftligt
meddelande.
Ansökan om inackorderingstillägg skickas till:
Hjalmar Lundbohmsskolan, Linda Norrblom, Kiruna kommun, 981 85 KIRUNA
Välkommaskolan, Viola Nilsson, Box 502, 983 25 MALMBERGET
Bokenskolan, Anki Älgamo, Storgatan 57, 962 31 JOKKMOKK
Laestadiusskolan, Annelie Uusitalo, Box 73, 984 22 PAJALA
Ytterligare upplysningar:
Linda Norrblom, Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna, 0980-706 43
Viola Nilsson, Välkommaskolan Malmberget, 0970-184 69
Anki Älgamo, Bokenskolan Jokkmokk, 0971-172 30
Annelie Uusitalo, Laestadiusskolan Pajala, 0978-121 53