Informationsöverföring av läkemedelsordination mellan landstinget

INSTRUKTION
1 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-01-20
20695-1
Informationsöverföring av läkemedelsordination mellan landstinget och
Västerås stad
INLEDNING
Informationsöverföringen i samband med utskrivning från sjukhus regleras i den
länsgemensamma instruktionen ”Informationsöverföring och samordnad
vårdplanering” som återfinns på VKLs hemsida.
I denna regleras att utskrivningsmeddelande och läkemedelslista skall sändas till
familjeläkaren och till Västerås stads hälso- och sjukvårdsenhet när det gäller
hembesök, hemsjukvård och patienter som går till korttidsboende. Detta görs via
Prator och/eller fax. För att säkerställa att inga misstag sker i läkemedelsbehandlingen för patienten, behöver de situationer regleras då det av olika skäl inte
sänts över korrekt information till de mottagande parterna.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Processen vid den normala utskrivningen innehåller följande aktiviteter:
1. Sändning av utskrivningsmeddelande, läkemedelsberättelse samt läkemedelslista
till familjeläkaren och till Västerås stads hälso- och sjukvårdsenhet.
2. Västerås stads hälso- och sjukvårdsenhet faxar de aktuella dokumenten till
aktuell enhet i kommunen/annan vårdgivare.
3. Hemsjukvården återrapporterar till familjeläkaren om genomförda insatser.
Då avvikelse upptäcks eller vid händelse som uppstått inom 72 timmar vid
informationsöverföringen:
1. Ej fullständig information sänds till familjeläkaren och till Västerås stads hälsooch sjukvårdsenhet.
2. Inom 72 timmar kontaktar kommunsköterskan utskrivande läkare för att få
saknade uppgifter.
3. Efter 72 timmar kontaktar kommunsköterskan familjeläkaren som sedan
eftersöker saknade uppgifter.
Vid sen ändring av medicineringen:
Avdelningen sänder ny läkemedelslista till familjeläkaren och till Västerås stads hälsooch sjukvårdsenhet.
Rapportering av avvikelse:
Avvikelserapport skrivs och rapporteras till aktuell sjukhusavdelning
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-01-20
20695-1
Informationsöverföring av läkemedelsordination mellan landstinget och
Västerås stad
DOKUMENTET ÄR UTARBETAT AV
Ingegerd Johansson-Molin, verksamhetscontroller Vårdvalsenheten,
[email protected]
Margareta Ehnebom, medicinskt ansvarig Vårdvalsenheten,
[email protected]
Liselott Sjökvist, sjukhuschef
[email protected]
Åke Tenerz, Verksamhetschef Medicinkliniken
[email protected]
Beate Stien, enhetschef Västerås stad
[email protected]
Christine Wäneskog, verksamhetschef Västerås stad
[email protected]
REFERENSER
Bilaga; Flödesbild över processen ”Informationsöverföring och samordnad
vårdplanering” vid avvikelser.
Instruktion om ”Informationsöverföring och samordnad vårdplanering” återfinns på
VKLs hemsida
SOSFS 2005:27 Samverkan vid utskrivning av patienter i sluten vård
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
3 (3)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-01-20
20695-1
Informationsöverföring av läkemedelsordination mellan landstinget och
Västerås stad
Processen vid utskrivning från sjukhuset i enlighet med instruktionen ”Informationsöverföring och samordnad
vårdplanering” och ”Praktiska anvisningar”
Utskrivning
planeras från
vårdavdelning i
Västerås till
hemsjukvården
eller korttidsboende
Sänd utskrivningsmeddelande och/eller
läkemedelsberättelse
samt läkemedelslista
till familjeläkaren och
Hälso- och
sjukvårdsenheten
(Prator och/eller fax)
Pat går hem
Hälso- och
sjukvårdsenheten
faxar till aktuell
enhet i kommunen.
Pat får insatser i
enlighet med given
information
Hemsjukvården
återrapporterar om
genomförda insatser i
enlighet med
”Praktiska
anvisningar”
Kommunssk
Avd ssk
Kommunssk
Processen vid utskrivning från sjukhuset då avvikelse
sker vad gäller informationsöverföringen
Utskrivning planeras
från vårdavdelning i
Västerås till korttidsboende, men
avvikelse sker vad
gäller medicinsk
information, oklar
läkemedelslista etc
Ej fullständig
information sänds till
familjeläkaren och
Hälso- och
sjukvårdsenheten
(Prator och/eller fax)
Pat går hem
Inom 72 timmar
Efter 72 timmar
Om uppgift saknas
kontaktar enhetens ssk:
Om uppgift saknas
kontaktar enhetens ssk
familjeläkaren för att få
uppgift. Pat får insats i
enlighet med given
information från familjeläkaren
1.
2.
Avd ssk
Utskrivande
läkare söks via
växeln
Utskrivande
avdelning
Kommunssk
Sen ändring av
läkemedelsordination
Efter 72
timmar
Kommunssk
Sänd ny
läkemedelslista till
familjeläkaren och
Hälso- och
sjukvårdsenheten
(fax) VPL-teamet
faxar till aktuell
enhet
Avd ssk
Avvikelserapport
Avvikelserapport
skrivs och sänds till
aktuell sjukhusavdelning
Familjeläkaren
Kommunssk
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet